23.02.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

21.§ Par telpu nomu ēkā Paplakas iela 16, Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem” 11.un 12. punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu un apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu, 22.punktu,kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, nemazāk kā trīs locekļu sastāvā, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma - telpu ēkā, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, adrese Paplakas iela 16, Priekule, iznomāšanas procesu, noskaidrojot nomnieku rakstiskajā izsolē.

 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

3. Apstiprināt iesniegto nomas tiesību izsoles noteikumu projektu par nedzīvojamo telpu nomu Paplakas ielā 16, Priekulē, pielikums Nr. 2.

 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paplakas ielā 16, Priekule, Priekules nov., telpu nomas līguma projektu, pielikums Nr. 3.

 

5. Pēc nomas tiesību izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nekustamā īpašumanomas līgumu ar izsoles uzvarētāju.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 70., 76., un 79.panta noteiktai   kārtībai,  Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

22.§ Par telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov. , nomas līguma pagarināšanu A.A[:].

2012.gada 31.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumus, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu Nr. 3-39/25/2010 par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē.

Nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0043 5046.

2010.gada 29.novembrī starp Priekules novada domi un A[:] A[:], [dzīvesvieta], tika noslēgts Telpu nomas līgums (turpmāk tekstā –Līgums) par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.7 (2.stāvā). Līguma termiņš 2011.gada 31.decembris, nomas maksa 0,35 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN)). Telpa iznomāta masāžas (skaistumkopšanas ) kabineta izveidošanai. 

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 2 gadiem kopā nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu.

Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas rakstura darbības, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9.un 87.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A.A[:] 31.01.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt29.11.2010. starp Priekules novada domi un A[:] A[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], noslēgto Telpu nomas līgumu par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) 2.stāvā ar kopējo platību 21,0 m² - masāžas (skaistumkopšanas)  kabinetam, nosakot:

1.1.   Nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

1.2. Saskaņā ar Priekules novada domes „Noteikumi Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”(apstiprināti ar 23.12.2010. lēmumu (prot. Nr.21,2.§) nomas maksu 0,35 Ls/m². Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

1.3.  Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada domes lēmumu. 

1.4. Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apkuri un telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79 .panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu SIA „GEIKO”.

2012.gada 1.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „GEIKO”, reģistrācijas Nr.42102000550, valdes locekļa N.G[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līguma Nr.12/2009 termiņu par telpas nomu Aizputes ielā 6, Priekulē.

Nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0043 5046.

2007.gada 27.augustā starp Priekules pilsētas domi un SIA „GEIKO”, reģistrācijas Nr.42102000550, valdes locekli N.G[:] tika noslēgts nomas līgumspar telpas Aizputes ielā 6, Priekulē ar kopējo platību 21 m² nomu, šūšanas izstrādājumu ražošanai.

2009.gada 2.novembrī starp Priekules novada domi un SIA „GEIKO”, reģistrācijas Nr.42102000550, valdes loceklitika pārslēgts jauns Telpu nomas līgums par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.5 (2.stāvā) un 2011.gada  27.jūnijā noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarinājumu līdz 2011.gada 31.decembrim, nomas maksa 0,35 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN)). Telpa iznomāta šūšanas ceha vajadzībām. 

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

Nomnieks kasē maksājumus veic reizi ceturksnī, taču citādi nav pārkāpis Līguma noteikumus.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 2 gadiem kopā nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām „14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas rakstura darbības , 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9.un 87.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, SIA „GEIKO” valdes locekļa 31.01.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 29.11.2010. starp Priekules novada domi un SIA „GEIKO”, reģistrācijas Nr.42102000550, valdes locekli N.G[:] noslēgto Telpu nomas līgumu par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) 2.stāvā ar kopējo platību 21,0 m² - šūšanas izstrādājumu ražošanai,  nosakot:

1.1. Nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

1.2. Saskaņā ar Priekules novada domes „Noteikumi Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”(apstiprināti ar 23.12.2010. lēmumu (prot. Nr. 21,2§) nomas maksu 0,35 Ls/m². Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

1.3. Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada domes lēmumu. 

1.4. Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apkuri un telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei  V.Rubezei  desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošus grozījumus  līgumā (lēmuma 1.punkts).

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot  Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

  4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79 .panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Par telpu nomu „Pagastmājā”, Paplakā, Virgas pag., Priekules nov., SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”.

Priekules novada dome izskatījusi SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, reģistrācijas Nr.42103022606, adrese: “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, valdes locekļa A[:] J[:] 31.01.2012. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/156) ar lūgumu iznomāt telpas veikala vajadzībām “Pagastmājā”, Paplakā, Virgas pag., Priekules nov.. 

Uz Virgas pagasta pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums “Virgas pagasta padome”, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64980020183, 0,43 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas pārvaldes ēka. Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000161437.

Līdz šim telpas pārvaldes ēkas 1.stāvā  49,3 m² platībā, saskaņā ar pievienoto 1.stāva inventarizācijas plānu, iznomātas SIA “Paplakas kautuve VPK”, reģ Nr.42103022606.

SIA “Paplakas kautuve VPK” mainījusi nosaukumu uz SIA “Kurzemea gaļsaimnieks” saskaņā ar iesniegumam pievienoto uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta 31.08.2010. izsniegtu dokumentu Nr.15-10/107940.

Iesniegumam pievienota SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, komersanta reģistrācijas apliecība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”, reģistrācijas Nr.42103022606, nedzīvojamās telpas ēkā (kadastra apzīmējums 6498 002 0183 001), kas atrodas pēc adreses „Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., 49,3 m² platībā (telpu Nr.8 un telpu Nr.9) veikala vajadzībām, noslēdzot nomas līgumu, saskaņā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju, telpas atzīmētas ar sarkanu līniju un ir pievienots šim lēmumam, nosakot:

 

1.1. līguma termiņu līdz 2014. gada 31.decembrim,

1.2. nomas maksu 0,78 Ls/m² (nomas maksā iekļauta ūdensapgāde, siltumapgāde, kanalizācija, atkritumu izvešana).

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. 

 

2. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot divu mēnešu laikā (lēmuma 1.punkts) atbilstošu nomas līgumu.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

25.§ Par pašvaldības līdzfinansējumu zemes transformēšanai [adrese].

2012.gada 08.februārī Priekules novada domē saņemts V[:] K[:]  iesniegums ar lūgumu rast iespēju pašvaldības līdzfinansējumam 50 LVL (piecdesmit lati) apmērā zemes transformēšanai [adrese].

            Saimniecībā tiek ierīkots dīķis, kuru rokot tiek iegūta smilts un smalka grants.

            V.K[:] piedāvā daļu – 1000 tonnas (viens tūkstotis tonnas) no iegūtajām smiltīm un smalkās grants ziedot Gramzdas pagasta pārvaldei sabiedrisko vietu (piem. kapu celiņu, gājēju celiņu, ceļu u.c. vietu) labiekārtošanai.

            Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.pantu:

23. Republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets izdevis ikreizēju rīkojumu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta septīto daļu. Ja meža zeme tiek transformēta, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome atzinumā norāda informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru attiecīgā projekta īstenošanā.”

 

            Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Dīķa ierīkošanas projektu saimniecībā  [adrese].

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu Dīķa ierīkošanas projektam saimniecībā [adrese]  LVL 50.- (piecdesmit latu) apmērā un līdz 2012.gada 30.aprīlim noslēgt vienošanos ar saimniecības  [adrese] īpašnieku V[:] K[:] par līdzfinansējuma piešķiršanu un smilts un smalka grants saņemšanu.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par nekustamā īpašuma zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, pirkuma līguma apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 47.panta otro daļu, Nekustama īpašuma - zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0007, Izsoles noteikumi (apstiprināti ar Priekules novada domes 27.10.2011. lēmumu (prot.Nr.19,3.§)  ceturtās daļas 4.1.apakšpunktu, kas nosaka, ja uz izsoli reģistrējies un ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko un tiek slēgts pirkuma līgums saskaņā ar apstiprinātajiem Izsoles noteikumiem, 2012.gada 14.februāra  Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma - zemes starpgabala-, kadastra numurs 6415 003 0007, Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., 2012.gada 18.janvārī noslēgto  Nekustama īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/61. Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala atsavināšanas cena 427,- Ls (četri simti divdesmit septiņi lati).

