31.07.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

1.§ Par būvēm Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā

 Būves Aizputes ielā 7 apsaimnieko SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.nr.42103027213, juridiskā adrese: Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

                                      [1] 2013.gada 25.aprīlī Priekules novada dome pieņēma lēmumu “Par būvju Aizputes ielā 7, Priekulē sakārtošanu” (turpmāk – Lēmums) , ar kuru SIA “ARĀJS ABIM” , lai novērstu personu dzīvības, veselības un drošības apdraudējumu,  tika uzdots  divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodrošināt pie Aizputes ielas izvietoto ēku ar kadastra apzīmējumiem 6415 008 0008 001 (katlu māja ar kantora ēku) un 6415 008 0008 002 (pienotava) fasāžu nosegšanu ar aizsargtīklu, gar ēkām izveidot pagaidu tuneli gājēju aizsardzībai, teritoriju pilnībā nožogot, uz nožogojuma izvietot  zīmes ar informāciju par aizliegumu iekļūt un atrasties objekta teritorijā,  sešu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Liepājas reģiona novadu būvvaldē sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu un iesniegumu par būvju nojaukšanas uzdevuma izsniegšanu vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu būvju renovācijai vai rekonstrukcijai. Būvju nojaukšanas gadījumā nepieciešamās dokumentācijas izstrādes termiņš tika noteikts - seši mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas, būvju renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas bija jāveic būvju konservācija, bet divpadsmit mēnešu laikā  jāpabeidz nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, jāsaņem būvatļauja un jāuzsāk renovācijas vai rekonstrukcijas darbi.

2014.gada 11.jūlijā Liepājas reģiona būvvaldes speciālisti apsekoja nekustamo īašumu Aizputes ielā 7, Priekulē, un konstatēja, ka ar Lēmumu uzlikto pienākumu SIA “ARĀJS ABIM” nav izpildījusi. Priekules novada dome ir veikusi neatliekamos drošības pasākumus, nosedzot pie ielas izvietoto ēku fasādes ar aizsargtīklu.

 

                                        [2] Īpašuma tiesība uz nekustamo ēku un būvju īpašumu Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads (kadastra Nr.6415 508 0008), sastāvošu no 12 ēkām (turpmāk – objekts), saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.238, nostiprināta SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213. Īpašuma tiesība uz zemesgabalu Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads (kadastra Nr.6415 008 0008) saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 nostiprināta VAS „Privatizācijas aģentūra”. Nodalījumā ierakstīta atzīme, ka 2006.gada 5.aprīlī noslēgts valsts zemesgabala nomaksas pirkuma līgums, kur pircējs SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213.

          Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ēku būvju īpašuma Aizputes iela 7, Priekulē, sastāvā ir 12 ēkas: katlu māja ar kantora ēku (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 001), pienotava (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 002), dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 003), transformators (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 004), transformators (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 005), noliktava (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 006), sūkņu stacija (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 007), centra savāktuve (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 008), angārs-garāža (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 009), angārs- noliktava (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 010), darbnīca (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 011), caurlaide (kadastra apzīmējums 6415 008 0008 012).

[3]  Lēmums pieņemts pamatojoties uz Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2013.gada 12.marta Atzinumu Nr.1.31.3/17, kur konstatēts, ka ēku (būvju) īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši Civillikuma 1084.panta prasībām. Īpašums ir pieejams nepiederošām personām, nav norobežots. Ēku ar kadastra apzīmējumiem : 6415 008 0008 001 (katlu māja ar kantora ēku) un  6415 008 0008 002 (pienotava) ielas fasādes brūkošie elementi apdraud gājējus un transporta līdzekļus, ietve daļēji norobežota ar brīdinājuma lentām.

           Jau 2012.gada 2.maijā Priekules novada dome nosūtījusi SIA „ARĀJS ABIM” vēstuli Nr.3-06/633 „Par nekustamā īpašuma Priekulē, Aizputes ielā 7 sakārtošanu”, kurā SIA „ARĀJS ABIM” aicināta sakārtot tai piederošo īpašumu Priekulē, Aizputes ielā 7 (bijušo A/S „KURZEMES PIENS pienotavas teritoriju) līdz 2012.gada 1.jūnijam. Vēstulē konstatēts, ka būves ir nonākušas tādā stāvoklī, ka tās ir bīstamas un bojā pilsētas ainavu. Teritorija ir piegružota ar sadzīves atkritumiem. Vēstulē lūgts sniegt viedokli par SIA „ARĀJS ABIM” turpmāko rīcību ar īpašumu un lēmumu saistībā ar ēku un teritorijas sakārtošanu.

            2012.gada 4.jūnijā Priekules novada domē saņemta SIA „ARĀJS ABIM” atbilde, kurā norādīts, ka SIA apzinās savu atbildību par īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē, norādot, ka daļa no ēkām ir bīstamā stāvoklī un tiek apsvērta to nojaukšana. SIA „ARĀJS ABIM” lūdzis pagarināt teritorijas sakopšanas termiņu.

            2013.gada 25.aprīlī Priekules novada dome pieņēma lēmumu “Par būvju Aizputes ielā 7, Priekulē sakārtošanu” (turpmāk – Lēmums). 2014.gada 11.jūlijā Liepājas reģiona novadu būvvaldes speciālisti atkārtoti apsekojuši bīstamo objektu Aizputes ielā 7, Priekulē, konstatējot, ka  SIA “ARĀJS ABIM” nav izpildījusi Priekules novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu. Nav veikta Lēmumā noteiktā pagaidu gājēju tuneļa izveide, nav  izstrādāts un Liepājas reģiona novadu būvvaldē iesniegts sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas sēdziens, nav izstrādāta dokumentācija ne būvju konservācijai, ne nojaukšanai, ne arī izstrādāta dokumentācija būvju renovācijai vai rekonstrukcijai. Ir uzsākta Lēmuma piespiedu izpilde, par  piespiedu izpildes līdzekli ir noteikta piespiedu nauda.

             Priekules novada dome ir veikusi neatliekamos drošības pasākumus, nosedzot pie ielas izvietoto ēku fasādes ar aizsargtīklu.

           

            [4] Iepazinusies ar lietas materiāliem,  PRIEKULES NOVADA DOME KONSTATĒ:

            [4.1.] Īpašuma tiesība uz nekustamo ēku (būvju) īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novads (kadastra Nr.6415 508 0008), saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.238, nostiprināta SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213.

            [4.2.] No Atzinuma Nr.1.31.3/17 izriet, ka objekts apdraud iedzīvotāju drošību un veselību, kā arī bojā pilsētas ainavu.

            [4.3] Faktu, ka objekts ir bīstams, nenoliedz arī objekta īpašnieks, ko apliecina Priekules novada domei jau 2012.gada jūnijā sniegtais paskaidrojums.

[4.4.] 2013.gada 25.aprīlī Priekules novada dome pieņēma lēmumu “Par būvju Aizputes ielā 7, Priekulē sakārtošanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru uzdeva SIA “ARĀJS ABIM” novērst objekta bīstamību, pasūtīt sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu, izstrādāt būvju konservācijas, nojaukšanas, renovācijas vai rekonstrukcijas projektu, uzsākt minētos darbus. Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē, ka līdz 2014.gada jūlijam Lēmums nav izpildīts, ir uzsākta tā piespiedu izpilde, par piespiedu līdzekli nosakot piespiedu naudu. Būves nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 7, Priekulē,  joprojām rada reālu apdraudējumu gājējiem un transporta kustībai, kādēļ objekts uzskatāms par paaugstinātu risku cilvēku drošībai.

            [4.5.] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 370.panta otrajai daļai piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību.

 

           [5] Administratīvā procesa likuma 62.pants iestādei, kas izdod administratīvo aktu, uzliek par pienākumu noskaidrot administratīvā akta adresāta viedokli vai argumentus šajā lietā. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 1.punktam personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja administratīvā akta izdošana ir steidzama, un jebkura kavēšanās tieši apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu.

 

            [6] Bīstamu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu regulē Būvniecības likuma 31.pants, kura pirmā daļa noteic, ka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

                       

[7] Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantu, uz kuru dota atsauce Būvniecības likuma 31.pantā, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Lietā nav strīda, ka objekts nav ticis uzturēts tādā stāvoklī, ka no tā nevar rasties kaitējums cilvēku drošībai. Tāpat objekts, saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, ir atzīstams par būvi, kura nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, kā arī tā bojā ainavu, jo īpašums ir pieejams nepiederošām personām, tas nav norobežots. Pie Aizputes ielas, pa kuru notiek transporta satiksme un gājēju kustība, novietoto ēku fasāžu brūkošie elementi apdraud gājējus un transporta līdzekļus (Atzinuma Nr.1.31.3/17 konstatējošā daļa), kādēļ objekts uzskatāms par paaugstinātu risku cilvēku drošībai.

 

[8] Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa paredz iestādes rīcības brīvību, ņemot vērā sabiedriskās drošības aizsardzības nepieciešamību un izdarot nepieciešamos lietderības apsvērumus, pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod ēkas īpašniekam ēku savest kārtībā vai ēku nojaukt.

 [8.1] Lai novērstu bīstamību un nepiederošu personu iekļūšanu tajā, nekavējoties  jānorobežo objekta teritorija.  Gājēju drošībai un aizsardzībai izveidojams pagaidu tunelis. Objekta teritoriju nepieciešams pilnībā nožogot. Uz teritorijas norobežojuma izvietojamas brīdinājuma zīmes ar informāciju par aizliegumu iekļūt un atrasties  objekta teritorijā.

Pēc neatliekamo pasākumu veikšanas, izstrādājams sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdziens ar rekomendācijām turpmākai rīcībai ar būvēm.

[9] Administratīvā procesa likuma 368.pants piešķir iestādei tiesības
izvēlēties piespiedu izpildes līdzekli, ja ar administratīvo aktu adresātam
uzlikts pienākums izpildīt vai aizliegts izpildīt noteiktu darbību, netiek pildīts. APL 370.pants nosaka, ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt piespiedu naudu. Piespiedu naudu (maksimāli – 1425 euro) iestāde ir tiesīga piemērot atkārtoti, līdz uzlikto pienākumu adresāts izpilda. Tāpat
APL 42.nodaļā ietvertās tiesību normas neaizliedz iestādei lemt par
piespiedu izpildes līdzekļa piemērošanu jebkurā administratīvā procesa
stadijā līdz adresāts ir izpildījis administratīvo aktu.  

 Konkrētajā gadījumā, nosakot piespiedu naudas apmēru, tiek ņemts vērā tas, ka administratīvais akts uzliek nekustamā īpašuma īpašniekam par pienākumu novērst apdraudējumu personu veselībai, dzīvībai un mantai.

A.Razma – Būvvalde atkārtoti apsekojusi ēku un konstatējusi, ka tā joprojām ir bīstama garāmgājējiem.Ēku ir jānojauc.

V.Jablonska –SIA ‘’Arājs ABIM’’ pārstāvji bija uzaicināti piedalīties šodienas domes sēdē, bet neviens nav ieradies. Lūdz izpilddirektoru nolasīt lēmumu.

I.Avotiņa – atbalstu deputātu ierosinājumu atbalstīt sagatvoto lēmuma projektu un uzlikt naudas sodu par iepriekšsējo lēmumu nepildīšanu jau tagad.

Ievērojot konstatēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.pantu, Civillikuma 1084.pantu, Administratīvā procesa likuma 76.-79., 368.-370.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lai novērstu personu dzīvības, veselības un drošības apdraudējumu, atkārtoti uzdot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novads (kadastra Nr.6415 508 0008) īpašniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARĀJS ABIM”(reģ.nr.42103027213, juridiskā adrese: Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads):

1.1. divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas  gar ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6415 008 0008 001 (katlu māja ar kantora ēku) un 6415 008 0008 002 (pienotava) izveidot pagaidu tuneli gājēju aizsardzībai, teritoriju pilnībā nožogot, uz nožogojuma izvietot brīdinājuma zīmes ar informāciju par aizliegumu iekļūt un atrasties objekta teritorijā;

1.2. sešu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Liepājas reģiona novadu būvvaldē sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu un iesniegumu par būvju nojaukšanas uzdevuma izsniegšanu vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu būvju renovācijai vai rekonstrukcijai, kā arī paziņot par to Priekules novada domei.

2. Noteikt, ka būvju Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novads, īpašniekam:

2.1. būvju nojaukšanas gadījumā nepieciešamā dokumentācija jāizstrādā un demontāžas darbi jāveic sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas;

2.2. būvju renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāpabeidz būvju konservācija, bet 12 mēnešu laikā ir jāpabeidz nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, jāizņem būvatļauja un jāuzsāk renovācijas vai rekonstrukcijas darbi. Būvju konservācija veicama atbilstoši sertificēta būvinženiera izstrādātiem risinājumiem, kas saskaņoti  Liepājas reģiona novadu būvvaldē.

3. Ja lēmuma 1.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā netiek veikti šajā lēmuma punktā norādītie neatliekamie drošības pasākumi, Priekules novada domei Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā uzsākt  lēmuma piespiedu izpildi, par piespiedu līdzekli nosakot piespiedu naudu 1425,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit pieci) euro apmērā.

4. Ja lēmuma 1.2.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā netiek veikti šajā lēmuma  punktā norādītie turpmākie  drošības pasākumi, Priekules novada domei Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā uzsākt lēmuma piespiedu izpildi, par piespiedu līdzekli nosakot piespiedu naudu 1425,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit pieci) euro apmērā.

           Šo lēmumu saskaņā ar administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Deputāti vienojas atkārtoti uzaicināt SIA ‘’Arājs ABIM’’ pārstāvi uz augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

2.§ Par finansējuma piešķiršanu biedrībai SK „Dienvidkurzeme”

 Pamatojoties uz pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegumu no 2014.gada 16.jūlija, kurā lūgts piešķirt SK „Dienvidkurzeme” finansējumu 100 euro apmērā jaunizveidotās autotrases labiekārtošanai, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas  2. punktu.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt biedrībai SK „Dienvidkurzeme” finansējumu autotrases labiekārtošanai 100.00 (viens simts) euro apmērā no struktūrvienības 01.6001 EKK 3260.

2.      Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības norēķinu kontu vai izmaksāt skaidrā naudā biedrības pilnvarotai personai.

3.      Biedrībai SK „Dienvidkurzeme” iesniegt atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz 2014.gada 30.decembrim, (1.pielikums)

3.§ Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „ROB-LANKA”

 Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības „ROB-LANKA” iesniegumu, kurā lūgts piešķirt finansējumu 6451.12 euro elektropieslēguma ierīkošanai Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksam.

Biedrība „ROB – LANKA” ir saņēmusi atbalstu projekta „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana” īstenošanai par kopējo projekta summu EUR 15 785,29.

Projektā bija plānots ierīkot elektropieslēgumu Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksam. Tā kā elektropieslēgumam, kas paliek A/S „Sadales tīkls” īpašumā, ES fondi investīcijas nepiešķir, tad nepieciešams novada pašvaldības atbalsts. Elektropieslēguma izmaksas EUR 6451,12 ( ar PVN). Projekts pieslēgumam ir izstrādāts.

Izmantojot elektropieslēguma ierīkošanas iespēju, Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļa plāno projektu par publiska interneta pieslēgumu Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksā.

Biedrība ir realizējusi jau 2 lielus projektus šīs atpūtas vietas sakārtošanai, kas neapšaubāmi ir kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu novada iedzīvotājiem, makšķerniekiem un tūristiem. Reklāma par Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksu ir Liepājas pilsētas ikgadējā tūrisma bukletā. Apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug.

Šī projekta ietvaros biedrība plāno:

1.      3 dārza mājiņas atpūtai un nakšņošanai pie ūdeņiem par EUR 7346,28

2.      labiekārtot tās ar cieto un mīksto inventāru par EUR 1583,70

3.      ierīkot bērnu rotaļu laukumu par EUR 3574,34

4.      ierīkot pēcuzskaites elektrības pieslēgumu par EUR 1510,73

5.      ierīkot drošības sistēmu ar novērošanas kameru EUR 1370,33

6.      ierīkot 3 treileru pieslēguma vietas

7.      vispārējās izmaksas par mērniecības darbiem EUR 399,91

Projekts mērķi sasniegs tikai tad, ja izdosies ierīkot elektropieslēgumu, kam nepieciešams finansējums no pašvaldības budžeta, jo biedrībai tādu līdzekļu nav. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 2. punktu,

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt biedrībai „ROB-LANKA” finansējumu elektropieslēguma ierīkošanai 6415.00 (Seši tūkstoši četri simti piecpadsmit) euro apmērā no struktūrvienības 01.6001 EKK 3260.

2.      Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības norēķinu kontu.

3.      Biedrībai „ROB-LANKA” iesniegt atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz 2014.gada 30.decembrim, (2.pielikums)

 

4.§ Par goda raksta piešķiršanu D.Petrovicam

 Kalētu pagasta pārvalde, gatavojoties Kalētu pagasta 760.pastāvēšanas gadadienai, veikusi Kalētu pagasta iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu tos cilvēkus, kas devuši vislielāko ieguldījumu Kalētu pagasta attīstībai. Visvairāk anketas saņemtas par SIA „Silgme” vadītāju Daini Petrovicu. Tāpēc Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, sagaidot Kalētu pagasta 760.pastāvēšanas gadadienu, ierosina par nozīmīgu ieguldījumu Kalētu pagasta attīstībā apbalvot Daini Petrovicu ar Goda rakstu, norādot, ka Dainis Petrovics ir izveidojis uzņēmumu, kas šogad atzīmēs 10 gadu jubileju, radot darba vietas aptuveni 40 darbiniekiem, kā arī viņš prot apvienot uzņēmējdarbību ar aktīvu sporta dzīvi un atbalsta jaunos sportistus un sporta pasākumus.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.1. un 2.5.punktu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atzīmējot Kalētu pagasta 760.gadadienu, piešķirt D. Petrovicam goda rakstu un naudas balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro) apmērā par nozīmīgu ieguldījumu Kalētu pagasta attīstībā.

5.§ Par finansējuma piešķiršanu zibens aizsardzības sistēmas izveidei Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

 Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores A.Šneideres iesniegumu, kurā lūgts piešķirt papildus finansējumu zibens aizsardzības sistēmas izveidei, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas  2. punktu.

Projekta „Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, ”Purmsātu muižā” būvniecības 1. kārtā netika paredzēta zibens aizsardzības sistēmas atjaunošana, bet jumta izbūves laikā esošā tika demontēta. Lai izveidotu zibens aizsardzības sistēmu un saņemtu kontrolējošo institūciju atļauju internāta ēku ekspluatēt nepieciešami EUR 2791.31 bez PVN ( saskaņā ar „Vega 1” SIA izstrādāto tāmi). Summa ar PVN EUR 3377.49. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt papildus budžeta līdzekļus EURO 3375.00 Purmsātu speciālajai internātpamatskolai zibens aizsardzības sistēmas izveidošanai.

6.§ Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu

 Priekules novada pašvaldība ir noslēgusi dāvinājuma (ziedojuma) līgumus ar SIA LPB par EUR 1000.00, SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” par EUR 1000.00 un SIA „Priekules Bio Enerģija” par EUR 2000.00 strūklakas iegādei Priekules pilsētā.

Priekules novada pašvaldība ir noslēgusi dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar Mairu Dižgalvi par EUR 1000 ziedojumu Gramzdas pamatskolas sporta zāles grīdas montāžai Ilgvara Dižgalvja piemiņai.

Pamatojoties uz nolikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) strūklakas iegādei Priekules pilsētā no:

1.1.   AS LPB – EUR 1000.00

1.2.   SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” – EUR 1000.00

1.3.   SIA „Priekules Bio Enerģija” – EUR 2000.00

2.      Atļaut pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no Mairas Dižgalves EUR 1000apmērā Gramzdas skolas sporta zāles grīdas montāžai.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājai Patricijai Andersonei.

7.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 2014.gada 18.marta. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2014.gada 14.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” uz 1 lp. un  pielikumi pie saistošajiem noteikumiem:

1.pielikums- Priekules novada pašvaldības pamatbudžets 2014.gadam uz 10 lp.

2.pielikums – Priekules novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2014.gadam uz 2 lp.

3.pielikums – Priekules novada pašvaldības speciālais budžets 2014.gadam uz 2 lp.

8.§ Par atbalsta sniegšanu M. R.

 Priekules novada pašvaldībā 2014. gada 7. jūlijā saņemts iesniegums no M. R., par pašvaldības atbalsta saņemšanu, dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Rumānijā – „Romanian Open 2014”, Luksemburgā – „Luxembourg Open 2014”, Anglijā – „Winmau World Masters 2014” un Beļģijā – „Top of Ghent 2014”.

Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 31.01.2013. ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’ (6.2. līdz 711.44 EUR,- gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Sniegt atbalstu M.R.dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Rumānijā – „Romanian Open 2014”, Luksemburgā – „Luxembourg Open 2014”, Anglijā – „Winmau World Masters 2014” un Beļģijā – „Top of Ghent 2014”. Kopā -700 EUR.

9.§ Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 11.jūnijā saņemts Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekles Birutes Freimanes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/975) ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļa pienākumiem ar 2014. gada 1. jūliju.

Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 11.jūnijā saņemts Dzintras Sležes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/974) ar lūgumu pieņemt par speciālo pedagogu Pedagoģiski medicīniskajā komisijā ar 2014.gada 1.jūliju. Tā kā 2014.gada jūlijā pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes nav plānotas A.Purviņa ierosina Dzintru Sleži komisijas sastāvā iekļaut ar 2014.gada 1.augustu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Biruti Freimani,p.k.[:] no Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.jūniju.

2.      Iekļaut Dzintru Sleži, personas kods 191150-11915, Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā ar 2014.gada 1.augustu.

10.§ Par trūkumu novēršanu Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27. marta lēmumā „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.7, 7.§).

 Priekules novada pašvaldības dome2014.gada 27. martā pieņēma lēmumu „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.7, 7.§).

Minētajā lēmumā nav norādīti aprēķini, kā veidojas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi, līdz ar to iedzīvotājiem rodas jautājumi par noteikto tarifu pamatojumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.pantu minētajā lēmumā nepieciešama trūkumu novēršana, norādot lēmuma pamatojumā informāciju, kas paskaidro lēmuma pieņemšanu.

Administratīvā procesa likuma 72.pants nosaka:

72.pants. Kļūdu labošana

(1) Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.

(2) Adresātam ir tiesības prasīt, lai šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa,„pret”- nav, „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

1.      Novērst trūkumus un nemainot lēmuma lemjošo daļu precizēt  2014.gada 27. marta lēmumu „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.7, 7.§)., izsakot to jaunā redakcijā:

“Lai sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Priekules novadā, pagasta pārvalžu vadītāji kopīgi ar finanšu nodaļas speciālistiem veica aprēķinus par patērēto ūdeni katrā pagastā un izvērtēja veiktos ieguldījumus ūdenssaimniecības sakārtošanā.

Tika iegūti rezultāti, kas ir apkopoti vairākās tabulās un tabulas tiek pievienotas šim lēmumam kā pielikumi:

3.pielikums - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TARIFA APRĒĶINS PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, KUR ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINA PAŠVALDĪBA Bunkas pagasts;

 

4.pielikums - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TARIFA APRĒĶINS PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, KUR ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINA PAŠVALDĪBA Gramzdas pagasts;

 

5.pielikums - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TARIFA APRĒĶINS PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, KUR ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINA PAŠVALDĪBA Kalētu pagasts;

 

 

6.pielikums - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TARIFA APRĒĶINS PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, KUR ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINA PAŠVALDĪBA Priekules pagasts;

 

7.pielikums - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TARIFA APRĒĶINS PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, KUR ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINA PAŠVALDĪBA Virgas pagasts.

          

4.1. pielikums

  Izvērtējot iegūtos rezultātus, konstatēts, ka ūdens patēriņa norma mēnesī vidēji vienam iedzīvotājam ir 8 m3; liellopam 4 m3; jaunlopam 3 m3; cūkai 2 m3; aitai, kazai 1,5 m3.

            Lai veicinātu pareizu ūdens patēriņa uzskaiti, ir nepieciešams iedzīvotājus aicināt ūdens ņemšanas vietās uzstādīt ūdens skaitītājus. Ūdens skaitītāju uzstādīšana precizē patērētāja maksājumus par saņemto pakalpojumu.

            Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 1.punktu,

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, „pret”- nav,  „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

1.      Noteikt ūdens patēriņa normu vienai vienībai mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs:

1.1.cilvēks       8 m3;

1.2.liellops      4 m3;

1.3.jaunlops     3 m3

1.4.cūka           2 m3

1.5.aita, kaza   1.5 m3

2.      Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastos saskaņā ar 4.1. pielikumu.

3.      Piemērot 50% atlaidi ūdensapgādes un kanalizācijas tarifam uz vienu cilvēku, ja:

3.1. ūdens tiek pievadīts līdz brīvkrānam dzīvojamās mājas sētā;

3.2. atsevišķi ģimenes locekļi (skolnieki, studenti) tikai epizodiski uzturas dzīvojamā platībā, iesniedzot mācību iestādes izziņu līdz katra gada 25.septembrim.

4.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji, Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

5.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

6.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra lēmums „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.8, 24.§).”

 

 

11.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā

  „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā  Par patapinājuma līguma slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§)

 

            Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 7.jūlijā saņemts novada būvinženiera Jāņa Skadiņa iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1088) ar lūgumu palielināt viņam noteikto degvielas iegādes limitu darba pienākumu pildīšanai par 20 euro, jo viņam noteiktais limits 40 euro mēnesī ir nepietiekams. Mēnesī vidēji nepieciešams iegādāties papildus 18-19 litrus degvielas, kas nepieciešams, lai uzraudzītu novadā veicamos būvdarbus un regulāri kārtotu ar būvniecību saistītos dokumentus būvvaldē Liepājā.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā  „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§) grozījumus, nosakot degvielas limitu no 2014.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.decembrim darba pienākumu pildīšanai

būvinženierim        Jānim Skadiņam                      60 euro mēnesī.

                                                                                                                  

2. Grozījumus kopā EUR 100 pieciem mēnešiem (augusts-decembris) finansēt no Priekules novada attīstības plānošanas nodaļas  budžeta.

12.§ Par atbalstu projektam „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa materiālās bāzes papildināšana”

 Saņemts biedrības “Rob-Lanka” iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa materiālās bāzes papildināšana”, iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” EZF projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 3966.18

            EZF finansējums                                             EUR 3569.56

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR 396.62

 

Dome konstatē, ka Prūšu ūdenskrātuves atpūtas komplekss ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu. Lai to Projektā paredzēts papildināt un uzlabot pakalpojumu iespējas tūristiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksā: iegādāties 3 laivas (2 divvietīgas un 1 četrvietīgu) un ierīkot novērošanas sistēmu. Projektu plānots īstenot no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.martam.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projektu „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa materiālās bāzes papildināšana”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 396.62.

13.§ Par dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7 – 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0318, atsavināšanas procesa izbeigšanu

 Ar 2014.gada 24.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9,12.§) dzīvokļa  īpašumam Nr.6, (kadastra apzīmējums 6415 002 001 006), kas atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Galvenā ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, ar kopējo platību 55,8m2 un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 558/5176 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes, kadastra numurs 6410 002 0064, (turpmāk tekstā – dzīvokļa īpašums) apstiprināta nosacītā pārdošanas cena 3608,41 EUR (trīs tūkstoši seši simti astoņi euro un četrdesmit viens euro cents).

Atbildot uz 2014.gada 08.maija paziņojumu Nr.2.1.7/636 par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, atsavināšanas ierosinātāja un pirmpirkuma tiesīgā persona norāda, ka atsakās no pirmpirkuma tiesībām.

Pamatojoties uz 2014.gada 05.jūnija Priekules novada pašvaldības domes veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.6, atsavināšanas procesa ierosinātāja īrēto pašvaldības nekustamo īpašumu Galvenā iela 7 – 6, Priekule, Priekules novads, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu apmainījusi pret citu pašvaldības īres dzīvokli.

2014.gada 21.jūlijā saņemts S.Kuncītes dzīvojoša Vaiņodes ielā 1 – 4, Priekulē, Priekules novadā, iesniegums Nr. 2.1.5/441 ar lūgumu izbeigt uzsākto atsavināšanas procesu par nekustamo īpašumu Galvenā iela 7 – 6, Priekule, Priekules novads, sakarā ar to, ka, pamatojoties uz 2014.gada 05.jūnija Priekules novada pašvaldības domes veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.6, S.Kuncīte ir pašreizējā šā dzīvokļa īrniece un īrēto dzīvokļa īpašumu atsavināt uz doto brīdi nevēlas.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt atsavināšanas procesu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Nr.6, Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads kadastra numurs 6415 900 0318, 55,8 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 558/5176 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (kad.apz.64150020064001) un zemes (kad.apz. 64150020064).

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

4.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams I. C., deklarētā adrese:[dzīvesvieta], S.K.,[dzīvesvieta], īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, attīstības un plānošanas nodaļai.

5.      Lēmums pārsūdzams vispārējā juridiskajā tiesā civiltiesiskā kārtā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību medību tiesību nomas izsoles atzīšanu par nenotikušu un protokola apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 31.§) medību tiesības uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā nodotas medību nomas tiesību izsolei.

Saskaņā ar Priekules īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas  (turpmāk tekstā – Komisija), 2014.gada 18.jūnija protokolu Nr.8 Komisija, pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu (protokola Nr.9,24.§) 7.punktu un Medību tiesību nomas izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (protokola Nr.10,31.§), 9.punktu, atklāti un vienbalsīgi balsojot, atzina pretendentu iesniegtos pieteikumus par neatbilstošiem augstāk minēto noteikumu prasībām. Komisija nolēma nereģistrēt pretendentus, kā medību tiesību nomas izsoles dalībniekus.

Tā kā izsolei netika reģistrēts neviens medību tiesību nomas izsoles dalībnieks izsole atzīstama par nenotikušu.

Ar 2014.gada 20.jūnija Komisijas protokolu Nr.8a, 2014.gada 20.jūnija medību tiesību nomas izsole par pašvaldībai piederošajām un valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā atzīta par nenotikušu.

2014.gada 20.jūnijā pretendenti mutiski iepazīstināti ar 2014.gada 18.jūnija Komisijas sēdē pieņemto protokolu, ko apliecinājuši ar pašrocīgu parakstu. Pretendentiem izskaidrots Komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums.

            Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu 15.punktu izsoles rezultāti apstiprināmi Priekules novada pašvaldības domes sēdē

Pamatojoties uz Izsoles noteikumu 25.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošo un tās tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību, Kalētu pagastā, Priekules novadā medību tiesību nomas izsoli, par nenotikušu un apstiprināt 2014.gada 20.jūnija īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas protokolu Nr.8a.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Kalētu pagasta pārvaldei.

4.      Publicēt izsoles rezultātus divu darba dienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas Priekules novada mājas lapā

5.      Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

15.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Par Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  otrās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles protokola apstiprināšanu un atkārtotas otrās mutiskās izsoles organizēšanu/neorganizēšanu

 

Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 16.§) pašvaldībai piekritīgās zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov., (turpmāk tekstā – arī zemes vienības) nodotas nomas tiesību izsolē.

            Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 38.§) noteikta zemes vienību otrās mutiskās izsoles sākumcena un apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 14.punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2014.gada 15.jūlijam plkst.15:00.

Informācija par nomas tiesību izsoli Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” noteiktajā kārtībā un termiņos ievietota Priekules novada mājas lapā un izvietota Gramzdas pagasta pārvaldē.

Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 16.jūnijā plkst.11:00 atklāja Komisijas sēdi un konstatēja, ka otrā  mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Izsoles noteikumu 21.punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Pamatojoties uz Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  izsoles noteikumu 21., un likuma „Par pašvaldībām” 21.pnata 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt otro mutisko izsoli par Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.,  par nenotikušu.

2.      Apstiprināt 2014.gada 16.jūlija īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas protokolu Nr. 9.

3.      Izbeigt nomas tiesību izsoles procesu uz Priekules novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov.

4.      Ierakstīt zemesgrāmatā un uzsākt atsavināšanas procesu.

16.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas „Purenes”, Virgas pag., Priekules novada, kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001 atsavināšanas (nojaukšanai) nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes 22.10.2013. iesniegumu Nr.86, reģ.Nr.3-13/1387, Priekules novada pašvaldības dome ar  27.02.2014. lēmumu (prot.Nr.5, 16.§) „Par nekustamā īpašuma „Purenes”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai (nojaukšanai) – ar mērķi nojaukt un sakārtot ar nekustamo īpašumu saistīto ainavu.

Sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma kopējā visvairāk iespējamā cena uz 2014.gada martu ir 4126,00 EUR, vērtējumā norādot, ka īpašuma vērtību veido vienīgi zeme un uz zemes atrodošā daudzdzīvokļa ēka (turpmāk tekstā – ēka) vērtējama, kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums, kurai nav iespējams noteikt vērtību atsavināšanai paredzētā nolūkā un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu nav iespējams arī noteikt ēkas tālāku izmantošanas mērķi, kā vien – ēkas nojaukšana.

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot novērtējumā sniegto informāciju un faktiskos apstākļus secina, ka daudzdzīvokļu ēka konkrētajā gadījumā nav vērtējama kā pašvaldības manta ar pozitīviem bilances rādītajiem un rentabilitāti. Atsavinātāja primārais mērķis šajā gadījumā nav atsavināt īpašumu par pēc iespējas augstāko nosolīto cenu, bet gan nodot ēku nojaukšanai, lai novērstu apkārtējas vides un sabiedrības bīstamības draudus.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro un trešo daļu, mantas nosacīto cenu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome. Tā kā mantas novērtēšanas rezultātā atsavināmajai ēkai nav iespējams noteikt vērtību Priekules novada pašvaldības dome izvērtējot, samērīguma un lietderības principu, nosaka izsoles sākumcenu un izsoles soli, uzskatot, ka šāda domes rīcība nav pretrunā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro un trešo daļu, 10.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt nekustamā īpašuma „Purenes”, Virgas, pag., Priekules nov., daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001 atsavināšanas (nojaukšanas) nosacīto cenu 1,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR bez PVN.

2.      Apstiprināt nekustamā īpašuma „Purenes”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0302, izsoles noteikumus, tiem pievienotās veidlapas un līguma projektu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoli.

4.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas

           

 

17.§ Par nekustama īpašuma Brīvības iela 41,Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Priekules novada pašvaldība, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 1. daļu ierosina atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu skola-internāts, Brīvības ielā 41,Priekule, Priekules nov.,  Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša  01.02.2013. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra numuru 6415 003 0146  5431 m² platībā, būves (internāts) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 001, būves (sūkņu māja) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 002, būves (šķūnis) kadastra apzīmējums 6415 0030146 004, būves (garāža) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 005.   Priekules pilsētas  zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6185.

 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka  (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

 

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

 

[4.]  Skolas direktore I. Tiesnese ir devusi piekrišanu nekustamā īpašuma  Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., atsavināšanai. Nekustamais īpašums  nav nepieciešams pašvaldības,  un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu. Pašvaldība secina, ka lietderīgākais īpašuma izmantošanas veids būtu nodot atsavināšanai, lai nodrošinātu lietderīgu mantas izmantojums.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs  6415 003 0146,  kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra numuru 6415 003 0146  5431 m² platībā, būves (internāts) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 001, būves (sūkņu māja) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 002, būves (šķūnis) kadastra apzīmējums 6415 0030146 004, būves (garāža) kadastra apzīmējums 6415 003 0146 005, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

4.      Pārsūdzams vispārējā juridiskā tiesā civiltiesiskā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. finanšu nodaļai 

18.§ Par nekustama īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 2014.gada 3.jūnijā (reģistrācijas Nr. 32.1.7/917) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.S., dzīvojošs [dzīvesvieta] Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums (turpmāk tekstā - iesniegums), kurā lūgts atsavināt īpašumu „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no  zemes 0,38 ha platībā, dzīvojamās ēkas un kūts. Apzīmējums kadastrā 6458 002 0162.

Izteikts A.S. ierosinājums atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 06.10.1998. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Skujas”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0162, ir nostiprinātas Gramzdas pagasta padomei (ar grozījumiem   zemesgrāmatu tiesneša lēmumu tagad Priekules novada pašvaldībai). Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra numuru 6458 002 0162 0,38 ha platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 110.

 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka  (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

 

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

 

[4.] Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs ir devis piekrišanu nekustamā īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag. Priekules nov. atsavināšanai. Nekustamais īpašums  nav nepieciešams pašvaldības, Gramzdas pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. Dzīvojamā ēka un saimniecības ēka ir fiziski nolietojusies un, lai pašvaldība iegūtu labumu, nepieciešams pārdot.

 

[5.] Izvērtējot A.S.iesniegto iesniegumu, pašvaldībai jāpārliecinās, vai A. S.iesniegums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkta noteikumiem, ka 5) „īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā” un, vai ar Aigaru Samatu   vai kādu no viņa ģimenes locekļiem nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par nekustamā īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag., īri., pēc Gramzdas pagasta pārvaldes sniegtās informācijas (10.07.2014.) nekustamais īpašums „Skujas”, Gramzdas pag., nav izīrēts.

 

[6.] Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra 10.07.2014. datiem, nekustamā īpašumā „Skujas”, Gramzdas  pag., Priekules nov., ir  deklarēta viena persona.

 

 [7.] Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, 2014.gada 17.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0162, kas sastāv no viena zemesgabala 0.38 ha platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustinam Eidejus.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks A. S., adrese:[dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3484

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustinam Eidejus

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

19.§ Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 2014.gada 10.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/966) Priekules novada pašvaldībā  saņemts A.R. iesniegums (turpmāk Iesniegums), kurā lūgts atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu īpašumu Galvenā iela 2, Priekule, 1380 m² platībā, komercēku būvniecībai.

Izskatot iesniegto iesniegumu tiek konstatēts, ka:

[1.] A.R.iesniegumā norādījis, ka vēlas zemesgabalu Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., apbūvēt .

[2.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts zemesgabals Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0108, 1380 m² platībā. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000533857. Zemes vienība  Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., atdalīta no nekustamā īpašuma Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kas ierakstīts Priekules pilsētas zemesgrāmatas   nodalījumā Nr. 100000478540.

[3.] Zemes vienībai Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000478540 II daļas 2.iedaļā ir izdarīta atzīme, ka aizliegts piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu, zemesgrāmatu tiesneša 27.07.2010. lēmums.

[4.] Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 36.panta otro daļu, sadalāmam nekustamam īpašumam par labu nostiprinātās tiesības paliks uz visām jaunradītām daļām, ja vien šīs tiesības jau pirms sadalījuma nav piederējušas vienai noteiktai daļai.

[5.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka  (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

  [6.] Zemes vienībai Galvenā iela 2, Priekule ir noteikts lietošanas mērķis- Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme-kods 0800, kas atbilst Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskam pielikumam Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§).    

Zemes vienība Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov. atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.  

Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir : sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

 

[7.] Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu,   Zemesgrāmatu likuma 36.panta otro daļu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atlikt jautājuma izskatīšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0108, atsavināšanu, līdz beigsies Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000478540 II daļas 2.iedaļā  izdarītā atzīme, par  aizliegumu  piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu, zemesgrāmatu tiesneša 27.07.2010. lēmums. 

2.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. R., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV3434

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

20.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lielā iela 1”, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu

             Priekules novada pašvaldības dome saņēmusi J.V., dzīvojoša [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts  atsavināt zemes vienību „ Lielā iela 1 ”  0.60  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0229 , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā.                 

              Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, zemes vienība „Lielā iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0229  piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības „Lielā iela 1” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, atbilstoši pievienotajai 01.04.2014. mantojuma apliecībai Nr. 1748 (izdevusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) atrodas Jānim Vecvagarim ½ (viena puse) domājamās daļas un 01.04.2014. mantojuma apliecībai Nr. 1746 (izdevusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) atrodas E.V. ½ (viena puse) domājamās daļas piederoša dzīvojamā ēka.

                 Zemes nomas līgumi uz minēto zemes vienību „Lielā iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads , kadastra apz. 6446 005 0229 ar mantiniekiem nav slēgti.

Augstāk minētai zemes vienībai uzmērīšana nav veikta.

Zemes vienība nav  reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Veikt zemes vienības „Lielā iela 1” Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0229, 0.60 ha platībā, kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (8.pielikums).
  2. Uzdot Priekules novada pašvaldības zemes lietu speciālistei I.Lācītei organizēt zemes  vienības „Lielā iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0229, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
  3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Lielā iela 1”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.