24.04.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

21.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2014.gadā” (protokols Nr.11, 12.§)

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2014.gadā” (protokols Nr.11, 12.§) šādus grozījumus:

1.      Aizstāt lēmuma 37.rindā ciparus „26682158” ar cipariem ‘’29470883’’;

2.      Aizstāt lēmuma 91.rindā vārdus „Valdis Smagars” ar  vārdiem „Guntis Grietēns”;

3.      Papildināt lēmuma 93.rindu ar cipariem „29462058”;

4.   Papildināt lēmumu ar 106. rindu, izsakot to šādā redakcijā:

106

Priekules novada būvinženieris

Jānis Skadiņš

25708801

20

 

 

Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 02.maiju

22.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā

 22.§

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§)

 

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem  Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§) šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2014.gada 2.maija līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada pašvaldības darbiniekam :

 

1)Būvinženieris

   Jānis Skadiņš                                                                                 40 euro/mēn 

23.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/647 no 11.04.2014.) ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma – 1 kalendāro nedēļu no 2014.gada 15.maija.

            Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš), deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – 1 kalendāro nedēļu no 2014.gada 15.maija līdz 2014.gada 21.maijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2014.-18.01.2015.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

24.§ Par Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumus.

2.      Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.maiju.

3.      Noteikumi publicējami Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi’’ uz 2 lp.un pielikums noteikumiem (Medību tiesību nomas līguma paraugs) uz 1 lp.

 

25.§ Par būves ‘’Mazgramzdas ūdenstornis’’, Priekules pagastā, Priekules nov., nojaukšanu

 2014.gada 17.martā Liepājas reģiona novadu būvvalde reģ. nr. 90001892719, sniedza atzinumu par neekspluatēto būvi - Mazgramzdas ūdenstornis. Būve  saistīta ar  zemes vienību ar kadastra nr.64820090119. Būves ekspluatācija pārtraukta ap 2009.gadu. Būvvaldes rīcībā nav dokumentu par šo būvi.

Būve šādā tehniskā stāvoklī degradē vidi, un ir bīstama iedzīvotājiem.  Liepājas reģiona novadu būvvaldes vadītāja būvinspektora A.Vaivara secinājums pēc būves tehniskā stāvokļa apsekošanas ir -  Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 31.panta prasībām pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par būves nojaukšanu, un jāorganizē būves nojaukšana saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šāda būve nav uzņemta bilancē. Īpašnieks būvei nav noskaidrots un zināms.

Iepazīstoties ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes atzinumu un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka: 

būve – Mazgramzdas ūdenstornis, kurš atrodas Mazgramzdā, Priekules pagastā, uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra nr. 64820090119, ir neekspluatējama, bīstama, un ar savu pastāvēšanu kopumā apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Mazgramzdas ainavu un ir jādemontē.        

Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jāuztur sava būve tādā stāvoklī , ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī, ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties no pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī jānojauc uz īpašnieka rēķina.

Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa uzliek pienākumu būves īpašniekam (valdītājam) savest un uzturēt  kārtībā būvi. No minētās normas jēgas izriet, ka tās mērķis ir panākt, lai būvju lietošana būtu droša un lai attiecīgā būve nebojātu ainavu. Savukārt, ja būve bojā ainavu vai arī tā ar savu pastāvēšanu kļūst apdraudējums apkārtējiem, minētās normas mērķis ir panākt, lai būve tiktu savesta kārtībā vai arī nojaukta.

Ņemt vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta pirmo un piekto daļu, kas nosaka:

 31. pants. (1) - Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

31. pants (5) -  Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā,

 un 17.03.2014. nr. 1-12/09 Liepājas reģiona novadu būvvaldes vēstuli – atzinumu „Par ūdenstorņa „Mazgramzdas ūdenstornis”, Priekules pagastā, Priekules novadā tehnisko stāvokli, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Nekavējoši veikt uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes esošās būves – Mazgramzdas ūdenstornis (turpmāk lēmumā - būve), nojaukšanu. 

