Dzimtsarakstu nodaļa

 

 

 

Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja Iveta Juškeviča

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Tālrunis 63497941, e-pasts dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdienās no pulksten 8 līdz 12;

Otrdienās no pulksten 8 līdz 12;

Trešdienās no pulksten 8 līdz 12;

Ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.45 līdz 16.00 

 

 Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

1.Reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.pantā  norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības.

2.Izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus.

3.Kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas.

4.Aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus.

5.Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas.

  

*** 

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c.

            
Lekciju un diskusiju kurss norisināsies 7. jūnijā, 12. jūnijā, 14. jūnijā un 19. jūnijā no plkst. 18.00, un tās tiešraidē varēs vērot mājaslapā http://svgimenesmaja.lv/webinari. Lekciju un diskusiju laikā būs iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.

            
Lekciju ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par laulību psihloģiskajiem un ētiskajiem aspektiem un ģimenes attiecību veidošanu, finanšu pratību, laulību tiesiskajiem aspektiem un vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas un bērnu audzināšanas procesā utt.

 

***

2013.gada 24.septembra MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu, nosaka, ar 2014.gada 1.janvāri valsts nodevas likmes ir šādas:

- laulības reģistrācija EUR 14.00 un maksa pēc Noteikumiem Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai (spēkā no 2015.gada 1.augusta);

- civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana EUR 7.00;

- atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana EUR 7.00.

 

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas: 

·    

- ar maksājumu karti (pašvaldības kasē); 

- skaidrā naudā (pašvaldības kasē).

 

No valsts nodevas atbrīvo ( uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

·       Personu ar I un II invaliditātes grupu;

·       Personu, kura atrodas pilnā valsts un pašvaldības apgādībā;

·       Personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;

·       Bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

·    Daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, kas nosaka, “par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” valsts nodeva EUR 71.14

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā”, par izziņas saņemšanu nodevas likme ir 0,71 eiro.

 

*** 

Par Pirmslaulību mācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā

Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, izstrāde izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, kuru mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Apmācības norisināsies līdz š. g. 30. novembrim. Plānots, ka pieteikties apmācībām varēs jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, aizpildot pieteikuma veidlapu un norādot vēlamo apmācības norises vietu (reģionu, pilsētu), apmācības norises laiku.


Plašāk skatīt šeit! 

 

Iznākusi grāmata "Gribu būt tētis"
 

***


Mainās personas koda piešķiršanas kārtība

2017. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā par personas koda piešķiršanu, informē LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Stājoties spēkā jaunajam regulējumam:

personas kods tiks veidots no vienpadsmit cipariem (ciparu skaits personas kodā nemainās), nodrošinot personas kodu neatkārtošanos;

personas koda pirmie cipari būs “32”, bet pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0”līdz “9“. Personas nevarēs izvēlēties sev vēlamo vienpadsmit ciparu kombināciju, to automātiski ģenerēs sistēma;

pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem atdalīs ar defisi (tāpat kā tas ir šobrīd).

Atbilstoši  minētajam, personas koda pirmā daļa vairs nesaturēs personas dzimšanas datus.

Visiem bērniem, kuru dzimšanas fakts tiks reģistrēts no 1. jūlija, personas kods tiks ģenerēts, ievērojot jauno regulējumu personas koda veidošanā (personas koda pirmā daļa nesaturēs bērna dzimšanas datus), neatkarīgi no tā, vai bērns  ir dzimis pirms 1. jūlija (pirms grozījumu spēkā stāšanās). Bērna personas kods tiek ģenerēts un piešķirts bērna dzimšanas fakta reģistrācijas brīdī.

Vecāki nevarēs izvēlēties, vai bērna personas kodu ģenerēt, norādot dzimšanas datus, atbilstoši šā brīža regulējumam, vai pēc jaunā regulējuma. Visiem personas kods tiks ģenerēts atbilstoši jaunajam regulējumam, nenorādot dzimšanas datus.

Persona, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam (ieskaitot), sākot ar 2017. gada 1. jūliju būs tiesīga vienu reizi, personīgi iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegumu, lūgt, lai maina tai piešķirto personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums.

Papildus jāuzsver – ja personas kods vienreiz būs mainīts, otrreiz to mainīt uz citu vai atpakaļ uz tādu, kāds bija pirms maiņas (ar dzimšanas datiem), nevarēs. Mainot personas kodu, personu apliecinošs dokuments kļūst nederīgs un tas ir jāmaina, par ko paredzēta valsts nodeva.

Papildus informāciju par personas koda piešķiršanu, maiņu un ar to saistītajiem jautājumiem var iegūt Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.