25.11.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokls nr. 19.)

21.§ Par platības apstiprināšanu mantojamai zemei, kadastra apzīmējums [:], [:].

                 2009.gada 27.novembrī VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” Dienvidkurzemes birojs reģistrācijas Nr.40003783960, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, veica zemes vienības kadastra apzīmējums [:], adrese: [:], kadastrālo uzmērīšanu.

Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 19.08.2004. lēmumu Nr.437 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un Priekules novada domes 24.09.2009. lēmumu (prot. Nr.10) „Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu mantojamai zemei ”, uzmērīšanu ierosinājis I.G.

 Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 741 m².

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu , VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” Dienvidkurzemes birojs reģistrācijas Nr.40003783960, kadastrālās uzmērīšanas datiem,  Tautsaimniecības un attīstības komutējas atzinuma,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

Apstiprināt zemes vienības platību 741 m² pēc kadastrālās uzmērīšanas,  kadastra apzīmējums [:], adrese [:],  saskaņā ar pielikumu.

22.§ Par zemes nomas līgumu pārtraukšanu T.I.Š. uz nomas zemēm „Celiņi”, „Ieviņas”, „Pieniņi”, „Tereses”, Virgas pag., Priekules nov.

                 Priekules novada dome izskatījusi T.I.Š., dzīvojošas [:], iesniegumu (25.10.2010., reģ.Nr.3-13/ 131) ar lūgumu pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemēm ar nosaukumu „Celiņi”, „Ieviņas”, „Pieniņi”, „Tereses”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un T.I.Š., ir noslēgti zemes nomas līgumi ar  Nr.VPP- 2007/64 no 29.06.2007., par zemes „Tereses”, apzīmējums kadastrā 64980040170, Nr. VPP-2007/99 no 30.07.2007., par zemes „Celiņi”, apzīmējums kadastrā 64980040156, Nr.VPP- 2007/101 no 30.08.2007. par zemes „Ieviņas”, apzīmējums kadastrā 64980040173, Nr.VPP- 2007/107 no 01.10.2007. par zemes „Pieniņi”, kadastra apzīmējums 64980040179, iznomāšanu.

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03. septembra lēmumu Nr.1.23., protokols Nr.10, pielikums Nr.21, zemes vienība ar nosaukumu „Ieviņas”, apzīmējums kadastrā 64980040173, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienības ar nosaukumu „Celiņi”, „Pieniņi”, „Tereses” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Nomnieks savā iesniegumā min, ka sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos vairs nespēj apstrādāt iznomāto zemi un lūdz pārtraukt zemes nomas līgumus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            

Pārtraukt zemes nomas līgumus, kuri noslēgti ar T.I.Š., dzīvojošu [:], par sekojošu zemju iznomāšanu:

 

  1. Nr. VPP-2007/64 no 29.06.2007., par zemes „Tereses” 3,2 ha, kadastra apzīmējums 64980040170, iznomāšanu.
  2. Nr.VPP-2007/99 no 30.07.2007., par zemes „Celiņi” 0,5 ha, kadastra apzīmējums 64980040156, iznomāšanu
  3. Nr.VPP-2007/101 no 30.08.2007., par zemes „Ieviņas” 3,0 ha, kadastra apzīmējums 64980040173, iznomāšanu
  4. Nr.VPP-2007/107 no 01.10.2007., par zemes „Pieniņi” 1,3 ha, kadastra apzīmējums 64980040179, iznomāšanu
23.§ Par B.V. atteikšanos no nomas zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov.

               Priekules novada dome izskatījusi B.V., dzīvojošas [:], iesniegumu (25.10.2010., reģ.Nr.3-13/134) ar lūgumu pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemi ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” 0,0265 ha, apzīmējums kadastrā 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un Birutu Viči, ir noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.VPP- 2007/89 no 29.06.2007. par zemes „Pie Jaunās ielas 8” 0,0265 ha, apzīmējums kadastrā 6498 004 0229, iznomāšanu.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

             

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/89 no 29.06.2007., par zemes „Pie Jaunās ielas 8” 0,0265 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu B.V., dzīvojošai [:].

24.§ Par zemes ar nosaukumu „Ieviņas”, „Pieniņi”, „Tereses”, „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.O.

                Priekules novada dome izskatījusi S.O., dzīvojošas [:], iesniegumu (25.10.2010., reģ.Nr.3-13/132) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumiem „Ieviņas”, „Pieniņi”, „Tereses”, „Pie Brūveru pļavas” Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03. septembra lēmumu Nr.1.23., protokols Nr.10, pielikums Nr.21, zemes vienība ar nosaukumu „Ieviņas”, apzīmējums kadastrā 64980040173, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienības ar nosaukumu „Pieniņi”, apzīmējums kadastrā 6498004040179, „Tereses”, apzīmējums kadastrā 64980040170, „Pie Brūveru pļavas”, apzīmējums kadastrā 64980040168 un 64980040169, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personiskās palīgsaimniecības un ganību zemes iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Iznomāt S.O., dzīvojošai [:], zemi ar nosaukumu ”Pieniņi” 1,3 ha, apzīmējums kadastrā 64980040179, „Tereses” 3,2 ha, apzīmējums kadastrā 64980040170, „Pie Brūveru pļavas” 0,4 ha, apzīmējums kadastrā 64980040168, „Pie Brūveru pļavas” 0,7 ha, apzīmējums kadastrā 64980040169,  palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.      Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3.      Iznomāt zemi ar nosaukumu „Ieviņas” 3,0 ha, apzīmējums kadastrā 64980040173, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti.

 

4.      Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

5.      Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

6.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par zemes ar nosaukumu „Zemes reformas pabeigšanai”, apzīmējums kadastrā 64640020065, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.L.

               Priekules novada dome izskatījusi S.L., dzīvojoša [:], iesniegumu (21.10.2010., reģ.Nr.3-13/421) ar lūgumu iznomāt zemi „Zemes reformas pabeigšanai”, apzīmējums kadastrā 64640020065, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu Nr.47.5, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 64640020065 robežojas ar nekustamo īpašumu [:], kur dzīvo S.L..  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1. Iznomāt S.L., dzīvojošam [:], zemi ar nosaukumu Zemes reformas pabeigšanai 1,2 ha, apzīmējums kadastrā 64640020065, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.§ Par zemes ar nosaukumu „Purmsātu centra grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.J.

                 Priekules novada dome izskatījusi V.J., dzīvojošas [:], iesniegumu (25.10.2010., reģ.Nr.3-13/133) ar lūgumu iznomāt zemi 0,1 ha lielā platībā no zemes gabala ar nosaukumiem „Purmsātu centra grantsbedres”, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03. septembra lēmumu Nr.1.26., protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Purmsātu centra grantsbedres”, apzīmējums kadastrā 64980040174, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

 Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka, sakņu dārzu zemes iznomā uz laiku līdz 2. gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V.J., dzīvojošai [:], zemi ar nosaukumu Purmsātu centra grantsbedres 0,1 ha, apzīmējums kadastrā 64980040174, sakņu dārza vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par zemes „Upes Bāriņi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.P.

                Priekules novada dome izskatījusi S.P., dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/452 no 04.11.2010.) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar nosaukumu “ Upes Bāriņi”, kadastra Nr.6446 003 0086; 2,3 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 4.novembrī.

           Zemes gabals ”Upes Bāriņi”, kadastra Nr.6446 003 0086; 2,1 ha platībā ir neapbūvēts, ar 2008.gada 17.septembra Bunkas pagasta padomes lēmumu, prot. Nr.11, ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,  ir noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo  un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un  MK 2010.gada 31. maija noteikumu  Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemes gabala zemes lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām,  nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemesgabala vērtības.

        

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, un MK 2010.gada 31.maija noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz vienu gadu S.P., dzīvojošai [:],  zemes gabalu “Upes Bāriņi”, kadastra Nr.6446 003 0086, Bunkas pag., Priekules nov.,  2,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām

 

2. Noslēgt nomas līgumu 1 mēneša laikā līdz Zemes pārvaldības likuma spēkā stāšanās laikam.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemesgabala vērtības. 

28.§ Par zemes iznomāšanu M.K. Priekules pag. Priekules novadā.

              Priekules novada dome izskatīja M.K.,  adrese [:], 20.10.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/419, par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala  0,1  ha platībā iznomāšanu.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

 Zemes vienība ar kadastra Nr.64820070092, 6,8 ha kopplatībā, pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr. 9, 1.§, piekrīt pašvaldībai.

 

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1.                  Iznomāt uz 1 gadu M.K. 0,1 ha   lielu zemes gabalu, saskaņā ar zemes robežu plānu,  kas atrodas uz Priekules  pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra Nr.6482 007 0092.

 

2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                  Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams nomas līgums viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

29.§ Par zemes „Jaunais karjers”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu V.P.

          Priekules novada dome izskatījusi V.P., dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/433 no 20.10.2010.) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  uz zemes gabalu ar kadastra Nr.6446 003 0115; 5,6 ha platībā.

 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

          Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 20.oktobrī.

 

Nomas līgums Nr.12 noslēgts starp Bunkas pagasta padomi un V.P. 2006.gada 21.jūnijā par  zemes gabala “Jaunais karjers”, kadastra Nr.6446 003 0115; 5,6 ha platībā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim.

 

       Pamatojoties uz V.Pušinska 20.10.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1. Pagarināt  starp Bunkas pagasta padomi un V.P., 21.06.2006. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.12, par zemes gabalu “Jaunais karjers” ar kadastra Nr.6446 003 0115; 5,6 ha platībā, uz laiku  5 gadi - līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā  no zemes kadastrālās vērtības.

30.§ Par nosaukuma piešķiršanu „Kalnenieku ūdens urbuma ēka” un „Mazgramzdas ūdens urbuma ēka” Priekules pag., Priekules nov.

               Priekules novada dome izskatīja Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Guntas Briekmanes 10.11.2010. iesniegumu par nosaukumu piešķiršanu ūdens urbumiem Priekules pagastā Priekules novadā.

Konstatēja:

 Kalnenieku ūdens urbuma ēka Priekules pagastā Priekules novadā atrodas uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra Nr.6482 007 0092, Mazgramzdas ūdens urbuma ēka Priekules pagastā Priekules novadā atrodas uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra Nr.6482 009 0119.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.   punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt nosaukumu ūdens urbuma ēkai, kasatrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.6482 007 0092,  „Kalnenieku ūdens urbuma ēka”,  „Priekules pag., Priekules nov.

 

2. Piešķirt nosaukumu ūdens urbuma ēkai, kasatrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.6482 009 0119, „Mazgramzdas ūdens urbuma ēka”,  „Priekules pag., Priekules nov.

31.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala Bunkas pagasta „Biznieki”, kadastra numurs 6446 001 0291, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

            2010.gada 17.septembrī Priekules novada domē ir saņemts J.G., dzīvojoša [:], 17.09.2010. (reģ. Nr.3-13/38)  iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala (daļu no palīgsaimniecības „Biznieki”), kadastra numurs 6446 001 0291, 33,4 ha platībā (turpmāk – pašvaldības zemesgabals)  privatizācijas procesa turpināšanu.

2006.gada 31.augustā (pasta zīmogs) J.G. iesniedza Bunkas pagasta padomei iesniegumu par Bunkas pagasta pašvaldībai piekrītošu zemesgabala „Biznieki”, kadastra numurs 6446 001 0291; 25 ha platībā,  privatizāciju.

J.G. iesniegtais iesniegums atbilst Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –Pabeigšanas likums) 5.panta pirmās daļas prasībām.

Pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts nosaka, ka pašvaldības dome šā likuma 6.pantā minēto lēmumu par privatizāciju vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 52.mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada  1.jūlija.

2006.gada 20.septembrī Bunkas pagasta padome pieņēma lēmumu (prot. Nr.11) 5.§ 5.13.apakšpunkts, ierakstīt J.G. ierosinājumu - personīgās palīgsaimniecības „Biznieki” zemesgabalu ar kadastra numuru 6446 001 0291 Privatizācijas ierosinājuma reģistrā un veikt izpēti par privatizācijas iespējamību 4 mēnešu laikā.

Bunkas pagasta padomē 2006.gada 4.septembrī Privatizācijas ierosinājumu reģistrā ir reģistrēts J.G. 31.08.2006. „Iesniegums par zemes gabala privatizāciju” Nr.02-12/135G.

 

Neapbūvēts zemesgabals, kas ir daļa no palīgsaimniecības ”Biznieki” , kadastra Nr.6446 001 0291 33,4 ha platībā ( turpmāk – Pašvaldības zemesgabals) ir pašvaldībai piekrītošs saskaņā ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmuma (prot. Nr.11) 5.8.punktu „Par Bunkas pagasta padomei piederošo neapbūvēto zemju izvērtēšanu” 3.apakšpunktu - Zemesgabals ar kadastra numuru 6446 001 0291; 33 ha platībā nepieciešams Bunkas pagasta Krotes ciema 4.daudzdzīvokļu māju 46 ģimeņu vajadzību nodrošināšanai ar mazdārziņiem un palīgsaimniecībām. 

Pašvaldības zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 70.panta 1.un 2.punkts nosaka, ka privatizēt var tikai to zemesgabalu, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, un pirms nodošanas privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija to ieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 70.panta 1.un 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošo, neapbūvētu zemesgabalu, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291 33.4 ha platībā, kāda izrādīsies uzmērot dabā, kas atrodas Bunkas pagastā, Priekules nov. uz pašvaldības vārda.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi (lēmuma 1.punkts) Priekules novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Vēra Rubeze.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punkta izpildi, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par pabalsta piešķiršanu A.V.

                  Priekules novada domē 2010.gada 23.novembrī saņemts daudzfunkcionālās sporta halles dežuranta A.V., dzīvojoša [:], iesniegums (reģ. Nr.3-13/475) ar lūgumu rast iespēju piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar tēva J.V. nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta J.V. miršanas apliecības kopija un izziņa par A.V. ģimenes sastāvu.

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Piešķirt Priekules daudzfunkcionālās sporta halles dežurantam A.V., personas kods [:], pabalstu Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu) apmērā sakarā ar tēva nāvi.