24.05.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

42.§ Par zemes „Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.G[:].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] G[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 27.04.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, 0,8 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, ir pašvaldībai piekrītošs.

Nekustamais īpašums „Mazās Palejas” sastāv no diviem atsevišķiem zemes gabaliem: kadastra apzīmējums 6498 004 0195 – 0,5 ha, 6498 004 0505 - 0,8 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 10.05.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.jūniju D[:] G[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mazās Palejas0,8 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 004 0505, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par zemes „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu U.Š[:].

Priekules novada dome izskatījusi U[:] Š[:], personas kods [:}, dzīvojoša [dzīvesvieta], 24.04.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Āres” 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0171, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

27.08.2007. starp Virgas pagasta padomi un U[:] Š[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/100, par zemes vienības ar nosaukumu „Āres” 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0171, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012..

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai, personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, 10.05.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 27. augustā starp Virgas pagasta padomi un U[:] Š[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar U[:] Š[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Āres”1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0171, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par ēku „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes un lietošanas mērķa un statusa noteikšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] 19.04.2012. iesniegumu par ēku „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0211, lietošanas mērķa  un statusa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu prot. Nr.11 zemes vienība, apzīmējums kadastrā 6446 006 0211, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un 9 (deviņas) palīgēkas. Dzīvojamā mājā ir atsevišķi 6 (seši) dzīvokļi, kuri ir apdzīvoti (dokumenti nav iesniegti).

Saskaņā ar  Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu un  41.daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību, izņemot par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļu un  41.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006 noteikumu Nr.496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu , Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā  6446 006 0211, zemes platību ēku uzturēšanai aptuveni 0.56 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Ziņģenieki Jaunie” un kadastra apzīmējumu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods NĪLM 0601. Noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

2. Pārējai zemes daļai piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunziņģenieki” ar aptuveno platību 1,34 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu - pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

45.§ Par nosaukuma un zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Vaidelotes”, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0076, sadalīšanai apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Priekules novada dome izskatījusi SIA ”TOPO Libau”, reģ. Nr.42103042477, juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 107-58, Liepāja, 2012. gada 13.aprīļa iesniegumu  Nr.095/a/12a ar lūgumu izskatīt sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Vaidelotes”, kadastra Nr.6498 004 0076, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0076 sadalīšanu divos jaunos īpašumos un nosaukuma apstiprināšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Vaidelotes”, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0076 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Vaidelotes”, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0076 sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8., 30., 31.punktu, 10.05.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Vaidelotes”, kadastra Nr.6498 004 0076, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0076 sadalīšanu divos nekustamos īpašumos.

 

2. Atļaut veikt zemes vienības ”Vaidelotes”, kadastra apzīmējums 6498 004 0076, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

 

3. Atdalītajam zemes gabalam apstiprināt nosaukumu „Mazcepļi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

46.§ Par grozījumiem 21.11.2007. starp Kalētu pagasta padomi un I.S[:] noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.282, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 25.04.2012. iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 21.11.2007. starp Kalētu pagasta padomi un I.S[:] noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.282 ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” ar „Priekules novada pašvaldība”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un I[:] S[:] 2007.gada 21.novembrī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.282 par zemes „Plosti” 21,75 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0073, Kalētu pagastā, iznomāšanu ar termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.

Zemes vienība „Plosti”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 003 0073, ir pašvaldībai piekrītošā zeme ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.lēmumu Nr.5, protokols Nr.11. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 13.punktu, 10.05.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 21.11.2007.starp Kalētu pagasta padomi un I[:] S[:] noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.282 grozījumus visā Līguma tekstā aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” (un attiecīgos rekvizītus) ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” (norādot attiecīgos rekvizītus).

 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par grozījumiem 22.03.2012. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 4) 51.§ ”Par grafiskās pielikuma apstiprināšanu zemesgabalam Parka iela 32, Priekule, Priekules nov.”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gada 10.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, nekustamo īpašumu speciālistes V.R[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt 22.03.2012. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.4) 51.§ ”Par grafiskās pielikuma apstiprināšanu zemesgabalam Parka iela 32, Priekule, Priekules nov.” šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.punktu  aiz vārda „platībai ” ar vārdiem ”grafisko pielikumu”.

 

2. Lēmuma grozījumus nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai.

 

48.§ Par A.M[:] īpašuma [adrese], grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes G[:] B[:] 10.05.2012. iesniegumu par zemes īpašuma [adrese], grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Latvijas republikas centrālās zemes komisijas 2012. gada 16. janvāra lēmumu, protokols Nr.8485 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, A[:] M[:]  atzītas īpašuma tiesības uz  zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi par bijušo Aizputes apriņķa Sakas pagasta ”Zondi nr. 2F” zemi 16,36 ha platībā. [Adrese] A[:] M[:] ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra Nr.[:], platība 8,9 ha. Veicot zemes vienības iemērīšanu dabā konstatēts, ka uz daļas zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas.

            Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumiem, ir noteikts, ka zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemēs neieskaita apbūvētas zemes.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt jaunu grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra Nr.[:], [adrese],  8,9 ha platībā.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par naudas balvas piešķiršanu A.B[:].

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, var tikt piešķirtas naudas balvas vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (A[:] B[:], pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei A[:] B[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā priekšsēdētājas vietnieces ieguldījumu Priekules novada attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Priekules kultūras nama rekonstrukcija”.

 

50.§ Par grozījumiem Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā grozījumus, papildinot nolikumu ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:

„1.1.1 Šajā Nolikumā noteiktā darba samaksas noteikšanas un sociālo garantiju piešķiršanas kārtība neattiecas uz izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un pedagogiem, izņemot šī Nolikuma 5.1. un 5.1.1punktā noteiktos gadījumus - pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi un pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā.”.

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.

 

51.§ Par līdzekļu piešķiršanu Gramzdas ev.luter. baznīcas atjaunošanai.

Sakarā ar Gramzdas ev.luter. draudzes Dievnama 445. gadskārtu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav  (V[:] K[:], pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.      Piešķirt naudas līdzekļus Ls 500 (pieci simti) apjomā no Priekules novada domes budžeta struktūrvienības 08.2901, koda 3200, Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei, Gramzdas ev.luter. baznīcas atjaunošanai.

 

2.      Naudu  ieskaitīt Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr.99500002555, SEB bankas, kods UNLALV2X, kontā LV04UNLA0050018067708.

 

3.      Atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietošanu iesniegt Priekules novada domes grāmatvedībai līdz 2012.gada 30.novembrim.

 

4.      Atbildīgais par lēmuma izpildi Gramzdas ev.luter. draudzes priekšnieks V[:] K[:].

 

 

52.§ Par grozījumiem 22.02.2007. Zemes nomas līgumā par zemesgabala „Gramzdas karjers” Gramzdas pag., iznomāšanu SIA „Inerto materiālu serviss”.

2012.gada 14.maijā (reģ. Nr.3-13/505), Priekules novada pašvaldībā  saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Inerto materiālu serviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103025829, valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā lūgts atjaunot 2007.gada 22.febrārī noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma „Gramzdas karjers” nomu 4,9 ha platībā ar mērķi veikt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasē iekļauto limitu ietvaros.

2007.gada 22.februārī starp Gramzdas pagasta padomi un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inerto materiālu serviss’, reģistrācijas Nr.42103025829, tika noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītoša zemesgabala   „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag.,  4,9 ha iznomāšanu SIA „Inerto materiālu serviss” grants-smilts materiālu ieguvei.

2012.gada 21.maijā SIA „Latvijasmernieks.lv” veica zemes vienības (kadastra apzīmējums 6458 001 0354) kadastrālo uzmērīšanu. Zemes vienības kopplatība 8,26 ha, no tās 0,1 meži, 8,16 ha pārējā zeme.    

  Saskaņā ar  Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases datiem un pievienoto Smilts –grants un smilts izvietojuma plānu (mērogā 1:10 000), atradnē Gramzda I (1988.gada izpētes iecirknis), Gramzdas pag., ir smilts-grants un smilts  derīgie izrakteņi. Derīgo izrakteņu pase ir sastādīta 13.04.2007. un derīga līdz 22.02.2017, izsniegusi  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punta a)apakšpunktu,   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, kur noteikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja un Gramzdas pagasts ietilpst Priekules novada pašvaldība, SIA „Latvijasmernieks.lv”  21.05.2012.    Situācijas plānu zemes vienības apzīmējums kadastrā 6458 001 0354,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

Atzīt jautājumu par pietiekami neizpētītu un neapspriestu komitejas sēdē, tāpēc atlikt tā izskatīšanu uz jūnija Priekules novada  domes sēdi, apspriešanā komitejā pieaicinot SIA „Inerto materiālu serviss” pārstāvi.

 

53.§ Par „Konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” Nolikums” grozīšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus 24.03.2011. Priekules novada domes apstiprinātajā „Konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” Nolikums” (prot. Nr.5;6.§) nolikuma 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. punktos, izsakot tos šādā redakcijā:

2.1.3. Uz konkursa otro kārtu pagastu pārvaldes un izpilddirekcija izvirza ne vairāk kā 3 pretendentus no katras grupas līdz kārtējā gada 29. jūnijam;

2.1  4.  Konkursa otrā kārta tiek organizēta jūlija mēneša pirmajā nedēļā;

 

2.1.5.      Konkursa otro kārtu vērtē domes priekšsēdētājas izveidota komisija.

 

54.§ Par adreses piešķiršanu jaunbūvei „Bieranti”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja R[:] Z[:] 2012.gada 23.maija iesniegumu, reģ. Nr.3-13/539,  par adreses piešķiršanu ēkai „Bieranti”, Priekules pagasts, Priekules novads.

Konstatēja, ka nekustamais īpašums zeme „Bieranti”, Priekules pagastā Priekules novadā, kadastra Nr.6482 008 0040, 5,565 ha platībā  reģistrēts Priekules pagasta Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0044 9062.

Uz nekustamā īpašuma „Bieranti” atrodas jaunbūve – lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes ēka.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt jaunbūvei, lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes ēkai  adresi – „Bieranti”,  Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.