25.08.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

20. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 2, Priekulē iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā

 2016.gada 4.augustā (reģ. nr. 2.4.1/1235)  Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.A. A., I.M.P. un J.K.B. pilnvarotās personas Dz.K., dzīvojošas [:], Priekules nov., iesniegums, kurā piedāvāts Priekules novada pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 2, Priekule - zemes vienību 6040 m² platībā, par summu EUR 8500.

Uz zemesgabala Dzirnavu iela 2, Priekule, Priekules nov. ar kadastra apzīmējumu 64150060107 atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša ēka ar kadastra apzīmējumu 64150060059002, kas reģistrēta zemesgrāmatā ar kadastra numuru 6415 506 0059, zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000416879.

Ēkā izvietota pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas” un uz zemes gabala izvietotas 6 rotaļu nojumes un šķūnis.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu,   2016.gada 18.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze,  Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 64150060107  6040 m² platībā, noslēdzot pirkuma līgumu par summu EUR 8500,- (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kas atrodas Dzirnavu iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs  6415 006 0108, zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000558038.

 

2. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, lūgt zemesgrāmatu nodaļu apvienot nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6415 006 0108,  kas sastāv no  zemes vienības 6040 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 64150060107   un ēku (būvju)  nekustamo īpašumu sastāvošu  no vienas būves  – kadastra numurs 64155060059 ar kadastra apzīmējumu  64150060059002 un lūgt zemesgrāmatu nodaļu dzēst Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 100000416879 ierakstu.

 

3. Lūgt zemesgrāmatu nodaļu dzēst  Priekules  pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000558038 III. daļas 1.iedaļas ieraksta Nr. 1.9.  nostiprinātās nomas tiesības.

 

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības  Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai  organizēt pirkuma līguma slēgšanu.

 

5. Pēc pirkuma līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Dz. K., adrese[:], Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai ;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Priekulē Dāvinājuma līguma noslēgšanu

 2016.gada 4.augustā (reģ. nr. 2.4.1/1234)  Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.A.A., I.M.P. un J.K.B. pilnvarotās personas Dz.K., dzīvojošas [:], Priekules nov., iesniegums, kurā piedāvāts Priekules novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 1, Priekule - zemes vienību 15186 m² platībā.

Zemes vienības vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību ir EUR 8907.-

Uz zemesgabala Dzirnavu iela 1, Priekule, Priekules nov. ar kadastra apzīmējumu 64150060106 atrodas divas daudzdzīvokļu  dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0059 001 un 6415 006 0059 009.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu,   2016.gada 18.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt Dāvinājuma līgumu un iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0106  15186 m² platībā, kas atrodas Dzirnavu iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0110, zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000558032 pašvaldības funkciju nodrošināšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2. Lūgt Zemesgrāmatu nodaļu dzēst  Priekules  pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000558032 III. daļas 1.iedaļas ieraksta Nr. 1.16.  nostiprinātās nomas tiesības.

3. Pēc Dāvinājuma līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Dz. K., adrese [:], Priekules nov.,LV-3434;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai ;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Juristei I.Avotiņai

22. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I.E.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. E. iesniegums ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa Nākotnes ielā 8, dz.10, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Nekustamo īpašumu – dzīvokli Nākotnes ielā 8-10, Priekules pagastā, Priekules novadā L.P. ieguvis savā īpašumā 1994.gada 21. decembrī saskaņā ar Vienošanos par nodošanu īpašumā pret pajām, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „Priekule” un L.P.

26.11.2004.L. P. miris.

13.06.2016. I.E. (meita) pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Mildas Ancānes iesniegusi „Iesniegumu par mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās” .

           Lai I.E. varētu pieņemt mantojumu, nepieciešams pašvaldības lēmums par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

            1999.gada 17.augustā Priekules pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. pantu ir paziņojusi par iespēju bez atlīdzības nodot īpašumā zemi L.P. :

                    pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.10 Nākotnes ielā 8, Priekules pagastā, Priekules novadā – 506/5935 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0076, zemes gabala kopējā platība 0,1047 ha.

                  

             Nekustamais īpašums Nākotnes ielā 8, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6482 007 0076, zemes gabala kopējā platība 0,1047 ha, uz kura atrodas namīpašums 2-stāva 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 180. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldībai).

              

              Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļa nosaka, „Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

             I.E. ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.10 Nākotnes  ielā 8, Priekules pagastā, Priekules novadā – 506/5935 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0076, zemes gabala kopējā platība 0,1047 ha

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 8, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā – 506/5935 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0076, zemes gabala kopējā platība 0,1047 ha.

2.    Noslēgt ar I.E. vienošanos par 1.punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3.    Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

4.   Ar 2016. gada 1.septembri veikt I.E. nekustamā īpašuma nodokli par šo īpašumu.

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. I.E.:[:], Saldus novads, LV-3898;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

23. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu par zemes vienību „Kāļi” 2.20 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0079, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. , tiek konstatēts, ka:

 

Ar 30.09.2010.Priekules novada domes lēmumu Nr16.,39.§ M.H. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz. 6482 009 0079  2.20 ha platībā.

            Ar Priekules novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, (prot. Nr..10), zemes vienībai - „Kāļi” 2.20 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0079, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

           Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, ir noteikts, ka zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

          Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību:                 „Kāļi”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0079, 2.20 ha platībā valdījumā, saskaņā ar 1.pielikumu.

2.     Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala “ Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.     Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no   pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 Pielikums

 

 

24. Par pašvaldības zemes „Kāļi ”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu M.H

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „ Kāļi” , Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0079,  2.20 ha platībā.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 30.09.2010.Priekules novada domes lēmumu Nr16., 39.§ M.H. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6482 009 0079  2.20 ha platībā.

            Ar Priekules novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, (prot. Nr..10), zemes vienībai - „Kāļi” 2.20 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0079, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

            M.H. minēto zemes vienību apsaimnieko, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli, taču nomas līgums ar M.H. nav noslēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt zemi „Kāļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 009 0079 2.20 ha  platībā, M.H., personas kods [:], dzīv. [:], LV-3405, (Pielikums):

                - nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 01.septembra līdz 2021.gada  31.augustam,

                 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte
 2. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

     1 eks. M. H.:[:], LV-3405;

     1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Par īpašumu „Vecie Kārsgali”, „Kārsgali” un „Kārsgaļi Jaunie”, „Veckārsgaļi”, „Jaunkarsgali”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apvienošanu

 Priekules novada pašvaldībā 05.08.2016. saņemts Nekustamo īpašumu speciālistes Ilze Lācītes iesniegums (reģ. nr. 2.1.3/1246) ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu „Vecie Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra Nr. 6464 001 0082, „Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra Nr. 6464 001 0081, „Kārsgaļi Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0373, „Veckārsgali”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0080 un „Jaunkarsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0083 apvienošanu, piešķirot vienotu nosaukumu un  noteikt lietošanas mērķi.

 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

I.Lācīte ierosina apvienot Priekules novada pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus „Vecie Kārsgali”, „Kārsgalii”, „Kārsgaļi Jaunie”, „Veckārsgali”  un „Jaunkrasgaļi”, Bunkas pag., Priekules novads vienā nekustamajā īpašumā un apvienot blakus esošas zemes vienības vienā zemes gabalā.

             Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

Pēc pašvaldības rīcībā esošiem kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamo īpašumu „Vecie Kārsgali”, kadastra nr. 6446 001 0082, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0082, „Kārsgali”, kadastra nr. 6446 001 0081, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081, „Kārsgaļi Jaunie”, kadastra nr. 6446 001 0373, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 001 0373, „Veckārsgali”, kadastra nr. 6446 001 0080, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 001 0080  un „Jaunkarsgaļi”, kadastra nr. 6446 001 0083, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0083 , ir blakus esošas zemes vienības.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktam zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā un 1.panta 14.punktu - nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

              Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošajiem nekustamajiem īpašumiem „Vecie Kārsgali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0082 atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka, uz nekustamā īpašuma „Kārsgali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 atrodas palīgēka, uz nekustamā īpašuma „Veckārsgali” zemes vienības ar kadastra apz. 6446 001 0080 atrodas palīgēka un uz nekustamā īpašuma „Jaunkarsgaļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0083 atrodas palīgēka.

             Pamatojoties uz iesniegumu, Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut apvienot Priekules novada pašvaldībai :

1.1. piekrītošos nekustamos īpašumus „Vecie Kārsgali”, kadastra Nr. 6446 001 0082, „Kārsgali”, kadastra Nr.6446 001 0081, „Kārsgaļi Jaunie”, kadastra Nr. 6446 001 0373, „Veckārsgali”, kadastra Nr. 6446 001 0080 un „Jaunkarsgaļi”, kadastra Nr.6446 001 0083, Bunkas pag., Priekules novads vienā nekustamajā īpašumā, piešķirot nosaukumu “Kārsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads;

1.2. blakus esošās zemes vienības vienā zemes gabalā: „Vecie Kārsgali” ar  kadastra apzīmējumu 6446 001 0082, „Kārsgali”, kadastra apzīmējums 6446 001 081, „Kārsgaļi Jaunie”, kadastra apzīmējums 6446 001 0373, „Veckārsgali”, kadastra apzīmējums 6446 001 0080 un „Jaunkarsgaļi”, kadastra apzīmējums 6446 001 0083, saskaņā ar grafisko pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).

 2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi jaunveidojamai zemes vienībai–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.

 3. Dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0081 002 ; 6446 001 0081 003; 6446 001 0081 004; 6446 001 0081 005 piešķirt adresi – „Kārsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Liepājas birojam, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

Pielikums 

 

 

26. Par nekustamā īpašuma Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2016.gada 28.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8, 26.) nekustamais īpašums Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA – LIEPĀJA” noteicis, ka nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 1875 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi).

Nekustamais īpašums sastāv no – zemes vienības (starpgabala) 5038 m2 platībā (kadastra apzīmējums 64150030149). Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000553848.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

     Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2608,20 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņi euro un 20 euro centi ), ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1875 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi );

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un 15 euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu – 594,05 EUR (pieci simti deviņdesmit četri euro un pieci euro centi), saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0149 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2608 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņi euro un 00 euro centi), noapaļojot uz leju līdz veseliem euro.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli un izsoles noteikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

                                                                          

Pielikums

 

27. Par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu zemes vienībai “ Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

 Izskatot jautājumu par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0192, tika konstatēts, ka:

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 34.§, zemes vienībai „Salmiņi” ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192 Virgas pagastā tika precizēta platība uz 0,1494 ha. 

 Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2009.sēdes protokola izrakstu Nr.14 „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 2016.gada 19.janvārī SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes birojs veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192 robežu uzmērīšanu. Uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,2951 ha. Veicot uzmērīšanu tika izmainīta zemes vienības robeža, līdz ar to ir jāapstiprina jauns grafiskais pielikums.

Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192 platība ir lielāka (0,2951 ha) par 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā, protokola izraksts Nr.10, 34§ „Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm Virgas pag., Priekules nov. ” noteikto  0.1494 ha platību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Latvijasmernieks.lv” 13.06.2016. veikto zemes robežu uzmērīšanu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienībai „Salmiņi”, adrese: Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0192, jaunu grafisko pielikumu saskaņā ar pielikumu.

2. Precizēt zemes vienībai „Salmiņi”, adrese: Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0192, pēc kadastrālās uzmērīšanas platību uz 0,2951 ha.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasts: kac.liepaja@vzd.gov.lv.

 

Pielikums

28. Par 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (protokols Nr.15,36.) atcelšanu un grozījumiem 27.08.2015.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā

 28.

Par 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (protokols Nr.15,36.) atcelšanu un grozījumiem 27.08.2015.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (protokols Nr. 13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu”

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu atcelt 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola nr. 15,36. „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (protokols Nr. 13)17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” un precizēt Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (protokols Nr.13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 13) 17.§ no   nekustamā īpašuma „Cērpi ”, kadastra Nr.6446 001 0152, sastāvošu no 3 zemes vienībām, tika atdalīta 2. zemes vienību 0.70  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0152, piešķirot  tai nosaukumu  „Akoti” , un atdalīta 3.zemes vienību 18.00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0210, piešķirot nosaukumu  „Jauncērpi”.

 Uz atdalāmās 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0152 atrodas Normundam Šneiderim piederošas ēkas.

        Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr. 50  „ Vietvārdu informācijas noteikumi”  38.2.punkts, nosaka, ka „ sadalot nekustamo īpašumu: nekustamā īpašuma daļai, uz kuras atrodas dzīvojamās ēkas, saglabā sākotnējo nosaukumu”. Tāpēc 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma  lēmumu, protokola nr. 15,36. „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (protokols Nr. 13)17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”

       N.Šneideris vēlas atstāt spēkā Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (protokols Nr.13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”, norādot, ka zemes vienībai  ar kadastra apz. 6446 001 0210 vēlas atstāt nosaukumu „Cērpi”, Bunkas pag., Priekules nov..

       Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka: „Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.”.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015.noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atcelt 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Protokols Nr.15, 36.) „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015.lēmumā (protokols Nr.13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu””.

2.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (prot. Nr.13) 17.§  „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu.” šādus grozījumus :

2.1. Papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā: 5. „ Likvidēt adresi: „Cērpi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103780764.”

        3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. ar pavadvēstuli - Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401 (klāt pievienojot 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola nr. 15,36. „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (protokols Nr. 13)17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” un Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (protokols Nr.13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”)

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

1 eks. Normundam Šneiderim : Vērgales iela 4-30, Liepāja, LV-3414.

29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. M.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja A. V. iesniegumu, kas saņemts 28.06.2016. Nr. 2.9.1/1065 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [:], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo A.M., kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.A. M. īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto dzīvokli Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.79 -13, kadastra Nr. 6415 900 0100, lēmuma datums 03.07.2001.

 

2.2. A. V. dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. M. nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A.M. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. A.M. ir deklarēta dzīvesvieta [:], Priekulē, Priekules novadā no 20.02.2014.

 

2.7. A.M. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2016. gada 17. augustu pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.8. A.M. 2016. gada 29. jūnijā, reģ. Nr. 2.9.1/806, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR498891150LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 02.08.2016.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A.M. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Priekulē, Priekules novadā A. M., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A.M. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. V.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja V.J. iesniegumu, kas saņemts 15.06.2016. Nr. 2.9.1/1033 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [:], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo A.V., kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar V.J., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2008. gada 11. augustā Nr. 150.

 

2.2. V.J. dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. V. nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A.V. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. V.J. ir deklarēta dzīvesvieta [:] ,Priekulē, Priekules novadā no 15.08.2008.

 

2.7. A. V. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2016. gada 17. augustam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. A.V. 2016. gada 29. jūnijā, reģ. Nr. 2.9.1/803, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR498891163LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 02.08.2016.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A. V. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Priekule, Priekules novadā A.V., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A.V. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Par daļu no zemes „Austrumi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.G.

  2016.gada 02.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts V. G., dzīvojoša [:], Gramzdas pag., Priekules nov., 27.07.2016.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1208, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Austrumi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0066 – 2,1 ha platībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Austrumi” 2,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0066, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītoša apbūvēta zeme. Zemes nomniece A.K. mirusi 21.06.2016. Ēku piederības dokumenti netika iesniegti un Kadastra reģistrā nav reģistrēti.

Augstāk minēto zemes vienību apstrādā V.G. un maksāja nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.

Nodokļa parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.09.2016. V. G., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Austrumi” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0066- 2,1 ha platībā, Gramzdas pagastā, uz 5 gadiem, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atbilstoši 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. G.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Par pašvaldības zemes „Gravas ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.Z.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts R. Z., dzīvojoša  [:], Liepāja, 02.08.2016. iesniegums (Nr. 2.1.4/1210) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „ Gravas ” , Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0229,  0.7385 ha platībā.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000556688 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja, kas reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000546690 uz R.Z. vārda.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt R.Z., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Gravas, apzīmējums kadastrā 6446 005 0229 0.7385 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.09.2016. līdz 31.08.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. R. Z.:[:], LV-3405;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 Pielikums

 

 

33. Par nedzīvojamās telpas , ēkā „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar A.S.

 2016.gada 3.augustā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1221) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.S., dzīvojoša [:], Priekules novads iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 3-32/271. Nomas telpa atrodas „Garāžas” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0252 ierakstīts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000490294  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar A.S. 01.08.2013. noslēgts līgums Nr. 3-32/271 par garāžas telpas nomu. Nomas līguma beigu termiņš 01.07.2016..Uz minēto garāžu A.S. nav nomas parādu.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Aivara Sērdieņa iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Iznomāt garāžas telpu, A.S. personas kods [:],[:], Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 37.8 m2 platībā (skat. pielikumā Nr. izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar melnu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.                         Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi 0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                         Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 15.augusta līdz 2021.gada 31.augustam.. 

4.                         Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                         Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. A. S. dzīvojošam :[:], Priekules novads LV-3446,

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai,

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 Pielikums

 

 

34. Par nedzīvojamo telpu , ēkā „Kārsgaļi” , Bunkas pag., Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar M.Ķ.

 2016.gada 2.augustā (reģistrācijas Nr.2.1.4/1222) Priekules novada pašvaldībā saņemts  M. Ķ., dzīvojoša [:], Priekules novads iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 3-32/291. Nomas telpa atrodas „Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Šķūnis „Kārsgaļi” 41.9 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 002 un kūts „Kārsgaļi” 52.9 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 003 atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Šķūņa ēka atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes „Jaunkarsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0083 un Kūts ēka uz  „Vecie Kārsgali”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0082.

Ar M.Ķ. 01.10.2013. noslēgts līgums Nr. 3-32/291 par nedzīvojamo telpu nomu. Nomas līguma beigu termiņš 01.07.2016..Uz minēto garāžu M.Ķ. nav nomas parādu

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).”

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Madara Ķeķa iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Iznomāt M.Ķ., personas kods [:], nedzīvojamās telpas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai - šķūni „Kārsgaļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 002 41.9 m2 platībā un kūti „Kārsgaļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0081 003 , 52.9 m2 platībā saskaņā ar pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

2.           Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.           Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 15.augusta līdz 2021.gada 31.augustam.. 

4.           Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.           Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. M.Ķ. dzīvojošam:[:], Priekules novads LV-3446,

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai,

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 Pielikums

 

 

 

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Paplakas skola” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0106, Virgas pag., Priekules nov.

 2016.gada 21.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 20.07.2016.vēstule Nr.2-04.1/101 Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību ar lūgumu izvērtēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un būves lietošanas mērķa atbilstību zemes vienībām un ēkām, kuras minētas pielikumā pievienotajā sarakstā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Apbūvētai zemes vienībai “Paplakas skola”, kadastra apzīmējums 6498 002 0106, Virgas pagastā  ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 801.

Uz zemes vienības atrodas bijušā skolas ēka. Pašreiz ēka tiek izmantota kā lauksaimnieciska rakstura noliktava. Būves lietošanas veida maiņu ierosina būves īpašnieks, iesniedzot būvvaldei iesniegumu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk- teritorijas plānojums) nekustamais īpašums atrodas  tehniskās apbūves teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām un 18. punktam- lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18.,21.,36.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi SIA “BB AGRO”, reģ.Nr.42103050436, piederošai zemes vienībai “Paplakas skola” 0,57 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0106, Virgas pagastā, Priekules novadā, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv ;

1 eks. SIA “BB AGRO”, “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV 3485 vai bbagro@inbox.lv

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

 

 

 

 

36. Par nekustamā īpašuma [:] , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A.V., dzīvojoša 

[:], Priekules nov., 05.08.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/1243), ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], Priekules pag., Priekules nov., ir A.V. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.95.

Nekustamais īpašums[:]34.74 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 17.44 ha, kadastra apzīmējumu [:], zemes vienība  0.60 ha, kadastra apzīmējumu [:], zemes vienība 1.50 ha, kadastra apzīmējums [:], zemes vienība 15.20 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], atdalot zemes vienību 15.20 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu  [:], atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:] kadastra Nr.[:] Priekules pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:] saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. A.V.:[:], Priekules pagasts, Priekules novads ,  LV-3486,

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 Pielikums

 

 

37. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts V.A., dzīvojoša [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 28.07.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1191, ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 4,1 ha platībā no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr. [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā un  piešķirt jaunu nosaukumu [:].

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, pieder V.A. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.163.

Nekustamais īpašums [:] 13,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 4,1 ha platībā no nekustamā īpašuma [:], Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Stārķi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.A.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov., LV 3487;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 Pielikums

 

 

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu iela 2, Priekule, kadastra numurs 6415 006 0108

 2016.gada 7.jūlijā (reģ. nr. 2.1.7/783) Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas  21.06.2016. e-vēstule Nr. 2-04.1-K/98, kurā tiek informēts sekojošais:

[1.] Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), pamatojoties uz 2010.gada 30.augusta zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu reģistrēta zemes vienības daļa 0.6008 ha platībā, kadastra apzīmējums 641500600598008, kas sākotnēji atradās uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150060059 (Vaiņodes iela 15A, Priekulē). Zemes vienības daļai reģistrēts zemes lietošanas mērķis 1001 – “rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve”.

[2.] 2016.gada 31.martā pieņemts Priekules novada pašvaldības domes lēmums Nr.5 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 15A, Priekule un adreses piešķiršanu”, saskaņā ar kuru tiek apstiprināts, ka no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150060059 tiek atdalīta zemes vienība 0.6006 ha platībā (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas platība 0.604 ha )  ar adresi Dzirnavu iela 2 un zemes lietošanas mērķi 0901 “izglītības un zinātnes iestāžu apbūve”.

[3.] Pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150060059 sadales un  kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 641500600598008 atrodas uz zemes vienības ar adresi Dzirnavu iela 2, kadastra apzīmējums 64150060107.   Līdz ar ko lietošanas mērķis zemes vienības daļai neatbilst zemes vienības lietošanas mērķim.

           [4.] Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi.  Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai.

Ņemot vērā augstāk minēto un  pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 18.punktu, Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam, 2016.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Mainīt   zemes vienības daļai  (bij. Vaiņodes iela 15A, Priekulē, platība 0.6006 ha kadastra apzīmējums 64150060059),   zemes lietošanas mērķi  no “rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” 1001 –uz zemes lietošanas mērķi 0901 “izglītības un zinātnes iestāžu apbūve”   (tagad: adrese Dzirnavu iela 2, Priekulē, platība 0.604 ha, kadastra apzīmējums  6415 006 0107 ).

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma   76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 7/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

 

 

 

 

39. Par nomas zemi Aizputes ielā 18, Priekulē, Priekules nov.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, “ dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,  Civillikuma 2126.pantu, kas nosaka, ka “ tikai ierakstot nomas līgumu zemesgrāmatās, nomnieks iegūst tiesību, kas ir spēkā arī pret trešām personām un nodrošina sevi gadījumam, ja līguma priekšmets tiktu atsavināts (2174.pants), Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punkta 17.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka: „Ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams” un  Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta lēmumu (prot. Nr. 13,6§), 2016.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2016.gada 18.maijā  starp Priekules novada pašvaldību un Akciju sabiedrība “ LPB”, reģistrācijas Nr. 521030003541, noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 2.3.3/1,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska,  Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Ierakstīt zemesgrāmatā 2016.gada 18.maijā  starp Priekules novada pašvaldību un Akciju sabiedrība “ LPB”, reģistrācijas Nr. 521030003541, noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 2.3.3/1, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

2.     Noteikt zemes vienībai Aizputes iela 18, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0150  (platība  10710m² ) papildus lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve –kods 0801 un  nomas zemei  1400 m² platībai (pirms uzmērīšanas),   noteikt  lietošanas mērķi- komercdarbības objektu apbūve –kods 0801, saskaņā ar pielikumu (skat. 1.punktu).

 

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma (1.punkts) izpildei.

4.     Izdevumi, kas saistīti ar  nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā  pieņemšanas dienu.

 

Lēmums Izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei  V. Rubezei