24.05.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

22.§ Par zemes ”Liepas 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu G. K[:].

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes I[:] L[:] iesniegumu par lūgumu izbeigt G[:] K[:] zemes  nomu uz zemi „Liepas 10”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0215,  1.7  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.Nr.14) lēmumu (47.§ 1.4.punkts), nekustamais īpašums ar nosaukumu „Liepas 10”, kadastra Nr.6446 001 0215,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Liepas 10” nav apbūvēts.

Nekustamais īpašums „Liepas 10” sastāv no 2 zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra Nr.6446 001 0215,  1.00 ha platībā un 2.zemes vienība ar kadastra Nr.6446 001 0319,  0.70 ha platībā.

Uz nekustamo īpašumu „Liepas 10” nav  nodokļa parāda.

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums nav reģistrēts.

Nomniece mirusi [:].

           Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 15 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt faktisko zemes nomu G[:] K[:] uz nekustamo īpašumu „Liepas 10”- zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0215,   1.7 ha kopplatībā ar 2012.gada 1.jūniju.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/480) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0.04 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes 29.12.2009. izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”  (protokols Nr.17) 7.§ 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu 0.04 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] J[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.D[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.04.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 473 ) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0.04 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes 29.12.2009 izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (prot. Nr.17, 7.§)  10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 0.04 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] D[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

25.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.D[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.04.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 474)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118,  V[:] D[:]  izmanto kopš  2005.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 1.02 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] D[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.Z[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 20.04.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/449)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1.00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] Z[:], personas kods [:], zemes gabalu 1.00 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] Z[:] [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], [dzīvesvieta], 20.04.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/479)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1.36 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,36  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118 , personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms G[:] J[:] [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.G[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0146 un  zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 3,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0156, Bunkas pagastā, Priekules novadā , saimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] G[:], personas kods [:], zemes gabalus  1,9  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 005 0146 un 3,0 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 005 0156, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] G[:]: [dzīvesvieta] .

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

29.§ Par zemes „ Saulītes”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Ņ.M[:].

Priekules novada dome izskatījusi Ņ[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Saulītes”, 0,8 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0111, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.Nr.14) lēmumu (47.§.1.4.punkts), nekustamais īpašums ar nosaukumu „Saulītes”, kadastra Nr.6446 005 0111,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Ņ[:] M[:] faktiski nekustamo īpašumu „Saulītes” lieto palīgsaimniecības vajadzībām un maksā NĪN kopš 2001.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Ņ[:] M[:], personas kods [:], zemi  0,80  ha platībā ar nosaukumu „Saulītes”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0111, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms Ņ[:] M[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

30.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi R[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.05.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/481)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punkts nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem; 27.punkts nosaka, ka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,50  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] P[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

31.§ Par zemes „ Liepas 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D. V[:].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Liepas 10” 1,70 ha kopplatībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0215, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.Nr.14) lēmumu (47.§,1.4.punkts), nekustamais īpašums ar nosaukumu „Liepas 10”, kadastra Nr.6446 001 0215,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. NĪN D[:] V[:] par nekustamo īpašumu „Liepas 10” maksā kopš 2000. gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] V[:], personas kods [:], zemi  1,7  ha kopplatībā ar nosaukumu „Liepas 10”, apzīmējums kadastrā 6446 001 0215, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms D[:] V[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

32.§ Par zemes „ Jaunkalni ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Pīlādži”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Pīlādži”, reģ. Nr.42101002696, pilnvarotās personas E[:] P[:] (ģenerālpilnvara Nr.2779), dzīvo [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu  iznomāt zemi ar nosaukumu „Jaunkalni” 3,4  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0103, Bunkas pagastā, Priekules novadā, saimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.Nr.14) lēmumu (47.§,1.4.punkts), nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Jaunkalni”, kadastra Nr.6446 003 0103,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. Nekustamais īpašums „Jaunkalni” sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0103,   3,4 ha platībā,  2. zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu  6446 007 0054,  3,9 ha platībā.

Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punkts nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem, 27.punkts nosaka, ka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Pīlādži”, reģ. Nr.42101002696, zemi  3,4  ha platībā ar nosaukumu „Jaunkalni” apzīmējums kadastrā 6446 003 0103, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS „Pīlādži”,  „Pīlādži”, Durbe, Durbes novads,  LV-3440.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par daļu no zemesgabala Ganību iela 28A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu O.G[:].

2012.gada 3.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts  O[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu 600 m² platībā sakņu dārza ierīkošanai, nomas zeme atrodas Ganību ielā 28A, Priekule, Priekules nov..

