28.07.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.13)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2011. gadam ”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2011. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Priekules novada pašvaldības 2011. gada budžetu” (saistošie noteikumi pielikumā ).
 

Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt pieņemto saistošo noteikumu projektu Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.
 
 1. Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Priekules novada domes 2009.gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.
3. § Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”” (saistošie noteikumi pielikumā).

2. Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4.§ Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 13. daļu, 15. panta pirmās daļas 11. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu. Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 

Apstiprināt nolikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (Nolikums pielikumā).

5.§ Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
 
 1. Gunta Jonauska- komisijas priekšsēdētāja
 2. Agrita Purviņa- komisijas locekle
 3. Inita Rubeze- komisijas locekle
 4. Arta Brauna- komisijas locekle
 5. Agrita Driviņa- komisijas locekle
 6. Daiga Egle- komisijas locekle
 7. Ainars Cīrulis- komisijas loceklis
 8. Zigrīda Dūduma- komisijas locekle
6. § Par tenisa kortu nomu

 

Izskata Priekules novada sporta metodiķa Mārtiņa Mikāla iesniegumu (reģ.Nr. 3 – 24/168 no 05.07.2011.), kurā lūgts veikt grozījumus 2010.gada 23.decembra sēdes lēmumā „Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§), papildinot to ar 11.punktu – tenisa korta noma.
Pamatojoties uz 08.06.2010.MK noteikumi Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3 un 7.punktu. Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, , Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – 1 deputāte Agrita Driviņa, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Veikt grozījumus 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma „Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§) 2.punktā, papildinot pielikuma Nr.2 II daļu „Priekules daudzfunkcionālā sporta halle” ar 11.punktu šādā redakcijā:
 
 

N.p.k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena Ls
ar PVN
Pakalpojumi
11.
Tenisa korta noma
Tenisa raketes noma (1 gab.)
Tenisa bumbiņas noma (1 gab.)
 1,5 stunda
1,5 stunda
 1,5 stunda
2
1
0,20
 

7. § Par izmaiņām Priekules novada domes iepirkumu komisijas sastāvā

 

Priekules novada domē 2011.gada 7.jūlijā saņemts Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes iesniegums (reģ.Nr.3-03/450) ar lūgumu izslēgt viņu no Priekules novada domes iepirkumu komisijas sastāva.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atbrīvot Rutu BALODI no Priekules novada domes iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 29. jūliju.

2. Iekļaut Priekules novada domes iepirkumu komisijas sastāvā kā iepirkumu komisijas locekli Priekules novada pašvaldības būvinženieri Māri MARKOTU ar 2011.gada 1.augustu.

8.§ Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

2011.gada 11.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts S[:] A[:], dzīvojošs [:] iesniegums, kurā lūgts atsavināt īpašumu „Vējotnes”.
Atbilstoši Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 45. panta nosacījumiem S. A[:]  iesniegumam pievienojis Dzīvojamās telpas īres līguma kopiju.
Ar Priekules novada domes 28.04.2011. lēmumu (prot. Nr. 7) 25§”Par nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanu”, nekustams īpašums „Vējotnes”, Bunkas pag., kadastra numurs 6446 001 0376, nodots atsavināšanai.
Saskaņā ar SIA „LATIO” reģistrācijas Nr. 41703000843, vērtējamā objekta dzīvojamās mājas „Vējotnes”, Bunkas pag., apzīmējums kadastrā 6446 001 0333 001 uz vērtēšanas brīdi 22.06.2011. netiek izmantota, telpas apmierinošā stāvokli, iekšējā apdare morāli un fiziski novecojusi.
Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0376, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0376 0,47 ha, dzīvojamās ēkas un divām palīgēkām , Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0006 8692.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu pantu , 2011.gada 27.jūnija SIA „LATIO”, reģistrācijas numurs 41703000843, nekustamā īpašuma novērtējumu, Finanšu komitejas 2011.gada 19.jūlija atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0376 nosacīto cenu 2650,00 Ls (divi tūkstoši seši simti piecdesmit lati).
 2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā , Lielā ielā 4, Liepājā.
9. § Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam –apbūvētam zemesgabalam „Mehāniskās darbnīcas ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 

2010.gada 16.martā iesniegumu ar vēlēšanos atdalīt un atsavināt daļu no pašvaldības piederošo ēku un zemi –ēkas daļu, kura šobrīd tiek īrēta, iesniedza SIA „[:]” valdes loceklis S[:] S[:].
Ar Priekules novada domes 29.04.2010. lēmumu (prot. Nr. 8) 42 §”Par nekustamā īpašuma Bunkas pagasta „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkas pag., Priekules nov. ,sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi” nolemts uzsākts nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrāde zemes gabalam „Mehāniskās darbnīcas „kas atrodas Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. sadalot trīs daļās.
Saskaņā ar 2011.gada 22.februāra Valsts Zemes dienesta kadastra izziņu pēc sadalīšanas nekustams īpašums sastāv no trīs nekustamiem īpašumiem - nekustama īpašuma nosaukums : „Garāžas”, Bunkas pag., Priekules nov. kadastra numurs 6446 005 0025,: „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0096 un „Garāžu ceļš”, Bunkas pag., Priekules nov. kadastra numurs 6446 005 0021. 
Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkas , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0096, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096   0,3801 ha, un vienas ēkas ,kadastra apzīmējums 6446 005 0096 003 , Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0043 2794.
2011.gada 12.jūlijā SIA „LATIO” reģistrācijas Nr. 41703000843, veica nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pag., apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 novērtējumu. Uz novērtēšanas brīdi (12.07.2011.) nekustamais īpašums ir iznomāts SIA „[:]”, nodokļu maksātāja kods 42103043222, Nomas līguma termiņš - 2011.gada 31.decembris.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma pantu, 2011.gada 27.jūnija SIA „LATIO”, reģistrācijas numurs 41703000843, nekustamā īpašuma novērtējumu, SIA „[:]” reģistrācijas Nr. [:] 16.03.2010. iesniegumu, Finanšu komitejas 2011.gada 19.jūlija atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Atsavināt Priekules novada domei piederošu nekustamu īpašumu , kadastra numurs 6446 005 0096, „Mehāniskās darbnīcas”, adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. , kas sastāv no zemes gabala, apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 un vienas ēkas , kadastra apzīmējums 6446 005 0096 003.
 2. Apstiprināt nekustama īpašuma –apbūvēta zemesgabala „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0096 nosacīto cenu 7080 Ls (septiņi tūkstoši astoņdesmit lati un 00 santīmi ).
 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ”Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. , kadastra numurs 6446 005 0096 izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanas komisijai rīkot atklātu izsoli, un pēc izsoles, iesniegt domei lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 5.  Par pieņemto lēmumu paziņot SIA „[:]”, reģistrācijas Nr.[:], valdes loceklim S[:] S[:] un nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei sagatavot paziņojumu par 2008. gada 2. janvāra nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” nomas līguma laušanu. 
 6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā , Lielā ielā 4, Liepājā.
10. § Par finanšu līdzekļu piešķiršanu un apmaksu zemes ierīcības projekta izstrādei un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanai īpašumam, kas atdalīts no Vaiņodes iela 6A, Priekule

 

2011.gada 18.martā saņemts zemesgabala Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov, kadastra numurs [:] īpašnieču A[:] A[:] A[:] dzīvojošas [:] un I[:] M[:] P[:], dzīvojošas [:] pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:],  Priekules pag., Priekules nov.(turpmāk D[:]. K[:] ) ( 06.06.2006. Pilnvaru sastādījusi un apliecinājusi Zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģ. ar Nr. 11997) pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:], Priekules pag., Priekules nov. iesniegums, kurā lūgts atdalīt divas zemes vienības no īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov.
2011.gada 28.aprīlī Priekules novada dome pieņēma lēmumu atdalīt 2.zemes vienības no īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule -15 00 m² un 3500 m² platībā pirms uzmērīšanas.
Izstrādājot zemes ierīcību projektu īpašumam Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., (atdalot z.v. 15 000 m² un 3500m ² platībā) izveidojusies vēl viena zemes vienība 58116 m² platībā (vairāk vai mazāk ,cik izrādīsies uzmērot dabā). Uz šīs zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas – dzīvojamā ēka, garāžas un pagrabs un piebūve.
Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums Vaiņodes iela 2, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 507 0011, kurš sastāv no 2-stāvu dzīvojamās ēkas un 3 palīgceltnēm. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Priekulē, Vaiņodes ielā 2, zemesgabala platība 5398 m², kadastra numurs 6415 007 0011.Prikeules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 127.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Priekules novada Saistošie noteikumi 2011.gada 19.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus 250 Ls (divi simti piecdesmit lati ) un apmaksāt zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta izstrādes un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanai no pašvaldības budžeta 04.7401 – sadaļas, EKK -2232.

11.§ Par grozījumiem 26.05.2011. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 9; 14.§) “Par maksas apstiprināšanu zemes vienības Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov. pirkšanai”

 

Pamatojoties uz A[:] A[:] A[:] dzīvojošas [:] un I[:] M[:] P[:] ,dzīvojošas [:] pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:], Priekules pag., Priekules nov.(turpmāk D[:].K[:] ) ( 06.06.2006. Pilnvaru sastādījusi un apliecinājusi Zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģ. ar Nr. 11997) iesniegumu, kurā piedāvāts nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 2, Priekule, kadastra numurs 6415 007 0012 pārdošanu par 2773 Ls, īpašuma platība 2716 m² 2011.gada 26.maijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt nekustamā īpašuma –zemes vienības adrese Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6416 007 0010, 2709 m² platībā pirkuma summu 2773,00 Ls un noslēgt pirkuma līgumu.
2011.gada 11.jūlijā Priekules novada domē saņemts D[:]. K[:] iesniegums ar lūguma iekļaut pirkuma summā 125,90 Ls, sakarā ar to, ka radās papildus izdevumi, reģistrējot nekustamo īpašumu Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov. zemesgrāmatā.
D[:] K[:] iesniegumam pievienojusi maksājumu uzdevumu kopijas –sešas par kopējo summu 251,80 Ls,
D[:] K[:] (mutiski) norādīja, ka ½ no kopējās maksājuma summas (126,00Ls ) maksās nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1, Priekule, Priekules nov. pircējs.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Dzintras Krūmiņas iesniegumu, 2011.gada 19.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Izdarīt 26.05.2011. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 8) 14§” Par maksas apstiprināšanu zemes vienības Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov. pirkšanai” šādus grozījumus :
1.1. Aizstāt visā lēmuma tekstā skaitli 2773,00 Ls un vārdus, kur nepieciešams, (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 00 santīmi) ar skaitli 2899,00 Ls un vārdiem, kur nepieciešams,( divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi lati un 00 santīmi).
 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ Par atbalstu investīciju projektā „Priekules pilsētas tranzītielu rekonstrukcija”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
Atbalstīt projekta „ Priekules pilsētas tranzītielu rekonstrukcija”realizāciju;
1.      Sagatavot tehnisko dokumentāciju līdzdalībai 3. atlases kārtā aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
2.      Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai paredzēt Ls 14 000:
2.1. VAS „Latvijas Valsts ceļi” ielas seguma vizuālā novērtējuma sagatavošanai un topogrāfiskai uzmērīšanai – Ls 2000
2.2. Tehniski ekonomiskai analīzei – Ls 4000
2.3. Tehniskā projekta sagatavošanai – Ls 7000
2.4. Investīciju pieteikuma sagatavošanai – Ls 1000
13.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes prot. Nr.3, 16.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Piešķirt vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –
 
1.      I[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], [:], Virgas pag., Priekules nov.. Iesniegumam pievienota dēla [:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
2.      I[:] S[, pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], [:], Priekules pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla [:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
3.      L[:] Z{:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Kalētu pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas [:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
4.      I [:] D[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], [:], Bunkas pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas [:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
5.      D[:] H[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:}, Priekules pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
6.      A[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Virga, Virgas pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla [:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
7.      S[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Virgas pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla [:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
8.      J[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Bunkas pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas [:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
9. S[:] L[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Bunkas pag., Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla [:], dzimuša [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai
14. § Par zemes iznomāšanu U[:] Š[:] Gramzdas pag., Priekules novadā

 

Priekules novada dome izskatīja U[:] Š[:] , adrese [:] Gramzdas pag. Priekules nov. 16.05.2011 iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 0,7 ha platībā. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 64580010359 1,5 ha platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, 4§ piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Iznomāt U[:] Š[:] daļu no Gramzdas pagasta, Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr. 64580010359, 0,7 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.
 2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona Gunta Briekmane.
15. § Par adreses piešķiršanu telpu grupām „Viesturos”,Priekules pag. Priekules novadā

 

Priekules novada dome izskatīja S[:] R[:] 14.06.2011. iesniegumu par adreses piešķiršanu telpu grupām „Viesturos”, Priekules pag., Priekules nov. ( telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 64820050021001004, 64820050021001005 un 64820050021001006.
Īpašums „Viesturi” Priekules pagastā, Priekules novadā 0,8 ha platībā un divstāvu 4- dzīvokļu dzīvojamā ēka un trīs saimniecības ēkas ir reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 20. novembris 1997.g., nodalījuma Nr. 107.
Kostatēts, ka telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64820050021001004 ir reģistrēta adrese Valsts adrešu reģistrā – „Viesturi”– 4, Asīte, Priekules pag., Priekules nov. ( adreses klasifikatora kods 116970208)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
      1.Piešķirt adreses
 
1.1.Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64820050021001005, „Viesturi” – 5, Asīte, Priekules pag., Priekules nov.
1.2.Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64820050021001006, „Viesturi” – 6, Asīte, Priekules pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3401).

16.§ Par grozījumiem 30.09.2010. lēmumā (prot. Nr. 16, 39.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novadā Gramzdas un Priekules pagastos”.

 

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes Guntas Briekmanes
11.07.2011. iesniegumu par Priekules novada domes 30.09.2010. lēmuma Nr.16 precizēšanu.
Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr.16 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novadā Gramzdas un Priekules pagastos” ir konstatētas neprecizitātes , Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.1. Grozīt Priekules novada domes 30.09.2010. lēmuma Nr.16 1.1. punktā vārdu Volemārs aizstāt ar vārdu Voldemārs.
1.2. Grozīt Priekules novada domes 30.09.2010. lēmuma Nr.16 1.7. punktā vārdu Priekules pagasts aizstāt ar vārdu Gramzdas pagasts.
1.3. Grozīt Priekules novada domes 30.09.2010. lēmuma Nr.16 2.4. punktā kadastra Nr. 64820070004 aizstāt ar kadastra Nr. 64820070043.
1.4. Grozīt Priekules novada domes 30.09.2010. lēmuma Nr.16 2.6. punktā kadastra Nr. 64820080066 aizstāt ar kadastra Nr. 64820080013 un platību 5,82 ha aizstāt ar 6,5 ha.
17.§ Par neprivatizēto dzīvokļu Nr. 2,7,8,9,10,11,12 valsts dzīvojamā mājā Liepājas ielā 11A, Priekule, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

2008.gada 9.aprīlī Ministru kabinets pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21. pantu izdeva rīkojumu Nr. 199 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” Priekules pilsētas pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldība) nodotas īpašumā valsts dzīvojamās mājas adrese zemesgrāmatā Priekules novads, Priekule, Liepājas iela 11A, neprivatizētās daļas –dzīvokļa Nr. 2 (kopīpašuma domājamās daļas) 3820/63870; Nr. 7 (kopīpašuma domājamās daļas) 5280/63870; Nr. 8 (kopīpašuma domājamās daļas) 5470/63870; Nr. 9 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870, Nr. 10 (kopīpašuma domājamās daļas) 5300/63870; Nr. 11 (kopīpašuma domājamās daļas) 5540/63870 ;Nr. 12 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870.
Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 21. pants nosaka, ka Valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk — dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā likuma 50.panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada pašvaldību.
Ar Priekules pilsētas domes 22.11.2007.lēmumu (prot. Nr. 13) 14§ ”Par valstij piederošu dzīvokļu:
Nr. 2,7,8,9,10,11,12 Liepājas iela 11A, Priekule, Liepājas raj. pārņemšanu pašvaldības īpašumā” Priekules pilsētas dome nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā izīrētos dzīvokļus Nr.2,Nr. 7 Nr.8,Nr.9,Nr.10,Nr.12 un neizīrēto dzīvokli nr. 11, kuri atrodas dzīvojamā mājā Liepājas iela 11A, Priekule, Liepājas raj.
2008.gada 16.jūnijā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra ar Aktu par neprivatizēto dzīvokļu Nr. 2,7,8,9,10,11,12 valsts dzīvojamā mājā, Liepājas ielā 11A, Priekule, Priekules nov. nodod un Priekules pilsētas pašvaldība (Priekules novada pašvaldība) pieņem pašvaldības īpašumā augstāk minētos dzīvokļus.
Nekustams īpašums –Liepājas ielā 11A, Priekulē, Priekules nov., z.v. kadastra numurs 6415 001 0012, reģistrēts Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0000 8868 uz Latvijas Valsts Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vārda.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr. 199 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda valsts dzīvojamās mājas Liepājas ielā 11A, Priekule, Priekules nov.,( z.v. kadastra numurs 6415 001 0012) neprivatizētās daļas šādus dzīvokļu īpašumus:
1.1. dzīvokļa Nr. 2 (kopīpašuma domājamās daļas) 3820/63870;
1.2. dzīvokļa Nr. 7 (kopīpašuma domājamās daļas) 5280/63870;
1.3. dzīvokļa Nr. 8 (kopīpašuma domājamās daļas) 5470/63870;
1.4. dzīvokļa Nr. 9 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870,
1.5. dzīvokļa Nr. 10 (kopīpašuma domājamās daļas) 5300/63870;
1.6. dzīvokļa Nr. 11 (kopīpašuma domājamās daļas) 5540/63870 ;
1.7. dzīvokļa Nr. 12 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870.
2. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei ( V.Rubeze) veikt lēmuma 1.punktā minēto dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3401).

18.§ Par dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 11A-7, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu

 

2011.gada 3.martā Priekules novada pašvaldībā reģistrēts S[:] S[:], dzīvojošas [:] iesniegums , kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu Liepājas ielā 11A - 7, Priekule, Priekules nov.
S. [:] S[:] iesniegumam pievienojusi:
- 2003.gada 4.jūlija Vienošanās ,reģistra Nr. 6247 par to, ka A[:] P[:] saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” atsakās no dzīvokļa Nr. 7 īpašuma privatizācijas, nododot tiesības privatizēt minēto dzīvokli S[:] V[:].
- laulības apliecības kopiju (laulības apl. [:]), kur pēc laulības noslēgšanas mainīts uzvārds no V[:] uz S[:];
-02.06.2011. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
- izziņu par komunālo maksājumu un īres parādu neesamību.
Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 03.03.2011. S.[:] S[:] nebija pievienojusi visus nepieciešamos dokumentus , kas apliecinātu dzīvokļa īres tiesības ar valsti vai pašvaldību, t.i., īres līgums un izziņas par īres un komunālo maksājumu parādu neesamību. Līdz ar to iesnieguma izskatīšana tika apturēta. 
Pēc pieprasīto dokumentu iesniegšanas, S[:]. S[:] ierosinājums, atsavināt nekustamu īpašumu, atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktam un ir atsavināms likumā noteiktā kārtībā.
 
2008.gada 16.jūnijā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra ar Aktu par neprivatizēto dzīvokļu Nr. 2,7,8,9,10,11,12 valsts dzīvojamā mājā, Liepājas ielā 11A,Priekule, Priekules nov. nodod un Priekules pilsētas pašvaldība (Priekules novada pašvaldība) pieņem pašvaldības īpašumā iepriekš minētos dzīvokļus.
 
2008.gada 9.aprīlī Ministru kabinets pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.pantu izdeva rīkojumu Nr. 199 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” Priekules pilsētas pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldība) nodot īpašumā valsts dzīvojamās mājas adrese zemesgrāmatā Priekules novads, Priekule, Liepājas iela 11A, neprivatizētās daļas –dzīvokļa Nr. 2 (kopīpašuma domājamās daļas) 3820/63870; Nr. 7 (kopīpašuma domājamās daļas) 5280/63870; Nr. 8 (kopīpašuma domājamās daļas) 5470/63870; Nr. 9 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870, Nr. 10 (kopīpašuma domājamās daļas) 5300/63870; Nr. 11 (kopīpašuma domājamās daļas) 5540/63870 ; Nr. 12 (kopīpašuma domājamās daļas) 5140/63870.
 
Atsavināšanai ierosinātais dzīvokļa īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Civillikuma 994.pants nosaka, kapar nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 5.panta pirmo daļu, 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Lēmumu par nodošanu atsavināšanai neprivatizēto dzīvokļa īpašumu Nr. 7 , Liepājas iela11A , Priekule, Priekules nov. 5280/63870 kopīpašuma domājamo daļa, pieņemt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot S[:] S[:].
3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3401).
19.§ Par ēkas „Zeidaki” adreses maiņu

 

Pamatojoties uz VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. vēstuli Nr. 4-04-K/64 „Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem” Priekules novada dome 29.04.2011. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 7) 54 § ”Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules pag., Priekules nov.” 2.punktā saglabāt adresi 2.1. „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov.
2011.gada 26.maijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 8, 20§) nodot atsavināšanai ēkas/ būves, kuru adrese ir „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov. un zemesgabalu ar nosaukumu „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov.
Atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktam ,kas nosaka, ka apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 12.punktam ,kas nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu .
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Izdarīt 2011.gada 29.aprīļa Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 7) 54 § ”Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules pag., Priekules nov.” 2.punkta 2.1.apakšpunktā šādus grozījumus
 1. Mainīt ēkai adresi no „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov., uz „Zeidaku māja”, un noteikt zemes vienībai, apzīmējums kadastrā 6482 001 0043 adresi „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov. -kods klasifikatorā 104818168, pielikumā izkopējums Priekules pagasta kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
 2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ Par zemes robežu ,situācijas un apgrūtinājuma plāna apstiprināšanu zemes vienībai „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0291

 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, SIA „TOPO Libau”, reģistrācijas Nr. 42103042477, 2011.gada 21.aprīļa veikto robežu uzmērīšanu, 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komisijas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu zemes vienībai kadastra apzīmējums 6446 001 0291, nosaukums „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov. un platību 34.75 ha saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
 1. Zemes vienībai kadastra apzīmējums 6446 001 0291 saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu noteikti šādi apgrūtinājumi :
1.1. aizsargjoslas teritorija gar valsts un vietējiem pašvaldību autoceļiem -0,51 ha;
1.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,07 ha;
1.3. tauvas joslas teritorija gar Vārtājas upi – 5,92 ha;
1.4. 25-100 km garas ūdensteces Vārtājas upes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -21,95 ha;
1.5. ierīkota ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija .
Apgrūtinājumi noteikti pamatojoties uz Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi grafisko pielikumu (Apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr. 1,45§).

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.