22.11.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

41.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:]S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Pie Vīksnām ”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  1,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Pie Vīksnām”, Kalētu pag.,  7,18 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.decembri A[:] S[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov.,  1,12 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6464 004 0094, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S[:],  [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Mediņi- Upesgrietēni”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu Z.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša  [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  4,8 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pag.,  10,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.decembri Z[:]S[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pag., Priekules nov.,  4,8 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6464 006 0030, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. 

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Z.S[:],  [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par zemes „Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.B[:]

Priekules novada dome izskatīja I[:] B[:] 18.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/869, par zemes vienības „Rožkalni”,  Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

             Ar Gramzdas  pagasta padomes 22.10.2008. lēmumu Nr.10 noteikts, ka zeme „Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0134, 1,1 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007.  noteikumiem Nr 735, 30 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] B[:] zemes  vienību „Rožkalni” ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0134, 1,1 ha platībā uz 1 gadu,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

44.§ Par zemes Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu B. R.S[:]

Priekules novada dome izskatīja B[:]R[:]S[:]  17.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/870, par zemes  Celtnieku iela 7 Priekules  pag., Priekules nov., iznomāšanu.

            Ar Priekules pagasta zemes komisijas 1996.gada 30.oktobra lēmumu Nr.9 M[:] S[:]  piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,7 ha platībā, Celtnieku ielā 7, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 009 0031, piemājas saimniecības izveidošanai.

            M[:]S[:] miris 15.07.1998.

            Ar 09.03.2000. Liepājas tiesas spriedumu Nr.2-1527/3,  mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu apstiprināta M[:]S[:] pārdzīvojusī laulātā B[:]R[:]S[:].

            Ar Priekules novada domes 30.08.2012. lēmumu (prot.Nr.10;31.§) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā B[:]R[:]S[:] uz zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0031, 0,5987 ha platībā un noslēgts nomas līgums. Uz zemes vienības atrodas B[:] R[:] S[:] piederošas ēkas,  saskaņā ar 09.03.2000. Liepājas tiesas spriedumu Nr.2-1527/3.

            Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas, 1. punktam, ir noteikts, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā Nr.6482 009 0031,  0,5987 ha platībā iznomāt B[:]R[:]S[:] uz 10 gadiem.

 

2. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

45.§ Par mazdārziņa nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., R.T[:]

2012.gada 1.novembrī  (reģistrācijas Nr.3-13/934) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] T[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi mazdārziņa    ierīkošanai, kas apzīmēts ar Nr.70, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule.

           

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu  Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 8.novembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R[:]T[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Iznomāt R[:] T[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0075), kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr.70,  261 m² platībā,  saskaņā ar pielikumu, nosakot:

 

1.1.  Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

1.2.  Nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:]divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. R[:] T[:] adrese [dzīvesvieta];

3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

46.§ Par mazdārziņa nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., E.E[:]

2012.gada 1.novembrī (reģistrācijas Nr.3-13/935) Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] E[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi mazdārziņu  Nr.60 un  64  ierīkošanai, Liepājas ielā 13A, Priekulē.

           

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 8.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  E.E[:] iesniegumu,    Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Iznomāt E[:]E[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša  zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0075), kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr. 60 un 64,  200 m² platībā saskaņā ar pielikumu, nosakot:

 

1.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.;

1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:]divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1. punktam) atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. E[:] E[:]: adrese [dzīvesvieta],

3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par mazdārziņa nomu daļā no zemes vienības Ganību iela 5A, Priekule, Priekules nov., D.K[:]

2012.gada 1.novembrī (reģistrācijas Nr.3-13/933) Priekules novada pašvaldībā saņemts D[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi  Ganību ielā 5A, Priekulē, mazdārziņa ierīkošanai 200 m² platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 8.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, D.K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:]K[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], daļu no  Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala  Ganību  iela 5A, Priekule, (zemes vienības apzīmējums kadastrā 6415 0030166),  200 m² platībā, saskaņā ar pielikumu, nosakot:

            1.2. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

            1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

            Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1. punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. D[:] K[:]: adrese [dzīvesvieta];

3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Z.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi Z[:]S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 22.10.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  0,015 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov.,  ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot.Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Z[:] S[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,015 ha platībā no zemes vienības Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms Z[:]S[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.O[:]-U[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:]O[:]-U[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 17.10.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/863) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  0,06 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009., prot.Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:]O[:]-U[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,06 ha platībā no zemes vienības Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:]O[:]-U[:]:  [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

50.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:]G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 17.10.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/865) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov.,  ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr. 1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot.Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:]G[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,035 ha platībā, no zemes vienības Krasta iela 3 ,  Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms S[:]G[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

51.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu E.G[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi E[:]G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 12.10.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/856) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,028 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot. Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] G[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,028 ha platībā no zemes vienības Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov.,  apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms E[:] G[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

52.§ Par zemes „Jaunie Runti”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu A.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] K[:],  dzīvo [dzīvesvieta], 26.10.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz zemes gabalu  „ Jaunie Runti ” 19,55 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0153, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunie Runti”, kadastra Nr.6446 003 0153, ir ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar A[:] K[:] Bunkas pagasta  padomei 28.11.2007. noslēgts zemes nomas līgums (Nr.44).  Par šo zemes gabalu A[:]K[:] maksā NĪN nodokli un nomas maksu. Nomas līgums beidzas 30.12.2012.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,        Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar A[:]K[:],  personas kods  [:], par  zemes gabalu 19,55 ha platībā ar nosaukumu Jaunie Runti”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0153, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un  pieskaitot PVN.

    Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS Runti: „Runti” , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

53.§ Par zemes „Pie Vārtaja”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M.D[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] D[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/958)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Vārtaja”, Bunkas pag., Priekules nov., 0.20 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0162, palīgsaimniecības vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar Bunkas pagasta padomes 28.10.1996. lēmumu, protokols Nr.53,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Vārtaja” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M[:]D[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,20  ha platībā ar nosaukumu Pie Vārtaja, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0162, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms M[:]D[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

54.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:]S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 08.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/969) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] S[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] S[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

55.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Ņ.M[:]

Priekules novada dome izskatījusi Ņ[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10 ”,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,039 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Ņ[:]M[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,039 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms Ņ[:] M[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

56.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.B[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,038 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102,  sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

           

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:]B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,038 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:]B[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

57.§ Par daļu no zemes „Lāčplēši ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.B[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši”, Bunkas pagastā,  Priekules novadā,   0,032 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

           

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:]B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,032 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Lāčplēši, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] B[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

58.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag.,

 

58.§

Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”,  Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu Dz.V[:]

 

 

 

Priekules novada dome izskatījusi Dz[:]V[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/911, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/79, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”- 0,0384 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un Dz[:] V[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/79 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,0384 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša, pamatojoties uz Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī, veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

Dz.V[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un Dz[:]V[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar Dz[:]V[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”,0,0384 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,  Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm.  (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                                                                                                                       

 

59.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag.,

 

59.§

Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”,  Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.C[:]

 

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:]C[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/912, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/75, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”- 0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] C[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/75 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošs ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

I.C[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un I[:] C[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar I[:] C[:], personas kods 100671-11928, par zemes vienību ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,  Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm.  (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

60.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, „Purmsātu speciālā internātskola” un „Pie Brūveru pļavas”,

60.§

Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, „Purmsātu speciālā internātskola”  un „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu S.C[:]

 

 

 

 

Priekules novada dome izskatījusi S[:]C[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/913, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/71, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”- 0,038 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225 un „Pie Brūveru pļavas” – 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0154,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un S[:]C[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/71 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,038 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, „Pie Brūveru pļavas”- 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0154, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8” un „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienības „Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0154, platība tiks precizēta no 0,1 ha uz 0,3 ha.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280 . Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī, veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

S.C[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009., prot.Nr.17;7.§), 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un S[:] C[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar S[:] C[:], personas [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. ”Pie Jaunās ielas 8”,0,038 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,

1.3. „Pie Brūveru pļavas” 0,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0154, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm.  (Pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.