24.11.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.19)

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ā.A.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

20.

Par nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  Ā.A.

 

2016.gada 11.novembrī (reģ.nr.2.1.4/1848) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Ā.A., dzīv. [:] iesniegums (turpmāk –Iesniegums), kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadam,kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:], Priekule.

Iesniegumā minēts, ka:

 nekustamais īpašums Ā.A. īpašumā vai valdījumā ir vismaz piecus gadus, dzīvoklī- [:] Priekule nekāda veida saimnieciskā darbība  nenotiek.

Iesniegumam pievienots politiski represētās personas apliecības kopija.

Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), 2016.gada 17.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Samazināt par 50 procentiem 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu  Ā.A., kā represētai personai, par dzīvokļa īpašumu [:], Priekules nov. Īpašuma kadastra Nr.[:].
  2. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Ā.A., adrese:[:],

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.S.

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.S.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 2.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1771) Priekules novada pašvaldībā saņemts J. S., dzīvojoša [:], Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

J..S. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas [:], Priekules novadā, kadastra Nr.[:]  5.35  ha platībā.

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6400555 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2017. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai J. S.,  pers. kods[:],  par zemi [:] ar kadastra Nr.[:] 5.35  ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

   1 eks. J.S. :[:].

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem H. K. K.

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  H. K. K.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 02.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1770) Priekules novada pašvaldībā saņemts H.K.K., dzīvojoša [:], Priekules novadā,. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

H. K.K. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka [:], Priekules novadā, kadastra Nr.[:]  10.9  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400359 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piemērot 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai H. K.K., personas kods [:], par zemi [:], Priekules novads, kadastra Nr. [:]  10.9 ha platībā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. H. K. K. [:].

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 2.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1824) Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. Š., dzīvojošas [:], Priekules novadā iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Z. Š.  īpašumā ir sekojošs īpašums:

1.     Zeme [:] , Priekules novadā, kadastra Nr.[:] 5.10   ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400426 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Piemērot 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Z.Š., pers. kods [:], par zemi [:], Priekules novads, kadastra Nr. [:]  5.10 ha platībā.

  

  Lēmums izsūtāms:

1             eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1                                                                                                                 eks. Z.Š.[:].

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.T.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  A.T.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 9.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1823) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.T., dzīvojošas[:], Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu [:]ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

A. T.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas [:], Priekules novadā, kadastra Nr. [:] 0,5570  ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6400434 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  A.T.,  personas kods [:], par zemi [:], Priekules novads, kadastra Nr.[:]  0,5570 ha platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks. A.T.:[:].

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.247 termiņa pagarināšanu M.Z.Ž. par zemes [:], Priekules nov., nomu

 2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

25.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.247 termiņa pagarināšanu M.Z.Ž. par zemes [:], Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts M.Z.Ž., dzīvojošas [:], Priekules novadā, 19.10.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.247 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta pašvaldību un M.Z.Ž.tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.247 par zemes vienības ar nosaukumu [:] 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

M.Z.Ž. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.247, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un M. Z. Ž., noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2026.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. Z. Ž.,[:];

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Par 21.11.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.282 termiņa pagarināšanu I.J. par zemes[:], Priekules nov., nomu

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

26.

Par 21.11.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.282 termiņa pagarināšanu I.J. par zemes[:], Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts I.J., dzīvojošas [:], Priekules novadā, 02.11.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 21.11.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.282 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 21.novembrī starp Kalētu pagasta pašvaldību un I.S. (tagad J.) tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.282 par zemes vienības ar nosaukumu [:] 21,75 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 003 0073, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

I.J. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Ar 2014.gada 29.maija domes sēdes lēmumu zemes vienībai „Plosti” Kalētu pagastā tika precizēta platība no 21,75 ha uz 23,0668 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 21.11.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.282, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un I.J., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. J., [:];

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

27. Par D.Š. atteikšanos no zemes „Centrs pie meža” Kalētu pag., Priekules nov., turpmākās nomas

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

27.

Par D.Š. atteikšanos no zemes „Centrs pie meža” Kalētu pag., Priekules nov., turpmākās nomas

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts D. Š., dzīvojošas [:]., Priekules nov., 26.10.2016. iesniegums par atteikšanos no zemes „Centrs pie meža” 5,6 ha platībā, Kalētu pagastā turpmākās nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un D.Š. (Nomnieks) tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/27/2011 par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes „Centrs pie meža” 5,6 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš līdz 01.06.2016.

Ar 2016.gada 26.maija domes lēmumu, sēdes protokola noraksts Nr.10, 16., zemes nomas līguma termiņš pagarināts uz pieciem gadiem.

2016.gada 06.jūnijā noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/85 par grozījumiem 01.06.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/27/2011.

D. Š. atsakās no turpmākās zemes nomas.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izbeigt 2011.gada 01.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-36/27/2011 un 2016.gada 06.jūnijā noslēgto Vienošanos Nr.2.3.4/85 ar 2016.gada 01.novembri.

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. D. Š.,[:],

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “ Dzeguzītes” un “Dzeguzes”, Kalētu pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

28.

Par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “ Dzeguzītes” un “Dzeguzes”, Kalētu pag.,  Priekules nov.

           

            Izskatot jautājumu par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Dzeguzītes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0076 un “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0007, Kalētu pagastā tika konstatēts, ka:

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.09.2010. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.16, apbūvētai zemes vienībai “Dzeguzes” 4,6 ha platībā, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 22.12.2011. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.22, zemes vienība “Dzeguzes” tika sadalīta divos zemes gabalos: “Dzeguzes” 0,4 ha un “Dzeguzītes” 4,2 ha. Zemes vienība “Dzeguzītes” ir iznomāta SIA “Ruģi”.

Cauri zemes vienībai “Dzeguzītes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0076, iet ceļš uz nekustamo īpašumu “Kļaviņas”, līdz ar to zemes gabals dabā ir sadalīts divās daļās: 3,3 ha un 0,9 ha, kas apgrūtina zemes nomniekam zemes apstrādi.

Zemes nomnieks ierosināja mainīt zemes “Dzeguzītes” robežas un grafisko pielikumu: zemes daļu aptuveni 0,9 ha platībā pievienot zemes vienībai “Dzeguzes”.

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienībai „Dzeguzītes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0076, Kalētu pag., jaunu zemes robežu un grafisko pielikumu, saskaņā ar  pielikumu.

2. Precizētzemes vienībai „Dzeguzītes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0076, Kalētu pag., platību no 4,2 ha uz 3,3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

3. Apstiprināt zemes vienībai “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0007, Kalētu pag., jaunu zemes vienības robežu un grafisko pielikumu, saskaņā ar pielikumu.

4. Precizēt zemes vienībai “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0007, Kalētu pag., platību no 0,4 ha uz 1,3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

5. Mainīt zemes vienībai “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0007, Kalētu pag., zemes lietošanas mērķi uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasts: kac.liepaja@vzd.gov.lv


Pielikumi

29. Par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “ Pazari” un “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                            Nr.19

29.

Par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “ Pazari” un “Pazarīši”, Kalētu pag.,  Priekules nov.

           

            Izskatot jautājumu par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Pazari”, kadastra apzīmējums 6464 006 0032, un “Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pagastā tika konstatēts, ka:

 Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, apbūvētai zemes vienībai “Pazari” 4,7 ha platībā, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 24.11.2011. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.221, zemes vienība “Pazari” tika sadalīta divos zemes gabalos: “Pazari” 1,0 ha un “Pazarīši” 4,6 ha. Zemes vienība “Pazarīši” ir iznomāta SIA “Ruģi”.

Zemes nomnieks ierosināja precizēt zemes vienībai  “Pazarīši” grafisko pielikumu, t.i., noteikt robežu pa ceļa vidu (grafiskajā pielikumā).

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienībām „Pazari”, kadastra apzīmējums 6464 006 0032 un “Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pag., jaunu grafisko pielikumu.

2. Precizētzemes vienībai „Pazari”, kadastra apzīmējums 6464 006 0032, Kalētu pag., platību no 1,0 ha uz 1,18 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

3. Precizēt zemes vienībai “Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pag., platību no 4,6 ha uz 4,42 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasts: kac.liepaja@vzd.gov.lv.

 

Pielikums

 

30. Par zemes vienības “Jostiņi”, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

30.

Par zemes vienības “Jostiņi”, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par zemes vienības “Jostiņi”, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, Kalētu pagastā sadalīšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.14, apbūvētai zemes vienībai „Jostiņi” 5 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar ēku lietotāju ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes “Jostiņi”, Kalētu pagastā 1,2 ha platībā nomu ēku uzturēšanai. Pārējā zemes daļa pašlaik nav iznomāta.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4¹ daļu, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam” Grafisko daļu nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.9.6. Jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā ir 2 ha.

2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 38.2.2. apakšpunkts nosaka, ka sadalot nekustamo īpašumu atdalīto nekustamā īpašuma daļu nosaukumus atvasina no sākotnējā nosaukuma.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atdalīt no zemes vienības “Jostiņi” ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0014, Kalētu pag., Priekules nov., zemes gabalu  4,0 .ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.     Atdalītajam zemes gabalam 4,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) piešķirt nosaukumu “Josti” un noteikt:

2.1. zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;

2.2. Statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

3.     Precizēt zemes vienībai „Jostiņi”, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, Kalētu pagastā platību no 5 ha uz 1 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

4.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasts: kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

Pielikums

31. Par O. Z. iesniegumu par daļas no zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                                  Nr.19

 

31.

Par O. Z. iesniegumu par daļas no zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu

________________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldība izskatot O. Z.,dzīv.[:]., 20.10.2016. iesniegumu (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 21.10.2016.Nr. 2.1.4/1694) par daļas  no nekustamā īpašuma Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, konstatē:

[1.] Priekules novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020078, īpašuma tiesības ir nostiprinātas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000435168. Īpašuma sastāvs-zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 64150020078 35272 m² platībā un nedzīvojamās būves  kadastra apzīmējums 64150020078001.

[2.] Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  atrodas SIA “ Priekules nami”  reģistrācijas Nr. 42103020465, piederošas ēkas/būves (kadastra apzīmējums 64150020078002 un 64150020070078003). Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000538007 ir izdarīta atzīme, ka īpašnieka SIA  “ Priekules nami” īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz zemes nomas laiku līdz 2044.gada 1.janvārim. SIA “ Priekules nami”  ir iznomāts 0.1123 ha.

[3.] O.Z. vēlas atsavināt daļu no Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule 0,55 ha platībā (pirms uzmērīšanas).

[4.] Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju izpildei.

[5.] Zemes vienības daļa, par kuru ir ierosināts atsavināšanas ierosinājums, nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai. Un daļa, apar kuru ir ierosināts atsavināšanas ierosinājums, neietekmē/neietekmēs nomnieka SIA “ Priekules nami” intereses t.i. nomas tiesības.

[5.] Lai nodotu atsavināšanai daļu no zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, ir nepieciešams veikt zemes vienības sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada 13.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415  002 0078, atdalot zemes vienības daļu 0.55 ha platībā (pirms uzmērīšanas), saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmumam neatņemama sastāvdaļa.

2.     Izdevumi, kas saistīti ar dotā uzdevuma izpildi, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.     Uzdot  nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei.

4.      Jautājumu par zemes vienības daļas  0,55 ha platībā (pirms uzmērīšanas) Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., izskatīt pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas un ierakstīšanas zemesgrāmatā.

5.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam (uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā)un  79.panta pirmajai daļai   šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Administratīvās rajona tiesas, Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. O.Z., adrese: [:],

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikums

32. Par adreses Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., likvidēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

32.

Par adreses Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., likvidēšanu

_______________________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldības dome izskatot jautājumu par adreses –Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., likvidēšanu konstatē, ka:

            [1.] Priekules pilsētas dome 1999.gada 21.oktobrī pieņēma lēmumu Noteikumi Nr. 2 (prot. Nr. 11;8§) “ Par adreses noteikšanu īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā” zemes vienībai Raiņa iela 15 tika piešķirta   adrese. Zemes vienība Raiņa iela 15, radās  atdalot to  no īpašuma Galvenā iela 10.

            [2.]   Zemes vienība Raiņa iela 15, Priekule  ir neapbūvēta uz tās neatrodas ēkas/būves, līdz ar to Ministru kabineta  08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “ Adresācijas noteikumi”  skaidrojumā zemes vienība Raiņa iela 15, Priekule nav adresācijas objekts un ir nepieciešams pieņemt  lēmumu par adreses likvidāciju.

 

[3.] Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma skaidrojumā nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

[4.]   Ministru kabineta  08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “ Adresācijas noteikumi” 30. punkts nosaka, ka  “Beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu”.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2016.gada 15.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Likvidēt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64150030153, Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā 102211877.

2.     Piešķirt  nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64150030153 Raiņa iela 15,  Priekule, Priekules nov.

3.     Saskaņā ar Ministru kabineta  08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “ Adresācijas noteikumi” 52.punktu šo lēmumu  5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai.

4.     Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

5.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai elektroniski : KAC.Liepaja@vzd.gov.lv

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Stacijas ēkai, Raiņa iela 6, Priekule

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                                  Nr.19

 

33.

Par adreses piešķiršanu telpu grupām Stacijas ēkai, Raiņa iela 6, Priekule

___________________________________________________________________________

 

            Izskatot jautājumu par adrešu piešķiršanu telpu grupām Stacijas ēkai, kuras adrese ir Raiņa iela 6, Priekule, tiek konstatēts, ka

[1.]   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu sarakstā ir redzams, ka  Stacijas ēkā, kadastra apzīmējums  6415 006 0060 005 esošās telpas  ir sadalītas telpu grupās.  Telpu grupām adreses nav piešķirtas un nav reģistrētas valsts adrešu sistēmā.  

 [2.]   Atbilstoši MK Noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi”  nosacījumiem telpu grupa ir atsevišķs adresācijas objekts, un pašvaldības domei, izvērtējot konkrēto situāciju, bez personas piekrišanas,  ir tiesības piešķirt adresi, ja adresācijas objektam adrese nav piešķirta.

[3.]   Stacijas ēka atrodas uz  valstij piekritīgās zemes vienības, kuras adrese ir Dzelzceļš 2, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0060. Piederības statuss Stacijas ēkai nav noteikts. 

 Pamatojoties uz likumu “ par pašvaldībām”, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.12.2016. Noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi”  2.punkta 2.10. apakšpunktu, 9.punktu, 2016.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piešķirt adreses telpu grupām:

1.1.Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 005 002 adresi Raiņa iela 6-1, Priekule, Priekules nov.;

1.2.Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 005 003 adresi Raiņa iela 6-2, Priekule, Priekules nov.;

1.3.Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 005 004 adresi Raiņa iela 6-3, Priekule, Priekules nov.;

1.4.Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 005 005 adresi Raiņa iela 6-4, Priekule, Priekules nov.;

1.5.Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 005 006 adresi Raiņa iela 6-5, Priekule, Priekules nov.;

2.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam (uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā)un  79.panta pirmajai daļai  šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Administratīvās rajona tiesas, Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai e-pasts:  KAC. Liepaja@vzd.gov.lv;

1 eks. VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Par telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, I.V.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

34.

Par telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, I.V.

__________________________________________________________________________

           

2016.gada 2.novembrī (reģ. Nr.2.1.4/1773) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.V. iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu Nr. 6  ēkā Aizputes ielā 6, Priekule, tirdzniecības vietas   ierīkošanai.  

Izskatot I. V. iesniegumu Priekules novada pašvaldība konstatē, ka:

[1.] I. V. vēlas nomāt telpu Nr. 6 ēkā Aizputes iela 6, Priekule,  tirdzniecības vietas ierīkošanai.

[2.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Aizputes iela 6, Priekule, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 1000 0043 5046, kas sastāv no vienas ēkas, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001.

[3.] Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

[4.]  Ar  26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA “ Priekules nami” nekustamais īpašums Aizputes iela 6, Priekule nodota SIA “ Priekules nami” apsaimniekošanā.

[5.] Telpa Nr.6 (kuru vēlas nomāt I. V.) bija iznomātā SIA “ Priekules tekstils”, kura telpu ir atbrīvojusi (ar 01.04.2015.) un nav tikusi izmantota/iznomāta. Minētā telpa nav nepieciešama pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes (prot. Nr. 5) 33§ “Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA “ Priekules nami” 2015.gada 10.jūnija AKTU par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., nodošanu SIA “ Priekules nami” apsaimniekošanā, 2016.gada 22.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar I. V., dzīvojošu [:], par  telpas Nr.006, kas atrodas ēkas (kadastra apzīmējums 64150060056001) 2.stāvā, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov. –tirdzniecības vietas ierīkošanai, 42.3 m² kopplatībā, saskaņā ar pielikumu -izkopējumu no inventarizācijas plāna, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (nomājamā telpa iezīmēta sarkanā krāsā).

 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) ‘’Priekules nami’’, reģistrācijas Nr.42103020465, noslēgt attiecīgu telpu nomas līgumu ar nomnieku.

  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai  (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments .

 

Izsūtāms:

1 eks. I.V. , adrese: [:];

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei,

1 eks. SIA ‘’Priekules nami’’.

 

Pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Par zemes „Jaunās attīrīšanas” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0025 , Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Saules

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

                                                                           

35.

Par zemes „Jaunās attīrīšanas” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0025 , Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Saules

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Saules īpašnieka V. N. 02.11.2016. iesniegums (reģistrācijas nr.2.1.4/1774) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., 2,00 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 6446 003 0025, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0025 nav apbūvēta, tā ir reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.100000483676 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

Ar V.N. kā fizisku personu 11.11.2011. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-36/95-2011. Nomas līguma beigu termiņš 10.11.2016.

V.N. vēlas jauno zemes nomas līgumu slēgt kā juridiska personu- z/s ‘’Saules’’, reģistrācijas nr. 52101021951.

Uz minēto zemes vienību V. N. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2016.gada 1.decembri iznomāt z/s „Saules” reģ.nr.52101021951, īpašnieks V.N., zemi „Jaunās attīrīšanas” kadastra apzīmējums  6446 003 0025, 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. Z/s „Saules” : “Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

Pielikums 

36. Par zemes ierīcības projekta „Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                               Nr.19

 

36.

   Par zemes ierīcības projekta  „Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

___________________________________________________________________________

 

        Priekules novada pašvaldības domē 11.11.2016. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja Reģistrācijas numurs 40003783960  biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Sērdieņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.36, īpašnieks M.N.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

25.10.2016. M.N. Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.4/1242) nekustamā īpašuma „Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 003 0019, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sērdieņi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 6,00 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2 .

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 7,80 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Sērdieņi”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 6,00 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Lejas Sērdieņi” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 Pielikums

38. Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu I.Z.

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

38.

Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu I.Z.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 19.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1674) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.Z., dzīvojošas [:] Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 23,10 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

      Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0412, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412 atrodas ēkas – kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem: 6446 003 0412 002 , ar kopējo platību 608,4 m2 un 6446 003 0412 003 , ar kopējo platību 694,00 m2 platībā. .

Ēkas- kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0412 002 un 6446 003 0412 003  atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētās ēkas neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

I.Z. izmanto kūti 23,10 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412 , nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Iznomāt I.Z., personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu Kūtiņas Saules, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412 0.0231 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.12.2016. līdz 30.11.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks. I. Z., dzīvo[:],

 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. un daļu no zemes „Akācijas Jaunās”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. nomu V.N.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

39.

Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. un daļu no zemes „Akācijas Jaunās”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. nomu V.N.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 19.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1674) Priekules novada pašvaldībā saņemts  V.N. dzīvojoša [:], Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 23,10 m2 platībā „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. un telpu 180,9 m2 platībā „Akācijas Jaunās”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0412, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412 atrodas ēkas – kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem: 6446 003 0412 002 , ar kopējo platību 608,4 m2 un 6446 003 0412 003 , ar kopējo platību 694,00 m2 platībā.

Ēkas- kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0412 002 un 6446 003 0412 003  atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētās ēkas neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Akācijas Jaunās”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0159 atrodas ēka – kūts, ar kadastra apz.6446 003 0159 004, ar kopējo platību 115,80 m2 un saimniecības ēka , ar kadastra apz.6446 003 0159 003, ar kopējo platību 22,4 m2.

Minētās ēkas ir ar nenoskaidrotu piederību un neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

V.N.nepieciešama zeme zem kūts 23,10 m2 platībā, kas atrodas zem ēkas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412  un zeme zem kūts un saimniecības ēkas ar kopējo platību 180,9 m2, kas atrodas zem ēkām ar kadastra apz. 6446 003 0159 004 un 6446 003 0159 003.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt V.N., personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu Kūtiņas Saules , apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0231 ha platībā, un daļu no zemes „Akācijas Jaunās”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0159 0,01809 ha platībā ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.12.2016. līdz 30.11.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks. V. N.,[:],

 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 Pielikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/54-2011; 3-36/56-2011 un 3-36/57-2011 pagarināšanu ar A. B.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

40.

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/54-2011; 3-36/56-2011 un 3-36/57-2011 pagarināšanu ar A. B.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 18.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1668) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.B., dzīvojoša [:], Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36/54-2011 uz zemes vienību „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0192, 3,20 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36/56-2011 uz zemes vienību „Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0116, 1,0015 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 3-36/57-2011 uz zemes vienību „Jaunie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0141  0,90 ha platībā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamie īpašumu ar nosaukumiem „Vecie Lāčplēši 1” un “Jaunie Lāčplēši 1” ieskaitīti pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lāčplēši 1” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgumi Nr. 3-36/542011; 3-36/56-2011 un 3-36/57-2011  ar A.B. slēgti 02.11.2011. Nomas līgumu beigu  termiņš 01.11.2016.

Uz minēto zemes vienību A. B. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 14.§) 6.punktu - nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

   Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Iznomāt zemes vienības, „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0192  3,20 ha  platībā, “Lāčplēši 1”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0116 1,0015 ha platībā A.B., personas kods [:], Priekules novads (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                           Iznomāt zemes vienību “Jaunie Lāčplēši1”, kadastra apz. 6446 005 0141 0,90 ha platībā A.B., personas kods [:], dzīv.[:], Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

3.                         Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.                         Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. A.B.,[:].

 

Pielikumi