23.07.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 12.)

19. Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu A.J. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekulē (V.Jablonska)

 V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pārtraukt ar 2015.gada 1.augustu zemes nomas līgumu Nr. 49/2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar A.J.,  personas kods [..], par daļu ( kas ir 65.28 m²) no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0007, nomu, garāžas   uzturēšanai.

2. Ar 2015.gada 1.augustu noslēgt zemes nomas līgumu ar A.Z. personas kods  [..], dzīvojošs [..], uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001  0007)  Paplakas ielā 28,  Priekule   65.28 m² platībā, garāžas   uzturēšanai, nosakot :

2.1. nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.2. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā nekā 28 EUR gadā.

2.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

2.4. Noslēdzot nomas līgumu paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu, kas atrodas Paplakas iela 28, Priekulē pieteiksies   mantinieki vai tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz citas personas vārda.  

3. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu  A.J. un   zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z.  par zemesgabala nomu Paplakas  ielā 28, Priekulē” uz 2 lpp. (20.pielikums).

20. Par zemesgabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ā.K., Liepājas ielā 9B, Priekule, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar I.T. par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka viena persona atsakās no zemes gabala nomas 79,88 m2 un cita persona piesakās uz šī zemes gabala nomu garāžas uzturēšanai. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.augustu izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 29 /2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar Ā.K.,  personas kods  [..] par daļu ( kas ir 79.88 m² ) no zemesgabala Liepājas  iela 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas Nr. 4  uzturēšanai.

 

2. Ar 2015.gada 1.augustu noslēgt zemes nomas līgumu ar I.T.,  personas kods  [..], par  daļu 79.88 m²,   no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala,  Liepājas  iela 9B, Priekule  nomu, garāžas   Nr. 4  uzturēšanai, nosakot:

2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim,

2.2. nomas maksu: individuālo garāžu uzturēšanai 1.5% no kadastrālās vērtības, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EURO gadā, tad apbūvēta zemesgabala vai tās daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktam atbilstošu līgumu.

 

4. I.T. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemesgabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ā.K., Liepājas ielā 9B, Priekule, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar   I.T.  par zemesgabala nomu Liepājas  ielā 9B,  Priekulē” ar pielikumu (zemes nomas līguma paraugs) kopā uz 5 lpp. (21.pielikums).

21. Par Miera ielā, Gramzdas pag., Gramzdā, Priekules novadā nedzīvojamās telpas Nr.72 nomu A. V. (V.Jablonska)

 V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt  nomas līgumu ar A.V. personas kods [..], [adrese].,  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par kūtiņas  Nr.72, Miera ielā, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64580310341 22,0 m2 nomu  saimnieciskās darbības  vajadzībām.

2. Noteikt nomas maksu 0.07 EUR/ m². Papildus nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļa likmei.

3. Noteikt nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

4. Uzdot Priekules novada Gramzdas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei G.Briekmanei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

 

Pielikumā: lēmums “Par  Miera ielā,  Gramzdas pag., Gramzdā, Priekules novadā nedzīvojamās telpas Nr.72 nomu A. V.” uz 2 lpp. (22.pielikums).

22. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu V.S. (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Persona vēlas nomāt saimnieciskās darbības nodrošināšanai telpu Krasta ielā 3, Bunkā, 47,7 m2. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

           

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt  nomas līgumu ar V.S. personas kods [..] , [adrese],  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 47.7 m2 nomu (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (bez pievienotās vērtības nodokļa - PVN).

3. Nomas termiņu no 2015.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5. Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

 

Pielikumā: lēmums “Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu V.S.” ar grafisko pielikumu  kopā uz 3 lpp. (23.pielikums).

 

23. Par nekustama īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Ir iesniegums no personas ar lūgumuatsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu Celtnieku iela 11, Priekules pagastā. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0035, kas sastāv no viena zemesgabala 0.5 ha platībā, 1-stāva viendzīvokļa dzīvojamās ēkas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

Pielikumā: lēmums “Par nekustama īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai” uz 3 lpp. (24.pielikums).

24. Par ēkas lit.Nr.002 Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads tehniskās apsekošanas slēdzienu

 Šis jautājums svītrots no darba kārtības.

 

25. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Ir saņemts no izglītības vadītājas iesniegums par apbalvojuma piešķiršanu Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktorei. Nolasa lēmuma projekta lemjošos daļu par apbalvojuma piešķiršanu Kalētu mūzikas un mākslas skola direktorei. Precizē, ka iesniegums bijis no Kalētu pamatskolas direktores Inese Kudumas. Otrs iesniegums ir no kultūras vadītāja par apbalvojuma piešķiršanu kultūras nama vadītājai. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu par apbalvojuma piešķiršanu Priekules kultūras nama vadītājai. Informē, ka abi šie apballvojumi tiks pasniegti Ikara svētkos pirms lielā koncerta.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS Olitai Mauerzakai par ilggadīgu un rezultatīvu Kalētu Mūzikas un mākslas skolas vadīšanu un Kalētu pagasta kultūras tradīciju saglabāšanu un pilnveidošanu.

2.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS Ingūnai Zēģelniecei par Ikara svētku tradīcijas iedibināšanu un saglabāšanu.

Pielikumā: lēmums “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu” uz 1 lpp. (25.pielikums).

26. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka ir saņemts iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu.Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins), deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada 9.augustam par darba periodu no 06.03.2014.-05.03.2015.

2.     Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 20% apmērā no mēnešalgas.

 

Pielikumā: lēmums “Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam” uz 1 lpp. (26.pielikums).