29.04.2021. domes sēde (protokols Nr.7)

29.04.2021. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.7

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 29.aprīlī                                                              

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē nepiedalās-deputāte Rigonda Džeriņa

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/88-2016 pagarināšanu XX.
 3. Par nekustamā īpašuma ‘’Uzvaras’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.
 4. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 5. Par 16.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 6. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 7. Par nekustamā īpašuma ‘’Vecbrieži’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 8. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai ‘’Mednieku klubs ‘’Mežābele-1’’’’, Kalētu pagastā.
 9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Veckupši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads.
 12. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
 13. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 14. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX.
 15. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 17. Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’ sekmīgai LEADER projekta ‘’Drukas aprīkojuma iegāde’’ realizēšanai.
 18. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 19. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 20. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 23. Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, ‘’Ferma Ģildēni’’, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē.
 24. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX.
 25. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
 26. Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr.165 ‘’Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu’’ atcelšanu.
 27. Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
 28. Par zemes vienības ‘’Liepu kūtiņas’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu.
 29. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 30. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 31. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 32. Par grozījumiem 27.08.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.588 ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Kļavas’’, Priekules pag.,Priekules nov., sadalīšanu.
 33. Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2.un 3.siltumtrases atzaros.
 34. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 20219.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’apstiprināšanu.

 

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                                         darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. 1.Par grozījumiem 25.02.2021.domes lēmumā Nr.132 ‘’Par aizņēmumu investīciju projekta ‘’Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.33) īstenošanai’’.
 2. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei.
 3. Par debitoru parādu dzēšanu.
 4. Par parādu piedziņu no SIA ‘’Alberta saimniecība’’.
 5. Par parāda piedziņu no XX.
 6. Par parāda piedziņu no XX.
 7. Par dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX.
 8. Par dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX.
 9. Par parāda piedziņu no XX.
 10. Par parāda piedziņu no XX.
 11. Par parāda piedziņu no XX.
 12. Par parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’Alberta saimniecība’’.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 19. Par daļu no zemes vienības ‘’Paplakas barona mežs’’, Virgas pagastā, iznomāšanu XX.
 20. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
 21. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.4 un Nr.6 dzīvojamajā mājā Dīķa iela 2B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 22. Par nekustamā īpašuma ‘’Mētras’’, Priekules pagasts, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 23. Par daļu no pašvaldības zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā.
 24. Par mežaudžu uzņemšanu bilancē.
 25. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX , Gramzdas pagastā, Priekules nov.
 26. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX , Gramzdas pagastā, Priekules nov.
 27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX , Gramzdas pagastā, Priekules nov.
 28. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021.lēmuma Nr.94 (prot.Nr.4, 26.punkts) atcelšanu.
 29. Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
 30. Par saistošo noteikumu Nr.7/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’ apstiprināšanu.
 31. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba.
 32. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā.
 33. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu.
 34. Par daļu no zemes vienības ‘’Centrs ap ūdenstorni’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.
 35. Par papildus aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā KF projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai.
 36. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’.
 37. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21 ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3-1punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža’’ apstiprināšanu.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021.
 2. Par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru ‘’Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums’’.
 3. Par Priekules novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piesķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 4. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu XX.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Puķes’’, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.
 2. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Ziediņiem’’, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.
 3. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Centrs pie meža’’, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.
 4. Par nekustamā īpašuma ‘’Meistari’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 5. Par zemes vienības ‘’Vagari’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’.
 6. Par 24.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 7. Par 24.03.2016.zemes nomas līguma nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 8. Par daļu no ‘’Saulaines garāžas’’, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX.

 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/88-2016 pagarināšanu XX.
 3. Par nekustamā īpašuma ‘’Uzvaras’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.
 4. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 5. Par 16.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 6. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 7. Par nekustamā īpašuma ‘’Vecbrieži’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 8. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai ‘’Mednieku klubs ‘’Mežābele-1’’’’, Kalētu pagastā.
 9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Veckupši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads.
 12. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
 13. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 14. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX.
 15. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 17. Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’ sekmīgai LEADER projekta ‘’Drukas aprīkojuma iegāde’’ realizēšanai.
 18. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 19. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 20. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 23. Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, ‘’Ferma Ģildēni’’, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē.
 24. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX.
 25. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
 26. Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr.165 ‘’Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu’’ atcelšanu.
 27. Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
 28. Par zemes vienības ‘’Liepu kūtiņas’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu.
 29. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 30. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 31. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 32. Par grozījumiem 27.08.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.588 ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Kļavas’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 33. Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2.un 3.siltumtrases atzaros.
 34. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 20219.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

 

 

1.

Par grozījumiem 25.02.2021. domes lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai”

 (lēmums Nr.227)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 4.punktu,   atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  grozījumiem 25.02.2021. domes lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai’’.

 

 

2.

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei

(lēmums Nr.228)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            2021. gada 07. aprīlī pašvaldībā saņemts Priekules daudzfunkcionālās sporta halles sporta metodiķa Raita Feldmaņa iesniegums (reģ. Nr. 2.1.3/21/143), kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 500 EUR apmērā no ZS “Ruģi”.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei.

 

3.

Par debitoru parādu dzēšanu

(lēmums Nr.229)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punktu, Komerclikuma 406.pantu, Maksātnespējas likuma 75.panta otro punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu  un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  debitoru parādu dzēšanu.

 

 

4.

Par parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

(lēmums Nr.230)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no SIA ‘’Alberta saimniecība’’.

 

 

5.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.231)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz , likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

 

6.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.232)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6)punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

 

 

7.

Par dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.233)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz  „Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2.13.1/17/349” 2.1.2. un 4.5. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX.

 

 

8.

Par dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.234)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz, 31.03.2011. „Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma Nr.46” 6.1.3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX.

 

 

9.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.235)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz , 26.01.2017. „Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2.13.1/17/264” 2.1.2. un 4.5. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

 

 

10.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.236)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 10.04.2019. „Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2.13.1/19/560” 2.1.2. un 4.6. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

 

 

11.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.237)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz , 01.08.2010. „Dzīvojamās telpas īres līguma” 2.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

 

 

12.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.238)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  parāda piedziņu no XX.

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Jautājumu neizskata, jo XX parāda nomaksu ir veicis.

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.239)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Jautājumu neizskata, jo XX parāda nomaksu ir veicis.

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

(lēmums Nr.240)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”.

 

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.241)

 

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai 

(lēmums Nr.242)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/585-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību Jasmīnu iela 3, kadastra apzīmējums 6458 0010219.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai .

 

19.

Par daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs”, Virgas pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr.243)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2021.gada 16.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/849-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0237,  palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs”, Virgas pagastā iznomāšanu XX.

 

20.

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.244)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.15, 657. punktu zemes vienība “Atkritumu Izgāztuve”, Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 23.01.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.2, 15. punktu zemes vienība “Blakus Burvjiem”, Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamos  īpašumus nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.

 

21.

(lēmums Nr.245)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/659-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokļus Nr.4 un Nr.6, Dīķa ielā 2B Priekulē , Priekules novadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.4 un Nr. 6 dzīvojamajā mājā Dīķa iela 2B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

22.

Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.246)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 28.01.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 23 (protokols Nr.2) “Par nekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu”, tika pieņemts lēmums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mētras”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

23.

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā

(lēmums Nr.247)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 26.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/435-S), kurā lūgts nodot daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 7500 m2  platībā ar apbūves tiesībām, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo daļu,42.panta otro daļu, 43.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā.

 

 

24.

Par mežaudžu uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.248)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sekojošu mežaudžu uzņemšanu bilancē no 01.01.2021.:

 

 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Jaunrijas”, Bunkas pag., kadastra apzīmējums 6446 006 0088 – 1,29 ha ar uzskaites vērtību 99 EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Atkritumu Izgāztuve “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 003 0081 – 0,66 ha ar uzskaites vērtību 5,00   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Purvs “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 008 0114 – 33,7 ha ar uzskaites vērtību 11 382 EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Dobelīši “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 003 0036 – 3,45 ha ar uzskaites vērtību 928   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Aizvīķu kapi “, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 003 0108 – 1,00 ha ar uzskaites vērtību 1313   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Veckupši “, Virgas pag., kadastra apzīmējums 6498 003 0183 – 4,84 ha ar uzskaites vērtību 870   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Centrs1 “, Kalētu pag., kadastra apzīmējums 6464 001 0241 – 0,66 ha ar uzskaites vērtību 11,0   EUR.

 

 

 

25.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu

(lēmums Nr.249)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 20.aprīlī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu.

 

 

 

26.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu

(lēmums Nr.250)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 20.aprīlī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu.

 

 

27.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu

(lēmums Nr.251)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 20.aprīlī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu.

 

 

 

28.

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 26. punkts ) atcelšanu

(lēmums Nr.252)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kodsXX , 14.04.2021. iesniegums (Reģ.nr.2.1.4/21/821-S), ar lūgumu atcelt 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 4, 26. punkts) par atsavināšanas ierosinājumu.

Pamatojoties uz 14.04.2021. iesniegumu Nr.2.1.4/21/821-S, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 26. punkts ) atcelšanu.

 

 

29.

Par Priekules novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

(lēmums Nr.253)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 70. pantu, 71. panta pirmo daļu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

 

30.

Par saistošo noteikumu Nr.7/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.254)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.7/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

31.

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba

(lēmums Nr.255)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore pašvaldībā ir iesniegusi lūgumu atbrīvot viņu no direktores pienākumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu un „Vispārējās izglītības likuma” 11. panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba.

 

32.

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

(lēmums Nr.256)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amata pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija un tika izsludināts konkurss, kurā dokumentu iesniegšanas termiņš bija 14.aprīlis. Tika saņemts 1 pretendenta iesniegums. Komisija atbilstoši „ Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikumam”, kas apstiprināts 2017.gada 26.janvārī,  ir izvērtējusi kandidātu un izvirza apstiprināšanai amatā Ingu Sedolu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu un „Vispārējās izglītības likuma” 11. panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā.

 

33.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

(lēmums Nr.257)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2020. gadā Priekules pilsētā un pagastā tika uzsākta KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas realizācija. Projekta īstenošanai pašvaldība veica ieguldījumu pamatkapitālā 2 576 602 EUR apmērā, ko saņēma no Valsts kases uz aizdevuma līguma pamata, kā arī papildus projekta īstenošanai tiek saņemts finansējums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. 2021. gada rudenī paredzētas projekta īstenošanas beigas, kā rezultātā nepieciešams nodrošināt Priekules pilsētas Galvenās ielas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, secināts, ka papildus nepieciešamais finansējums ir 57 923 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

34.

Par daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr.258)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 21.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/876-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni” 1,3 ha platībā, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX.

 

 

35.

Par papildus aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai

(lēmums Nr.259)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pārskatot visas ar projektu saistītās izmaksas, tika secināts, ka galīgai projekta realizācijai ir nepieciešams papildus finansējums 90 305 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET – 4 deputāti (Inese Meļķe, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par papildus aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai.

 

 

36.

Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’

               (lēmums Nr.260)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada domē saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores Ineses Kudumas  19.04.2021.iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/21/167) ar lūgumu piešķirt limitu telefona sarunām darba jautājumu risināšanai Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora vietniekam izglītības jomā profesionālajā ievirzē.

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’.

 

 

37.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21

"Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža" apstiprināšanu

(lēmums Nr.261)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 (turpmāk – saistošie noteikumi), Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nepieciešams svītrot 3.3.punktā tekstu:

 

“Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN 3)

TIN 3-1 Teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas”,

atzīstot to par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

 

            Detālplānojuma izstrādāšanas prasība pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir kļūdaini norādīta saistošajos noteikumus jau no to pieņemšanas brīža un nav nepieciešama.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21

"Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža" apstiprināšanu.

 

38.

Par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021

(lēmums Nr.262)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021.

 

 

 

39.

Par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

(lēmums Nr.263)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma Par pašvaldībām 15.panta 4.puktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

 

 

40.

Par Priekules novada pašvaldības bibliotēku nolikumu un

bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu,

gatavojoties kārtējai bibliotēku akreditācijai

(lēmums Nr.264)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu, 21. panta 1. daļas 8. punktu, Bibliotēku likuma 4. panta 2. daļu, 5. panta 3. daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bibliotēku nolikumu un bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu, gatavojoties kārtējai bibliotēku akreditācijai.

 

 

41.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.265)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 31.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/21/713-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz divistabu dzīvokli XX.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

42.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.266)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 30.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/21/692-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz dzīvokli XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

43.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu

(lēmums Nr.267)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

`           2021. gada 13.aprīlī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.

 

 

44.

Par  īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu XX

(lēmums Nr.268)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

 2021.gada 6.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu XX.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu un 25.11.2010. (atpreciz.13.01.2011.) Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 12.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu XX.

 

 

 

45.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Puķes”, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

(lēmums Nr.269)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti piecu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Puķes” 4,7 ha platībā, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Puķes”, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

(lēmums Nr.270)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti četru personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.

 

 

47.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

(lēmums Nr.271)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti četru personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.

48.

Par nekustamā īpašuma  “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.272)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX 24.03.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/660-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov., 2,50 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6446 005 0153 , Bunkas pagastā.           

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8. punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

49.

Par zemes vienības “Vagari”, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu

IK “Līga JV”

(lēmums Nr.273)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 15.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/571-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV” XX  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību  „Vagari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 007 0106, kadastra apzīmējums 6446 007 0009  3,25  ha platībā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par zemes vienības “Vagari”, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu IK “Līga JV”.

 

 

 

 

50.

Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 termiņu pagarināšanu M.Viesim, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.274)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2021.gada 30.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/699-S, ar lūgumu pagarināt 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/31 termiņus.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 termiņu pagarināšanu XX.

 

 

51.

Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.275)

 

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 30.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/698-S, ar lūgumu pagarināt 24.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

52.

(lēmums Nr.276)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX,  08.04.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/765-S  ar iznomāt daļu no zemes  “Saulaines garāžas”, Saulaine , Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0190.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX.

 

53.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.277)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 21.04.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.5/21/880-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-32,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

54.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/88-2016  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.278)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

2021.gada 21.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/884-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/88-2016,  uz zemes vienību  „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0222  1,80  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/88-2016  pagarināšanu ar XX.

 

 

55.

Par nekustamā īpašuma  “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.279)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts , Priekules nov.,  1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0184 .                 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

56.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.280)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 20.04.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/873-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 114 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

 

 

57.

Par 16.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.281)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada  20.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Liepājā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/864-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes Uzvaras iela 5, Gramzdas pagastā nomu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 16.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

58.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.282)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

59.

Par nekustamā īpašuma „Vecbrieži”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr.283)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/897-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecbrieži”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Vecbrieži’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

 

60.

Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1””, Kalētu pagastā 

(lēmums Nr.284)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku klubs “Mežābele 1” ”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, 20.04.2021. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/891-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6464 002 0051, 6464 004 0022 un 6464 004 0413, Kalētu pagastā.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1””, Kalētu pagastā.

 

61.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.285)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

62.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.286)

 

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

63.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule,  Priekules novads

(lēmums Nr.287)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule,  Priekules novads.

 

 

 

 

 

64.

Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu

(lēmums Nr.288)

Ziņo:I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods , 14.04.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.7/21/822-S), kurā lūgts rast iespēju noslēgt ceļa servitūta līgumu uz pašvaldības zemes vienībai „Ozolaine”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0179 .

Vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta līguma slēgšanu.

 

 

65.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.289)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/862-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5-4,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

66.

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

(lēmums Nr.290)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX.

 

 

67.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.291)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums(reģistrācijas Nr.2.1.4/ 21/814-S, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0156 , 0,3 ha  platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

68.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.292)

 

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

 

69.

Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai “Priekules veloklubs” sekmīgai LEADER projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” realizēšanai

(lēmums Nr.293)

Ziņo: U.Ržepicka

Deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pašvaldībā 2021.gada 26.aprīlī saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums (reģistrēts 26.04.2021., Nr.2.1.4/21/916-S) par piešķirtā līdzfinansējuma palielināšanu sekmīgai LEADER projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” (projekta Nr.21-02-AL13-A019.2203-000004) realizēšanai.  Biedrība informē, ka ir uzsākuši projekta ieviešanu, taču ir saņemta cenu aptaujā izvēlētā aprīkojuma piegādātāja informācija, ka par cenu piedāvājumā norādīto cenu šīs iekārtas vairs nevar piegādāt, jo iekārtu cenas pie ražotāja COVID-19 izraisītās pandēmijas dēļ ir pieaugušas. Pēc izmaiņām cenu piedāvājumā projekta kopējās izmaksas ir 6 219,40 EUR, t.sk. ELFLA publiskais finansējums ir 4253,88 EUR.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai “Priekules veloklubs” sekmīgai LEADER projekta ‘’Drukas aprīkojuma iegāde’’ realizēšanai.

 

 

70.

Par nekustamā īpašuma  „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

                   (lēmums Nr.294)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

                 Nekustamais īpašums „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0308 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610706 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  5,23 ha platībā - 1,76 ha mežs, 0,80 ha – krūmāji, 0,01 ha zeme zem ūdens un 1,52 ha  purvs , 1,14 – lauksaimniecības zeme.

Pašvaldība ierosina nekustamā īpašuma atsavināšanu, jo tā nav nepieciešama pašvaldībai vai  tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

71.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.295)

Ziņo:I.Lācīte

 

Ar 29.04.2021. Priekules novada domes lēmumu nekustamais īpašums  “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0308, tiks nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  – 5,23  ha platībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

72.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.296)

Ziņo:I.Lācīte

 

Ar 28.01.2021. Priekules novada domes lēmumu Nr.24, protokols Nr. 2,  nekustamais īpašums  “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0088, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0088  – 8,89  ha platībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanai.

 

73.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.297)

 

Ziņo:V.Jablonska

 

            2021.gada 27.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/21/936-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz divistabu dzīvokli Raiņa iela 31 dz. Nr.1, Priekulē.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

74.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.298)

Ziņo:V.Jablonska

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            2021.gada 27.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/21/942-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz divistabu dzīvokli Smilšu iela 11 dz. Nr.1, Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

75.

Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.299)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas Civillikuma 968.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē.

 

 

76.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.300)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

2021.gada 26.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/915-S) , kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3/2009 .

Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 1A, Priekulē, Priekules nov. , ēkas kadastra apzīmējums 6415 008 0014 013, ar kopējo platību 25,2 m2.

       Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX .

 

 

77.

Par zemes nomas līguma pārslēgšanu

(lēmums Nr.301)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 21/913-S, kurā lūgts pārslēgt mazdārziņa nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/463, palielinot iznomāto zemes platību no 200 m2 uz 300 m2 .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu.

 

 

78.

Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr. 165 „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu

(lēmums Nr.302)

Ziņo:I.Avotiņa

 

25.03.2021. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 165 (protokols Nr.6, 1.punkts) „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

23.04.2021. pašvaldībā tika saņemta VARAM vēstule Nr.1-132/4048, kurā norādīts, ka kopīgas pilsētas un pagasta pārvaldes izveidei nav pamata, jo patreizējais novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Priekules pilsētā.

VARAM vēstulē ierosināts izveidot Priekules pagasta pārvaldi un tās nolikumā paredzēt, ka no 2021.gada 1.jūlija Priekules pagasta pārvalde nodrošinās Priekules pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību.

Lai nodrošinātu Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot Priekules pagasta  pārvaldi un tās nolikumā noteikt, ka Priekules pilsētā sākot ar 2021.gada 1.jūliju Priekules pagasta pārvalde nodrošinās arī Priekules pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr. 165 „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu’’ atcelšanu.

 

 

79.

Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.303)

Ziņo:I.Avotiņa

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2021.gada jūlijā darbu uzsāks Dienvidkurzemes novada dome. Priekules novada pašvaldības dome savu darbību izbeigs.

Lai nodrošinātu Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot Priekules pagasta pārvaldi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.1.panta trešo daļu -
pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  pirmās daļas 2.punktu, 69.1 , 69.2 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

 

80.

Par zemes vienības „Liepu kūtiņas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu

(lēmums Nr.304)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes vienības „Liepu kūtiņas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu.

 

81.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.305)

 

Ziņo:U.Ržepicka

 

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, MKN Nr. 628 82., 90. punktus, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

82.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.306)

 

Ziņo:V.Jablonska

 2021.gada 28.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX un XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/21/945-S), ar lūgumu par īres tiesību izbeigšanu un īres tiesību piešķiršanu dzīvojamai telpai XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

83.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.307)

Ziņo:V.Jablonska

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

 2021.gada 14.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums (ind.2.1.5/21/817-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības XX.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

84.

(lēmums Nr.308)

 

Ziņo:I.Lācīte

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 588 “Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu” tika konstatēts, ka lemjošajā daļā 2.punktā nepieciešams jaunā nosaukuma „Dižkļavas” vietā „Kļaviņas”, tā kā nosaukums “Dižkļavas” jau ir reģistrēts Priekules pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 588 “ Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu”.

 

 

85.

Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2. un 3. siltumtrases atzaros

(lēmums Nr.309)

 

Ziņo:V.Jablonska, A.Razma

 

            Lai veicinātu siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumu attīstību Priekules pilsētā, ar mērķi samazināt apkures tarifu patērētājiem ir nepieciešama sistēmas modernizācija, piesaistot stratēģisko investoru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija: “1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2.un 3.siltumtrases atzaros.

 

 

86.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.310)

 

Ziņo:V.Jablonska

 

Ir nepieciešami grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos (turpmāk – saistošie noteikumi), jo Priekules novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un apstiprinājusi tās nolikumu.

 

Pamatojoties uz Mlikuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

 

87.

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pavāri”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.311)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/897-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavāri”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0115 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lielpavāri”.

pieņemt lēmumu par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pavāri”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.227 līdz Nr.311

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:00

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

227. Par grozījumiem 25.02.2021. domes lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.227           

          (protokols Nr.7,  1.punkts)

 

Par grozījumiem 25.02.2021. domes lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai”

2021. gada 25. februārī Priekules novada pašvaldība lēma par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai.

Sākotnēji projekta realizācija tika paredzēta kā prioritārais projekts, taču likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punkts noteica, ka aizņēmumu iespējams saņemt vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam. Tādēļ tika pieņemts lēmums, ka projekts “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” tiks virzīts, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka aizņēmumu iespējams saņemt “pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras projektiem un būvprojektu izstrādei Eiropas Savienības fondu projektiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajai kārtībai”.

2021. gada 11. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Priekules novada pašvaldība izvērtēja, ka projekts “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” atbilst Ministru kabineta noteikumu 3.1.2. apakšpunktam, kurš nosaka, ka aizņēmumu iespējams saņemt “pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro”.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus 25.02.2021. domes lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” ( ATTP IP 1.33.) īstenošanai”, izslēdzot lemjošās daļas 1. punktu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 4.punktu,   atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt Priekules  novada pašvaldības  domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr. 132 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai” (protokols Nr. 4, 63.p.) šādus grozījumus:
  1. Izslēgt lemjošās daļas 1. punktu “Atzīt projektu “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” par pašvaldības prioritāro projektu”.

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

228. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.228           

          (protokols Nr.7, 2 .punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei

 

            2021. gada 07. aprīlī pašvaldībā saņemts Priekules daudzfunkcionālās sporta halles sporta metodiķa Raita Feldmaņa iesniegums (reģ. Nr. 2.1.3/21/143), kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 500 EUR apmērā no ZS “Ruģi”.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos novusa inventāra un novusa galdu iegādei.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt ziedojumu 500 EUR apmērā no ZS “Ruģi”.

 

 1. Minēto ziedojumu izlietot novusa inventāra un novusa galdu iegādei.

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild Priekules daudzfunkcionālās sporta halles vadītājs Mārtiņš Mikāls.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules daudzfunkcionālā sporta halle

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

229. Par debitoru parādu dzēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.229           

          (protokols Nr.7,  3.punkts)

 

Par debitoru parādu dzēšanu

 1. Analizējot Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus, konstatēts, ka uz šī lēmuma Pielikumā minēto debitoru parādiem attiecināmi zemāk minēto normatīvo aktu nosacījumi, līdz ar to tos nepieciešams dzēst no grāmatvedības uzskaites datiem.

 

 1. Komerclikuma 406.pants: No komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.

 

 1. Maksātnespējas likuma 73.pants. Kreditoru prasījumu iesniegšana

(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

(2) Ja kreditors nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

 

 1.  Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa: Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. […]

25.panta pirmā daļa: Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos:

3) fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;

4) nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem – ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas4.punktu. Tas ir -  nav piedzīts trīs gadu laikā no tā spēkā stāšanās;

5) nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tas ir – nodokļa parāda summa mazāka par EUR 15.

 1. Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumā (protokols Nr.10, 1.§) apstiprināto noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punkts nosaka: “Izslēdz no uzskaites prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo darījuma partneris likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš,[…]”

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punktu, Komerclikuma 406.pantu, Maksātnespējas likuma 75.panta otro punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu  un Finanšu komitejas 22.04.2021. sēdes lēmumu,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Pielikumā minētos debitoru parādus un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēst un izslēgt no grāmatvedības uzskaites.

 

 1. Uzdot Finanšu nodaļai līdz 31.05.2021. veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

 

 1. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:  eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

230. Par parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.230           

          (protokols Nr.7,  4.punkts)

 

Par parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

231. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr. 231           

          (protokols Nr.7,  5.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

232. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.232           

          (protokols Nr.7,  6.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

233. Par dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.233           

          (protokols Nr.7,  7.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

234. Par dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.234           

          (protokols Nr.7,  8.punkts)

 

Par dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

235. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.235           

          (protokols Nr.7,  9.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

236. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.236           

          (protokols Nr.7,  10.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

237. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.237           

          (protokols Nr.7,  11.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

238. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.238           

          (protokols Nr.7,  12.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

239. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.239           

          (protokols Nr.7,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

240. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.240           

          (protokols Nr.7,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

241. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.241           

          (protokols Nr.7,  17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

242. Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai     

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.242           

          (protokols Nr.7,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai     

 

Nekustamais īpašums (zeme) Jasmīnu iela 3, kadastra Nr. 64580010219, Gramzdas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010219  0,31 ha platībā.

2021.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/585-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību Jasmīnu iela 3, kadastra apzīmējums 6458 0010219, Gramzdas pagastā.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējai piederošs ēku/būvju īpašums Jasmīnu iela 3, kadastra Nr. 6458 501 0006. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.03.2021. sēdes lēmumu Nr.187, tika nolemts  reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā un zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc reģistrācijas zemesgrāmatā.

2021.gada 14.aprīlī nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 3, kadastra Nr.6458 001 0219, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0219 – 0,31 ha platībā, Gramzdas pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

243. Par daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs”, Virgas pagastā iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.243           

          (protokols Nr.7,  19.punkts)

 

 

Par daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs”, Virgas pagastā iznomāšanu XX

 

2021.gada 16.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/849-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0237, Virgas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Paplakas barona mežs” 1,58 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0237, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Iesniedzēja lūdz iznomāt daļu no zemes vienības 0,4 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

Nodokļa parāda nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2.punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020237, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt XX, daļu no zemes vienības “Paplakas barona mežs” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020237, Virgas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu (   pielikums).

4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.maijam;

4.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

244. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.244           

          (protokols Nr.7,  20.punkts)

 

 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.15, 657. punktu zemes vienība “Atkritumu Izgāztuve”, Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 23.01.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.2, 15. punktu zemes vienība “Blakus Burvjiem”, Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamos  īpašumus nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē 01.01.2021. nekustamos  īpašumus:

 

 • “Atkritumu Izgāztuve”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0081    4,93 ha  platībā , ar kadastrālo vērtību 1730  EUR ;
 • “Blakus Burvjiem” , Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0079    2,60 ha  platībā, ar kadastrālo vērtību  1128  EUR.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                        

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 •  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska