13.06.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

21.§ Par zemes nomas izbeigšanu SIA TELE2 uz pašvaldībai piekritīgo zemi ‘’Teletornis’’, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada domē 16.05.2013.saņemts SIA ‘’TELE 2’’ iesniegums par atteikšanos no nomas zemes ‘’teletornis’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kad.6446 006 0112  o.015 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, par to ka, SIA ‘’TELE 2’’ nav veicis visus maksājumus par zemes nomu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

Atlikt lēmuma pieņemšanu par zemes nomas izbeigšanu uz laiku, kad SIA ‘’TELE 2’’ būs nokārtojis savas saistības.

 

22.§ Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu E[:]J[:], Liepājas ielā 9B, Priekulē un nomas līguma noslēgšanu ar I[:] P[:] par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē

2013.gada 6.jīnijā (reģ. nr. 3-13a/684)  Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, ar lūgumu pārtraukt  30.10.2008.Zemes gabala nomas līgumu Nr.23/2008.

2011.gada 6.jūnijā (reģ. Nr. 3-13/683) Priekules novada pašvaldībā saņemts  I[:] P[:] dzīvojošas[dzīvesvieta], Priekule  iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu garāžas Nr. 10, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē, uzturēšanai.

 Ar 2008.gada 11.septembra Liepājas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Liepājas ielā 9B, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0009, 2796 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2971.  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, E[:] J[:] un  I[:] P[:] personīgo iesniegumu, 2013.gada 13.jūnija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Ar 2013.gada 1.jūliju  pārtraukt zemes nomas līgumu nr. 23 /2008 , noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar E[:] J[:],  personas kods [:], par daļu ( kas ir 79.88 m² ) no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas   uzturēšanai.

 

2. Noslēgt ar 2013.gada 1.jūliju  zemes nomas līgumu ar I[:] P[:],  personas kods[:], uz daļu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē  nomu, garāžas   uzturēšanai, nosakot:

2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.jūlijam,

2.2. nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

I. Pauzerei divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V[:]R[:]) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo punktu.

Lēmums izsūtāms:

- 1.eks. E[:] J[:]i, adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov, LV-3434;

- 1.eks. I[ :] P[ :], adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

- 1.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V[ :].R[ :]

- 1.eks. Finanšu nodaļai

23.§ Par adrese Zviedru vārtu iela 5, Priekulē, likvidēšanu

 

Ar Priekules pilsētas 2002.gada 18.aprīļa lēmumu (prot. Nr. 4) 10§ ”Par Priekules pilsētas teritorijā esošo viensētu un daudzdzīvokļu māju adrešu sarakstu apstiprināšanu” tika apstiprināta adrese Arhitektūras piemineklim : Zviedru vārti 5.

Ar Priekules novada domes 24.02.2011. lēmumu (prot. Nr. 3) 11§ ”Par zemes ierīcības projekta „Zviedru vārtu iela 1A”, Priekule, Priekules novads apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” ēkām /būvēm piešķirta adrese Zviedru vārtu iela 2 (t.sk. Arhitektūras piemineklim).

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts nekustams īpašums Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0028 2716 m² un 2-stāvu dzīvojamās mājas un atzīmes veidā ir ieraksts par būvi ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0001 002 kā Valsts nozīmes kultūras piemineklis (Priekules pils vārti),  valsts aizsardzības Nr. 6430.  Priekules pilsētas nodalījuma nr. 1000 0049 2701.31.08.2011. Zemesgrāmatu  tiesneša lēmums.

         Ņemot vērā to, ka Arhitektūras piemineklim (Priekules pils vārti) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0001 002 ir piešķirta adrese Zviedru vārtu iela 2, līdz ar to adrese Zviedru vārtu iela 5, Priekule nav nepieciešama.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturtās daļas prim pantu (41), kas nosaka, ka „ Adresi piešķir, maina, precizē vai

likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu.(..)”,  Ministru kabineta 09. 03.11.2009. Notiekumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu, kas nosaka, ka „Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.(…)”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Likvidēt Arhitektūras piemineklim (apzīmējums kadastrā 6415 007 0001 002) piešķirto adresi Zviedru vārti 5, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu sistēmā 103485462

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības kancelejai pieņemto lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese : Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 –reģistrācijai Valsts Adrešu reģistrā. 

 

24.§ Par 26.02.2007.zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/39, par zemes ‘’Kairi’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:]Č[:], termiņa nepagarināšanu

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] Č[:], dzīvojošas Grobiņas nov., Gaviezes pag., „[dzīvesvieta]’’, 05.06.2013. iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr. VPP- 2007/39 par zemes „Kairi”, Virgas pagastā, Priekules novadā nomu, termiņa nepagarināšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:] Č[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr. VPP-2007/39 par zemes ar nosaukumu „Kairi” 0,2 ha, apzīmējums kadastrā 6498 001 0154, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2011.gada 31.decembrim.

A[:]Č[:] ir iesniegusi iesniegumu, ka atsakās no turpmākās zemes nomas.

Pamatojoties uz A[:]Č[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.06.2013. Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

Pieņemt zināšanai A[:] Č[:], personas kods [:], iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr. VPP-2007/39,termiņa nepagarināšanu.

25.§ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 61, Priekulē, zemes nomas līguma noslēgšanu

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu 2009.gada 22.janvārī Priekules pilsētas dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.2) 6§”Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu 27zemes lietotājiem Priekules pilsētā” izbeigt zemes lietošanas tiesības M[:] Z[:] un I[:] G[:] uz zemes vienību –adrese: Brīvības iela 61, Priekule, Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) , apzīmējums kadastrā 6415 004 0054 , 2176 m² platībā un noslēgt zemes nomas līgumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 26.panta otrā daļa nosaka, ka (2) „Persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā”.

Priekules novada pašvaldības piedāvājumu, noslēgt zemes nomas līgumu, M[:] Z[:] neizmantoja.

Uz zemes gabala Brīvības iela 61, Priekule atrodas M[:] Z[:]  piederošas ēkas/būves pamatojoties uz 26.04.1994. Liepājas rajona tiesas sprieduma pamata. 

 2013.gada aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] Z[:] dzīvojošas „[dzīvesvieta], Spuņciems, Salas pagasts, Babītes nov., pilnvarotās personas A[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov. iesniegums, kurā lūgts noslēgt līgumu par zemes nomu Brīvības ielā 61, Priekule.

A[:]K[:] iesniegumam pievienojusi Salas Bāriņtiesas 12.03.2009. Ģenerālpilnvaru, ar kuru M[:] Z[:]pilnvaro A[:] K[:] pārzināt, pārvaldīt un brīvi rīkoties ar M[:]Z[:] piederošā nekustamā īpašuma ½ domājamām daļām dzīvojamās mājas ar palīgēkām t.sk. noslēgt dažādus līgumus, kas atrodas Brīvības ielā 61, Priekule.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 30.10.2007 Noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.punktu, Noslēgumu jautājumu 45.punktu, 12.03.2009. Salas pagasta bāriņtiesas Ģenerālpilnvaru, Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt nomas līgumu ar M[:] Z[:], personas kods [:], dzīvojošas „[dzīvesvieta]’’, Spuņciems, Salas pagastā, Babītes nov., pilnvaroto personu A[:] K[:], personas kods [:], dzīvojošas[dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Brīvības iela 61, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0054 2176 m² platībā (pirms uzmērīšanas) nomu, nosakot:

1.1. nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sākot ar 2013.gada  1.janvāri ne mazāk kā 20 lati gadā;

1.2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā Iznomātājam noteiktos nodokļus.

1.3. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.aprīlim;

2.       Nekustamo īpašumu speciālistei V[:]R[:] sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu.

3.      Priekules novada pašvaldība pilnvaro A[:] K[:], personas kods [:], ierakstīt zemesgrāmatā nomas līgumu, visās valsts iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums nosūtāms:   

-  1.eks. A[:] K[:], adrese: [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.,   LV-3401

- 1. eks. nekustamo īpašumu speciālistei V[:]R[:].

 

 

26.§ Dzīvokļu jautājumi

 

 

26.1. H[:] M[:]

 

1.2013.gada 20.maijā Priekules novada domē saņemts H[:] M[:] personas kods[:], iesniegums ar lūgumu atzīt par īrnieci un piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Uzvaras ielā 6 dz.20, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434, sakarā ar vīra A[:] M[:] nāvi (17.12.2012.).

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Uzvaras ielā 6 dz.20, 1999.gada 10.februārī noslēgts ar A[:] M[:] p/k 040132 -11906.

2.2. H[:] M[:] minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu no 1992.gada 08.jūlija, un dzīvo deklarētajā adresē.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Pamatojoties uz H[:] M[:] iesniegumu, Veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piešķirt H[:] M[:], personas kods[:], beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli Uzvaras ielā 6 dz.20 ar kopējo platību 52,30m², tai skaitā apdzīvojamā platība 28,50m²

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. H[:] M[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā H[:] M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

            26.2. V[:] S[:]

 

1.2013.gada 2.maijā Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldē ar reģ.Nr. 14-1/523 saņemts V[:] S[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Krasta ielā 3 dz. 4, Bunkā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Vēsmas Svīķes ģimene sastāv no septiņiem ģimenes locekļiem – V[:] S[:] dzim.1985.g.,  vīrs J[:] S[:] dzim.1972.g., un bērni – I[:] M[:] dzim.2007.g., R[:] dzim.2008.g., S[:] dzim.2009.g., A[:] dzim.2010.g., E[:] dzim.2012.g.

2.2.Ģimenei no 01.04.2013. līdz 30.06.2013. piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

Ģimene šobrīd faktiski dzīvo Bunkas pagastā „[dzīvesvieta]’’. Dzīvoklis sastāv no 1,5 istabām, kas ir par mazu daudzbērnu ģimenei.

2.3.Attiecībā uz dzīvokli nr.4 Krasta ielā 3, Bunkā, Priekules novadā iepriekš noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts, dzīvoklis atbrīvots 2013.gada 2.maijā.

Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, ir labiekārtots un labā kārtībā.

2.4.Citu pretendentu uz Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz minēto dzīvokli nav un nav arī citu tādu personu, kurām saskaņā ar likuma „Par palīdzību

dzīvokļa jautājumu risināšanā” būtu nepieciešamas sniegt palīdzību dzīvojamās telpas izīrēšanai.

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”2. - 6.pantu ir noslēdzamsDzīvojamās telpas īres līgums ar V[:]S[:].

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Pamatojoties uz V[:] S[:] iesniegumu, Veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

  1. 1.Piešķirt V[:] S[:], personas kods [:], īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli Krasta ielā 3,dzīvoklis Nr.4, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

2.      Pirmais dzīvojamās telpas īres tiesību termiņš tiek noteikts 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un tam nav parādu, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa izbeigšanās, ja īrniekam nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības uz minēto dzīvokli.

  1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  2. V[:] S[:] Dzīvojamās telpas īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. Ja minētais Dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā V[:] S[:] vainas dēļ, tad šis novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
  3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

26.3. A[:] G[:]

 

1. 2013.gada 06.jūnijā Priekules novada domē saņemts saņemts A[:] G[:], personas kods[:]1, iesniegums ar lūgumu izmainīt 2013.gada 27.maija iesnieguma tekstu „Par uzņemšanu Priekules pilsētas dzīvokļu rindā” un lūdz piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Raiņa ielā 31 - 9/11, Priekulē, Priekules nov., LV-3434.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] G[:]deklarējusi savu dzīvesvietu[dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., LV-3434

2.2. A[:] G[:] dzīvokļa, Raiņa ielā 31 - 9/11, Priekulē, nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem un savu darbaspēku, neprasot par to papildus atlīdzību.

2.3. Dzīvoklis Raiņa ielā 31 - 9/11, Priekulē, ir neapdzīvots kopš 31.10.2012. un ik mēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” zaudējumus Ls.9,27.

 3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

Pamatojoties uz A[:] G[:]iesniegumu un Veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt A[:] G[:], personas kods[:],īres tiesības divistabu dzīvoklim Raiņa ielā 31 - 9/11, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 38,00m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,30m²

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:] G[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:] G[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas .