31.07.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

41. Par iepirkumu ‘’Būvdarbi projektam ‘’Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība’’

 E.Dargužis (projekta vadītājs) -2013. gada 9. septembrī  pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar CFLA par šī projekta realizāciju. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas noteiktas 341184,24 lati, jeb EURO 485461,44. Tajā skaitā ERAF finansējums- 85%, jeb EURO 412642,22. Pašvaldībai jāpieliek 15 procenti no attiecinātām izmaksām, t.i. EURO 72819,22 plus summa, kas lielāka par attiecināmo izmaksu summu -  EURO 19449,47 un PVN no kopējās summas – EURO 106031,29. Kopā EURO 198299,98. Tas ir par EURO 23533,86 vairāk kā jau parakstītos dokumentos ar CFLA. Faktiski mazāk, jo daļu PVN var atgūt atpakaļ. Ņemts gadījums , ja par uzvarētāju varēs atzīt lētāko piedāvājumu- EURO 504910,91. Citā gadījumā – vairāk.

Tehniskā projekta tāmes vērtība ir EURO 870808,16, jeb EURO 1053677,87 ieskaitot PVN.

Tehniskais projekts sniedz risinājumu svarīgākajām ūdenssaimniecības problēmām, izmantojot modernas tehnoloģijas. Paredzēts jauns artēziskais urbums ar modernām ūdens spiediena uzturēšanas un ūdens sagatavošanas iekārtām jaunā vietā, kas nepārplūst.   (Veselības inspekcijas akts ar termiņu- līdz 2014. gada beigām).  Jauns ūdensvads 2545,6 m garumā, kas daļēji savienos divas ūdensapgādes sistēmas vienā, novērsīs paralēlo ūdensvadu (vecā un mazliet jaunākā) esamību, sen nevajadzīgas cilpas ap mājām. Ūdensvads maksimāli tiks izbūvēts zem pašvaldības ielām. Paredzēta bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būve netālu no Krotes kapiem uz zemes, kas par 1000 līdz 2000 EURO vēl papildus  jāatpērk no privātas personas ( paredzēts Bunkas pagasta pārvaldes 2014. gada budžetā). 2014. gada  pavasara notekūdeņu analīzes parāda septiķa izkliedes lauka piesārņojumu. Tas 2015. gadā  var izsaukt Vides inspekcijas aktu ar termiņu septiķa vietā izbūvēt attīrīšanas iekārtas. Pašvaldībai šim nolūkam Krotes centrā zemes nav. Projektā paredzēta pašteces kanalizācijas  izbūve 2003,5 metru garumā u.c. Tajā skaitā ir kanalizācijas cauruļvada izbūve līdz pašvaldībai piederošai skolotāju mājai „Kurši”, par kura neesamību ir bijušas vairākas iedzīvotāju sūdzības un kas traucē māju renovēt un pilnvērtīgi izmantot. 

Projektā ir viena TEP izstrādes aplamība. Nez kāpēc prioritārā programmā iekļauta kanalizācijas cauruļvada izbūve uz ielas starp Krotes mehāniskām darbnīcām un Krotes kapiem. Šajās 9 mājās nav nevienas slapjās tualetes, bet pārskatāmā nākotnē tikai divas gribētu tādas ierīkot. Tā ir priekšlaicīgi iztērēta nauda, bet tas jāīsteno obligāti.

Salīdzinājumam- Bunkas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts: kopējas būvniecības izmaksas- EURO 402692,57 ieskaitot PVN. Atšķirības- par vienu kanalizācijas sūkņu staciju vairāk. Ūdensvads-627,3m (par1918,3 m, jeb 4 reizes īsāks), kanalizācija- 762m (par 1241,5m, jeb 2,63 reizes īsāks). Jāņem vērā celtniecības materiālu cenu kāpums un minimālās algas pieaugums pēdējo divu gadu laikā.

Krotes projektā 1 vienības cena par kādu tā jāizbūvē ir ievērojami  mazāka. Krotes ūdenssaimniecības projekta neīstenošanas gadījumā, pašvaldībai  jāatmaksā Finanšu ministrijai saņemtais avanss. Šo naudu Latvija vairs nekādi nevar izmantot citiem mērķiem. Tā jāatmaksā Briselei.

 

Ņemot par pamatu firmu piedāvājumā izteiktās summas varētu diezgan ticami aprēķināt, cik izmaksātu jauna urbuma, ūdens sagatavošanas stacijas, bioloģisko attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas trases uz skolotāju māju izbūve pašu spēkiem. Ļoti aptuveni, ņemot par pamatu minētā tehniskā projekta tāmes un lētākā piedāvājuma attiecību (58%), var uzskatīt, ka šādi darbi kopā izmaksātu EURO 241125,05. Šī summa ir par 26 tūkstošiem EURO lielāka nekā darot to projekta ietvaros. No būvniecības viedokļa Krotes ūdenssaimniecības projekta īstenošana ir izdevīgāka nekā trīs neatliekamāko darbu īstenošana tikai pašvaldības spēkiem. Pie tam tiek atrisinātas vairākas citas iepriekšminētās problēmas.

        

            A.Valuže (iepirkumu komisijas priekšsēdētāja) - iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts 2014.gada 19.maijā, paredzot piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 16.06.2014. Nekvalitatīvi sastādītu tehnisko specifikāciju dēļ vairākas reizes tajās bija nepieciešams izdarīt grozījumus, kā rezultātā piedāvājumu atvēršana notika 2014.gada 22.jūlijā.  Piedāvājumus ir iesnieguši trīs pretendenti, kuru piedāvātās līgumcenas (cenas bez PVN) ir šādas:

1)      580403,65 EUR;

2)      504910,91 EUR;

3)      569274,09 EUR.

Līdz  ar to pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz paredzamo līgumcenu 56200,26 par 131693 EUR.

Paredzamā līgumcena atbilstoši projekta iesniegumam (līdz ar to arī iepirkuma plānam) ir 448710,65 EUR.

Iepirkumu komisija šobrīd piedāvājumu vērtēšanu ir pārtraukusi, jo visas piedāvātās līgumcenas būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu.

 

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma 13.15.2.punktam iepirkumu komisija nav tiesīga pieņemt lēmumu, ja pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz paredzamo līgumcenu vairāk kā par 7000 EUR.

 

 

N.p.k.

Mājas nosaukums

Uzvārds

Cilvēku sk. ūdens

Kanalizācija

1

Indrāni

Kņūts

2

2

2

Pūpoli

Stonkus

2

2

3

Ābelītes

Krastiņa R.

2

2

4

Apiņi

Eisters Gunars

1

1

5

Brūži

Pocjus, Briķis

4

 

6

Liepas

 

23

23

7

Mūrnieki

Jukna Ieva

2

2

8

Kurši

 

8

8

9

veikals

 

2

2

10

Cērpi

Šneidere S

 

2  ?

11

Kronīši

Kaļiņina Liena

4

4

12

Birziņi

Birziņa Alvīne

1

 

13

Dārznieki

Pauzere

3

 

14

Saulrieti

Vītoliņa Inese

1

1

15

Slaucēji

Norenberga J

5

 

16

Strautiņi

Gusts O

1

 

17

Karlsoni

 

2

2  ?

18

Rūķīši

Bērziņš

2

 

19

Zīlītes

 

2

 

20

Vēsmiņas

Pusaudze S

2

 

21

Zemzari

Kurdo M

4

 

22

Eglītes

Tarvids P.

2

 

23

Cīrulīši

 

2

2

24

Pumpuri

Kņūtiņš H

2

 

25

Sarmas

Lācīte A

5

5

26

Virši

Lācītis J

1

1

27

Alejas

Paulausks J.

1

 

28

Madaras

Vēkausis M.

5

5

29

Dālderi

Jansons S.

2

2

30

Dināri

Kubiliene Ņ

1

 

31

Vīgriezes

Zālīte

1

 

32

Liepkalni

Pocjus

4

 

33

Smilgas

Strēlis E

3

 

34

Vējkalni

Dzeriņš A.

2

 

35

Ziedkalni

Krūmiņš G

5

 

36

Kalnāres

Klaks

1

 

37

Liras

Ķudule

-

 

38

Lati

Jansons V.

4

 

39

Santīmi

Dūdums

2

 

40

Šilleri

Ķeķis M

4

4

41

Kraujas

Didrihsone I

1

1

42

Kadiķi

Bauermeistare D.

4

 

43

Akmentiņi

Srēle L

1

 

44

Purenes

Pauzers A

2

 

45

Zītari

Šalma E.

2

 

46

Ceļtekas

Džeriņa L

-

 

47

Ievnieki

Štāle Lidija

2

 

48

Dzirnavas

 

7

 

E.Dargužis - pēc  projekta īstenošanas TEPā minētais Krotes ciema ūdens apgādes lietotāju skaits paliek iepriekšējais 180.

Kanalizācijas tīkla paplašināšanas rezultātā lietotāju skaitam paredzēts pieaugt līdz 126 cilvēkiem. Šis skaitlis kļūdaini ierakstīts TEPā, kā pēc prioritārās tā ilgtermiņa programmu realizācijas. Pēc jaunā CFLA viedokļa skolas saražotie notekūdeņi tiek pieskaitīti , bet cilvēku skaits pie lietotājiem netiek pieskaitīts. CFLA turpmāk par pieslēgtiem uzskata tikai fiziski pieslēgtos lietotājus. Uz doto brīdi Krotē varam kanalizācijai pieslēgt 100 lietotājus, jo vēl ir liels iedzīvotāju skaits, kuri lieto sausās tualetes. Līdz ar to mēs nevaram īstenot TEP paredzētās prasības.

M.Baumanis – ūdens kvalitāte ir slikta, Krotes ciemā ir vairāki ūdens tīkli. Mums jāsaprot, ka ūdens sistēma būs jāsakārto jebkurā gadījumā- vai projekta ietvaros, vai par pašvaldības naudu. Šobrīd kanalizāciju nevar pieslēgt, jo nav tranzīttrases. Trases ir garas un izmaksas lielas.Zemākas izmaksas mēs nedabūsim, jo notekūdeņu sistēma ir uz zemes, kas nav pašvaldības īpašums. Ja projektā nepiedalamies un darbus veicam par pašvaldības līdzekļiem, būs tāpat nepieciešami 200 000 EUR. Tas prasīs ilgāku laiku, sistēma paliks nedalīta un būs grūti uzturēt. Šadas rekonstrukcijas veikšana prasīs vairākus gadus.

E.Dargužis- viens no lielākajiem riskiem ir, ka darbus var nepabeigt projektā noteiktajos termiņos un tādā gadījumā ir ļoti lielas soda naudas. Bet, ja mēs tagad oprojektā neiekļaujamies, vairāk tādas iespējas nebūs šadu rekonstrukciju veikt par ESF līdzekļiem.

M.Mikāls – vajag sagatavot informāciju kādas ir izmaksas ja darām paši, kādas- ja par projekta līdzekļiem, kredīti un iespējamie apdraudējumi.

Deputāti vienbalsīgi ierosina – uzdot iepirkumu komisijai veikt izvērtēšanu un kopā ar attīstības nodaļu sagatavot informāciju par visiem iespējamiem apdraudējumiem projekta īstenošanā (termiņiem, celtnieku atbildību, laika apstākļu ietekmi u.c.). Pēc šo pasākumu veikšanas sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai pieņemtu galīgo lēmumu.

42.§ Par izdevuma ‘’Priekules baroni Korfi 15.-20.gs.’’ tirdzniecību

          Priekules novada pašvaldība izdevusi I. Raškovas sagatavoto izdevumu par Priekules vēsturi ‘’Priekules baroni Korfi 15.-20.gs’’.

        Sakarā ar tūrisma piedāvājumu 11.Ikara svētkiem – baronu Korfu cilstkoka banera atklāšanu Zviedru vārtos, paralēli atļaut arī izdevuma ‘’Priekules baroni Korfi 15.-20.gs’’ tirdzniecību.

   ‘’Priekules baroni Korfi 15.20.gs.’’ 1 eksemplāra pašizmaksa = 9.00Eur +12%PVN 1.08Eur= kopā 10.08Eur un izdevuma pielikumu – Baronu Korfu ciltskoka zīmējumu (A4 formāta aploksnē)1 eksemplāra pašizmaksa  = 2euro+12%PVN 0.24Eur =kopā 2.24Eur. Kopā 1ex pašizmaksa 12.32Eur.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt izdevuma ‘’Priekules baroni Korfi 15.-20.gs’’ pārdošanas cenu 11.Ikara svētku laikā 13.00Eur (trīspadsmit euro un 00 centi), tai skaitā PVN.

2.      Atbildīgā par izdevuma tirdzniecību tūrisma organizatore Daiga Egle.

43.§ Par adreses piešķiršanu zemnieku saimniecībai ”Pauguri” piederošai ēkai – audzējamo jaunlopu novietnei

 Ņemot vērā zemnieku saimniecības „Pauguri”,  reģistrācijas Nr. 52101002471, īpašnieka U.I. 30.07.2014. iesniegumu, piešķirt adresi ēkai –audzējamo jaunlopu novietnei, kadastra apzīmējums [:]’’Jaunpauguri”, Priekules pag., Priekules nov., un   lopu novietnei , kadastra apzīmējums[:] mainīt adresi no „Gūžas”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov., uz „Jaunpauguri”, Priekules pag., Priekules nov., pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. punktu, kas nosaka, ka” Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, 8..punktu,  kas nosaka, ka „ Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas” un 10. punktu, kas nosaka, ”Ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā)”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt ēkai-audzējamo jaunlopu novietnei , kadastra apzīmējums [:], adresi  „Jaunpauguri”, Priekules pag., Priekules nov.

 

2.      Ēkai –lopu novietne, kadastra apzīmējums [:], mainīt adresi no „Gūžas”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. uz adresi: „Jaunpauguri”, Priekules pag., Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā 106449494.

 

3.      Ēkas – atrodas uz zemes vienības ar kadastra numuru [:].

 

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. zemnieku saimniecības „Pauguri”,  reģistrācijas Nr. 52101002471, īpašniekam U.I., adrese: Dzirnavu iela 3-22, Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. attīstības plānošanas nodaļas, nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei