Ja bērna vecāki dodas strādāt uz ārzemēm

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, valstī pieaug to personu skaits, kas uz laiku  dodas strādāt ārzemēs.

Vēlreiz gribam atgādināt, vecāki, pirms aizbraukšanas padomājiet, kas notiks ar bērnu, vai viņam būs viss nepieciešamais? Kas šajā laikā par bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs? Aizbraukšana peļņā uz gadu vai ilgāku laiku atņem bērnam vissvarīgāko – tuva cilvēka mīlestību un rūpes, ko var sniegt tikai līdzās esoši vecāki.
Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu, viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešama pārstāvība, piemēram, ir laiks saņemt pasi, jāizmanto ārstniecības iestādes pakalpojumi, jāšķērso valsts robeža, problēmas skolā u.c. Tad ir jautājums, kas būs šī persona, kura tiesiski pārstāvēs bērna intereses?
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.pants nosaka kārtību, kā vecāku aprūpē esošu bērnu nodod citas personas aprūpē. Nododot bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem, vecākiem ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Tātad arī gadījumos, kad vecāki vēlas bērnu nodot  tuvu radinieku, piemēram, (vecvecāku, vecāku brāļu, māsu, otra laulātā, kas nav bērna vecāks, krustmātes) aprūpē, to ir iespējams darīt, tikai tad, ja pirms tam pozitīvu atzinumu devusi vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa. Saņemot bāriņtiesas atzinumu, vecāks arī sastāda pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citai personai. Diemžēl praksē novērots, ka vecāki uz bāriņtiesu ierodas sastādīt pilnvaras pēdējā brīdī – īsi pirms došanās prom, kas apgrūtina bāriņtiesas iespējas savlaicīgi un pilnvērtīgi izvērtēt visus apstākļus, lai varētu atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Šādu rīcību mēs varam vērtēt kā vecāku bezatbildību, vecāku pienākumu nepildīšanu pret bērnu.

Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē

Tieslietu ministrija izstrādājusi vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai Apvienotajā Karalistē.

Vadlīnijas paredzētas, lai ieteikumu un padomu veidā informētu Latvijas ģimenes, par to, kas jāņem vērā bērnu interešu aizsardzībai, pārceļoties uz dzīvi šajā valstī.

Tieslietu ministrija vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka, izceļojot ar bērniem uz citu valsti, Latvijas valstspiederīgajiem jāievēro konkrētās valsts likumi, kā arī noteiktie bērnu aprūpes standarti un tradīcijas.

Reaģējot uz gadījumiem, kad ārvalstu dienesti šķīruši bērnus no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm dažādu pārkāpumu dēļ, 2015. gada 16. decembrī starpinstitūciju darba grupa tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā vienojās par informatīvās un juridiskās palīdzības paplašināšanu Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Līdz ar to tika uzsākts darbs pie šādu vadlīniju izstrādes.

Vadlīnijās iekļautās rekomendācijas palīdzēs Latvijas valstspiederīgajiem orientēties Apvienotajā Karalistē noteiktajā kārtībā, nosacījumos un specifiskajās prasībās attiecībā uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību. Īpaša uzmanība ir veltīta būtiskākajām atšķirībām starp Latviju un Apvienoto Karalisti, vecāku tiesībām un pienākumiem, līdz ar to risinās arī iepriekš minētās problēmas cēloņus.

Vispirms ir izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz Apvienoto Karalisti, šobrīd notiek darbs pie vadlīnijām arī attiecībā uz Īriju, Vāciju un Norvēģiju - valstīm, kur visbiežāk no Latvijas izceļojošās ģimenes nonāk sociālo dienestu redzeslokā saistībā ar bērnu aprūpes noteikumu neievērošanu.

Ar vadlīniju tekstu un infografiku var iepazīties arī Tieslietu ministrijas mājaslapā.