30.09.2011. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 17)

1.§ Par Priekules novada domes kontā ieskaitītās naudas sadali pedagogu darba samaksai Priekules novada izglītības iestādēs 2011.gada septembrī.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:
 
1.                  Pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrim piešķirt:
                                                           Darba samaksai        VSAOI                     Kopā
1.1. Priekules vidusskolai                   12 775,00 Ls         3 077,50 Ls           15 852,50 Ls;
1.2. Gramzdas pamatskolai                    3 086,00 Ls          743,42 Ls             3 829,42 Ls;
1.3. Kalētu pamatskolai                          4 455,00 Ls        1 073,21 Ls            5 528,21 Ls;
1.4. Krotes Kronvalda Ata
pamatskolai                                             4 251,00 Ls        1 024,07 Ls            5 275,07 Ls;
1.5. Virgas pamatskolai                           3 782,00 Ls           911,08 Ls            4 693,08 Ls;
Kopā                                                                                                             35 178,28 Ls; Septembrī ieskaitīts                                                                                                                         35 347,00 Ls;
Paliek rezervei                                                           0,5 %                                 168,72 Ls.
 
2. Pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gadā piešķirt:
                                                              Darba samaksai             VSAOI                        Kopā
2.1. PII Dzirnaviņas                                 Ls   1389,00               Ls   334,61             Ls   1 723,61;
2.2. Gramzdas pamatskola                     Ls      308,00                 Ls     74,20            Ls      382,20;
2.3. Kalētu pamatskola                           Ls     711,00               Ls   171,28             Ls     882,28;
2.4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola Ls      450,00               Ls   108,41             Ls     558,41;
2.5. Virgas pamatskola                           Ls    356,00                Ls     85,76            Ls      441,76;
Kopā                                                                                                                         Ls   3988,26;
Ieskaitīts septembrī                                                                                                     Ls    4183,00;
Paliek rezervei                                                                                 4,7%                   Ls      194,74.
2.§ Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2011. gada septembrim.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:
 
Apstiprināt Priekules novada izglītības iestādēm sekojošas interešu izglītības programmas 2011. gada septembrim:
1. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 14 stundas nedēļā šādiem interešu pulciņiem - Sporta, Vides izglītības, Mazpulki, Radošo ideju darbnīca, 2.- 4.kl.koris, 2.-5.kl.ansamblis, jautrais rotaļnieks, Lasītāju klubiņš, Gadagrāmatas veidošana.
 
2. Kalētu pamatskolā 14 stundas nedēļā šādiem pulciņiem - 1.-4.kl.koris, Sporta pulciņš, Dzīves skola, Latviskais mantojums, folkloras kopa "Vārtava", Teātra pulciņš, Lietišķās mākslas pulciņš.
 
3. Kalētu Mūzikas un mākslas skolā  3 stundas nedēļā - instrumentālais ansamblis popa, roka un džeza mūzikā.
 
4. Virgas pamatskolā 13 stundas nedēļā šādiem pulciņiem - Dabas pētnieki, 1.-4.kl.ansamblis, 5.-9.kl.ansamblis, Mazpulks, Sporta spēles un VFS, Rokdarbi, Teātra pulciņš.
 
5. Gramzdas pamatskolā       10 stundas nedēļā -    Skatuves runa un teātra pamati, Sports 1.- 4.kl., Sarīkojumu deju 1.- 4.kl., meistardarbnīcas, Tautiskās dejas 1.- 4.kl, Gleznošanas studija, Sporta spēles, 5.-9.kl.koris, 1.-4.kl.mūzikas instrumentu spēle, 5.-9.kl.sporta spēles, folkloras kopa "Jumītis".
 
6. Priekules Mūzikas un mākslas skolā  7 stundas nedēļā šādiem pulciņiem - Zvanu ansamblis, Vokālais ansamblis "Puķu bērni", Mūzikas studija (piedalās mākslas programmas audzēkņi).
 
7. Priekules vidusskolā – 51 stunda nedēļāšādiem pulciņiem -         6.-7.kl.ansamblis, 5.klases ansamblis, 5.-9.kl.koris, 10.-12.kl.jauktais koris, 10.-12.kl.ansamblis, 2.kl.ansamblis ar mūzikas instrumentiem, 2.- 4.kl.koris, Teātra 5-6.kl., Rokdarbi 1.- 4.kl, Folkloras kopa, Mājturības/šūšanas, Sporta (volejbols, basketbols, futbols zēniem, Vispārējā fiziskā sagatavotība meitenēm / sporta spēles), Skolas avīze PVA, Konfekšu ziedu veidošana, Tautiskās dejas 8.-12.kl., Tautiskās dejas 1.kl., Tautiskās dejas 2.-3.kl, Muzikāli teatrāla deju studija.
3.§ Par finansējuma piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrī.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:
 
Interešu izglītības programmu īstenošanā Priekules novadā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta mērķdotācijas 2011.gada septembrī piešķirt:
                                           Stundu    Darba samaksai           VSAOI               Kopā
                                             skaits
1. Priekules vidusskolai          51                Ls 619,29            Ls 149,19             Ls 768,48;
 
2. Gramzdas pamatskolai       10                Ls 121,43            Ls   29,25             Ls 150,68;
 
3. Kalētu pamatskolai             14               Ls 170,00            Ls   40,95             Ls 210,95;
 
4. Krotes Kronvalda Ata
pamatskolai                           14               Ls 170,00            Ls   40,95             Ls 210,95;
 
5. Virgas pamatskolai             13               Ls 157,86           Ls   38,03             Ls 195,89;
 
6. Kalētu Mūzikas
un mākslas skolai                     3              Ls 35,71            Ls     8,60            Ls    44,31;
 
7. Priekules Mūzikas
un mākslas skolai                     7              Ls  85,00            Ls    20,48           Ls 105,48;
 
Kopā                                    112                                                                     Ls 1 686,74.
4.§ Par Priekules novada izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu 2011.gada septembrī.

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis; PRET – nav (Ainars Cīrulis un Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:
 
1. Apstiprināt summu no piešķirtās valsts mērķdotācijas, ko var izmantot iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai:
1.1. Gramzdas pamatskolai                                                                               Ls          463,00;
1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai                                                           Ls          630,35
1.3. Kalētu pamatskolai                                                                                    Ls          661,00;
1.4. Priekules vidusskolai                                                                                 Ls        1893,57;
1.5. Virgas pamatskolai                                                                                   Ls          567,01;
1.6. Purmsātu speciālā internātpamatskolai                                                       Ls        2253,60.
 
2. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas 2011.gada septembrī:

 
 
Direktora
likme
Darba alga par direktora darbu
Darba alga par pedagoģisko darbu
2.1. Gramzdas pamatskola
H[:] Ķ[:]
0,775
410,75
72,86
2.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola
I[:] V[:]
0,895
474,35
142,39
2.3. Kalētu pamatskola
I[:] K[:]
0,775
410,75
217,92
2.4. Priekules vidusskola
A[:] C[:]
1
625,00
0
2.5. Virgas pamatskola
A[:] V[:]
0,827
438,31
182,14
2.6. Purmsātu speciālā internātpamatskola
 
G[:] L[:]
1
 
Ls 640,80
 
Ls 144,83
2.7. Priekules mūzikas un mākslas skola
 
I[:] R[:]
1
 
Ls 457
 
Ls 36,43
2.8. Kalētu mūzikas un mākslas skola
O[:] M[:]
1
Ls 447
0

5.§ Par Priekules novada pedagogu mēneša darba algas likmes apstiprināšanu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:
 
Apstiprināt šādas pedagogu mēneša darba algas likmes Priekules novada pedagogiem 2011.gada septembrī:

Ar pedagoģisko stāžu
Pamatskolās,  mūzikas un mākslas skolās, pirmsskolā.
Priekules vidusskolā
Purmsātu speciālā internāt-pamatskolā
Līdz 5 gadiem
Ls 245
Ls 310
Ls 270
No 5-10 gadiem
Ls 250
Ls 315
Ls 275
Virs 10 gadiem
Ls 255
Ls 320
Ls 280