26.04.2018. domes sēde (protokols Nr.6)

195. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.195                

          (protokols Nr.6,  39.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  14.02.2012. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.12-3075” par XX iznomāto nekustamo īpašumu MIERA IELA 7-8, Gramzdā, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņa tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 7-8, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu MIERA IELA 7, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0338 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22946) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 10,44;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 9,93;

KOPĀ                                                             EUR 20,33;

 

-          par zemes īpašumu MIERA IELA 7, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0338, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22926) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3,87;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 3,68;

KOPĀ                                                             EUR 7,55.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 7, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6458 001 0338)  par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 14,27;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 13,61;

KOPĀ                                                                        EUR 27,88

(Divdesmit septiņi euro, 88 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

196. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.196

          (protokols Nr.6,  40.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

1.      24.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1065” par XX izīrēto dzīvojamo telpu MIERA IELA 2-11, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 2-11, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MIERA IELA 2, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0214, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23008) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,34;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 3,51;

KOPĀ                                                             EUR 8,85;

 

par ēku īpašumu MIERA IELA 2, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0214, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22908) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,95;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 6,80;

KOPĀ                                                             EUR 18,75.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 2, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0214), par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 17,29;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 10,31;

KOPĀ                                                                        EUR 27,60

(Divdesmit septiņi euro, 60 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

197. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.197                

          (protokols Nr.6,  41.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  01.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2150” par XX iznomāto zemi un lietošanā esošām ēkām CELTNIEKU IELA 9, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Piestany, Dubovany 20, Slovākijā.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu CELTNIEKU IELA 9, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 009 0033, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14967) par laiku 01.07.2010. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 4,44;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 2,74;

KOPĀ                                                             EUR 7,18;

 

-          par zemes īpašumu CELTNIEKU IELA 9, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 009 0033, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11118) par laiku 01.10.2002. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 120,72;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 85,76;

KOPĀ                                                             EUR 206,48.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu CELTNIEKU IELA 9, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 009 0033)  par laiku 01.10.2002. – 31.03.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 125,16;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 88,50;

KOPĀ                                                                        EUR 213,66

(Divi simti trīspadsmit euro, 66 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

198. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.198                

          (protokols Nr.6,  42.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  24.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1036” par XX iznomāto nekustamo īpašumu MIERA IELA 4-21, Gramzdā, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 4-21, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23115) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 33,95;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 19,14;

KOPĀ                                                             EUR 53,09;

 

-          par zemes īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23078) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 17,14;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 9,53;

KOPĀ                                                             EUR 26,67.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6458 001 0215)  par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 51,09;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 28,67;

KOPĀ                                                                        EUR 79,76

(Septiņdesmit deviņi euro, 76 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

199. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.199                

          (protokols Nr.6,  43.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1016” par XX izīrēto dzīvojamo telpu MEŽA IELA 3-10, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Meža iela 3-10, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23046) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 22,23;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 15,13;

KOPĀ                                                             EUR 37,36;

 

par ēku īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22805) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 20,04;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 12,58;

KOPĀ                                                             EUR 32,62.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0026), par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,27;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 27,71;

KOPĀ                                                                        EUR 69,98

(Sešdesmit deviņi euro, 98 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

200. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.200                

          (protokols Nr.6,  44.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  02.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2601” par XX iznomāto nekustamo īpašumu LIEPU IELA 5, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Liepu iela 5, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu LIEPU IELA 5, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 009 0098, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14942) par laiku 01.07.2013. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,37;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 3,76;

KOPĀ                                                             EUR 12,13;

 

-          par zemes īpašumu LIEPU IELA 5, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 009 0098, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11352) par laiku 01.04.2008. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 216,91;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 121,79;

KOPĀ                                                             EUR 338,70.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LIEPU IELA 5, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 009 0098)  par laiku 01.04.2008. – 31.03.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 225,28;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 125,55;

KOPĀ                                                                        EUR 350,83

(Trīs simti piecdesmit euro, 83 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

201. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.201                

          (protokols Nr.6, 45 .punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      01.02.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-1469” par XX tobrīd piederošo nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 64, Priekulē un nosūtīts uz viņas tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Brīvības iela 64, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu BRĪVĪBAS IELA 64, Priekulē (kad. Nr. 6415 004 0066, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1731) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 19,75;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 17,01;

KOPĀ                                                             EUR 36,76;

 

par ēku īpašumu BRĪVĪBAS IELA 64, Priekulē (kad. Nr. 6415 004 0066, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16794) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,89;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 14,66;

KOPĀ                                                             EUR 31,55.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kodsXX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 64, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 004 0066), par laiku 01.01.2011. – 31.12.2013. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 36,64;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 31,67;

KOPĀ                                                                        EUR 68,31

(Sešdesmit astoņi euro, 31 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

202. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.202                

          (protokols Nr.6,  46.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1075” par XX izīrēto dzīvojamo telpu Miera iela 5-9, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 5-9, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MIERA IELA 5, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0337, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23181) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 13,58;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 8,53;

KOPĀ                                                             EUR 22,11;

 

par ēku īpašumu MIERA IELA 5, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0337, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23258) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 28,51;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 18,05;

KOPĀ                                                             EUR 46,56.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 5, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0337), par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,09;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 26,58;

KOPĀ                                                                        EUR 68,67

(Sešdesmit astoņi euro, 67 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

203. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.203                

          (protokols Nr.6, 47.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      14.02.2012. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.12-3007” par XX izīrēto dzīvojamo telpu MEŽA IELA 3-5, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Meža iela 3-5, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23043) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 7,56;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 7,23;

KOPĀ                                                             EUR 14,79;

 

par ēku īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22803) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,37;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 8,02;

KOPĀ                                                             EUR 16,39.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MEŽA IELA 3, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0026), par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,93;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 15,25;

KOPĀ                                                                        EUR 31,18

(Trīsdesmit viens euro, 18 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

204. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.204                

          (protokols Nr.6,  48.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      07.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/3143” par XX piederošo nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 3, Priekulē un nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietas adresi Tirgus iela 3, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu TIRGUS IELA 3, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0115, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1612) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 88,13;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 46,69;

KOPĀ                                                             EUR 134,82;

 

par ēku īpašumu TIRGUS IELA 3, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0115, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16890) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 23,30;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 13,83;

KOPĀ                                                             EUR 37,13.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 3, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 003 0115), par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 111,43;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 60,52;

KOPĀ                                                                        EUR 171,95

(Viens simts septiņdesmit viens euro, 95 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

205. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.205                

          (protokols Nr.6,  49.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  21.10.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-5161” par XX piederošo nekustamo īpašumu ZEMDEGAS, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Peldu iela 41-2, Liepāja, LV-3401.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu ZEMDEGAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0300, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10067) par laiku 01.01.2011. – 31.07.2016. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,32;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 27,79;

KOPĀ                                                             EUR 70,11.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZEMDEGAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 002 0300) par laiku 01.01.2011. – 31.07.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,32;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 27,79;

KOPĀ                                                                        EUR 70,11

(Septiņdesmit euro, 11 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja–Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā  Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

206. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.206                

          (protokols Nr.6, 50.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      26.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-346” par XX izīrēto dzīvojamo telpu MIERA IELA 4-13, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 4-13, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22968) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2015.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,53;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 8,19;

KOPĀ                                                             EUR 19,72;

 

par ēku īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23108) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2015.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 23,80;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 17,13;

KOPĀ                                                             EUR 40,93.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0215), par laiku 01.01.2011. – 31.12.2015. sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,33;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 25,32;

KOPĀ                                                                        EUR 60,65

(Sešdesmit euro, 65 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

207. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.207                

          (protokols Nr.6,  51.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      05.10.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-4525” un 30.01.2018. - „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1984” par XX iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem PIE VĪKSNĀM un VĪKSNAS, Kalētu pagastā un nosūtīti uz viņas deklarētajām dzīvesvietas adresēm 2011.gadā – „Vīksnas”, Ozoli, Kalētu pagasts, Priekules novads un 2018.gadā – Apšu iela 33-10, Liepāja.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu PIE VĪKSNĀM, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0094, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8581) par laiku 01.01.2008.-31.12.2008. un 01.03.2010.-30.09.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 19,68;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 19,69;

KOPĀ                                                             EUR 39,37;

 

par ēku īpašumu VĪKSNAS, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0054, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 27882) par laiku 01.01.2012. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 28,66;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 14,38;

KOPĀ                                                             EUR 43,04;

 

par zemes īpašumu VĪKSNAS, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0054, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 7926) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,00;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 7,91;

KOPĀ                                                             EUR 23,91.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem PIE VĪKSNĀM, Kalētu pagastā (kad.nr. 6464 004 0094) un VĪKSNAS, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0054), Priekules novadā par laiku 01.01.2008. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 80,98;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 58,62;

KOPĀ                                                                        EUR 139,60

(Viens simts trīsdesmit deviņi euro, 60 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

208. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no VAS Privatizācijas aģentūra

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.208                

          (protokols Nr.6, 52.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no VAS Privatizācijas aģentūra

 

1.      06.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/3007” par VAS Privatizācijas aģentūra valdījumā esošo nekustamo īpašumu RAIŅA IELA 12, Priekulē un nosūtīts uz norādīto elektroniskā pasta adresi info@pa.gov.lv.

Maksāšanas paziņojumam VAS ‘’Privatizācijas aģentūra nepiekrīt’’.

 

2.      26.04.2018. VAS Privatizācijas aģentūra nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu RAIŅA IELA 12, Priekulē (kad. Nr. 6415 006 0062, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 32223) par laiku 01.01.2012. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 52,23;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 28,10;

KOPĀ                                                             EUR 80,33;

 

par ēku īpašumu RAIŅA IELA 12, Priekulē (kad. Nr. 6415 006 0062, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 32224) par laiku 01.01.2012. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 43,82;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 23,47;

KOPĀ                                                             EUR 67,29.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no VAS Privatizācijas aģentūra, reģ.nr.40003192154,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu RAIŅA IELA 12, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 006 0062), par laiku 01.01.2012. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 96,05;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 51,57;

KOPĀ                                                                        EUR 147,62

(Viens simts četrdesmit septiņi euro, 62 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. VAS Privatizācijas aģentūra, info@pa.gov.lv;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

209. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.209                

          (protokols Nr.6,  53.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      06.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.15-4253” par XX izīrēto dzīvojamo telpu BLĀZMAS-8, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Blāzmas-8, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BLĀZMAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0185, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10518) par laiku 01.07.2009. – 30.06.2014. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 41,25;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 39,72;

KOPĀ                                                             EUR 80,97.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BLĀZMAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6498 002 0185), par laiku 01.07.2009. – 30.06.2014. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 41,25;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 39,72;

KOPĀ                                                                        EUR 80,97

(Astoņdesmit euro, 97 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

210. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.210                

          (protokols Nr.6,  54.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      05.10.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-4526” par XX lietošanā bijušām ēkām un iznomāto zemes īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi „Skudriņas”, Ozoli, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0148, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 20238) par laiku 01.04.2011. – 30.09.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 49,61;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 49,61;

KOPĀ                                                             EUR 99,22;

 

par ēku īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0148 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 20239) par laiku 01.04.2011. – 30.09.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1,62;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 1,62;

KOPĀ                                                             EUR 3,24.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6464 004 0148), par laiku 01.04.2011. – 30.09.2011. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 51,23;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 51,23;

KOPĀ                                                                        EUR 102,46

(Viens simts divi euro, 46 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

211. Par ēkas/būves- brīvdabas estrādes nekustamajā īpašumā “Kalētu Priediens”, Kalētu pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.211                

          (protokols Nr.6,  55.punkts)

Par ēkas/būves- brīvdabas estrādes nekustamajā īpašumā “Kalētu Priediens”,  Kalētu pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē

 

 Izskatot jautājumu par ēkas/būves – brīvdabas estrādes nekustamajā īpašumā “Kalētu Priediens” Kalētu pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē, tika konstatēts, ka:

 Uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, kadastra Nr.6464 001 0281, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 atrodas ēka/būve- brīvdabas estrāde, kura nav reģistrēta valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā un tai nav kadastra apzīmējuma.

Estrāde nav uzņemta pašvaldības bilancē.

Likuma “par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

 Civillikuma 968.pants noteic, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

 Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ka ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības bilancē.

Lai varētu noreģistrēt ēku/būvi kadastra reģistrā un pasūtīt ēkas inventarizāciju, ir nepieciešams uzņemt bilancē šo ēku/būvi.

Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija veica objekta apsekošanu un novērtēšanu. Tika sastādīts akts  lietota pamatlīdzekļa tehniskā stāvokļa un vērtības novērtēšana un tika noteikta vērtība 950 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzņemt pašvaldības bilancē ēku/būvi- brīvdabas estrādi (bez kadastra apzīmējuma), kura atrodas nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161, Kalētu pagastā ar vērtību – 950 EUR.

2. Informācija par ēku/būvi:

2.1. apbūves laukums- 48,8 m²;

2.2. būvtilpums- 352 m³;

2.3. virszemes stāvu skaits- 1;

2.4 jumta pārsegums- šķindeļi;

2.5. sienas – dēļi;

2.6. sijas – koka.

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi grāmatvede G.Vaičekauska.

 

Lēmums 1 eks. nododams: grāmatvedei G.Vaičekauskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

212. Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma attīstības jomā ar Vaiņodes novada pašvaldību

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.212                

          (protokols Nr.6, 56.punkts)

 Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma attīstības jomā ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

Lai veicinātu tūrisma attīstību Priekules un Vaiņodes novadu administratīvajās teritorijās, koordinētu sadarbību un sadalītu izmaksas, kas saistītas ar kopīgu projektu realizāciju,  nepieciešams starp pašvaldībām noslēgt sadarbības līgumu.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Slēgt sadarbības līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldību tūrisma attīstības jomā (pielikums).

 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai parakstīt sadarbības līgumu.

 

3.Noteikt, ka sadarbības līguma izpildi nodrošina novada tūrisma organizators.

                                                                                                                                                            

Lēmums izsūtāms: Novada tūrisma organizators.

Līgums parakstīšanai: Vaiņodes novada pašvaldība.

 

213. Par valstij piekritīgās zemes vienības “Valsts robeža”, kadastra apzīmējums 6464 006 0009, sadalīšanu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamā īpašuma P114 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0038, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.213                

          (protokols Nr.6,  57.punkts)

Par valstij piekritīgās zemes vienības “Valsts robeža”, kadastra apzīmējums 6464 006 0009, sadalīšanu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamā īpašuma P114 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0038, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2018.gada 03.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemta Nodrošinājuma valsts aģentūras, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1k-2, Rīga, direktora XX, 27.03.2018. iesniegums Nr.1.2.2-09/3412, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/18/618-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par valsts robežas zemes vienības sadali atbilstoši pievienotajai shēmai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piekrīt nekustamais īpašums “Valsts robeža”, kadastra Nr.6464 006 0009, kura sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6464 004 0323- 6,35 ha un 6464 006 0009- 2,9 ha platībā, Kalētu pagastā.

Iekšlietu ministrija no VAS “Latvijas valsts ceļi” saņēmusi vēstuli ar lūgumu atdalīt no robežu zemes ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0009 zemes gabalu 0,01 ha platībā un pievienot  to Satiksmes ministrijai piekrītošajai zemes vienībai P114 (“Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi)”) ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0038, Kalētu pagastā.

Iesniegumā norādīts, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu jomā.  

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu pirmais punkts nosaka, ka līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos un pievienot daļu zemes vienības blakus esošajai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību.

30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1. punkts nosaka, ka prasības par zemes vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras (tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido tehniskā (transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes un vides objekti)[…] infrastruktūra) nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo un otro daļu, 30.04.2013.Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.04.2018.sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdalīt no zemes vienības “Valsts robeža”, kadastra apzīmējums 6464 006 0009, Kalētu pag., Priekules nov., zemes gabalu 0,01 ha platībā un pievienot to nekustamā īpašuma “P114”, kadastra Nr.6464 004 0153, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 006  0038, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0009 robežu pārkārtošanas rezultātā tiek sadalīta divos zemes gabalos ar aptuveno platību 2,25 ha un 0,55 ha.

3. Sadalītajiem valsts robežas zemes gabaliem (2,25 ha un 0,55 ha) noteikt zemes lietošanas mērķi- valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve, NĪLM kods 0906.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks.izsūtāms: Nodrošinājuma valsts aģentūrai,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

214. Par nekustamā īpašuma „Albrekši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.214                

          (protokols Nr.6, 58.punkts)

Par nekustamā īpašuma „Albrekši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, 05.04.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/673-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Albrekši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0011 un piešķirot jaunu nosaukumu “Bebri”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Albrekši” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6464 002 0009, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no sešām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0011- 9,2 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Bebri”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.04.2018. sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Albrekši”, kadastra Nr.6464 002 0009, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0011, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0011 piešķirt jaunu nosaukumu “Bebri” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms:  XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS