26.07.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)

21.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu G[:]G[:], Kalētu pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā G[:] G[:], personas kods [:]izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 0,5812 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu G[:] G[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese] 0,5812 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēka.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtG[:] G[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  0,5812 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt G[:] G[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 0,5812 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai [:adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un G[:]. G[:] ,[deklarētā dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu D[:]P[:], Kalētu pag.,Priekules nov.

 Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā D[:] P[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 1,25 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu D[:] P[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu[adrese] 1,25 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēka.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtD[:] P[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  1,25 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt D[:] P[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 1,25 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un D[:]P[:],[deklarētā dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:].Š[:], Kalētu pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] Š[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu[:]18,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu A[:] Š[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese] 18,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtA[:] Š[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  18,5 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt A[:] Š[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 18,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

3.      Zemes vienībai[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:].Š[:], [adrese], Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu I[:]E[:], Kalētu pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā I[:] E[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu I[:] E[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu[adrese] 0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēka.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtI[:] E[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  0,45 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt I[:] E[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [:adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

3.      Zemes vienībai [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I[:]E[:],[deklarētā dzīvesvieta], Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu V[:].S[:], Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. V[:]S izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma ar nosaukumu[adrese] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 0.6320  ha lielā platībā , [:]  2.50 ha lielā platībā  un  [:]  18.80 ha lielā platībā 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu[:]  0.632 ha platībā ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem[:]  2.50 ha platībā un[:]  18.80 ha platībā nav apbūvētas.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2. punktu ,Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt V[:]S[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma[adrese], Bunkas pag., Priekules nov. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 0.632 ha lielā platībā ,[:] 2.50 ha lielā platībā un[:] 18.80 ha lielā platībā , ar 2011.gada 31.decembri.
  2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  2.50 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese]un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.1)
  3. Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
  4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  18.8 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese]un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.2)
  5. Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
  6. Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[adrese] ,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
  7. Piešķirt V[:] S[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar nosaukumiem [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 0.632 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:] ,[adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., 2.5 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu[:]un [adrese], Bunkas pag., Priekules nov.,18.80 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.
  8. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] S[:] :[deklarētā dzīvesvieta], Bunka , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401
  9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]B[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. A[:] B[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz , nekustamā īpašuma ar nosaukumu[adrese],  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:]  4.89 ha platībā un [:] 4.70 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi  un 25.panta 2¹. daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu[:] ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu[:] nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu un 3.panta 5.daļas 2.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt A[:] B[:] , personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 4.70  ha platībā un[:]  4.89  ha platībā , ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  4.89 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese]un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101  (pielikums Nr. 1)

3.      Piešķirt A[:] B[:]  zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 4.70 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:] un zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads,, kadastra apzīmējums [:]   4.89 ha lielā platībā, līdz 2012. gada 31.decembrim.

4.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

5.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms A[:]B[:],[deklarētā dzīvesvieta] ,Liepāja ,  LV-3401 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]M[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. A[:] M[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] kad. nr. 6446 001 0205, 1.90 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.      IzbeigtA[:] M[:] , personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. ar kadastra nr.[:] 1.90  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

3.      Piešķirt A[:] M[:]  zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 1.90 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms A[:]M[:],[deklarētā dzīvesvieta] , Grobiņa , Grobiņas novads , LV-3430 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]S[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. A[:] S[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu [adrese] 4.30 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu,  Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtA[:] S[:] , personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  4.30  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt A[:] S[:]zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 4.30 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] S[:] : [deklarētā dzīvesvieta], Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu E[]B[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. E[:] B[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu[adrese] 0.291  ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹. daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

                        Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtE[:] B[:] , personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz   nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] 0.291  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt E[:] B[:]  zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese],  Bunkas pag., Priekules nov., 0.291 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms E[:] B[:] : [deklarētā dzīvesvieta] , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Ē[:]G[:] Bunkas pag.,Priekules nov.([adrese]).

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. Ē[:] G[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma ar nosaukumu [adrese] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 11.40 ha lielā platībā un  [:]  16.33 ha lielā platībā . 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.      IzbeigtĒ[:] G[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 11.40 ha lielā platībā un[:]  16.33 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  16.33 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.1)

3.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

5.      Piešķirt Ē[:] G[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar nosaukumiem[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 16.33 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:] un[adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., 11.40 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms Ē[:] G[:] :[deklarētā dzīvesvieta], Bunka , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

31.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Ē[:]G[:] Bunkas pag.,Priekules nov.([adrese]).

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. Ē[:] G[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu[adrese] 2.18 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība nav apbūvēta.                         

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtĒ[:] G[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  2.18  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt Ē[:] G[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 2.18 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms Ē[;] G[:] :[deklarētā dzīvesvieta] , Bunka , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu I[:]V[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. I[:] V[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 2.2  ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹. daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

                        Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtI[:] V[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz   nekustamo īpašumu[adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] 2.2  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt I[:] V[:]  zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., 2.2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai[adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:]001 0025,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] V[:] :[deklarētā dzīvesvieta] , Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu J[:]S[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. J[:] S[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma ar nosaukumu[adrese] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 1.40  ha lielā platībā ,  [:]  2.40 ha lielā platībā  un [:]  1.70  ha lielā platībā 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:]  1.40 ha platībā ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem[:]  2.40 ha platībā un[:]  1.70  ha platībā nav apbūvētas.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtJ[:] S[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] 1.40 ha lielā platībā ,[:] 2.40 ha lielā platībā un[:] 1.70 ha lielā platībā , ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  2.40 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.1)

3.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  1.70 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.2)

5.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

6.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:] ,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

7.      Piešķirt J[:] S[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar nosaukumiem [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 1.40 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:] , [adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., 2.40 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:]  un [adrese], Bunkas pag., Priekules nov.,1.70 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

8.      Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] S[:] :[deklarētā dzīvesvieta], Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

9.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu J[:]V[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. J[:] V[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese] kad. nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:]  3.25 ha lielā platībā . 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.            IzbeigtJ[:] V[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. kadastra nr[:] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:]  3.25  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.            Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  3.25 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101

3.            Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.            Piešķirt J[:] V[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 3.25 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

5.            Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] V[:] :[deklarētā dzīvesvieta] , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

6.            Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu M[:]T[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. M[:] T[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese] ar kadastra apzīmējumu[:] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:] 2.60  ha lielā platībā ,  un [:]  4.30 ha lielā platībā 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:]  2.60 ha platībā ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:]  4.30 ha platībā nav apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.            IzbeigtM[:] T[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. kadastra nr.[:] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] 2.60 ha lielā platībā , un[:]  4.30 ha lielā platībā , ar 2011.gada 31.decembri.

2.            Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  2.60 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese]un noteikt NĪLM – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve – kods 1003 (Pielikums Nr.1)

3.            Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.            Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  4.30 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101 (Pielikums Nr.2)

5.            Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:]noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

6.            Piešķirt M[:] T[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar nosaukumiem [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 4.30 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:] ,[adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., 2.60 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

7.            Lēmuma izraksts nosūtāms M[:] T[:] :[deklarētā dzīvesvieta], Liepāja , LV-3411 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

8.            Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

36.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R[:]Ķ[:] un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu R[:]Ķ[:] mantiniekiem Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. R[:] Ķ[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma ar nosaukumu [adrese] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] 0.52  ha lielā platībā ,  [:]  0.48 ha lielā platībā  un[:]  0.56 ha lielā platībā 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [:]  0.52 ha platībā, [:]  0.48 ha platībā un [:]  0.56 ha platībā  ir apbūvētas.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

R[:] Ķ[:] miris 15.05.2012.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtR[:] Ķ[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese] ”,Krote, Bunkas pag., Priekules nov. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] 0.52 ha lielā platībā ,[:] 0.48 ha lielā platībā un [:] 0.56 ha lielā platībā , ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  0.48 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [:adrese] un noteikt NĪLM – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve - kods 1003 (Pielikums Nr.1)

3.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  0.56 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese] un noteikt NĪLM – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve - kods 1003 (Pielikums Nr.2)

5.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

6.      Zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] ,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

7.      Piešķirt R[:] Ķ[:] mantiniekiem zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar nosaukumiem[adrese]Bunkas pag., Priekules nov., 0.52 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:] ,[adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., 0.48 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:] un [adrese], Bunkas pag., Priekules nov.,0.56 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

8.      Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] Ķ[:] mantiniekiem : [deklarētā dzīvesvieta], Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

9.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu V[:]B[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. V[:] B[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu[adrese] 0.9475  ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹. daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

                        Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu ,atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtV[:] B[:] , personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz   nekustamo īpašumu [adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] 0.9475  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt V[:] B[:]  zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu[adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., 0.9475 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai [adrese], Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] B[:] :[deklarētā dzīvesvieta], Grobiņa, Grobiņas novads , LV-3430 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu V[:]L[:] Bunkas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 2825 no 27.06.2012. V[:] L[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu[adrese] 2.6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹. daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu ,zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un  2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtV[:] L[:] , personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:] 2.6  ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Piešķirt V[:] L[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 2.6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

3.      Zemes vienībai[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:],  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] L[:] :[deklarētā dzīvesvieta] , Tadaiķi , Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par grozījumiem 08.05.2007.starp Kalētu pagasta padomi un O[:]D[:]noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.235, Kalētu pag.,Priekules nov.

Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:].K[:] lūdz veikt grozījumus 08.05.2007.starp Kalētu pagasta padomi un O[:]D[:]slēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.235 ievada daļā un līguma tekstā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un O[:] D[:]  2007.gada 08.maijā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.235 par zemes[adrese] 0,14 ha, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pagastā iznomāšanu ar termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja 2012.gada 10.maijā izdotu situācijas plānu, zemes vienības [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:], platība ir 0,1366 ha.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt 08.05.2007.starp Kalētu pagasta padomi un O[:] D[:] noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.235 šādus grozījumus:

1.1.    visā Līguma tekstā aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” (un attiecīgos rekvizītus) ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” (norādot attiecīgos rekvizītus),

1.2.    līguma pirmajā daļā – 1.1.punktā aizstājot skaitli „0,14” ar „0,1366” un zemes vienības lietošanas mērķi „lauksaimniecības rakstura uzņēmuma apbūve” aizstāt ar „transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods NĪLM 1104”,

1.3.     Līguma 1.4.punktā aizstāt vārdu „noliktava” ar „garāža”,

1.4.    Aizstāt grafisko pielikumu ar zemes robežu plānu.

2.      Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus atbilstoši šim lēmumam.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] Bunkas pag.,Priekules nov. sadalīšanu.

Priekules novada domē saņemts  B[:] E[:], personas kods [:], dzīvojošas[deklarētā adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , 25.06.2012 . iesniegums (Nr. 3-13a/592) , ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., ir B[:] E[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.147.

Nekustamais īpašums[adrese] 22.00 ha kopplatībā, kadastra[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 15.30  ha, kadastra apzīmējumu [:] , 2. zemes vienība 6.70  ha, kadastra apzīmējumu[:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu[:], kadastra[:], atdalot 2. zemes vienību 6.70  ha platībā, kadastra apzīmējums[:], piešķirot nosaukumu [adrese] , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta, 1.daļas 1.apakšpunktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma[adrese] 2. zemes vienību ar kadastra Nr.  [:] , Bunkas pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:] piešķirt nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3.      Lēmuma izraksts nosūtāms B[:] E[:],[deklarētā adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.