Dokumentu atkārtota izsniegšana

 Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana:

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo        e-pastu (dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv) vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

-vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;

-pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;

-atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, -laulības noslēgšanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;

 -personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.