23.02.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

61.§ Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanu.

 

2012.gada 10.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts G[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu „Dzenīši”, Kalētu pag., likumā noteiktā kārtībā.

 G.B[:] iesniegumam pievienojis dzīvojamās telpas īres līguma Nr.11 kopiju, zemes nomas līguma Nr.3-36/45-2011 kopiju, notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš īpašumā iegūs viendzīvokļa māju, 10.01.2012. izziņu Nr.3-20/14 par nekustamā īpašuma nodokļa parādā neesamību.

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk –Noteikumi) nosaka kārtību kādā tiek izskatīti atsavināšanas ierosinājumi un pieņemts lēmums par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas ierosinājuma atteikums. 

G[:] B[:] iesniegtie dokumenti atbilst Noteikumu 5.punkta prasībām.

G[:] B[:] atsavināšanas ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktam, kas nosaka atsavināšanas ierosinājumu iesniedz personas, ja viņas vēlas nopirkt dzīvojamo māju šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā.  

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums „Dzenīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6464 005 0155. Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 137.

Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6464 005 0155; 0,56 ha platībā un dzīvojamās ēkas, apzīmējums kadastrā 6464 005 0155 001 un divām palīgceltnēm.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmo daļu,5.panta pirmo daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, SIA LATIO” nekustamie īpašumi, reģistrācijas Nr.41703000843, 2011.gada 20.jūlija novērtējumu,  2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, G.B[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 005 0155, kas sastāv no viena zemesgabala (apzīmējums kadastrā 6464 005 0155)  0,56 ha platībā ,  dzīvojamās ēkas (apzīmējums kadastrā 6464 001 0155 001)  un divām palīgēkām par brīvu cenu.

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) pārdošanas cenu 927,- Ls (deviņi simti divdesmit septiņi lati un 00 santīmi).

 

3. Uzdot Priekules novada domes mantas atsavināšanas komisijai organizēt  nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu apg., Priekules nov. pārdošanu  atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.  panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

62.§ Par ārkārtas situācijas izvērtēšanas komisijas pārbaudes akta apstiprināšanu sakarā ar Priekules Mūzikas un mākslas skolas avārijas stāvoklī esošā jumta apsekošanu.

Izvērtējot 2011.gada septembrī veikto Priekules Mūzikas un mākslas skolas, Skolas ielā 12, Priekulē, būves kadastra Nr.6415 004 0145 001, jumta apsekošanas tehnisko slēdzienu, Liepājas reģiona novadu apvienotās būvvaldes apsekošanas aktu Nr.1-12/6, skolas direktores I[:] R[:] 2011.gada 12. oktobra iesniegumu Nr.1-19/17, Priekules novada domes ārkārtas situācijas izvērtēšanas komisijas 15.02.2012. slēdzienu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt ārkārtas situācijas izvērtēšanas komisijas 15.02.2012. sekojošu pārbaudes aktu par Priekules Mūzikas un mākslas skolas jumta avārijas stāvokli:

 

1.1. Jumta karnīzes ir avārijas stāvoklī, saplaisājušas un vietām nobrukušas. Tās apdraud skolēnu drošību .

1.2. Jumta ūdensnoteku sistēma ir sabrukusi un nespēj pildīt savas funkcijas, tāpēc nokrišņu  ūdeņi bojā ēkas fasādi un ārsienu konstrukcijas.

1.3.             Skolas jumta segums ir avārijas stāvoklī - izrūsējis un caurs, kas rada ēkas iekštelpu bojājumu nokrišņu laikā. 

LBN 402 „Ēku tehniskās ekspluatācijas noteikumi” nosaka, ka bojāta jumta gadījumā tas jāsaved kārtībā .

MK noteikumi Nr.301(19.04.2011.) Azbestu saturošu materiālu  apsaimniekošanas noteikumi nosaka, ka bojāts jumta azbestcementa segums ir jāmaina pret cita veida segumu.

LR Būvniecības likuma 31. Panta prasības nosaka, ka ēka kas bojā ainavu un ir bīstama iedzīvotājiem, īpašniekam jāsaved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084. panta prasībām.

 

63.§ Par Priekules novada pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā):

1.1.   1.anketa:

1.1.1.      Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;

1.1.2.      Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;

1.1.3.      Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā;

1.2.   2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībās;

1.3.   3.anketa:

1.3.1.      Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;

1.3.2.      Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;

1.4.   4.anketa:

1.4.1.      Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;

1.4.2.      Valsts nodrošināmie prioritārie projekti.

 

2.      Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

64.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.      J[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      L[:] V[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta].. Iesniegumam pievienota dēla T[:] A[:], dzimuša [:].,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

65.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kalētu pagastā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1.     1. Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” izstrādāto un 2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”.

 

 

 

2.      2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

 

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

329 282,88

t.sk.

Attiecināmām izmaksām

 

269 904,00

   Pašvaldības budžets

40 485,60

   ERAF finansējums

229 418,40

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

59 378,88

 

 

 

 

3.      3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

 

Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Kanalizācijas sistēmas sakārtošana

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un optimizācija

2900

m

2.

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana

Jauni kanalizācijas tīkli

95

m

 

 

4.      4. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekules novada domes ieguldījuma daļu 40 485,60 LVL un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 229 418,40 LVL.

 

5.      5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 

6.      6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

 

7.      7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

 

8.      8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.