 

2. Atsavināšanā iegūtos līdzekļus 130,- Ls (viens simts trīsdesmit lati), pēc atsavināšanas izdevumu 297 Ls segšanas, ieskaitīt pašvaldības budžetā.

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu vara pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ”Strautiņi”, Bunkas pag., Priekules nov. un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Priekules novada dome izskatījusi SIA ”Latvijas Valsts Mērnieks”, reģ. Nr.40003783960, Liepājas biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Strautiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0007, sadalīšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Strautiņi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 001 0007, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Strautiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Priekules novada 28.01.2010. (prot. Nr.1;45.§) saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību  teritorijas plānojuma apstiprināšanu” prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”   12.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Strautiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0007, sadalīšanai.

 

2. Atļaut veikt nekustamā īpašuma ”Strautiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0007,  sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

 

3. Mainīt adresi 1.projektējamai zemes vienībai un ēkām uz „Villa Marija”, Bunkas pagasts, Priekules novads un noteikt lietošanas mērķi 2,9 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

4.   1. projektējamai zemes vienībai noteikti šādi apgrūtinājumi:

            4.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0,06 ha;

4.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0.02 ha;

4.3.   aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu – 0,06 ha;

4.4.   ceļa servitūts -0,06 ha.

 

5. Saglabāt nosaukumu „Strautiņi” ,Bunkas pag., Priekules nov., 2.projektējami zemes vienībai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 un noteikt lietošanas mērķi 17,0 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

6.   2. projektējamai zemes vienībai noteikti šādi apgrūtinājumi:

6.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,08 ha;

6.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,21 ha;

6.3.   aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu – 0,38 ha;

6.4.   ceļa servitūts - 0,03 ha.

 

7. Piešķirt nosaukumu  „Villa Marija”, Bunkas pag., Priekules novads, 3.projektējamai zemes vienībai un noteikt lietošanas mērķi  1,8  ha platībai (vairāk vai mazāk ,cik izrādīsies uzmērot dabā) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0102, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

8. 3. projektējamai zemes vienībai noteikti šādi apgrūtinājumi:

8.1. regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija - 0,49 ha.

 

28.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā [adrese[, apstiprināšanu.

Izskatot Valsts SIA „Latvijas valsts mērnieks” sertificēta zemes ierīkotāja S[:] Č[:] 09.02.2012. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā [adrese] (apzīmējums kadastrā [:]), konstatēts:

1.      Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumu (prot.Nr.22) 45.§ „Par zemesgabala [adrese], sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi”.

2.      Saskaņā ar spēkā esošo Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabala plānotā (atļautā) izmantošana – daļa Tehniskās apbūves teritorija un daļa Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.

3.      Zemes ierīcības projektā plānots sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], divos zemesgabalos pēc zemes īpašnieku A[:]A[:] A[:] (dzim.[:]) un I[:] M[:] P[:] (dzim.[:]) pilnvarotās personas Dz[:] K[:]  [dzīvesvieta], ieteikumiem.

4.      Nekustams īpašums [adrese], sastāv no viena zemesgabala 23828 m² platībā un pieder A[:] A[:]A[:] (A[:] A[:] A[:]) un I[:] M[:] P[:] (I[:] M[:] P[:]) saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 1000 000 5677, lēmuma datums 12.06.2001.

5.      Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmajai daļai, par zemes ierīcības projektu ir saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas atzinums.

6.      Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS”, reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu  nekustamam  īpašumam [adrese] (apzīmējums kadastrā [:]), saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

2. Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai 2600 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies  uzmērot kadastrāli) adresi [adrese], kods Valsts adrešu reģistrā 102212307, (pielikums Nr.1).

 

3. Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi –Noliktavu apbūves teritorija –kods 1002.

 

4. Piešķirt 2.projektējamai zemes vienībai 21228 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies  uzmērot kadastrāli) adresi  [adrese], (pielikums Nr. 1).

 

5. Saglabāt 2.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi individuālā dzīvojamo māju apbūve

 

6. Zemes vienībai [adrese], noteikti šādi apgrūtinājumi:

6.1. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju- 0,0057 ha;

6.2. zemes īpašniekam nepiederoša būve- 0,0506 ha .

 

7. Zemes vienībai  [adrese], noteikti šādi apgrūtinājumi:

7.1. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0086 ha,

7.2. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju-0,0018 ha;

7.3. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko sadales iekārtu – 0,0009 ha;

7.4. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,0758 ha;

7.5. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0736 ha;

 

8. Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai.

 

9. Lēmumu nosūtīt A[:] A[:] A[:] (A[:] A[:] A[:]) un I[:] M[:] P[:] (I[:] M[:] P[:]) pilnvarotai personai Dz[:]K[:] un VSIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” Liepājas birojam.

10. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās

 

29.§ Par grozījumiem zemes nomas līgumos, kuri noslēgti Virgas pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 24.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus zemes nomas līgumos, kuri noslēgti Virgas pagastā, ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Virgas pagasta padome” ar „Priekules novada dome” un līguma 3.1.punktā – nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, zemes nomas līgumā Nr.VPP-2007/106  iznomājamo platību no 3,8 uz 4,8 ha.

            Virgas pagastā noslēgti zemes nomas līgumi, kuriem par zemes nomu noteikta maksa 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri:

1. 2008.gada 10.maija līgums (1,5%) Nr.VPP-2008/2 par zemes „Jaunbrasliņas” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020285, un daļu no zemes „Augšas garnizons” 0,15 ha platībā iznomāšanu L[:] E[:].

2. 2008.gada 30.maija līgums (1,5%) Nr.VPP-2008/3 par daļu no zemes „Sarmas” 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020123, iznomāšanu  V[:] O[:].

3. 2009.gada 1.septembra līgums (1,5%) Nr.31/2009 par daļu no zemes „Sarmas” 0,035 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020123, iznomāšanu A[:] P[:].

4. 2009.gada 30.decembra līgums (1,5%) Nr.VPP-2009/11 par zemes „Teteri” 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040155, iznomāšanu A[:] Z[:].

2011.gada 24.novembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu Nr.26.§, protokols Nr.21, „Par platības precizēšanu zemes vienībām „Ziediņi” un „Ziediņi 2”, Virgas pag., Priekules nov.”, kurā zemes vienībai „Ziediņi 2”, kadastra apzīmējums 64980010126, tika precizēta platība no 3,8 ha uz 4,8 ha.

2007.gada 18.decembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā ar Nr.VPP-2007/106, kas noslēgts starp Virgas pagasta padomi un J[:] Z[:], nepieciešams veikt grozījumus, aizstājot vārdus „Virgas pagasta padome ” ar „Priekules novada dome” un iznomājamo platību no 3,8 ha uz 4,8 ha.

 

Līguma 3.6.punkts nosaka, ka Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu pēc 2009.gada 30.decembra, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

Zemes vienības „Jaunbrasliņas”, „Augšas garnizons”, „Teteri” ir pašvaldībai piekrītošās zemes. Zemes vienība „Sarmas” ir pašvaldības īpašums, kurš reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.187.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu – lauku apvidus zeme, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Veikt grozījumus sekojošos zemes nomas līgumos, kuri noslēgti Virgas pagastā, Priekules novadā, ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Virgas pagasta padome” ar „Priekules novada dome” un līguma 3.1.punktā – nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā:

1.1.             2008.gada 10.maija līgums (1,5%) Nr.VPP-2008/2 par zemes „Jaunbrasliņas” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020285, un daļu no zemes „Augšas garnizons” 0,15 ha platībā iznomāšanu L[:] E[:];

1.2. 2008.gada 30.maija līgums (1,5%) Nr.VPP-2008/3 par daļu no zemes „Sarmas” 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020123, iznomāšanu  V[:] O[:];

1.3. 2009.gada 1.septembra līgums (1,5%) Nr.31/2009 par daļu no zemes „Sarmas” 0,035 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020123, iznomāšanu A[:] P[:];

1.4. 2009.gada 30.decembra līgums (1,5%) Nr.VPP-2009/11 par zemes „Teteri” 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040155, iznomāšanu A[:] Z[:].

 

2. Veikt grozījumus 18.12.2007. zemes nomas līgumā Nr.VPP-2007/106, kas noslēgts Virgas pagastā, par zemes „Ziediņi 2”, apzīmējums kadastrā 64980010126, iznomāšanu J[:] Z[:], ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Virgas pagasta padome” ar „Priekules novada dome” un līguma 1.1.1.punktā – kopplatība 4,8 ha.

30.§ Par S.T[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Baznīcas”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] T[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 17.01.2012. iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Pie Baznīcas”, kadastra apzīmējums 64980020357, 1,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un S[:] T[:] 2009.gada 30.martā  noslēgts zemes nomas līgums  Nr.VPP-2009/8 par zemes „Pie Baznīcas” 1,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020357, iznomāšanu.

S[:] T[:] vairs nevēlas nomāt augstāk minēto zemes gabalu.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Pie Baznīcas”, kadastra apzīmējums 64980020357, ir nodota zemēs zemes reformas pabeigšanai.

 Pamatojoties uz S.T[:] 17.01.2012. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izbeigt 30.03.2009.gada zemes nomas līgumu ar Nr. VPP-2009/8, par zemes „Pie Baznīcas” 1,0 ha, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020357, iznomāšanu S[:] T[:], personas kods [:].

 

31.§ Par I.K[:] atteikšanos no daļas nomas zemes Bērzu ielā 5, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja I[:] K[:] 03.02.2012. iesniegumu  Nr.3-13/167, par atteikšanos no  daļas  zemes vienības Bērzu iela 5 0,25 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

 

Ar Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.1 28.01.2009. I[:] K]:] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību Bērzu iela -5 0,5 ha platībā un 29.06.2009. noslēgts zemes nomas tipveida līgums. 

 

Pēc zemes Bērzu iela 5 sadalīšanas tiek izveidotas 2 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu. 1. zemes vienība  0,25 ha platībā, no kuras I[:] K[:] atsakās un nevēlas slēgt zemes nomas līgumu un 2. zemes vienība par kuru tiks slēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt nomas līgumu I[:] K[:], uz daļu zemes vienību Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 006 0020,  0,25 ha kopplatībā.

 

2. Atlikušo  zemes vienību Bērzu iela 5, Priekules  pag., Priekules nov., 0,25 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā, turpināt nomāt I[:] K[:] un pārslēgt nomas līgumu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

3. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

32.§ Par L.Ž[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Sandras”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja L[:] Ž[:] 30.01.2012.  iesniegumu  Nr.3-13/144, par atteikšanos no zemes  uz daļu  zemes vienības „Sandras”, 2,5 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

 Ar Priekules pagasta padomes 24.10.2007. lēmumu Nr.13,  L[:] Ž[:] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Sandras” 4,5 ha platībā un 01.11.2007.  noslēgts zemes nomas tipveida līgums. 

Pēc zemes „Sandras” sadalīšanas tiek izveidotas 2 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu. 1. zemes vienība  2,5 ha platībā, no kuras L[:] Ž[:] atsakās un nevēlas slēgt zemes nomas līgumu un 2. zemes vienība par kuru tiks slēgts lauku apvidus zemes nomas līgums 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt nomas līgumu L[:] Ž[:], uz daļu zemes vienību „Sandras” Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 002 0054, zemes vienības kopplatība 2,5 ha.

 

2. Atlikušo  zemes vienību „Sandras”, Priekules  pag., Priekules nov. 2,0 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā, turpināt nomāt L[:] Ž[:] un pārslēgt nomas līgumu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

3. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

4. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par zemes [adrese], nomas līguma pārtraukšanu I.M[:].

Priekules novada dome izskata Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 25.01.2012. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt 11.05.2011.zemes nomas līgumu Nr.3-36/24-2011 par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. [:], iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada domi un I[:] M[:] 2011.gada 11.maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/24-2011 par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 I[:] M[:] ir iesniegusi zemes izpirkuma līgumu Nr.34/P-9407, kurš noslēgts 05.12.2011.  Latvijas Hipotēku un Zemes bankā, par zemesgabala [adrese], kadastra Nr.[:], izpirkšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izbeigt 11.05.2011. zemes nomas līgumu Nr.3-36/24-2011 par zemes [adrese] 1,74 ha platībā, kadastra Nr.[:],  iznomāšanu I[:] M[:], personas kods [:], sakarā ar zemesgabala izpirkšanu (pielikumā zemes izpirkuma līgums Nr.34/P-9407).

 

34.§ Par zemes nomas tiesību izbeigšanu SIA „Ruģi” uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome izskata Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 31.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu Priekules novada domei pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu SIA „Ruģi” uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 64640030037, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:

 Ar Kalētu pagasta padomes 2008. gada 15.septembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.9,   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64640030037 ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Priekules novada domē 2012.gada 25.janvārī saņemts A[:] G[:], personas kods [:], iesniegums (reģ. Nr.3-13/131) ar klāt pievienotu LR Centrālās zemes komisijas 16.01.2012. lēmumu (atzinumu) Nr.8484 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, kurā A[:] G[:] atzītas īpašuma tiesības uz [adrese] zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Augstāk minētā zemes vienība 2009.gadā tika iznomāta SIA „Ruģi” un noslēgts zemes nomas līgums  Nr.309 uz laiku, līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz šo zemi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gražina Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

           

1. Izbeigt zemes nomas tiesības SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]; 4,3 ha platībā, [adrese]..

 

2. Veikt grozījumus 05.01.2009. zemes nomas līgumā Nr.309.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par zemes ”Kalna Riekstiņi ”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu A. V[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:] iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/161) ar lūgumu izbeigt nomu A[:] V[:] pers. kods [:], uz  nekustamo īpašumu „Kalna Riekstiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sastāvošu no trīs vienībām : apzīmējums kadastrā 6446 006 0305 -  1.6 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0306 - 1.0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0307 -  0.8 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 2008.gada 20.augusta sēdes protokolu Nr.10 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Riekstiņi”, kadastra Nr.6446 006 0305   sastāvošu no trīs vienībām : apzīmējums kadastrā 6446 006 0305 -   1.6 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0306 -  1.0  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0307 0.8 ha platībā, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Kalna Riekstiņi” nav apbūvēts.

NĪN programmā reģistrēta nomas persona A[:] V[;], dzīvojoša [dzīvesvieta, Bunkas pagasta pārvaldē nav reģistrēts zemes nomas līgums.

Uz nekustamo īpašumu „Kalna Riekstiņi” ir 34,48 Ls liels nodokļa parāds.

20.01.2012. no Bunkas pagasta pārvaldes A.V[:] tika nosūtīta ierakstīta vēstule Nr.17.01-01/2012, kurā tika lūgts sazināties ar Bunkas pagasta pārvaldi, lai sakārtotu nomas dokumentus. A.V[:] ar pārvaldi nav sazinājusies.

 

Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes nomu  uz nekustamā īpašuma „Kalna Riekstiņi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 006 0305 – 1,6 ha platībā, 6446 006 0306 – 1,0 ha platībā, 6446 006 0307 – 0,8 ha platībā, A[:] V[:], tā kā viņa nav  noslēgusi zemes nomas līgumu.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par zemes ”Lāčplēši ” , Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu T.R[:].

Priekules novada dome izskatījusi T[:] R[:] iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Lāčplēši 4”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0134, 0,8 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 2008.gada 20.augusta sēdes protokolu Nr.10 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lāčplēši 4”, kadastra Nr.6446 005 0134, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Lāčplēši 4” nav apbūvēts.

Uz nekustamo īpašumu „Lāčplēši 4” nav  nodokļa parāda.

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums nav reģistrēts.

Nomniece savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo saimniecība savu darbību ir izbeigusi un zeme vairs nav nepieciešama. 

 

Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes nomu uz nekustamā īpašuma „Lāčplēši 4” zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0134, 0,80  ha platībā, tā kā T[:] R[:] nevēlas  slēgt zemes nomas līgumu.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ SIA „CHARNEL” iesnieguma izskatīšana par zemes „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu.

2012.gada 23.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, adrese Aizpriežu iela 1, Rīga, iesniegums, kurā lūgts atcelt 14.12.2011. zemes nomas līgumu un veikt precizējumus 02.08.2010. zemes nomas līgumā un precizēt 18.01.20012. iesniegumā iznomāšanas termiņu uz 25.gadiem.

2011.gada 14.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, tika noslēgts zemes nomas līgums par  daļu no zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov.,  3,0 ha platībā nomu, nomas līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.

2012.gada 18.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, iesniegums, kurā lūgts iznomāt ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem zemesgabalu  „Nodegu skola”, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0187. Zeme nepieciešama ražotnes izvietošanai siltuma izmantošanai un papildus glabātavas un noliktavu izvietošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu,  SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, 23.01.2012. un 18.01.2012. iesniegumiem, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt 2011.gada 24.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.21) 45.§ ”Par zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu SIA „CHARNEL”.

 

2. Ar 2012.gada  1.martu atzīt par spēkā neesošu 14.12.2011. starp Priekules novada pašvaldību un SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, noslēgto Zemes nomas līgumu par zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0187, nomu 3,0 ha platībā (pirms uzmērīšanas).

 

3. Noslēgt ar SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897, adrese Aizpriežu iela 1,Rīga, zemes nomas līgumu par daļu no zemesgabala „Nodegu skola”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0187, nomu 3,0 ha platībā (pirms uzmērīšanas) ar apbūves tiesībām – biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām saskaņā ar pielikumu (Nr.1), izkopējumu no kadastra kartes, kas ir šī līguma neatņemam sastāvdaļa, nosakot :

3.1. nomas līguma termiņu no 2012.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim;

3.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus  noteiktai nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. Nomas maksa maksājama no dienas, kad nomnieks ieguvis zemes nomas tiesības.

3.3. Zemesgabala nomas maksa var tikt pārskatīta atbilstīgi attiecīgajiem likumiem vai Ministru kabineta normatīvajiem aktiem.

 

4. Uzdot  nekustamo īpašumu speciālistei  V.Rubezei sagatavot  attiecīgu  zemes nomas  līgumu  (lēmuma 3.punkts).

 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības  izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas  tiesu namā  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par zemes „Kāpīši”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.L[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 19.01.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Kāpīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03. septembra lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Kāpīši”, apzīmējums kadastrā 64980030225, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.  Iznomāt I[:] L[:], personas kods [:], zemi ar nosaukumu ”Kāpīši” 15,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980030225, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.  Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

39.§ Par zemes „Vizuļi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Staugai.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.01.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Vizuļi” 0,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980040513, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu,  noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz A.S[:] 23.01.2012. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vizuļi0,3 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040513, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par daļu no zemes „Pie Ziediņiem”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.K[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] K[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 24.01.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Pie Ziediņiem”, 2,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980010297, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 24.11.2011.lēmumu, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz L.K[:] 24.01.2012. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt L[:] K[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Pie Ziediņiem”, 2,2 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010297, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.