2018

455. Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.455            

          (protokols Nr.13,  39.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un 77.punktu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2018.gada 13.09.atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Uzsākt Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi.

2.        Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.        Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Unu Ržepicku.

4.        Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darbdienu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, publicēt paziņojumu un ievietot lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

 

Lēmums nosūtāms: Attīstības plānošanas nodaļai

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

456. Par nekustamā īpašuma „ Ošenieki” , Virgas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.456            

          (protokols Nr.13, 40.punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma „ Ošenieki” , Virgas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ošenieki”, kadastra Nr.6498 001 0083, Virgas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Ošenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6498 001 0083, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 202  uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „ Ošenieki” 34,50 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6498 001 0083 sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 23,50 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0083 , zemes vienība  3,60 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0198 , zemes vienība  2,90 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0229 un zemes vienība  4,50 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0213.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Ošenieki ”, kadastra Nr. 6498 001 00083 atdalot zemes vienību 4,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0213 , piešķirot jaunu nosaukumu  „Magnolijas” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ošenieki”, kadastra Nr.6498 001 0083, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6498 002 0213, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0213 piešķirt nosaukumu „Magnolijas”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods-0101
  3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 001 0083, 6498 001 0198  un 6498 001 0229  atstāt nosaukumu „Ošenieki”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv,

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

- XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

457. Par zemes ierīcības projekta „Dravnieki”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.457            

          (protokols Nr.13, 41.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Dravnieki”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 28.08.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Dravnieki”, Kalētu  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 004 0018 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0018 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Dravnieki”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000118695, īpašnieks XX.

Priekules novada Kalētu pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

23.08.2018. XX Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.7/18/983-N) nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 004 0018, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0018 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 004 0018, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0018 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.2  3,13 ha platībā.

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 4,59 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 004 0180 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Dravnieki”, Kalētu pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 3,13 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 004 0181 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu : „Liepzari”, Kalētu  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101 .

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei M.Kokovihinai

1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

458. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.458            

          (protokols Nr.13,  42.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

2018. gada 3. septembrī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs vēlas veikt maiņu  uz brīvo dzīvokli.

[3] Iesniedzējs norāda, ka dzīvoklis nepieciešams, jo Gramzdas pagastā ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

            [4] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[5] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[6] Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 54,00 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 28,30 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

459. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.459            

          (protokols Nr.13, 43.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 4.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1612-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX Īres līgums noslēgts 10.01.2018.

2.2. XX vienistabas dzīvoklī dzīvo kopā ar diviem nepilngadīgiem bērniem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 06.09.2018.

2.4. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

2.5. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.6. Uz lēmuma pieņemšanas dienu, īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX ar kopējo platību 51,5 m², tai skaitā dzīvojamā platība 32,4 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

460. Par dzīvojamās telpas maiņu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.460            

          (protokols Nr.13,  44.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas maiņu XX

         2018.gada 20.augustā reģ.Nr.2.1.5/18/1540-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt pagasta īres dzīvokli XX ar dzīvokli XX.

        

      Ar  Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. XX Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli XX piešķirtas 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē, protokols Nr.6, 72.punkts. Nr.228.

 

 Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1. Atļaut apmainīt XX īres tiesības no XX uz īres dzīvokli XX ar kopējo platību 40.6 m² .

 

2. Īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.Ja netiek pildīti īres, apsaimniekošanas un komunālie maksājumi, tad īres dzīvoklis jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšnas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

         5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

461. Par dzīvojamās telpas maiņu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.461            

          (protokols Nr.13,  45.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas maiņu XX

 

         2018.gada 20.augustā reģ.Nr.2.1.4/18/1539-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt pagasta īres dzīvokli XX ar dzīvokli XX.

        

       Ar  Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

          2.1. XX Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli XX piešķirtas 2017.gada 30.novembra sēdē, protokols Nr.8, punkts 52, Nr.582.

 

           Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

Aatklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1.Atļaut apmainīt XX īres tiesības no XX īres dzīvokli XX .

 

2.Īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz trīs gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.Ja netiek pildīti īres, apsaimniekošanas un komunālie maksājumi, tad īres dzīvoklis jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšnas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

         5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

462. Par dzīvojamās telpas maiņu XX un XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.462            

          (protokols Nr.13,  46.punkts)

 

 

Par  Dzīvojamās telpas maiņu XX un XX

 

1. 2018.gada 5.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemti personu XX iesn. ind. 2.1.5/18/1619-S) un XX (iesn. ind. 2.1.5/18/1620-S) iesniegumi par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu XX un XX.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX, p.k.XX, īres tiesības uz dzīvokli XX ar Priekules novada pašvaldības domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.2 piešķirtas  07.06.2016.

2.2. XX, 2016.gada 13.jūnijā noslēgusi īres līgumu ar SIA „Priekules nami”. Dzīvojamās telpas īres līgums pagarināts līdz 13.12.2019.

2.3. XX vienistabas dzīvoklī, kura kopējā platība ir 32,70 kvm.

2.4. XX pieaugušie ģimenes locekļi ir devuši rakstisku piekrišanu dzīvojamo telpu maiņai.

2.5. XX, p.k. XX, īres tiesības uz trīs istabu dzīvokli XX ar Priekules novada pašvaldības domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.1 piešķirtas  09.01.2014.

2.6. XX trīsistabu dzīvoklī, kura kopējā platība ir 62,8 kvm., dzīvo viena.

2.5. XX, 2014.gada 20.janvārī noslēgusi īres līgumu ar SIA „Priekules nami”. Dzīvojamās telpas īres līgums ir beidzies  13.07.2017.

2.6. Īrniecēm nav nenokārtotu parādsaistību pret SIA „Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut veikt dzīvojamo telpu maiņu, piešķirot īres tiesības XX uz trīs istabu dzīvokli Nr.62, XX ar kopējo platību ir 62,8 kvm, un XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 32,70 kvm.

 

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3.      XX  un XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX  un XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5.      Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

463. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.463            

          (protokols Nr.13,  47.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

         2018.gada 6.septembrī reģ.Nr.2.1.5/18/1624-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres mājai XX.

        

   Ar  Virga pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. XX ar ģimeni dzīvo XX un vēlas noslēgt īres tiesības uz māju XX.

         2.2. Sakarā ar to, ka Virgas pagasta pārvalde ir sakārtojusi īpašuma tiesības uz XX māju un tās dokumentāciju, īres māja XX ir izīrējama.

 

         2.3.Īres māja ir apsekota un to var nodot izīrēšanai.

 

         2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesības nav lūgušas citas personas.

 

 Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres māja piešķirama īrē iesniedzējam.

            Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1.Piešķirt XX īres tiesības uz īres māju XX, ar kopējo platību 57.06 m² uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

2.Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz 3 gadiem.Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.Ja netiek pildīti īres, apsaim iekošans un komunālie maksājumi, tad īres māja jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšnas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

         5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

   

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

464. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2018./2019.mācību gadam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.464                  

          (protokolsNr.13,  48.punkts)

 

Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2018./2019.mācību gadam

 

2018.gada  Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieka A. Cīruļa  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2018./2019. mācību gadam.
  2. Maršruti stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.

 

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2018./2019. mācību gadam un 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,13.pielikumi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

465. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2019.gada 9.janvāri

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                            

Nr. 465            

          (protokols Nr.13,  49.punkts)

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 sākot ar 2019.gada 9.janvāri

 

            Pašvaldībā saņemts pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģ.Nr.40203013387,  iesniegums ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2019. gada 1.janvāri, nosakot to 14,09 EUR/m3 bez PVN.

            Lūgums pamatots saistībā ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos.

            Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:

            Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā sākot ar 2019.gada 9.janvāri organizēs atbilstoši Liepājas pilsētas domes Vienotā iepirkuma par atkritumu apsaimniekotāja izvēli iepirkuma komisijas 2016.gada 20.jūnija lēmumam. 

            Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu Priekules novada pašvaldībai jāslēdz līgums ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” par pakalpojuma sniegšanu.

            Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novada administratīvajā teritorijā  EUR/m3 14,09 (četrpadsmit euro un 9 centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar 2019.gada 9.janvāri.

 

2.      Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada ziņas”.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: PS “Vides pakalpojumi Liepājai”, visām pārvaldēm, Finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

466. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.466            

          (protokols Nr.13,  50.punkts)

 

 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

2018.gada 19.septembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojumu.

Priekules novada finanšu komiteja, izskatīja un atbalstīja iesniegtos priekšlikumus 5 pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu segšanai, šādos objektos:

-          ūdens apgādes tehnisko problēmu risināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Audari”, Priekules pagasts, Priekules novads;

-          kāpņu telpu logu nomaiņai dzīvojamai mājai Dārza iela 18, Priekule, Priekules novads;

-          skursteņu atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Lielās Gobas”, Priekules pagasts, Priekules novads;

-          virtuves grīdas un loga remontam pašvaldībai piederošam dzīvoklim Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājā Raiņa 35, Priekule, Priekules novads;

-          skursteņu atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai māja “Saulaines”, Priekules pagasts, Priekules novads.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  1 (Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz laiku līdz 2018.gada 15.decembrim, sekojošu uzdevumu veikšanai:

1.1. ūdens apgādes tehnisko problēmu risināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Audari” EUR 807,46 ;

1.2. virtuves grīdas un loga remontam pašvaldībai piederošam dzīvoklim Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājā Raiņa 35– EUR 565,52;

1.3. skursteņu atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai māja “Saulaines” – EUR 1358,20.

 

2. Piešķirt kopējo finansējumu EUR 2731,18 apmērā.

3. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams: SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

467. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.467            

          (protokols Nr.13, 51.punkts)

 

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

 

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2017.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Noteikumi nosaka, ja uz saimnieciskā gada 1. septembri ir mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20. oktobrim precizē viena izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar pakalpojuma saņēmēju.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2018. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.

            2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

 

Lēmums nosūtāms: Izglītības vadītājai Agritai Purviņai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

468. Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 2018-1-PL01-KA229-051249

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.468            

          (protokols Nr.13,  52.punkts)

 

Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 2018-1-PL01-KA229-051249

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores iesniegums, kurā lūgts atbalstīt vidusskolas skolēnu un skolotāju dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr. 2018-1-PL01-KA229-051249.

Projekta ilgums 36 mēneši, sākums 2018.gada 1.septembris. Projektā iesaistītas sešas  valstis – Itālija, Rumānija, Latvija (Priekules vidusskola), Grieķija, Portugāle un Polija.

Projekta mērķis: veidot saikni ar dabu, organizējot pasākumus, stundas un dažāda veida aktivitātes ar skolēniem brīvā dabā.

Erasmus+ partnerības projekts atbalsta:

1.      Dažādu valstu skolēnu apmaiņu, atbilstoši viņu interesēm,

2.      Pedagoģiskā personāla un skolēnu pieredzes apmaiņu.

2018.gadā nepieciešams finansējums 2 koordinatoru braucienam oktobrī uz Itāliju projekta plānošanai. Lūdzu nodrošināt priekšfinansējumu, kuru atmaksās pēc projekta īstenošanas. Kopējais projekta finansējums 26425,00EUR.

            Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbalstīt Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + partnerības projektā.

2.      Nodrošināt no pašvaldības budžeta 2018.gadā nepieciešamo priekšfinansējumu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore I.Tiesnese.

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Finanšu nodaļa.

 

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                      V.Jablonska

 

469. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 005 0046, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.469            

          (protokols Nr.13,  53.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu Upes iela 5, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 005 0046, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.50 nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 005 0046 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 28. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.302 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 9084,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.06.2018. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.302) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0046, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0046, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0046, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 7267,20 EUR (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro  un divdesmit centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no sākumcenas 9084,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- SIA “BIG DREAM”, Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads, LV-3434;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

470. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 005 0044, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.470            

          (protokols Nr.13, 54.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu Upes iela 3, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 005 0044, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 nekustamais īpašums Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 005 0044 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 28. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.301 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 20 148,00 EUR (divdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.06.2018. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.301) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Mārtiņš Mikāls); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 16 118,40 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro  un četrdesmit centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no sākumcenas 20 148,00 EUR (divdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- SIA “BIG DREAM”, Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads, LV-3434;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

471. Par nekustamā īpašuma Tirgus iela 12 A , Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.471            

          (protokols Nr.13,  55.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

            19.09.2018. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest - Rīga - Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Tirgus ielā 12a, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0135, tirgus vērtība uz 2018.gada 5.septembri  ir EUR 1152  (divi  tūkstoši viens simts eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 1321 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit viens  euro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

          1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība EUR 1152  (viens tūkstotis viens simts piecdesmit divi eiro).

          2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 169,40 (viens simts sešdesmit deviņi  euro un četrdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Tirgus iela 12a, Priekule , Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0135,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 1321 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit viens euro).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgus iela 12a , Priekule , Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0135, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

472. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Asari”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.472            

          (protokols Nr.13,  56.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Asari”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 nekustamais īpašums “Asari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2018.gada 26.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.352 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 18 444,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks -  SIA “Eco Aquafarm”, reģ.Nr.42103059702, juridiskā adrese, “Kalnlejas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3444, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 18 444,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.352 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2018.gada 25.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Asari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 18 444,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 00 centi).

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “Eco Aquafarm” pārstāvim;

2.Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3.Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

473. Par zemes ierīcības projekta „Meļķi”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.473            

          (protokols Nr.13,  57.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Meļķi”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 25.09.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Meļķi”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0008 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0008 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Meļķi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000000789, īpašnieks SIA “Lateira” .

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

20.08.2018. SIA “Lateira” Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.7/18/976-N) nekustamā īpašuma „Meļķi”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Meļķi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0008, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0008 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meļķi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 008 0008, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0008 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.2  36,40 ha platībā.

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 2,0 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 008 0219 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu                  „Meļķi”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 36,40 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 008 0226 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu : „Meža Meļķi”, Priekules  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  – kods 0201.

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

474. Par zemes ierīcības projekta Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.474            

          (protokols Nr.13,  58.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  26.09.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 007 0009 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0009 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums Liepu iela 2, Priekule, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000005679, īpašnieks XX.

Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritorija.

10.09.2018.XX Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.7/18/1067-N) nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 007 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0009 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 007 0009 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0009 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.1  0,5390 ha platībā un zemesgabalu Nr. 3 0,1072 ha platībā.

2.      Projektētai  zemes vienībai Nr.1 0,5390 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0061 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) saglabāt  adresi: Liepu iela 2, Priekule,  Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi  individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

3.      Projektētai  zemes vienībai Nr.3   0,1072  ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0063  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi  : Ceriņu iela 10 , Priekule , Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

4.      Projektētai  zemes vienībai Nr.2  1,4314 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0062 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi : Uzvaras iela 7, Priekule, Priekules novads, , un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv,

1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska