30.11.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

531. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.531                  

          (protokols Nr.8, 1.punkts)

 

 Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX

 

Virgas pagasta pārvalde informē, ka ir nepieciešams veikt parādu piedziņu un izlemt par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX.

Situācija par esošo parādu un īres līguma laušanu izskatīta 9.novembrī Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē Virgas pagasta pārvaldē un Finanšu komitejas sēdē.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Starp Virgas pagasta padomi un XX, personas kods XX, 2004.gada 2.februārī noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par viendzīvokļa mājas  ‘’Kalneniekos’’, Virgas pagastā  īri. 2017.gada 18.janvārī ar īrnieci noslēgta Vienošanās Nr.2.13.1/17/147 par papildinājumiem un grozījumiem Dzīvojamās telpas īres līgumā (p.1.19. un p.1.20.) kurš stājas spēkā ar 01.02.2017.

Dzīvokļa kopējā platība ir 58.6 m2, tajā ir trīs istabas, malkas apkure.

 

 1. Īrniece nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 645.49 apmērā.

 

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 27.11.2012. – 30.10.2017. EUR 525.56;

                                    - saimniecības ēku īre 01.12.2012. – 30.10.2017. EUR 17.78;

                                    - apsaimniekošana 01.02.2017. – 30.10.2017. EUR 102.15.

 

 1. Ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 2.93;

-          saimniecības ēku īre EUR 0,34;

-          ēku apsaimniekošana EUR 11.35;

-          Kopā mēnesī EUR 14.62.

4.         Pēdējais maksājums no īrnieces EUR 20.00 apmērā saņemts 31.08.2016.

 

 1. 2016.gada 8.decembrī īrniece noslēdza Nr.2.13.2/117 vienošanos par parāda samaksu par summu 493.31 EUR. Parādniece apņemas laikā no 2016. gada 25.decembra līdz 2017.gada 25.novembrim  parādu nomaksāt. Katru mēnesi dzēst parāda summu EUR 41.00, kā arī apmaksāt tekošo rēķinu par tekošo mēnesi. Vienošanās par parāda atmaksu netika pildīta.

 

 1. 16.10.2017. Virgas pagasta pārvalde īrniecei nosūtīja atgādinājumu (Nr.2.1.17/17/1418-N no 13.10.2017.) par parāda esamību un lūdza to līdz 31.10.2017. labprātīgi samaksāt vai arī informēt pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

 

03.11.2017. Virgas pagasta pārvalde īrniecei nosūtīja Uzaicinājumu ierasties Virgas pagasta pārvaldē šā gada 9.novembrī plkst.10.00 uz Priekules novada pašvaldības veselības un sociālo jautājumu komitejas izbraukuma sēdi par īres un komunālo maksājumu parādiem. Īrniece uz komitejas sēdi neieradās.

Līdz 24.11.2017. īrniece nav sniegusi informāciju par iespējām parādu labprātīgi samaksāt un nav arī parādu samaksājusi.

 

 1. Īrniece strādā SIA ‘’Kurzemes gaļsaimnieks’’.

 

 1. XX dzīvesvietu deklarējusi pie mātes “Ukstiņi”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3485. Pie viņas dzīvo pusaudze meita.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2) punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta 2.daļu un 28.2 panta 1.daļas 1.punktu un Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.02.2018. izbeigt Dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 2004.gada 2.februārī ar XX noslēgts par viendzīvokļa mājas ’’Kalnenieki’’, Virgas pagastā īri.

2.      Noteikt, ka XX kopā ar ģimenes locekļiem dzīvojamās telpas “Kalnenieki”, Virgas pagastā labprātīgi jāatbrīvo līdz 01.02.2018. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

3.      Iesniegt tiesā prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no XX, personas kods XX, dzīvojošas “Kalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 645.49 (Seši simti četrdesmit pieci euro, 49 centi) apmērā, prasības summu precizējot uz prasības celšanas dienu.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai  par parāda piedziņu un viena mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai  par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa, ja īrnieks dzīvokli nav labprātīgi atbrīvojis līdz 01.02.2018.

 

Lēmums nosūtāms:

Virgas pagasta pārvaldei 1 eks.; Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai 1 eks.; Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai 1 eks.; XX 1 eks.

 

532. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.532                

          (protokols Nr.8, 2.punkts) 

  Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX

Gramzdas pagasta pārvalde informē, ka ir nepieciešams veikt parādu piedziņu un izlemt par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar XX.

Situācija par esošo parādu un īres līguma laušanu izskatīta 7.novembrī Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē Gramzdas pagasta pārvaldē un Finanšu komitejas sēdē 23.novembrī.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Starp Gramzdas pagasta padomi un XX, personas kods XX, 04.11.2008. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļa Miera ielā 5-17, Gramzdā, Gramzdas pagastā īri. Dzīvokļa kopējā platība ir 69.5 m2, tajā ir trīs istabas, vietējā malkas apkure.

 

 1. Īrniece nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 1585,99 apmērā.

 

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.12.2013. – 31.10.2017. EUR 245,86;

                                    - apsaimniekošana 01.02.2017. – 31.10.2017. EUR 97,83;

                                    - saimniecības ēku īre 01.12.2013. – 31.10.2017. EUR 120,40;

                                    - ūdens piegāde un kanalizācijas apsaimniekošana

                                      01.12.2013. – 31.10.2017. EUR 799,02;

                                    - atkritumu apsaimniekošana 01.12.2013. – 31.10.2017.

                                      EUR 322,88.

                                                                                   

 1. Ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 4,84;

-          apsaimniekošana EUR 10,87;

-          saimniecības ēku īre EUR 3,23;

-          ūdens piegāde un kanalizācija (pēc patēriņa);

-          atkritumu izvešana (6 cilvēkiem) EUR 5,30;

-          kopā mēnesī EUR 24,24.

 

4.      Pēdējais maksājums no īrnieces EUR 61,58 apmērā saņemts 21.04.2016.

 

5.      20.09.2017. Gramzdas pagasta pārvalde īrniecei nosūtīja atgādinājumu Nr. 2.1.17/17/1240-N par parāda esamību un lūdza to līdz 19.10.2017. labprātīgi samaksāt vai arī informēt pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

Līdz 30.11.2017. īrniece nav sniegusi informāciju par iespējām parādu labprātīgi samaksāt un nav arī parādu samaksājusi.

 

 1. Minētajā dzīvoklī dzīvo sešas personas.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otro daļu un 28.2 panta pirmās daļas 1.punktu un Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.02.2018. izbeigt Dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 04.11.2008. ar XX noslēgts par dzīvokļa Miera ielā 5-17, Gramzdā, Gramzdas pagastā īri.

2.      Noteikt, ka XX kopā ar visām dzīvoklī deklarētām personām dzīvojamās telpas Miera ielā 5-17, Gramzdā, Gramzdas pagastā labprātīgi jāatbrīvo līdz 01.02.2018. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

3.      Iesniegt tiesā prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no XX, personas kods XX, dzīvojošas Miera ielā 5-17, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā EUR 1585,99 (Viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit pieci euro, 99 centi) apmērā, prasības summu precizējot uz prasības celšanas dienu.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai  par parāda piedziņu un viena mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai  par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa, ja īrnieks dzīvokli nav labprātīgi atbrīvojis līdz 01.02.2018.

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldei 1 eks.; Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai 1 eks.; Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai 1 eks.;XX 1 eks.

533. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.533                  

          (protokols Nr.8,  3.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      04.02.2011. tika sagatavoti „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2605”, „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2606”, „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2607”, „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2608”, „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2609” un 15.02.2017. „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3857” par XX piederošajiem nekustamajiem īpašumiem DĪĶA IELA 2A, DĪĶA IELA 2A-1, DĪĶA IELA 2A-2, DĪĶA IELA 2A-3DĪĶA IELA 2A-4 un DĪĶA IELA 2A, Priekulē un nosūtīti uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX LV-1076.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0202, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500234) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1,86;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 1,86;

KOPĀ                                                             EUR 3,72;

 

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A-1, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0198, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500230) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,67;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 2,67;

KOPĀ                                                             EUR 5,34;

 

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A-2, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0199, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500231) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,96;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 5,96;

KOPĀ                                                             EUR 11,92;

 

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A-3, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0200, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500232) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,03;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 6,03;

KOPĀ                                                             EUR 12,06;

 

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A-4, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0201, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500233) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 7,00;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 7,00;

KOPĀ                                                             EUR 14,00;

-          par nekustamo īpašumu DĪĶA IELA 2A, Priekulē (kad. Nr. 6415 503 0005, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 2251) par laiku 01.01.2013. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 83,68;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 30,39;

KOPĀ                                                             EUR 114,07.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem DĪĶA IELA 2A (kad.nr. 6415 900 0202), DĪĶA IELA 2A-1 (kad. Nr. 6415 900 0198), DĪĶA IELA 2A-2 (kad. Nr. 6415 900 0199), DĪĶA IELA 2A-3 (kad.nr. 6415 900 0200), DĪĶA IELA 2A-4 (kad. Nr. 6415 900 0201) un DĪĶA IELA 2A (kad. Nr. 6415 503 0005), Priekulē, Priekules novadā par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011. un 01.01.2013. – 31.12.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 107,20;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 53,91;

KOPĀ                                                                        EUR 161,11

(Viens simts sešdesmit viens euro, 11 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 2. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

534. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr. 534                  

          (protokols Nr.8,  4.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      01.02.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2334” par XX piederošo nekustamo īpašumu ZĀĻU IELA 8, Priekulē un nosūtīts uz viņa tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Zāļu iela 8, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-           par ēku īpašumu ZĀĻU IELA 8, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0040 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16755) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011.:

            nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,34;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 5,34;

KOPĀ                                                             EUR 10,68;

 

-          par zemes īpašumu ZĀĻU IELA 8, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0040, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1977) par laiku 01.04.2011. – 31.12.2011.:

            nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,41;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 5,41;

KOPĀ                                                             EUR 10,82.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kodsXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZĀĻU IELA 8, Priekulē, Priekules novadā (kad. Nr. 6415 003 0040) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2011. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 10,75;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 10,75;

KOPĀ                                                                        EUR 21,50

(Divdesmit viens euro, 50 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

535. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.535                  

          (protokols Nr.8,  5.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      27.01.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-1286” un 27.01.2017. „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/1604” par XX iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem PIE PAPARDĒM, Kalētu pagastā un MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā un nosūtīti uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

-          par zemes īpašumu PIE PAPARDĒM, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0095, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12927) par laiku 01.07.2010. – 28.02.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 10,29;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 8,27;

KOPĀ                                                             EUR 18,56;

 

-          par zemes īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22964) par laiku 01.01.2016. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3,87;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 0,50;

KOPĀ                                                             EUR 4,37;

 

-          par ēku īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23104) par laiku 01.01.2016. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 7,39;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 0,98;

KOPĀ                                                             EUR 8,37.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem PIE PAPARDĒM, Kalētu pagastā (kad.nr. 6464 004 0095) un MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad.nr. 6458 001 0215), Priekules novadā par laiku 01.07.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 21,55;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 9,75;

KOPĀ                                                                        EUR 31,30

(Trīsdesmit viens euro, 30 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

536. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.536                  

          (protokols Nr.8,  6.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      17.01.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-82” par XX iznomāto nekustamo īpašumu BLĀZMAS-4, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi BLĀZMAS-4, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433. 19.09.2017. tika atkārtoti sagatavots un izsūtīts „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.2.6.48/17/4848” ar aktuālo parāda summu.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu BLĀZMAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0185 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17858) par laiku 01.10.2010. – 31.12.2014.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,46;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 4,62;

KOPĀ                                                             EUR 11,08;

 

-          par zemes īpašumu BLĀZMAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0185, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17867) par laiku 01.04.2012. – 31.12.2014.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,97;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 12,64;

KOPĀ                                                             EUR 29,61.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BLĀZMAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 002 0185)  par laiku 01.10.2010. – 31.12.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 23,43;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 17,26;

KOPĀ                                                                        EUR 40,69

(Četrdesmit euro, 69 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

537. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.537                  

          (protokols Nr.8,  7.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      08.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2845” par XX piederošo nekustamo īpašumu LIEPĀJAS IELA 3-35, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Liepājas iela 3-35, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par dzīvokļa īpašumu LIEPĀJAS IELA 3-35, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0176, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503345) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 30,82;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 17,53;

KOPĀ                                                             EUR 48,35;

 

-          par zemes īpašumu LIEPĀJAS IELA 3-35, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0176, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500209) par laiku 01.01.2014. – 31.12.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,72;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 1,72;

KOPĀ                                                             EUR 7,44.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LIEPĀJAS IELA 3-35, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 900 0176)  par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 36,54;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 19,25;

KOPĀ                                                                        EUR 55,79

(Piecdesmit pieci euro, 79 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

538. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.538                  

          (protokols Nr.8,  8.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      13.02.2012. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.12-2335” par Jadvigai Skaldei (Jadviga SKALDE) piederošo nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 5A, Priekulē un nosūtīts uz viņas tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Tirgus iela 5A, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

-          par ēku īpašumu TIRGUS IELA 5A, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0035 001, personīgā konta      Nr. NINO sistēmā 16846) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 17,10;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 16,46;

KOPĀ                                                             EUR 33,56;

 

-          par zemes īpašumu TIRGUS IELA 5A, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0035, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1831) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 18,75;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 18,05;

KOPĀ                                                             EUR 36,80.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 5A, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 003 0035), par laiku 01.01.2010. – 31.12.2012. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,85;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 34,51;

KOPĀ                                                                        EUR 70,36

(Septiņdesmit euro, 36 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

539. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr. 539                 

          (protokols Nr.8, 9 .punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      20.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/494” par XX izīrēto dzīvojamo telpu SARMAS-4, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu SARMAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0123, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10109) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 48,44;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 25,54;

KOPĀ                                                             EUR 73,98.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SARMAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6498 002 0123), par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 48,44;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 25,54;

KOPĀ                                                                        EUR 73,98

(Septiņdesmit trīs euro, 98 centi).

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

540. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.540                  

          (protokols Nr.8,  10.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2449” par XX piederošo nekustamo īpašumu DZIRNAVU IELA 1-20, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu DZIRNAVU IELA 1-20, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0237, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500270) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 49,38;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 27,60;

KOPĀ                                                             EUR 76,98;

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu DZIRNAVU IELA 1-20, Priekulē, Priekules novadā (kad. Nr. 6415 900 0237) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 49,38;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 27,60;

KOPĀ                                                                        EUR 76,98

(Septiņdesmit seši euro, 98 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

541. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.541                  

          (protokols Nr.8,11.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      23.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/1014” par XX piederošo nekustamo īpašumu PALEJAS, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu PALEJAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 004 0231 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17719) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 18,34;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 11,50;

KOPĀ                                                             EUR 29,84;

 

-          par zemes īpašumu PALEJAS, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 004 0231, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17718) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 38,09;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 23,16;

KOPĀ                                                             EUR 61,25.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu PALEJAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad. Nr. 6498 004 0231) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 56,43;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 34,66;

KOPĀ                                                                        EUR 91,09

(Deviņdesmit viens euro, 09 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

542. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.542                  

          (protokols Nr.8,  12.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      15.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3878” par XX piederošo nekustamo īpašumu VIESTURI-3, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par dzīvokļa īpašumu VIESTURI-3, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 900 0024, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503476) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 28,54;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 17,87;

KOPĀ                                                             EUR 46,41;

 

-          par zemes īpašumu VIESTURI-3, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 900 0024, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 502943) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 28,62;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 17,43;

KOPĀ                                                             EUR 46,05.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX,  personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu VIESTURI-3, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad. Nr. 6482 900 0024) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 57,16;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 35,30;

KOPĀ                                                                        EUR 92,46

(Deviņdesmit divi euro, 46 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

543. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.543                  

          (protokols Nr.8,  13.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/2410” par XX piederošo nekustamo īpašumu AIZPUTES IELA 23-6, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

-          par dzīvokļa īpašumu AIZPUTES IELA 23-6, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0043, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503326) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 41,03;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 29,81;

KOPĀ                                                             EUR 70,84;

 

-          par zemes īpašumu AIZPUTES IELA 23-6, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0043, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500058) par laiku 01.01.2014. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,68;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 5,28;

KOPĀ                                                             EUR 21,96.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu AIZPUTES IELA 23-6, Priekulē, Priekules novadā (kad. Nr. 6415 900 0043) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 57,71;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 35,09;

KOPĀ                                                                        EUR 92,80

(Deviņdesmit divi euro, 80 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

544. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.544                  

          (protokols Nr.8,  14.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      18.09.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-5126” un 21.01.2017. „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/758” par XX iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem JAUNKĀRKLI un KĀRKLI, Virgas pagastā un nosūtīti uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi „KĀRKLI”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      30.11.2017.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

-          par zemes īpašumu JAUNKĀRKLI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0361, personīgā konta      Nr. NINO sistēmā 9971) par laiku 01.07.2010. – 30.09.2015.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 9,42;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 6,87;

KOPĀ                                                             EUR 16,29;

 

-          par ēku īpašumu KĀRKLI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0261 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17019) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,74;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 3,37;

KOPĀ                                                             EUR 10,11;

 

-          par zemes īpašumu KĀRKLI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0261, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9831) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 41,67;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 26,64;

KOPĀ                                                             EUR 68,31.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem JAUNKĀRKLI (kad. nr. 6498 002 0361) un KĀRKLI (kad. Nr. 6498 002 0261), Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 57,83;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 36,88;

KOPĀ                                                                        EUR 94,71

(Deviņdesmit četri euro, 71 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

545. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.545                  

          (protokols Nr.8, 15.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      18.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4226” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu PARKA IELA 10, Priekulē un nosūtīts uz viņas norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

-          par ēku īpašumu PARKA IELA 10, Priekulē (kad. Nr. 6415 004 0046, personīgā konta      Nr. NINO sistēmā 16782) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 13,52;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 5,77;

KOPĀ                                                             EUR 19,29;

 

-          par zemes īpašumu PARKA IELA 10, Priekulē (kad. Nr. 6415 004 0046, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 124) par laiku 01.01.2009. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 54,15;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 26,81;

KOPĀ                                                             EUR 80,96.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu PARKA IELA 10, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 004 0046), par laiku 01.01.2009. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 67,67;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 32,58;

KOPĀ                                                                        EUR 100,25

(Viens simts euro, 25 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

546. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.546                  

          (protokols Nr.8, 16.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      01.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2160” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi „SKUDRIŅI”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

-          par ēku īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0148, personīgā konta     Nr. NINO sistēmā 16108) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 34,56;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 17,43;

KOPĀ                                                             EUR 51,99;

 

-          par zemes īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 004 0148, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8602) par laiku 01.10.2016. – 31.12.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 97,82;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 7,57;

KOPĀ                                                             EUR 105,39.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SKUDRIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6464 004 0148), par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 132,38;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 25,00;

KOPĀ                                                                        EUR 157,38

(Viens simts piecdesmit septiņi euro, 38 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

547. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.547                  

          (protokols Nr.8,  17.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.11-526” par XX piederošo nekustamo īpašumu KRUSTCELES, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu KRUSTCELES, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 002 0029, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11676) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010. ir sekojošs:  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 83,25;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 83,25;

KOPĀ                                                             EUR 166,50;

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu KRUSTCELES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 002 0029)  par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 83,25;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 83,25;

KOPĀ                                                                        EUR 166,50

(Viens simts sešdesmit seši euro, 50 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

548. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.548                  

          (protokols Nr.8,  18.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      09.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2990” par XX piederošo nekustamo īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 11, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 11, Priekulē (kad. Nr. 6415 502 0069, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 2255) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. ir sekojošs:  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 144,62;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 83,91;

KOPĀ                                                             EUR 228,53;

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 11, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 502 0069)  par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 144,62;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 83,91;

KOPĀ                                                               EUR 228,53

(Divi simti divdesmit astoņi euro, 53 centi).

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.