26.06.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)

21.§ Par nekustamā īpašuma Baznīcas iela 2, Priekule, Priekules nov., īpašuma tiesību dzēšanu Priekules novada pašvaldībai

 Pamatojoties uz noslēgtajiem pirkuma līgumiem un Liepājas tiesas zemesgrāmatas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000021276 veiktajiem ierakstiem, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

 

            [1.]Nekustamais īpašums Baznīcas iela 2, Priekule,  Priekules nov., sastāv no 2.dzīvokļu dzīvojamās mājas un 4 būvēm (kadastra apzīmējums no 6415 006 0002 003 līdz 6415 006 0002 007). Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda(tagad Priekules novada pašvaldība). Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000021276.

            Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000021276 ir izdarīta atzīme- ēkas ir saistītas ar zemesgabalu Baznīcas iela 4, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 43.

[2.] Saskaņā ar kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, nekustamais īpašums sastāv no 2 dzīvokļu īpašumiem ar 1067/1067 domājamām daļām jeb 1 (viens).

 

 [3.] Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000021276 ir atvērti 2 nodalījumi dzīvokļu īpašumiem (Priekules pilsētas nodalījuma Nr.100000021276-1 un Priekules pilsētas nodalījuma Nr.100000021276-2), kuru sastāvā reģistrētas 1067/1067 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un četrām palīgceltnēm.

            Lai precizētu Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sastāvu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Dzēst Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma tiesības uz 2.dzīvokļu dzīvojamo māju un 4 būvēm (kadastra apzīmējums no 6415 006 0002 003 līdz 6415 006 0002 007), kuru adrese ir Baznīcas iela 2, Priekule, Priekules nov.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei veikt nepieciešamo izmaiņu reģistrāciju zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam Baznīcas iela 2, Priekule, Priekules nov.

22.§ Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 1) 58.§”Par Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.g.23.novembra lēmuma Nr. 340

 Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 1) 58.§”Par Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.g.23.novembra lēmuma Nr. 340 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu M. T.[adrese]”atcelšanu”

___________________________________________________________________________

 

Ar 2013.gada 31.janvāra (prot. Nr. 1,) Priekules novada pašvaldības lēmumu 58.§ ”Par Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.g.23.novembra lēmuma Nr. 340 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu M. T.[adrese]”atcelšanu” tika nolemts  atcelt   Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.g.23.novembra lēmumu Nr. 340 Par īpašuma tiesību atjaunošanu M.T.  uz zemes vienību [adrese], Priekule 9155  m² platībā  un ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Uz zemes vienības [adrese], Priekule, kadastra numurs [:] atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas ēkas –dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums [:]) un šķūnis (kadastra apzīmējums [:]),

2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi 13.punktu, kas nosaka: „ Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu”.

            Ņemot vērā to, ka nepieciešams mainīt zemes vienības Raiņa iela 41A, Priekule statusu, lai īstenotu pašvaldības funkciju, nodrošinot iedzīvotājus ar dzīvojamo platību un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, 2014.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 31.01.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot.Nr.1) 58.§ ”Par Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.g.23.novembra lēmuma Nr.340 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu M. T.[:] atcelšanu” 2.punktā šādus grozījumus:

            1.1. Aizstāt lēmuma 2.punktā vārdus „rezerves zemes fondā” ar vārdiem  „pašvaldībai piekrītošā zeme”.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

23.§ Par rezerves zemes fonda zemi ”Kupeļi” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M.V.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi M. V. 14.05.2014. iesniegumu (Nr.2.1.4/822 ) ar lūgumu iznomāt zemi  „ Kupeļi ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0243   2.20  ha platībā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu , protokols Nr.18,§.19, uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kupeļi”, Bunkas pagastā , Priekules novadā,  Z. V. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

Z.V. savas zemes nomas pirmtiesības nav izmantojusi, zemes nomas līgums nav noslēgts.

