Dokumenti

Priekules novada pašvaldības nolikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Nolikumi
NOLIKUMA NOSAUKUMS GADS PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS NOLIKUMS 2020 Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 2019 Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums 2018 Konkursa ''Priekules novada...

lasīt vairāk

Noteikumi
NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”: Lēmums NOTEIKUMI “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” Pielikums Nr. 1 Pielikums Nr. 2 Pielikums Nr. 3 2020 NOTEIKUMI “Ūdenssaimniecības un...

lasīt vairāk

Publiskais pārskats
PUBLISKĀ PĀRSKATA NOSAUKUMS GADS Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2019. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2018. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2017. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2016. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030. gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25. 07. 2013. (protokols nr. 3, 5. punkts) lēmumu. Stratēģija Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam Priekules novada "Attīstības programma...

lasīt vairāk

Priekules novada teritorijas plānojums
AKTUĀLI! ! ! PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015. -2026. GADAM GROZĪJUMI (spēkā/nav piemērojams) Priekules novada pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem ir apstiprinājusi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015. -2026. gadam grozījumi”. Kamēr nav beidzies Teritorijas attīstības...

lasīt vairāk

Publiskie līgumi
Par Pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam Nr. 2. 2. 7/21/88 Deleģēšanas Līgums ar Vaiņodes novada pašvaldību Nr. 2. 2. 7/21/29 Deleģēšanas Līgums ar SIA ''Priekules nami'' Nr. 2. 2. 7/21/28 SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. GND/2020/3. 38. /306-SAD Vienošanās pie 2019. gada 20. novembrī noslēgtā Sadarbības līguma Nr. 5-8....

lasīt vairāk