26.03.2020. domes sēde (protokols Nr.5)

189. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā Priekulē, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.189           

          (protokols Nr.5,  39.punkts)

 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā  Priekulē, Priekules novadā

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Priekulē , Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Pašvaldībai piekrīt zemes vienības  Ganību iela 28A 1000 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0062  un Ganību iela 30 1834 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0111 , Priekulē.

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus un robežojas.

Tā kā ir paredzēta abu zemes vienību Ganību iela 28A , kadastra apzīmējums 6415 004 0062 un Ganību iela 30, kadastra apzīmējums 6415 004 0111, Priekulē,  kadastrālā uzmērīšana un nodošana atsavināšanai , tad ir lietderīgi blakus esošās,  pašvaldībai piekritīgās zemes vienības apvienot vienā zemes vienībā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ir atsevišķi kadastra objekti.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18.1 panta otrā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1.     Apvienot  zemes vienības Ganību iela 28A, kadastra apzīmējums 6415 004 0062 un Ganību iela 30, kadastra apzīmējums 6415 004 0111, vienā zemes vienībā Ganību iela 30, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.     Precizēt jaunveidojamās zemes vienības platību uz 2834 m2 (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

3.     Likvidēt adresi Ganību iela 28A, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 105459034

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums 

190. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.190           

          (protokols Nr.5,  40.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a   Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)     Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)     Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)     publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0081   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0081  15 500 m2 platībā ha platībā, Brīvības iela 1a, Priekules pagasts , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-        Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;

-        nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums 

 

191. Par zemes nomas līguma Nr. 56/2008 pagarināšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.191           

          (protokols Nr.5,  41.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  06.03.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/452-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 56/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Starp Priekules pilsētas domi un  XX  03.11.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 56/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā,  zeme iznomāta garāžas vajadzībām.

Zemes nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX  daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007  65,28 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā,
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2029.gada  31. decembrim,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

192. Par daļu no zemes “Lāčplēši”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.192           

          (protokols Nr.5,  42.punkts)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/385-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0201, mazdārziņa vajadzībām 430 m2 platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX vēlas nomāt 430 m2 platību mazdārziņa vajadzībām.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nomniecei nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Iznomāt daļu no zemes vienības „Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201, kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0,043 ha kopplatībā XX mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

 

  • nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā,
  •  nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.aprīļa līdz 2025.gada  31.martam,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

193. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33, Priekule , Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084 , atzīšanu par piekrītošu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.193           

          (protokols Nr.5,  43.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)     Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)     Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)     publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0084 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0084 34 900 m2 platībā ha platībā, Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-        Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;

-        nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Mārtiņam Berķim: Ķieģeļu iela 29, Priekule, Priekules novads, LV-3433

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums 

 

 

194. Par daļu no nekustamā īpašuma “ Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.194           

          (protokols Nr.5,  44.punkts)

 

Par daļu no nekustamā īpašuma  “ Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Caunītes-1, īpašnieka XX 18.02.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/340-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt  daļu no zemes vienības “Garāžu ceļš” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,  ar aptuveno platību 0,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0253, Bunkas pagastā , Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums “Garāžu ceļš”, kadastra Nr.6446 005 0021 - 0,2375 ha kopplatībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000490295 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Nekustamais īpašums “ Garāžu ceļš”, kadastra Nr.6446 005 0021  sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253.

            Z/s Caunītes-1, reģ.nr. 52101008421 īpašumā atrodas nekustamais īpašums, Kalnu iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0250 un nekustamais īpašums “Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0096, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096, kuras sadala pašvaldības īpašumā esošais ceļš ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253.

             Ar Priekules novada pašvaldības domes 28.12. 2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bunkas pagastā” (prot.Nr.9,55.) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi ražošanas teritorijā esošās sarkano līniju precizēšana, apbūves un teritorijas izmantošanas nosacījumu, īpaši būvlaides noteikšana/precizēšana katram atsevišķam zemesgabalam saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu, kā arī komunikāciju koridoru, aizsargjoslu un apgrūtinājumu precizēšana, perspektīvās peldvietas atrašanās vietas izvērtēšana un piekļūšanas nodrošināšana nekustamam īpašumam “Dīķmaļi”, kad.nr. 6446 005 0084.

            Izstrādājot detālplānojumu teritorijai, kurā atrodas minētā zemes vienība – ceļš , nav iespējams atrisināt jautājumus, kas saistīti ar zemnieku saimniecības plānotajām būvniecības iecerēm, tāpēc risinājums būtu daļa no zemes “Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, atpirkšana un pievienošana z/s Caunītes-1 esošajam nekustamam īpašumam

            Lai varētu lemt par atsavināšanu, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam, zemes vienībai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības izstrādi nekustamam īpašumam “Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 2. Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei,
 •  Finanšu nodaļai,
 •  z/s “Caunītes1” : caunites1@tvnet.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums 

 

 

195. Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “Skrampijs”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.195           

          (protokols Nr.5,  45.punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “Skrampijs”

 

2020.gada 02.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Skrampijs”, reģ.Nr.42103055109, juridiskā adrese “Ziedoņi”, Priekules pag., Priekules nov., tās valdes locekļa XX, elektroniski parakstīts iesniegums, kurš iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/406-S, ar lūgumu iznomāt brīvās telpas Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Miera iela 3”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma sastāvā ietilpst saimniecības ēka un zeme.

Paziņojums par brīvām iznomājamām telpām Nr.003-1, 003-2, 003-3, 003-4 003-5, 003-6, 003-11 ar kopējo platību 165,20 m², saimniecības ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2020.gada 09.martam.

Saņemts viens iesniegums ar lūgumu iznomāt brīvās telpas Nr.003-1, 003-2, 003-3, 003-4 003-5, 003-6, 003-11 ar kopējo platību 165,20 m², telpu grupas kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001 003, lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, uzglabāšanai un realizācijai.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

 • 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;
 • 12.punktu – par pakalpojumiem- auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi;
 • 16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (noliktavas) – 0. 14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamo telpu tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1. Iznomāt SIA “Skrampijs”, reģ.Nr.42103055109, nedzīvojamās telpas Nr. 003-1, 003-2, 003-3, 003-4 003-5, 003-6, 003-11  165,20 m² platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001 003) saimniecības ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209 001 nekustamajā īpašumā Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., lauksaimniecības produktu pārstrādei, uzglabāšanai un realizācijai, saskaņā ar pielikumā pievienoto būves plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.04.2032.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. nomnieks patstāvīgi norēķinās par atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, ūdeni;

2.4. nomniekam telpu pārbūves darbi, kā arī kapitālieguldījumi telpās jāsaskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Skrampijs”, raimonds.stals@gmail.com, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

196. Par 21.04.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.196           

          (protokols Nr.5,  46.punkts)

 

Par 21.04.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

2020.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/436-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes “Pie Ziediņiem”, Virgas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 21.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/50 par daļu no zemes vienības “Pie Ziediņiem” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Zemes nomas līgumu kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1. Pagarināt 21.04.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 noteikto termiņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 30.aprīlim;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4 Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX,

nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

197. Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.197           

          (protokols Nr.5,  47.punkts)

 

Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu  ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

 

2020.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese “Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., tās īpašnieces XX personā (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/462-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Ziedkalni”, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/36-2010 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Ziedkalni” 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010176, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.10.2015.

2015.gada 16.novembrī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/181 par grozījumiem līgumā- pagarināts līguma termiņš līdz 31.10.2020.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 un 16.11.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/181 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.10.2025.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Sleiņi”, “Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198. Par 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.198           

          (protokols Nr.5,  48.punkts)

 

Par 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu  ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

 

2020.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese “Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., tās īpašnieces XX personā (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/463-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Puķes”, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 05.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/17-2010 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Puķes” 6 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010236, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 23.05.2015.

2015.gada 14.maijā tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/65 par grozījumiem līgumā- precizēta iznomājamās zemes platība uz 4,8 ha un pagarināts līguma termiņš līdz 23.05.2020.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 un 14.05.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/65 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2025.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Sleiņi”, “Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199. Par zemes “Pie Karlsoniem”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.199           

          (protokols Nr.5,  49.punkts)

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 26.02.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/384-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Pie Karlsoniem”, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0405, 0,14 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar LR VZD Kurzemes reģionālā nodaļa 28.02.2011. Aktu par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā  Nr. 14-06-K1/25 , nekustamais īpašums ar nosaukumu “Pie Karlsoniem”,  Krote, Bunkas pagasts, ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs kā starpgabals .

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu, uz zemi  „Pie Karlsoniem”, Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0405, kadastra apzīmējums 6446 001 0405  0,14 ha  platībā, ar XX, personas kods XX, dzīv. adrese: XX , Priekules  novads, (pielikums), nosakot:

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                          

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 • XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

200. Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/31 un Nr.2.3.4/32 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.200           

          (protokols Nr.5,  50.punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 02.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/403-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/31 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0283 , 0,70 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/32 uz daļu no zemes vienības „Uzvaras”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0184, kadastra apzīmējums 6446 001 0184, 0,70  ha platībā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0283, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums “Uzvaras”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0184, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs, XX izmanto lauksaimniecības zemi.

Nomas līgumi Nr. 2.3.4/31 un Nr. 2.3.4/32 slēgts ar 01.03.2015. Līgumi beigsies 31.03.2020.

Uz iesniegšanas brīdi pieteicējai nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

             19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  53.punkts un 56.punkts nosaka - Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Pagarināt zemes nomas līgumus Nr.2.3.4/31 un Nr.2.3.4/32, ar XX, personas kods XX, adrese- XX, Priekules novads, (pielikums) slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.aprīļa  līdz 2024.gada 31.decembrim,

-papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 • XX.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

201. Par adreses maiņu veikala ēkai nekustamā īpašumā Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.201           

          (protokols Nr.5,  51.punkts)

 

Par adreses maiņu veikala ēkai nekustamā īpašumā Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Marina M” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses maiņu veikala ēkai, kas atrodas nekustamajā īpašumā Peldu iela 3, Priekule, Priekules novads, uz zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6482 006 0085.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Nekustamais īpašums Peldu iela 3, Priekule, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības Peldu iela 3, Priekule , Priekules novads, atrodas būve (veikals), ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0015 001, adrese , kura atrodas IK “Marina M” valdījumā.

           Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0015 001 piešķirta adrese- Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules novads.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Noteikumi) 2.8. apakšpunktu – adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 5.10.apakšpunktu – adrešu reģistrā reģistrē šādu informāciju par adresācijas objektu: pazīme “plānota adrese” šo noteikumu 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem līdz ēku reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Mainīt IK “Marina M” lietojumā esošajai veikala ēkai, kas atrodas uz zemes vienības Peldu iela 3, Priekule,  Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085,  adresi no Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules novads uz Peldu iela 3, Priekule, Priekules novads (pielikums).
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

   Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432
 • XX
 • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202. Par daļu no zemes Peldu iela 3 , Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085 iznomāšanu IK “Marina M”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.202           

          (protokols Nr.5,  52.punkts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Par daļu no zemes Peldu iela 3 , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085 iznomāšanu IK “Marina M”

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Marina M”, reģ.nr.42102036399 03.03.2020.  iesniegumu Nr. 2.1.4/20/422-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Peldu ielā 3, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0085, 100 m2 platībā ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Peldu iela 3, Priekule, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības Peldu iela 3, Priekule, Priekules novads, atrodas būve (veikals), ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0015 001, kura atrodas IK “Marina M” valdījumā.

 Ar IK “Marina M” nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt daļu no zemes Peldu iela 3,  Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 006 0085 100 m2 platībā, IK “Marina M”, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2029.gada  31.decembrim,

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.     Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-   nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

-  IK “Marina M”: Liepājas iela 5B-31, Priekule, Priekules novads, LV-3434

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 Pielikums 

 

 

 

203. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040052 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puķīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.203           

          (protokols Nr.5,  53.punkts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040052 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puķīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 11.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/481-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Puķīši”, Kalētu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Puķīši” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6464 004 0051, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052  un piešķirt jaunu nosaukumu “Mazpuķīši”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Puķīši”, kadastra Nr.6464 004 0051, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052 piešķirt jaunu nosaukumu “Mazpuķīši”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; Valsts zemes dienestam VZDKRN@90000030432, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

204. Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.204           

          (protokols Nr.5,  54.punkts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov. 

 

2020.gada 27.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor” (turpmāk-iesniedzējs), reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora XX 24.02.2020. iesniegums Nr.7-2/07, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/394-S, ar lūgumu pagarināt 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 31.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36V/10-2012 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Lielskraģīši” – 1,19 ha (bijušais lidlauks), kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu saimnieciskai darbībai. Līguma termiņš noteikts līdz 30.04.2013.

2013.gada 25.jūnijā tika noslēgta Vienošanās Nr.3-36V/39-2013 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2015.

2015.gada 10.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/47 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2017.

2017.gada 11.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/17/485 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2018.

2018.gada 29.martā tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/18/389 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2019.

2019.gada 15.martā tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/19/402 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2020.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāda.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Iesniedzējam zemesgabals iznomāts kopš 2012.gada 31.jūlija un pagarinot zemes nomas līguma termiņu netiek pārsniegts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais nomas līguma termiņš.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldībasdome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 31.07.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 un Vienošanās noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2021.gada 30.aprīlim.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks.izsūtāms: SIA „Sveaskog Baltfor”, Brīvības iela 40-23, Rīga, LV-1050; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

205. Par Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.205           

          (protokols Nr.5,  55.punkts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabošanu

2020. gada 09. martā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūdz pašvaldības domi izvērtēt nepieciešamību pēc darbības uzlabojumiem Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbībā. Iekārtas ir apsekojis uzņēmums SIA “Watex” un izsniedzis defektācijas aktu, kurā norādīts, ka:

1.     Esošā ūdens atdzelžošanas iekārta ir neatbilstoša ūdens patēriņam (Krotē ūdens patēriņš ir tuvu 13000m3, šā brīža iekārta domāta trīs reizes mazākam ūdens patēriņam);

2.     Ūdens atdzelžošanas stacija nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens kvalitāti pēc filtrēšanas;

3.     Ūdens attīrīšanas filtram ir pārāk mazs darba resurss starp filtra reģenerācijām, kas stipri ietekmē filtra skalošanas intensitāti un ūdens kvalitāti;

4.     Neatbilstoši filtra izmēri, sistēmā notiek spiediena zudumi.

Šobrīd Bunkas pagasta pārvalde ūdens kvalitāti nodrošina ar sāls daudzumu, taču šāds risinājums nav ilgtermiņā pieļaujams, jo tas nenoņem amoniju. SIA “Watex” ir iesniedzis nepieciešamo uzlabojumu tāmi, kur veicot nepieciešamos uzlabojumus ir nepieciešami 8280.03 EUR ar PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni Krotes ciema iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm (Krotes Kronvalda Ata pamatskola), Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt līdzekļus no pašvaldības budžeta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 8280.03 EUR ūdens atdzelžošanas iekārtu un amonija samazinošu iekārtu uzstādīšanai Krotē. Precīza summa būs zināma pēc cenu aptaujas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1.     Nepiešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabojumiem 8280.03 EUR apmērā.

2.     Piešķirt nepieciešamo finansējumu Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabojumiem  8280.03 EUR apmērā no pašvaldības dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

3.     Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2020.gada budžetā.

4.     Noslēdzoties publiskajam iepirkumam projektā ‘’Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā’’, Bunkas pagasta pārdoto nekustamo īpašumu līdzekļu atlikuma gadījumā atgriezt 8280.03 EUR dabas resursu nodokļu līdzekļos.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

206. Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publisko iepirkumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.206           

          (protokols Nr.5, 56.punkts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publisko iepirkumu

 

2019. gadā 02. aprīlī Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.204 (prot.Nr.4, 2.p.) “Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā par kopējo summu 258 365,11 EUR, ņemot aizņēmumu projekta realizācijai Valsts kasē.

Ņemot vērā 2019. gada Valsts kasē mainīto aizņēmumu izsniegšanas kārtību, projekta realizācijai aizņēmums netika saņemts. 2020.gada pamatbudžetā Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums ir ieplānojis daļējus finanšu līdzekļus projekta realizācijai no pašvaldības pamatbudžeta, kas veidojušies no Gramzdas pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 123 062 EUR apmērā, taču, lai izvērtētu projekta realizācijas iespējamību, nepieciešams izsludināt atkārtotu publisko iepirkumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

 1. Atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā”.
 2. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

207. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.207           

          (protokols Nr.5,  57.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/452-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5B-8, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0068, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 108 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.8  nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis nr. 8 izīrēts XX.          

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

 1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0068 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  
  1. dzīvoklis Nr.8  59,10 m² - 2/100 ;
 2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

208. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 12/2009 apturēšanu SIA Geiko, reģ.nr. 42102000550

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.208           

          (protokols Nr.5,  58.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 12/2009 apturēšanu SIA Geiko, reģ.nr. 42102000550

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Geiko”, reģ.nr. 42102000550, prokūristes XX iesniegums ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.12/2009 no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 02.11.2009. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 12/2009, noslēgts ar SIA “Geiko”, reģ.nr. 42102000550.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 005, 35,6 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  21,54 EUR).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA Geiko parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14.aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Vizma Garkalne); Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 1. Noteikt, ka termiņā no 23.03.2020.-006.2020. SIA Geiko netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamām telpām.
 2. Noteikt, ka SIA “Geiko”, reģ.nr. 42102000550 turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 • SIA „Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv ;
 • SIA Geiko : gema@apollo.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska