24.02.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

41.§ Par zemes „Krotes Vīgriezes”, Krotē, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] J[:], dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/60 no 26.01.2011.) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu “Krotes Vīgriezes”, kadastra Nr.6446 001 0204;  2,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2011.gada 26.janvārī.

           Zemes gabals “Krotes Vīgriezes”, kadastra Nr.6446 001 0204; 2,0 ha platībā ir neapbūvēts, ar 2011.gada 24.februāra Priekules novada domes  lēmumu   ieskaitīts rezerves zemes fondā.

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,  ir noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo  un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un  MK 2010.gada 31. maija noteikumu  Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, noteikts, ka neapbūvēta zemes gabala zemes lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām,  nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemesgabala vērtības.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, un MK 2010.gada 31.maija noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt V[:] J[:], dzīvojošam [:],  zemes gabalu “Krotes Vīgriezes” kadastra Nr.6446 001 0204  2,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

2. Noslēgt nomas līgumu 1 mēneša laikā uz laiku līdz Zemes pārvaldības likuma spēkā stāšanās laikam.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemesgabala vērtības. 

 

42.§ Par daļu no zemes „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. E[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:] E[:], dzīvojošas [:], 2011.gada 20.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/50) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Augšas garnizons”, Virgas pagastā, Priekules novadā, ganībām, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu skici.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr. 10, zemes vienība ar nosaukumu „Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 64980020182, 10,0 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, ganību platības iznomā uz laiku līdz 5. (pieciem) gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] E[:], personas kods [:], zemi 1,2 ha lielā platībā, ar nosaukumu ”Augšas garnizons”, apzīmējums kadastrā 64980020182, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (ganību platības).

 

4. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par nomas zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu K. P[:].

Priekules novada dome izskatījusi K[:] P[:], dzīvojošas [:], 31.01.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/74) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” 0,0265 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980040229, Virgas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārzu vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 25.11.2010. lēmumu Nr.23, protokols Nr.19 tika pārtrauktas zemes nomas tiesības  B[:] V[:] uz augstāk minēto zemes gabalu.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.  lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka, sakņu dārzu zemes iznomā uz laiku līdz 2. gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt K[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,0265 ha platībā ar nosaukumu Pie Jaunās ielas 8, apzīmējums kadastrā 64980040229, sakņu dārza vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.     Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

44.§ Par zemes iznomāšanu V. B[:] Gramzdas pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja V[:] B[:],  adrese [:], 28.01.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 0,2 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64580010177; 15,4 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§,  piekrīt pašvaldībai.

           Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu  Nr.17 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt  uz 5 gadiem V[:] B[:] 0,2 ha  lielu zemes gabalu, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra Nr. 64580010177,  saskaņā ar zemes robežu plānu.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams nomas līgums.

 

 

45.§ Par zemesgabalu daļas Tirgus iela 2, Priekule un Parka iela 19B, Priekule, nomu V.B[:]

2011.gada 4.februārī Priekules novada domē reģistrēts V[:] B[:], dzīvojoša [:] 04.02.2011. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemesgabala Tirgus iela 2, Priekule un Parka iela 19B, Priekule ganību ierīkošanai un atļaut uzvest smilti uz zemesgabala Parka ielā 19B, Priekule.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu”18.punkta 18.3 apakšpunktu, 10.02.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, V.B[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Iznomāt V[:] B[:] (V[:] B[:]), dzīvojošam [:], zemesgabalu daļu Tirgus iela 2, Priekule (apzīmējums kadastrā 64150030168) un Parka iela 19B, Priekule (apzīmējums kadastrā 64150030156),  2000 m² kopplatībā ganību ierīkošanai, sākot ar 2011.gada 1.martu līdz 2012.gada 28.februārim, saskaņā ar vietas situācijas plānu pielikumā.

 

2.                  Zemes nomas maksu noteikt 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

3.                  Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei divu mēnešu laikā sagatavot  šī lēmuma 1.punktā minēto  nomas līgumu.

4.                  Ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

5.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

46.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu.

 

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] L[:], personas kods [:],  dzīvojoša [:], 27.01.2011. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [:] zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:];  5.0 ha platībā un atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [:].

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], kadastra apzīmējums [:], sastāv no diviem zemes gabaliem 12,9 ha kopplatībā, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 08.01.1999., zemesgrāmatas  nodalījums Nr.53, īpašnieks A[:]L[:].

Īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu [:] divos īpašumos, t.i. atdalīt otro zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]; 5,0 ha platībā  no pirmā zemes gabala un atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [:].

            Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes robežu pārkārtošanai, zemes gabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes gabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes gabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām), uz zemes gabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

         Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmēti atsevišķi īpašumi.

        Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu  likuma 14.panta  otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 20.marta  noteikumu  Nr.182 “Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 6.1., 6.11., 6.12., 140.punktu,  A.L[:] 27.01.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra apzīmējums [:], divos atsevišķos īpašumos saskaņā ar  pielikumu – zemes robežu plānu.  Pie kadastrālās uzmērīšanas zemes gabala kopplatība var tikt precizēta. 

 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar  kadastra  apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:].

 

3.  Atdalītajam zemes gabalam (šī lēmuma 2.punkts) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 

 

 

47.§ Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu.

 Priekules novada dome izskatījusi R[:] Ķ[:], personas kods [:],  dzīvojoša [;], 27.01.2011. iesniegumu (reģ.19.01.2011. ar Nr.3-13/44)  ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [:] zemes gabalus  ar kadastra apzīmējumu [:];  79,1 ha platībā un [:]; 28,2 ha platībā un atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumus [:] un [:].

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], kadastra apzīmējums [:], sastāv no vienpadsmit zemes gabaliem 228,9 ha kopplatībā, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 05.02.2001., zemesgrāmatas  nodalījums Nr.222 , īpašnieks R[:] Ķ[:].

       Īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu [:] trīs īpašumos, t.i. atdalīt  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]; 79,1 ha platībā  no pirmā zemes gabala un atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [:], atdalīt  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]; 28,2 ha platībā  no pirmā zemes gabala un atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [:].

            Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes robežu pārkārtošanai, zemes gabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes gabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes gabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām), uz zemes gabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.   

         Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmēti atsevišķi īpašumi.

        Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu  likuma 14.panta  otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 20.marta  noteikumu  Nr.182 “Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 6.1., 6.11., 6.12., 140.punktu,  R.Ķ[:] 19.01.2011. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra apzīmējums [:], trīs atsevišķos īpašumos saskaņā ar  pielikumu – zemes robežu plānu.  Pie kadastrālās uzmērīšanas zemes gabalu kopplatības var tikt precizētas. 

      

2. Atdalītajam zemes gabalam ar  kadastra  apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:], atdalītajam zemes gabalam ar  kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:].

      

3. Atdalītajam  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [:] (šī lēmuma 2.punkts) noteikt lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101, atdalītajam  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  (šī lēmuma 2.punkts) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība – kods 0201.

 

 

 

48.§ Par zemes ierīcības projekta „Zviedru Vārtu iela 1A”, Priekule, Priekules novads apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores 07.02.2011. Nr.13LI-03.3/3 iesniegumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Zviedru Vārtu iela 1A”,  Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010, sadalīšanu un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, kas nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 11.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Saistošiem noteikumiem „Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”(pārapstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1, 45.§), 10.02.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 


1.                  Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Zviedru vārtu iela 1A”, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010, saskaņā ar pielikumu.

 

2.                  Pirmajam zemesgabalam atstāt adresi Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 007 0010, lietošanas mērķis –Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – kods 0702.

3.                  Otrajam zemesgabalam un ēkai/būvēm piešķirt adresi Zviedru vārtu iela 1, Priekule, Priekules nov., un noteikt lietošanas mērķi – Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – kods 0701.

4.                  Trešajam zemesgabalam un ēkai/būvēm piešķirt adresi Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov. un noteikt lietošanas mērķi - sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme – kods 0908.

 

5.       Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

49.§ Par platības apstiprināšanu zemes vienībai [:].

2011.gada 9.februārī Priekules novada domē reģistrēts I[:] M[:], dzīvojošas [:],  iesniegums, kurā lūgts apstiprināt zemes robežu plānu īpašumam [:].

 

Zemes robežu plāns sagatavots pēc materiāliem, ko sniedzis VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvalde Mērniecības un topogrāfijas daļa pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 07.08.2000. Atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu Nr.328 I[:] M[:].

Zemes kopplatība 1595 m², zemes vienības adrese [:].

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,. VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas sastādīto 14.01.2011. Zemes robežu plānu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apstiprināt zemes vienības [:], kadastra numurs [;], platību 1595 m², pielikumā zemes robežu plāns (kopija), mērogā 1:500. 

 

2.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

50.§ Par adreses maiņu [:].

Priekules novada dome izskatījusi [:] iedzīvotājas N[:] P[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13/58 no 25.01.2011.) ar lūgumu mainīt ēku  adresi uz [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

- lai sakārtotu adresācijas sistēmu,  līdz ar ielu nosaukumu likvidēšanu Priekules novada Bunkas pagastā ir izveidojusies situācija, ka dzīvojamām mājām adresē  ir palikuši ielu numuri, kuri jāmaina uz nosaukumu,

               - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

             Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu -  novadu, novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes  vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu. 

             Pamatojoties uz N.P[:] iesniegumu un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, 29.punktu: lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 29.1.punktu – adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 29.3.punktu – līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – [:], LV-3444, 29.4.punktu – jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – [:], LV-3446; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā – 102212717, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

        Mainīt adresi zemes vienībai “27” (agrāk lietotā adrese [:]), kadastra Nr.[:] un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr.[:], [;] un [;]  no [:] uz [:], kods Adrešu klasifikatorā – 102212717.

 

51.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules nov.

2010.gada 5.oktobrī SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.4003388748, Liepājas birojs veica robežu un apvidus objektu zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0116, adrese : Brāļu kapi, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastrālo uzmērīšanu, uzmērot zemes vienību tās platība ir 5.74 ha.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta  17.06.2008. noteikumu Nr. 453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14.punktu,  2008.gada 17. septembrī Priekules pagasta padome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 9) 1.§ „Par lauku apvidus zemes piekritību Priekules pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0115, „Brāļu kapi”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 7,3 haplatībā piekrīt pašvaldībai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu , kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Precizēt, pēc kadastrālās uzmērīšanas,  zemes vienības „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra numurs 6482 008 0115, platību  no 7,30 ha  uz 5,74 ha,  pielikumā zemes robežu plāns (kopija), mērogā 1:5000. 

 

2.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

 

 

52.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010.lēmumā (prot. Nr. 21) 30. § 1.punktā un 28.10.2010. lēmumā (prot. Nr.18) 35. § 1.punktā.


 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās  daļas 27.punktu,  2010.gada 5.oktobra SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.4003388748, Liepājas birojs veikto robežu uzmērīšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0116, adrese : Brāļu kapi, Priekules pagasts,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.              Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 23.12.2010. lēmumā (prot.Nr.21) 30.§ ”Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules novadā platībā” 1.punktā mainīt platību no 7,30 ha uz 5,74 ha.

 

2.              Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 23.10.2010.lēmumā (prot.Nr.18) 35.§ ”Par adreses noteikšanu zemei un ēkām „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules novadā platībā” 1.punktā mainīt platību no 7,30 ha uz 5,74 ha.

 

3.              Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajaii daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

53.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā „Attīstības plānošanas nodaļa”.

            2. Grozījumus finansēt no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta „Speciālistu piesaiste Priekules novada domes kapacitātes stiprināšanai” līdzekļiem.

            3. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.1 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 1 lp.