2.      Būves nojaukšanu organizē Priekules novada pašvaldības Priekules pilsētas un pagasta saimniecības daļas vadītājs atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem.

3.      Ar būves nojaukšanu saistītos izdevumus sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Demontētās metāla konstrukcijas izmantot pašvaldības vajadzībām.

4.      Pēc būves nojaukšanas, veikt esošo materiālu inventarizāciju, sastādot attiecīgu aktu un, nosakot materiālu vērtību. Izveidot komisiju sekojošā sastāvā:

 

Jānis SKADIŅŠ- komisijas priekšsēdētājs

Ainars CĪRULIS– komisijas loceklis

Edgars RUBEZIS- komisijas loceklis

 

5.      Kontroli par šī lēmumu izpildi uzdot veikt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam. 

26.§ Par platības noteikšanu ēku/būvju īpašuma Smilšu ielā, Priekulē, Priekules nov. uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.] Zemesgabals, kadastra Nr. 6415 005 0020, adrese: Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zeme 16,1727 m² platībā, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”.

[2]Pēc Kadastra informācijas datiem zemes vienības Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., platība ir 143800 m².

[3.] Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas datiem (NINO) zemesgabalam Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., noteiktais lietošanas mērķis ir Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objekti, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa –kods 0501. 

[4.] Pēc Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas datiem (NINO) uz zemes vienības kadastra Nr. 6415 005 0020 atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošās ēkas - caurlaides punkts 6415 005 0020 001, attīrīšanas iekārtu ēka kadastra apzīmējums 6415 005 0020 003 un kūts, apzīmējums kadastrā 6415 005 0020 002 ).

[5.] Šobrīd (uz lēmuma pieņemšanas brīdi) teritorija ir pamesta un netiek izmantota, nav iznomāta.   Kādreiz šī teritorija bijusi apbūvēta, dabā ir saglabājušās divas ēkas –noliktava un pagrabs. Kadastra informācijas sistēmā šīs ēkas nav reģistrētas. 

[6.] Lai izveidotu patstāvīgu īpašumu ēku - noliktavas un pagraba uzturēšanai, kuras atrodas uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0020 (adrese Smilšu iela 7), no 143800 m² platības ir nepieciešams atdalīt 16200 m² lielu platību.  

[7.] Zemes ierīcības likuma 5.pants nosaka, ka Valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatu nodaļai iesniedz zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā. 

[8.] Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§) (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals Smilšu iela 7, Priekule atrodas Dabas teritorijā, plānotā atdalāmā teritorija (bez kadastra apzīmējuma ) 16200 m² platībā (pirms uzmērīšanas) atrodas Ģimeņu māju dzīvojamā apbūves teritorijā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku apbūve. Atļautā izmantošana (1) Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve,(2) dzīvojamo ēku palīgēku apbūve, (3) izstrādājot detālplānojumu –mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, kā arī sporta būvju, kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve.  

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.pantu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” , 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta  2.10.apakšpunktu, 8.punktu, 2014.gada 10.aprīļa Tautsaimniecības un  attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. No Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības , Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov, kadastra numurs 6415 005 0020, atdalīt 16200 m² (1,62 ha) lielu platību ēku/būvju uzturēšanai saskaņā ar 4.pielikumu 

2. Atdalāmajai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai (bez kadastra apzīmējuma) 16200 m² platībā:

2.1. piešķirt adresi Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov.,

2.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme- kods 0600.

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0020  143800 m² (pirms uzmērīšanas) platībā:

            3.1.Saglabāt adresi Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov.,

3.2. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- : Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objekti, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

 

4.Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemju platības var tikt precizētas.

 

5.Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., (lēmuma 1.punkts) uz pašvaldības vārda.

6.Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības Attīstība plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste V. Rubeze.

8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstība plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. finanšu nodaļai;

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

27.§ Par nosaukuma un adreses piešķiršanu SIA „ Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684 piederošam angāram ar nojumi

 2014.gada 31.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.7/406) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684, juridiskā adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts piešķirt nosaukumu un adresi SIA „Priekules siltumtīkli” piederošam   angāram (ar nojumi), kas izbūvēts saskaņā ar tehnisko projektu, „Kokskaidu un biomasas granulu un ražotnes būvniecība”  īpašumā „Nodegu skola”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6482 006 0187, (zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003).

Iesniegumā minēts, ka SIA „Priekules siltumtīkli” kā priekšlikumu piedāvā angāram ar nojumi nosaukumu „Priekules siltumtīkli 2”.

SIA „Priekules siltumtīkli” iesniegumam pievienojis: vietas situācijas plānu , 21.08.2013. Liepājas reģiona novadu būvvaldes būvatļauju Nr. 147-13 (kopiju), Zemesgrāmatas apliecības, nodalījuma Nr. 100000336653, kopiju un Zemesgrāmatas apliecības, nodalījuma Nr. 100000526605 kopiju.

Uz zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003, atrodas SIA „Priekules siltumtīkli” piederoša būve – angārs un angārs ar nojumi.

 

Angārs ar nojumi izbūvēts saskaņā ar tehnisko projektu „Kokskaidu un biomasas granulu ražotnes būvniecība” un kuru 26.06.2013. akceptējusi Liepājas reģiona novadu būvvalde ar Nr. 150.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr.14, 44§ ). 2012.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldība un SIA „ Priekules siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40103490684 tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/6-2012, par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā 3.25 ha platībā nomu – ar apbūves tiesībām saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai. 2013.gada 31.janvārī pamatojoties uz Priekules novada domes 27.12.2012. lēmumu (prot. Nr. 17) 119§ „Par zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., iznomāto daļu platību grozījumiem un noslēgto nomas līgumu grozījumiem” izdarīti grozījumi 01.11.2012. Zemesgabala nomas līgumā” Nr. 3-38/6-2012 aizstājot platību (skaitli) „3,25 (trīs, 25)” ar skaitli ”3,16 (trīs, 16)”

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9.apakšpunktu, 2014.gada 10.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2014.gada 24.marta SIA „Priekules siltumtīkli” iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli” vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684, piederošam angāram ar nojumi nosaukumu „Priekules siltumtīkli 2”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, uz nomas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003, un adresi „Priekules siltumtīkli 2”, Priekules pag., Priekules nov., LV- 3434 saskaņā ar 5.pielikumu.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1.eks. SIA „Priekules siltumtīkli: adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050.

 

3. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedība.

 

4.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

28.§ Par nomas līguma noslēgšanu ar M. T. par zemesgabala nomu daļā no Paplakas iela 28, Priekule

 2014.gada 18.martā (reģ. Nr. 2.1.4/458) Priekules novada pašvaldībā saņemts M. T., dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi Paplakas ielā 28, Priekulē, garāžas uzturēšanai, sakarā ar audžutēva J. B. nāvi, un to, ka ar viņu izbeigts zemes nomas līgums.

 

Ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 8, 52§) „Par zemesgabala nomas līguma izbeigšanu J. B. izbeigtas zemes nomas tiesības uz zemesgabalu daļa no Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., 65,29 m² platībā, sakarā ar nomnieka nāvi.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā, M. T.s personīgo iesniegumu, 2014.gada 10.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu (paraugs 6.pielikums) ar M. T., personas kods [:], uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar kadastra numuru 6415 001 0007 (zemesgabala kopplatība 3656 m²) Paplakas ielā 28, Priekulē 65,29 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai, nosakot:

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.aprīļa  līdz 2024.gada 30.aprīlim

- nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0007  ir 28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

2. M.T. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, izsūtāms:

 

1.eks. M. T., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1.eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1.eks. finanšu nodaļai

29.§ Par zemes vienības Smilšu iela 7A, Priekule, Priekules nov. pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0020

 Izskatot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 01.04.2014. iesniegumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Smilšu iela 7A, Priekule, Priekules nov. 0,9 ha platībā kadastra apzīmējums 6415 005 0036 un Smilšu iela 7, Priekule, kadastra numurs 6415 005 0020 apvienošanu, adreses piešķiršanu, kā arī lietošanas mērķa noteikšanu apvienotajam īpašumam Smilšu iela 7A, Priekule, Priekules nov., Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

1. Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas reģistrācijas VZD Kadastra informācijas sistēmā atklājās, ka ir izveidojusies jauna zemes vienība 0,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā  6415 005 0036.

2.Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 31.10.2013.iesniegumu „Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0036 , 2013.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 9,55§) piešķirt zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā nosaukumu Smilšu iela 7A, Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, noteikts statuss- pašvaldībai piekrītoša zeme.

3. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: 2) apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”.

 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas  2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”19.punkta 19.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.punkta 6.2.apakšpunktu, 8.punktu un 30.punktu, 2014.gada 10.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut zemes vienību Smilšu iela 7A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0036,  9000 m² platībā  pievienot  zemes vienībai Smilšu iela 7, Priekule, kadastra apzīmējums  6415 005 0020, saskaņā ar 6.1.pielikumu.
  2. Apvienotajai zemes vienībai un uz tās esošām ēkai/ēkām  saglabāt adresi: Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov. 
  3. Apvienotajai zemes vienībai Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa- kods 0501.
  4. Likvidēt nosaukumu: Smilšu iela 7A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0036.
  5.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms :1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

30.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai, kadastra apzīmējumu 6415 003 0094, Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov.

 Izskatot  SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu, Situācijas plānu un Apgrūtinājumu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094, adrese: Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., tiek  konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienībai Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0094 noteikta platība 0,405 ha.

2. 2014.gada 20.februārī SIA Metrum, reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 003 0094, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli platība ir 0,4224 ha,

3. Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes platība atšķiras (0,4224 ha) no 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 0,405ha.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Ministru kabineta 27.12.2011. Noteikumiem Nr. 1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 187.punktu, SIA Metrum reģistrācijas Nr.40003388748, 2014.gada 20.februārī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada  10. aprīļa  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094, adrese: Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,4224 ha, saskaņā ar 7.pielikumu - zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms : 2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

31.§ Par zemes vienības Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov. platības un robežu plāna būves ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, Liepājas biroja iesniegto  Robežu plānu  būves ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094 001 un 6415 003 0094 002 ierakstīšanai zemesgrāmatā  tiek  konstatēts:

1. Robežu plāns būvju ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094 001 un 6415 003 0094 002 ierakstīšanai zemesgrāmatā ir sagatavoti saskaņā ar 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 232.punktu, kas nosaka, ka Zemes robežu plānu sagatavo pēc Kadastra informācijas sistēmas (turpmāk- KIS) datiem, ja būve ir reģistrēta KIS un atrodas uz zemes, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā.

 2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094, adrese Tirgoņu iela 4A, Priekule,  un   kadastra apzīmējumu 6415 003 0138, adrese Tirgoņu iela 6, Priekule, nav ierakstītas zemesgrāmatā un uz tām atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša  ēka- grāmatnīca, kadastra apzīmējums  6415 003 0094 001 ( precīzāk - ēkas daļa) un šķūnis, kadastra apzīmējums 6415 003 0094 002 ir reģistrētas KIS.  

3. Likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pants nosaka, ka ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāms zemesgrāmatā vispārējā kārtībā”.

4. Likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemesgabala platību un robežu apstiprināšanu. 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pnata pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, 2014.gada 20.februārī veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 10.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Apstiprināt zemes robežu plānu būves ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094 001 un  6415 003 0094 002 ierakstīšanai zemesgrāmatā un platību 0,1161ha, saskaņā ar VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 25.03.2014. reģistrēto zemes robežu plānu 8.pielikumā.

32.§ Par platības precizēšanu Priekules novada pašvaldības piekrītošām zemes vienībām

 Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 13.02.2014. vēstuli Nr. 2-04.2/93 „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, kurā Valsts zemes dienests lūdz pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām (VZD iesniegtajā pielikumā), kuru platība pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežu, lai aktualizētu datus Kadastra informācijas sistēmā, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Precizēt platību zemāk norādītām zemes vienībām, kurām  platība pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežu:

 

Administratīvā teritorija

Īpašuma nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kopplatība

(ha)

No

Grafiskā platība

(ha)

Uz

Priekules novads, Priekule

Galvenā iela

6415 002 0097

6415 004 0161

0,4605

0,5316

Priekules novads, Priekule

Lauku iela

6415 002 0099

64150020099

0,4844

0,6324

Priekules novads, Priekule

Tirgoņu iela 9

64150030041

64150030041

0,1242

0,1808

Priekules novads, Priekule

Zāļu iela 19

64150030049

64150030049

0,1304

0,0844

Priekules novads, Priekule

Brīvības iela 32

64150030162

64150030162

1,0063

2,0292

Priekules novads, Priekule

Ganību iela 5A

64150030166

64150030166

8,1054

6,751

Priekules novads, Priekule

Parka iela

64150030172

64150030172

1,7582

2,169

Priekules novads, Priekule

Dīķa iela

64150030181

64150030181

0,12

0,2139

Priekules novads, Priekule

Rīta iela 5

64150040115

64150040115

0,184

0,1394

Priekules novads, Priekule

Dārza iela 24

64150050016

64150050016

10,4105

9,4687

Priekules novads, Priekule

Upes iela 3

64150050044

64150050044

0,8256

0,692

Priekules novads, Priekule

Upes iela 4

64150050045

64150050045

1,0064

0,8702

Priekules novads, Priekule

Peldu iela

64150060074

64150060074

0,0638

0,102

Priekules novads, Priekule

Dzirnavu iela

64150060077

64150060077

0,9258

0,5839

Priekules novads, Priekule

Aizputes iela 12B

64150060084

64150060084

3,3219

1,2016

Priekules novads, Priekule

Peldu iela 3

64150060085

64150060085

0,5143

0,8731

 

Priekules novads, Priekule

Vaļņu iela

64150080017

64150080017

0,15

0,3892

 

Lēmums izsūtāms:

 1eks. VZD Kurzemes reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas centram, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 

33.§ Par nomas maksas izmaiņām zemes nomas samaksas aprēķināšanas kārtībā par pašvaldībai piekrītošo zemi

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem maksu pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 28.06.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/5-2013 (turpmāk –Līgums),  3.punkta 3.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldība  un (Nomnieks) M. Z. pilnvaroto personu A. K., personas kods[:], par zemesgabala nomu Brīvības  iela 61, Priekulē, 2176 m² platībā nomu, šādus grozījumus:

  Papildināt līguma 3.punkta 3.1.apakšpunktu ar šādu teikumu:

3.1. Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Brīvības iela 61, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0054 ir 28 euro gadā.

2. Izdarīt 27.11.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/9-2013 (turpmāk –Līgums),  3.punkta 3.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldība  un (Nomnieks) A. P., personas kods [:],par zemesgabala nomu Paplakas   iela 20, Priekulē, 1257 m² platībā nomu, šādus grozījumus:

  Papildināt līguma 3.punkta 3.1.apakšpunktu ar šādu teikumu:

3.1. Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0029 ir 28 euro gadā.

3. Izdarīt 27.11.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/10-2013 (turpmāk –Līgums), 3.punkta 3.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldība  un (Nomnieks) A. A., personas kods [:], par zemesgabala nomu Brīvības   iela 56, Priekulē, 1144 m² platībā nomu, šādus grozījumus:

  Papildināt līguma 3.punkta 3.1.apakšpunktu ar šādu teikumu:

3.1. Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Brīvības iela 56, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0109 ir 28 euro gadā

2. Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) veikt atbilstošus grozījumus  28.06.2013.noslēgtajā  Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/5-2013.

3. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

Lēmums izsūtāms;

1.eks. A. K., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules  nov., LV-3434;

1.eks. A. P., adrese: [dzīvesvieta],Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1.eks. A. A., adrese: [dzīvesvieta], Salaspils, Salaspils nov., LV-2121;

1.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubeze.

34.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai „Laimes Salas” Priekules pagasts, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja L. P. 27.03.2014. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 2.1.4/521 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 6482 006 0191 Priekules pagastā Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu.

Konstatēja:

 L.P. ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.9472 2014. gada 20. janvārī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu „Glāžšķūņi nr.98F” (vēsturiski atradās Rīgas apriņķī Ropažu pagastā) Priekules pagastā, Priekules novadā 4,8 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

            Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0191 4,8 ha platībā „Laimes Salas” Priekules pag. Priekules nov.

2.      Zemes vienībai „Laimes Salas”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

35.§ Par zemes vienības Celtnieku iela 19 un „Alekši” Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu O. K.

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Celtnieku iela 19 un „Alekši”, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu O. K., kas sagatavots pēc O. K. , adrese [dzīvesvieta], Liepāja 24.03.2014.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.2.1.4/492.

Ar Priekules novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu (protokola Nr.14.) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā A. Š. uz zemes vienību  Celtnieku iela 19 un „Alekši” Priekules pag., Priekules nov.,   

Ar Priekules novada domes 2009. gada 26.11. lēmumu (protokola Nr.14., 47.§) zemes vienībai Celtnieku iela 19, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme. A.Š. miris. O. K. ir mirušā meita. Uz zemes vienības Celtnieku iela 19 atrodas O. K. piederošas ēkas pamatojoties uz mantojuma apliecību, izdotu Liepājā pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes 20.03.2014.g, reģistrācijas Nr.787.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabali Celtnieku iela 19, apzīmējums kadastrā 6482 009 0040 un „Alekši”, apzīmējums kadastrā 6482 009 0157, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0033 piekrīt pašvaldībai.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt O.K., sākot ar 01.05.2014.gadu, zemes vienību Celtnieku iela 19, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0040, platība 1,0 ha un zemes vienību „Alekši” Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0157, platība 4,0 ha.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).  

36.§ Par zemes vienības Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Celtnieku iela 7 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc B. R. S., adrese [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. 02.04.2014.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4 /570.

Ar Priekules novada domes 2012. gada 30. augusta lēmumu (protokola Nr.10. 31§) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā B.R.S. uz zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov. un noslēgts nomas līgums.

Ar Priekules novada 2012. gada 30. augusta lēmumu (protokola Nr.10.) zemes vienībai Celtnieku iela 7, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme.

Uz zemes vienības atrodas B.R.S.piederošas ēkas (Tiesas spriedums, Liepājā 09.03.2000., Lieta Nr.21527/3.)

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031 piekrīt pašvaldībai.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031, platība 0,5987 ha.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

37.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai „Dunduri” Priekules pag., Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja P.Š., kurš ir Dz. J., pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, pie zvērinātas notāres Monikas Laiviņas-Laivenieces, 21.05.2013. reģ.Nr. 2013.) 26.03.2014. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 2.1.4/507 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. [:] Priekules pagastā, Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu.

Konstatēja:

 Dz. J. ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.1283 Ī/t 07/14 2014. gada 13. martā atzina īpašuma tiesības uz īpašumu „Kalnenieku nr.23F un Fa mājas” ( vēsturiski atradās [adrese] pagastā) Priekules pagastā, Priekules novadā 2,4 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.,

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 2,4 ha platībā „Dunduri” Priekules pag. Priekules nov.

2.      Zemes vienībai „Dunduri”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

38.§ Par zemes vienības „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc D. R., adrese [dzīvesvieta] Gramzdas pag, Priekules nov. 26.03.2014 iesnieguma, kura ir L. I.  pilnvarotā persona, pamatojoties uz pilnvaru ar reģistrācijas Nr. 1612. 28.04.1998., kas izdota Talsos Kareivju ielā 7 pie zvērinātas notāres O. Bērziņas.

Ar Priekules novada domes 2012. gada 30.augusta lēmumu (protokola Nr.10.) izbeigtas lietošanas tiesības Gramzdas pagastā Priekules novadā D. R. un L. I. uz zemes vienību „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2012.30. augusta lēmumu (protokola Nr.10.) zemes vienībai „Dārziņi” Gramzdas pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme.

Uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0119 atrodas D. R. un L. I. piederošas ēkas ( mantojuma apliecība, sastādīta Liepājā 27.06.2005. reģistrācijas Nr.9261)

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no trīs zemes vienībām - apzīmējums kadastrā 6458 001 0119 platība 2,62 ha, 6458 001 0120 platība 0,93 ha un 6458 001 0121 platība 2,46 ha piekrīt pašvaldībai.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienības „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, kopplatība 6,01 ha, kas sastāv no trīs zemes vienībām - apzīmējums kadastrā 6458 001 0119 platība 2,62 ha, 6458 001 0120 platība 0,93 ha un 6458 001 0121 platība 2,46 ha.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 
39.§ Par daļu no zemes „Bunkas ” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu z/s Mašīnisti

 2014.gada 6.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/ 394 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Mašīnisti reģ. nr. 42101005851 īpašnieka A.P. , dzīvojoša [dzīvesvieta],  Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes „Bunkas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0036 , 4.10 ha personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nekustamais īpašums „Bunkas”, Bunkas pagasts, Priekules novads sastāv no 4 zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0091 0.40 ha platībā, uz kuru atrodas dzīvojamā ēka, 2 šķūņi un 2 saimniecības ēkas, kuras nepieder zemes tiesiskajam valdītājam, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0092  0.6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0093 8.10 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apz. 6446 006 0036 4,10 ha platībā.

Uz minēto nekustamo īpašumu ar A. L. reģistrēts zemes nomas līgums 19.08.2009.  Bunkas pagasta pārvaldē ar Nr. 80, nomas līgums slēgts uz 10 gadiem.

Ar 27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokols Nr. 7, 14.§ uz daļu no zemes vienības „Bunkas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 006 0036 4.10 ha platībā uz personīgā iesnieguma pamata A. .L. izbeigta noma ar 01.04.2014.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  (protokols Nr.11, 5.§) 3. punktu, neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt daļu no zemes „Bunkas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 4.10  ha  platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām z/s Mašīnisti reģ. nr. 42101005851, juridiskā adrese „Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, (8.1.pielikums), nosakot:

1.1. nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2. nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

                  1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

  1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
  2. Lēmuma izraksts nosūtāms Z/s Mašīnisti: „Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

40.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Krasta iela 4”, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu

   Priekules novada pašvaldības dome saņēmusi V. S., dzīvojoša [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts  atsavināt zemes vienību „ Krasta iela 4 ”  0.6320  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0076 , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā.                 

              Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar 26.07.2012. Priekules novada domes lēmumu Nr.9.,25.§, , zemes vienība „Krasta iela 4” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0076,  piekrīt pašvaldībai un V. S. uz minēto nekustamo īpašumu piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

Uz zemes vienības „Krasta iela 4” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, atbilstoši pievienotajam 18.03.1993. vienošanās aktam atrodas V. S. piederošas ēkas,(Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod V. S. īpašumā pret pajām atsavināto mantu, sastāvošu no dzīvojamās mājas, ar trīs (3) saimniecības ēkām (reģistrēts 18.03.1993. pie valsts notāres L.Medvedevas Nr. 1-783).

                2011.gada 24.augustā ar V. S. kā pirmnomas personu noslēgts zemes nomas līgums ar Nr. 3-36B/31-2012 par zemes „Krasta iela 4 ” 0.6320 ha, kad. apzīmējums 6446 005 0076, iznomāšanu . Līguma termiņš līdz  23.08.2021.

Augstāk minētai zemes vienībai 22.10.2000. veikta uzmērīšana, pielikumā zemes robežu plāns.

Zemes vienība nav  reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Veikt zemes vienības „Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0076, 0.6320 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar 9.pielikumu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības zemes lietu speciālistei I.Lācītei organizēt zemes  vienības „Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0076, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.