30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (noteikumu nosaukums mainīts ar MK 06.03.2012. noteikumu Nr. 158 redakciju) 18.punkta 18.2.apakšpunkts nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai - nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz iesnieguma izskatīšanas brīdi zemesgabala Ganību iela 28A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0062, 1042 m² platībā kadastrālā vērtība ir 521,- Ls.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (noteikumu nosaukums mainīts ar MK 06.03.2012. noteikumu Nr.158 redakciju) 18.punkta 18.2.apakšpunktu, 2012.gada 10.maija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, O.G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.jūniju iznomāt  uz 1 gadu līdz 2013.gada 31.maijam O[:] G[:], dzīvojošam [dzīvesvieta],  daļu no zemesgabala Ganību iela 28A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0062,  600 m² platībā, nosakot nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu un uzaicināt O.G[:] viena mēneša laikā (no uzaicinājuma saņemšanas dienas) noslēgt zemes nomas līgumu.  

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt  1.eks. O.G[:], adrese [dzīvesvieta], 1.eks. Attīstības plānošanas nodaļai un 1.eks. pašvaldības grāmatvedībai.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

 

 

34.§ Par daļu no zemesgabala Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu V.P[:].

2012.gada 2.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts  V[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu Liepājas ielā 20, Priekule,  790 m² platībā sakņu dārza ierīkošanai.

30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (noteikumu nosaukums mainīts ar MK 06.03.2012. noteikumu Nr. 158 redakciju) 18.punkta 18.2.apakšpunkts nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai - nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz iesnieguma izskatīšanas brīdi zemesgabala Liepājas  iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, 135 721 m² platībā, kadastrālā vērtība ir 6786,- Ls.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (noteikumu nosaukums mainīts ar MK 06.03.2012. noteikumu Nr.158 redakciju) 18.punkta 18.2. apakšpunktu, 2012.gada 10.maija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, V.P[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.jūniju iznomāt uz 1 gadu līdz 2013.gada 31.maijam V[:] P[:], dzīvojošam [dzīvesvieta], daļu no zemesgabala Liepājas  iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 001 0083,  790 m² platībā, nosakot nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu un uzaicināt V.P[:] viena mēneša laikā (no uzaicinājuma saņemšanas dienas) noslēgt zemes nomas līgumu.  

 

3. Pieņemto lēmumu 1.eks. nosūtīt V[:] P[:], adrese [dzīvesvieta],  un 1.eks.Attīstības plānošanas nodaļai, 1.eks. pašvaldības grāmatvedībai.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

 

35.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu E.R[:].

Priekules novada dome izskatīja E[:] R[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], 24.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/464 par zemes gabala iznomāšanu 0,0540 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092;  6,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr.9), 1.§, ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] R[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr.6482 007 0092,  0,0540 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5  gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

36.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu S.A[:].

Priekules novada dome izskatīja S[:] A[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], 24.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/462 par zemes gabala iznomāšanu 0,0840 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092; 6,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§ ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] A[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr.6482 007 0092,  0,0840 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5  gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

 

37.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules novadā, iznomāšanu V.A[:].

Priekules novada dome izskatīja V[:] A[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], 12.04.2012. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu 4,1 ha un 3,2 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienības ar kadastra Nr.64580030093; 3,2 ha platībā un ar kadastra Nr.64580030211;  4,3 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem V[:] A[:] 4,1 ha  un 3,2 ha lielus zemes gabalus,  kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām „Pagasta palīgsaimniecības”, ar kadastra Nr.64580030093 un kadastra Nr.64580030211, saskaņā ar zemes robežu plānu.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.   Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

38.§ Par zemes Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu B.S[:].

Priekules novada dome izskatīja B[:] S[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.05.2012. iesniegumu Nr.3-13/485 par zemes gabala iznomāšanu 0,25 ha  platībā.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 006 0020; 0,52 ha platībā  ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt Priekules novada pašvaldībai.

Ar I[:] K[:] noslēgts lauku zemes tipveida nomas līgums uz 10 gadiem. I[:] K[:] atteicās no daļas zemes 0,25 ha platībā.  Ar Priekules novada domes 2012. gada 23. februāra lēmumu Nr.3, I[:] K[:] izbeigts nomas līgums uz daļu no zemes vienību Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. 0,25 ha platībā.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt B[:] S[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas    zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0020; 0,25 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

 

39.§ Par zemes, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu R.G[:].

Priekules novada dome izskatīja R[:] G[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 24.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/461 par zemes gabala iznomāšanu 0,0330 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092; 6,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§ ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] G[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr.6482 007 0092,  0,0330 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5  gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

40.§ Par zemes, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu L.S[:].

Priekules novada dome izskatīja L[:] S[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/463 par zemes gabala iznomāšanu 0,0795 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092, 6,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§, ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] S[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr.6482 007 0092,  0,0795 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5  gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

41.§ Par zemes, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu J.K[:].

Priekules novada dome izskatīja J[:] K[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], 24.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/460 par zemes gabala iznomāšanu 0,1632 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092, 6,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008., lēmumu Nr.9, 1.§ ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] K[:] daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr.6482 007 0092,  0,1632 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5  gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].