Zemes vienība „Kupeļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 27.12.2013. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokola Nr.11) ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt M. V., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Kupeļi, apzīmējums kadastrā 6446 001 0243, 2.20 ha platībā,, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5.(pieciem) gadiem ar 01.07.2014., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
  2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
  3. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
  5. Lēmuma izraksts nosūtāms M.V.:[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446 .
24.§ Par nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

  Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067 atsavināšanu,  tiek konstatēts, ka :

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 26.10.1998. tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lielā iela 2 , Audari, Priekules pag., Priekules nov., nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda (bij. Priekules pagasta pašvaldība) Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 146. Īpašuma kadastra numurs 6482 004 0067. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala (kadastra numurs 6482 004 0067) , 1,2 ha platībā un vienas 1-stāva mūra 2.dzīvokļa dzīvojamās ēkas.

 [2.] Dzīvojamā māja ir fiziski un morāli nolietojusies un ir nepieciešami lieli ieguldījumi šī   īpašuma atjaunošanai. Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tā uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un to iestāžu to funkciju nodrošināšanai.

[3.] Likums „Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā daļa noteikts, ja „To īpašuma daļu , kas nav nepieciešama pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtā to privatizētu vai atsavinātu.

            [4.] Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas dzīvojamā ēkā  Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., esošie dzīvokļi Nr.1 un Nr. 2 nav izīrēti.

[5.] Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem nekustamajā īpašumā Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., personas nav deklarētas.  

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 2014.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, kas sastāv no viena zemesgabala (kadastra numurs 6482 004 0067) , 1,2 ha platībā un vienas 1-stāva mūra 2.dzīvokļa dzīvojamās ēkas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

25.§ Par kūtiņas īres tiesībām Gramzdas pagastā

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldē 28.05.2014. ar Reģ. Nr. 2.1.4/889 saņemts I. K. iesniegums par kūtiņas īres tiesību piešķiršanu .

Ar 2012. gada 1.augustu I. K. ar Gramzdas pagasta pārvaldi ir noslēgusi līgumu par kūtiņas īres tiesībām, iesniegumā I.K. lūdz piešķirt vēl vienu kūtiņu.

I.K. ar Gramzdas pagasta pārvaldi ir noslēgusi  līgumus par divu dzīvokļu izīrēšanu, par kuriem uz 1.jūniju ir sakrājusies parāda summa EUR 158.05. Kamēr netiks nomaksāts parāds par īres un komunāliem maksājumiem, jautājums par kūtiņas piešķiršanu netiks izskatīts.

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Nepiešķirt I. K. īres tiesības uz kūtiņas izīrēšanu.. 

26.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei Vaiņodes ielā 6, Priekulē, Priekules nov

            

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”7.punkta 17.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka: „Ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams” un Priekules pilsētas teritorijas plānojumu (Saistošie noteikumi apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1,45.§) 3.6. punkta 3.6.2.apakšpunktu , 2014.gada 22.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Maileks” reģ. nr. 58501004241 noslēgto Zemes nomas līgumu nr. 2.3.3/3, 2014.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās;PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt nomas zemei 2125 m² platībai, kas ir daļa no zemes vienības Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 007 0041, lietošanas mērķi- komercdarbības objektu apbūve –kods 0801, saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām.

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

27.§ Par adreses piešķiršanu Priekules novada pašvaldībai piederošai ēkai/ būvei-pagrabam

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās domes pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 8.punktu, 11.punktu, 29.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 35.pantu, 2014.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt Priekules novada pašvaldībai piederošai ēkai/ būvei –pagrabam , kas atrodas uz zemes vienības Smilšu  iela 5, Priekule, Priekules nov.,  adresi:  Smilšu iela 5,  Priekule, Priekules nov., LV-3434, saskaņā ar pielikumu .

 

2.      Apliecinātu lēmuma kopiju (izrakstu) par adreses piešķiršanu ar pavadvēstuli, iesniegt (nosūtīt) VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.   Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir pašvaldības lietvedības nodaļa.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

28.§ Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr. 317 pirmstermiņa izbeigšanu N.Z., Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 11.06.2014.iesniegums ar izbeigt pirms termiņa 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.317 par daļu no zemes „Pie Vīksnām” 1,05 ha platībā, Kalētu pagastā iznomāšanu N. Z.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un N. Z. 05.01.2009. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.317 par daļu no zemes ”Pie Vīksnām” 1,05 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pag., Priekules nov.,iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.

            Zemes vienība „Pie Vīksnām” 7,18 ha kopplatībā, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītoša kā palīgsaimniecības zeme.

Iznomātais zemes gabals netiek apstrādāts, par ko 2014.gada 07. maijā tika sastādīts Apsekošanas akts Nr.1 un nosūtīts Brīdinājums ar Nr.2.1.17/84 par iznomātā zemes gabala sakopšanu viena mēneša laikā, līdz 07.06.2014. Apsekojot zemes gabalu atkārtoti tika konstatēts, ka zemes gabalā nekas netika darīts.

Nodokļa un nomas maksas maksājumi netiek veikti pilnā apmērā.

            Atbilstoši zemes nomas līguma 8.1.2. punktam- iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks nav veicis līguma III un V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 30.jūniju 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr. 317  par daļu no zemes ”Pie Vīksnām” 1,05 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu N. Z., personas kods[:].

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt N. Z.,[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par 09.02.2009.zemes nomas līguma Nr. 325 un 31.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3-36/25/2011 pirmstermiņa izbeigšanu I.M., Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 11.06.2014.iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas tiesības  I.M., dzīvojošai [adrese], Kalētos, Kalētu pag., Priekules novadā, izbeidzot pirms termiņa 09.02.2009. zemes nomas līgumu Nr.325 par zemes ”Ābolīši” 9,2 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0067 un 31.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/25/2011 par zemes „Pie Intiem” 1,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0204, iznomāšanu Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Kalētu pagasta padomi un I. M. 09.02.2009. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.325 par daļu no zemes ”Ābolīši” 9,2 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag., Priekules nov.,iznomāšanu.

2011.gada 31.maijā starp Priekules novada pašvaldību un I. M. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr. 3-36/25/2011 par zemes „Pie Intiem” 1,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0204, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu kā ar pirmnomas personu.

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Ābolīši” 22,0 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, zemes vienība „Pie Intiem” ir pašvaldībai piekrītoša.

Par iznomātiem zemes gabaliem netiek veikti maksājumi pilnā apmērā.

            Atbilstoši lauku apvidus zemes nomas līguma 8.1.1. un 8.1.2. punktam- iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājuma termiņu vairāk nekā par sešiem mēnešiem un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

Kalētu pagasta pārvalde 2013.gada 03.jūlijā izsūtīja I. M. brīdinājumu ar Nr. 3-49/82 par parāda nomaksu viena mēneša laikā, līdz 05.08.2013.

I.M. 2013.gada 22.augustā pašvaldībā iesniedza iesniegumu ar lūgumu noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda samaksu.

Priekules novada pašvaldība 2013.gada 26.augustā I.M. nosūtīja vēstuli Nr.3-13/818 Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parādu, ar sastādītu maksājuma grafiku ar samaksas termiņu līdz 2013.gada 20.decembrim, maksājot LVL 210.00 (298,20 EUR) mēnesī.

Līdz 11.06.2014. I.M. ir veikusi divus maksājumus nepilnā apmērā: 30.09.2013.- LVL 80.00 un  13.01.2014.- 30.00 EUR.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 30.jūniju 09.02.2009. zemes nomas līgumu Nr. 325  par daļu no zemes ”Ābolīši” 9,2 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu I. M., personas kods[:].

2.      Izbeigt ar 2014.gada 30.jūniju 31.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/25/2011  par zemes ”Pie Intiem” 1,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0204, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu I. M., personas kods [:].

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt I.M.,[adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov, nodošanu atsavināšanai

 Jautājums izņemts no darba kārtības, jo kļūdas dēļ tika iekļauts otrreiz (24.§).

31.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu z/s „Birznieki”

 2014.gada 12.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/809) Priekules novada pašvaldībā saņemts  zemnieku saimniecības „Birznieki”, reģ. nr. 42101004127 īpašnieka I. A., dzīvojoša [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0008 , 3.30 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Nomas līgums z/s „Birznieki” uz minēto zemesgabalu nav slēgts.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (protokols Nr.11,5.§) 3. punktu, neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.                         

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.8, 13.§) 2.,6. un 11.punktu , atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt z/s „Birznieki” reģ.nr.  42101004127 zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apz. 6446 005 0008, 3.30 ha  platībā (pielikums Nr. 1),  platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām , nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30. jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.                              Lēmuma izraksts nosūtāms z/s „ Birznieki ” īpašniekam I.A.:[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

32.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 1.2014.gada 09.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts M. L. p/k.[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim [adrese], Priekulē, Priekules novadā, LV-3434.

 

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. M. L. deklarējis dzīvesvietu [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434,  kopš 25.09.2001.

2.2. M. L. uzņemts Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, kopš 25.04.2013. Uz 05.02.2014. Kārtas Nr.1.

            3.Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Piešķirt M. L. īres tiesības divistabu dzīvoklim [adrese], Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 47,70m², tai skaitā apdzīvojamā platība 28,10m².

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa notecēšanas, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. M. L. īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā M. L. vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputātsArta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats uz 64 lp. 

34.§ Par paraksta tiesību deleģēšanu Priekules novada pašvaldības lietvedības sekretārei

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Deleģēt Priekules novada pašvaldības lietvedības sekretārei Signei Kuncītei paraksta tiesības - parakstīt dokumentu pavadrakstus, apliecināt dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu) pareizību un parakstīt iedzīvotāju reģistra izziņas par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

35.§ Par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu ievēlēšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts:

1) Olgas Niedolas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/833 no 15.05.2014.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2014.gada 16.jūlijā;

2) Ivetas Kalnenieces iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/834 no 15.05.2014.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2014.gada 16.jūlijā;

3) Anitas Gruntes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/835 no 15.05.2014.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2014.gada 16.jūlijā;

4) Ineses Balčus iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/836 no 15.05.2014.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2014.gada 16.jūlijā;

5) Antras Jusupovas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/847 no 19.05.2014.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2014.gada 16.jūlijā.

O.Niedola, I.Kalneniece, A.Grunte, I.Balčus un A.Jusupova atbilst Bāriņtiesas likuma 10.pantā izvirzītajām prasībām, Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādā no 2009.gada 17.jūlija. 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, kā arī uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Olgu NIEDOLU uz pieciem gadiem, sākot ar 2014.gada 17.jūliju.

2. Par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci atkārtoti ievēlēt Ivetu KALNENIECI uz pieciem gadiem, sākot ar 2014.gada 17.jūliju.

3. Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Anitu GRUNTI uz pieciem gadiem, sākot ar 2014.gada 17.jūliju.

4. Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Inesi BALČUS uz pieciem gadiem, sākot ar 2014.gada 17.jūliju.

5. Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Antru JUSUPOVU uz pieciem gadiem, sākot ar 2014.gada 17.jūliju.

36.§ Par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta „Mazie Zviedri”, Bunkas pagastā, Priekules novadā būvniecības ieceri

 2014.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts publiskās apspriešanas gala ziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem „Tele 2” mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecībai „Mazie Zviedri”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kas izskatīta, pamatojoties uz SIA „Tele 2”, reģ. Nr.40003272854, adrese Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV – 1004, būvniecības iesniegumu – uzskaites karti Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecībai, Priekules novada, Bunkas pagasta, „Mazie Zviedri”, kadastra numurs 6446 005 0023 (turpmāk tekstā – būvniecības iecere).

Nekustamais īpašums „Mazie Zviedri”, kadastra numurs 6446 005 0023 pieder privātpersonām, saskaņā ar Priekules novada Bunkas pagasta teritoriālo plānojumu, apbūvei paredzētā teritorija atrodas lauksaimniecībai izmantojamajā teritorijā. Minētās teritorijas apbūve atbilst Būvniecības likuma 11.panta pirmajai un otrajai daļai.

Pamatojoties uz Liepājas rajona novadu apvienotās būvvaldes 11.04.2014. lēmumu Nr.P – 7, izsludināta būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu Priekules novada pašvaldība nodrošinājusi paredzētās būvniecības publisko apspriešanu, kas norisinājās laika periodā no 28.04.2014. – 26.05.2014. Būvniecības ieceres prezentācija norisinājās 07.05.2014. no plkst.17.00 – 18.00. Informācija par publisko apspriešanu atbilstoši Ministru Kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” ievietota Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv[1] un 2014.gada aprīļa izdevumā „Priekules novada ziņas”[2] Publiskās apspriešanas un prezentācijas laikā no iedzīvotājiem netika saņemta neviena būvniecības ieceres noraidoša vai atbalstoša atsauksme, līdz ar to sabiedrības viedoklis vērtējams kā neitrāls.

Pašvaldība, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceri, savas kompetences ietvaros un izvērtējot Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmajā daļā minēto piesardzības un izvērtēšanas principu, nesaskata apstākļus, kas liecinātu par iespējamo nelabvēlīgo ietekmi vai kaitējumiem videi un cilvēku veselībai.

Būvniecības iecere atbilst Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, būvniecības iecere nav pretrunā ar vides aizsardzības un sabiedrības likumiskajām interesēm un tās netiek pārkāptas vai ierobežotas ārpus normatīvo aktu prasībām. Telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts tiks būvēts ar mērķi paaugstināt mobilo sakaru un datu pārraides kvalitāti telekomunikācijas uzņēmuma „Tele 2” sniegtajiem pakalpojumiem. Būvniecības mērķis vērtējams kā pozitīvs un atbalstāms.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu un Ministru Kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” gadījumos, kad būvniecības iecerei ir tikusi rīkota publiskā apspriešana, lēmumu par būvniecības akceptēšanu konkrētās pašvaldības teritorijā pieņem attiecīgās pašvaldības dome.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu un Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu un Liepājas reģiona novadu būvvaldes gala ziņojumu Nr.1-12/58, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Apstiprināt SIA „Tele 2” reģ. Nr. 40003272854, Būvniecības ieceri – Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecību, Priekules novada, Bunkas pagasta, „Mazie Zviedri”, kadastra numurs 6446 005 0023

2.         Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņot par šo lēmumu būvniecības ieceres ierosinātājam - SIA „Tele 2” reģ. Nr. 40003272854, adrese: Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV – 1004

3.         Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”,

 Par Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  pirmās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles protokola (rezultātu) apstiprināšanu

 

            Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 16.§) pašvaldībai piekritīgās zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov., nodotas nomas tiesību izsolē.

            Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 16.§) noteikta zemes vienību izsoles sākumcena un apstiprināti izsoles noteikumi. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 41.1. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2014.gada 13.jūnijam plkst.15:00.

Informācija par nomas tiesību izsole likumā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” noteiktajā kārtībā un termiņos ievietota Priekules novada mājas lapā.

Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 17.jūnijā plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Izsoles noteikumu 41.1.punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Pamatojoties uz Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  izsoles noteikumu 37.,  41.1. punktu  un likuma „Par pašvaldībām” 21.pnata 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt pirmo mutisko izsoli par Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  par nenotikušu un apstiprināt izsoles protokolu.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko nomas tiesību procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3.      Lēmuma 1.eks. nododams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

38.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, un „Vārpas”, nodošanu nomā otrajā mutiskajā nomas tiesību

 Par Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu nomā otrajā mutiskajā nomas tiesību izsolē

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.13, 38.§) apstiprināti pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultāti, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458003 0096 un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules novads, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.

Saskaņā ar Gramzdas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.10, 4.§. Priekules novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096 un zemes vienība „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules novads (turpmāk tekstā – piekritīgās zemes vienības)

Uz piekritīgajām zemes vienībām ēkas neatrodas, zemes vienības nav ierakstītas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un tiek nodotas nomā saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”

Piekritīgās zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības funkciju realizācijai un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka rīcību ar neapbūvētiem zemesgabaliem, nav citu šķēršļu tā nodošanai nomā. Zemes vienību lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Zemes vienības nododamas nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

A.Mickus – šīs izsoles ir ļoti grūti sagatavot, jo vadoties pēc deputātu balsojuma, grūti ievērot normatīvo aktu prasības. 30 EUR par 1 hektāru ir augsta cena. Iesaka vai nevajadzētu izstrādāt kārtību kādā veidā deputāti nosaka cenu par izsolāmo hektāru, ja netiek ievēroti normatīvie akti - MK noteikumi Nr.735 ‘’Par publiskas personas zemes nomu’’.

A.Cīrulis-  iesaka balsot par diviem variantiem.

1.variants

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

2. A.Mickus sagatavot noteikumu projektu, kas nosaka kārtību kādā pašvaldība nosaka cenu par izsolāmu zemes gabalu.

 Atklāti balsojot „par’’ – 2 deputāti – Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – 10 deputāti-  Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa

 

2.variants – noteikt otrās mutiskās nomas tiesību izsoles sākumcenas samazinājumu par 20% no pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles sākumcenas un noteikt otro mutisko izsoli.

Atklāti balsojot „PAR’’10 deputāti-  Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „PRET”- nav, „ATTURAS”2 deputāti – Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – 2 deputāti Arta Brauna , Tatjana Ešenavlde; nolemj:

 

1. Noteikt otrās mutiskās nomas tiesību izsoles sākumcenas samazinājumu par 20% no pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles sākumcenas.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096 3,6 ha platībā nosacīto izsoles sākumcenu EUR 24,00/ha (par vienu hektāru) gadā un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097 3,0 ha platībā nosacīto izsoles sākumcenu EUR 24,00/ha (par vienu hektāru) gadā,  Gramzdas pag., Priekules nov.

2. Noteikt nomas tiesību izsoles soli EUR 2,00 (desmit euro un nulle euro centi).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai uzsākt nomas tiesību izsoles procesu un organizēt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu nomas tiesību izsoli.

4. Apstiprināt otrās mutiskās izsoles noteikumus unšādus izsoles noteikumu pielikumus:

4.1. Grafiskie attēlojumi-1.,2. pielikumi;

4.2. Pieteikuma veidlapa dalībai izsolē -3. pielikums;

4.3. Dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa- 4. pielikums;

4.4. Nekustamā īpašuma „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 006 0096, nomas līguma projekts -5. pielikums;

4.5. Nekustamā īpašuma „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 006 0097, nomas līguma projekts -6. pielikums.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

6. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Pielikumi

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

- Gramzdas pagasta pārvaldei

 

 

39.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ainara Cīruļa iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1028 no 26.06.2014.) ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējo atvaļinājumu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu un 151.panta pirmās daļas pirmo punktu, kā arī uz Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš);deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldības amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās, PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējo atvaļinājumu – 4 kalendārās nedēļas un ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu  3 darba dienas no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.jūlijam (ieskaitot), par darba periodu no 06.03.2013.-05.03.2014.

2. Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 20% apmērā no mēnešalgas.