25.08.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

41. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1336) ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2016.gada 12.septembra.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no  2006.gada 19.janvāra.

            Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; (deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 2.daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2016.gada 12.septembra līdz 2016.gada 25.septembrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2016.-18.01.2017.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.