25.10.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)

1.§ Saistošie noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Pamatojoties uz 11.10.2012. Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces A.Braunas iesniegumu un  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, kur noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos noteikumus, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Daiga Egle, nolemj:

 

1. Apstiprināt  Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”..

 

2. Uzdot  Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju dienu laikā  pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt novada pašvaldības laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. Uzdot  Priekules novada pagasta pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”

2.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.10.2012. vēstuli Nr.17-Ie/13426 par Priekules novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” precizēšanu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju darba dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Priekules  novada ziņas”.

 

3.§ Par „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas Nolikums” apstiprināšanu.

2012.gada 2.maijā Priekules novada domē saņemts A.P[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  2.punktu, Pašvaldības dome pieņem  iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti -  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”, kurš stājas spēkā ar protokola parakstīšanas brīdi.

 

2. Nolikums uz 3 lapām pielikumā.

 

4.§ Par laureāta titula un pārsteiguma balvu piešķiršanu konkursā „Par sakoptu Priekules novadu 2012”

Konkursa komisijas priekšsēdētāja A[:] B[:], komisijas locekļi V[:] J[:], A[:] V[:], Z[:] D[:], G[:] V[:], L[:] R[:], V[:] G[:],  laika periodā no 2012. gada 2. jūlija – 6. jūlijam izvērtēja konkursa „Par sakoptu Priekules novadu 2012” II kārtai izvirzītos pretendentus. Šajā kārtā saņēmām 39 pieteikumus 7 nomināciju  grupās.

 

Pamatojoties uz konkursa „Par sakoptu Priekules novadu 2012” Nolikumu, konkursa komisijas vērtējumu un ieteikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās),  nolemj:

 

 

Konkursā „Par sakoptu Priekules novadu 2012” apbalvot:

 

1. Nominācijā - viensētas bez ražošanas -

1.1.            „Ģildēni”, Bunkas pag.;

1.2.            „Vārpas”, Priekules pag.;

1.3.            „Nomales”, Gramzdas pag.

 

2. Nominācijā - daudzdzīvokļu mājas -

2.1.      Liepājas iela 7, Priekule;

2.2.      Aizputes iela 25, Priekule.

 

3.      Nominācijā- individuālās mājas ciematā, pilsētā -

3.1. Meža iela 6, Gramzda;

3.2. Paplakas 14, Priekule;

3.3. Galvenā iela 24, Priekule.

 

4.      Nominācijā - zemnieku saimniecības -

4.1. „Saulītes”, Kalētu pag.

 

5.      Nominācijā – uzņēmumi -

5.1.„Čiekuriņi”, Krasta 4, Bunkas pag.

 

6.      Pamatojoties uz konkursa nolikuma 5.3. punktu, pārsteiguma balvas piešķirt:

6.1. nominācijā – viensēta ar ražošanu - „Sērdieņi”, Bunkas pagasts (T[:] un M[:] N[:]);

6.2. nominācijā – viensēta bez ražošanas  „Grimsti”, Bunkas pagasts (M[:] Š[:]).

5.§ Par dotācijas piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam

1936. gada 11. novembrī atklāja Rīgas Brāļu kapus. 2012. gada 11. novembrī K.Zāles Brāļu kapu ansamblim 76 gadi! Pamazām iet boja K. Zāles veidotais memoriāls.

Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds ir uzsācis 29 pilsētu: Jelgavas, Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Piltenes, Aizputes, Bauskas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Tukuma, Grobiņas, Kandavas, Talsu, Durbes, Sabiles, Saldus, Subātes, Gostiņu, Priekules, Ogres, Siguldas, Madonas, Līvānu, Ķemeru, Viesītes, Grīvas, Dobeles, Auces, Valdemārpils ģerboņu restaurāciju, kuru ir paredzēts pabeigt š.g. novembrī. Projekta patrons - Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda vēstulē lūgts ar dotāciju Ls 1000.00 atbalstīt 1935.gada iniciatīvu, kad katra pilsēta par ģerboņa izkalšanu maksāja komitejai Ls 510,00.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda lūgumu un piešķirt dotāciju Ls 1000,00 ģerboņu restaurācijai.

 

2. Finansējums piešķirams no struktūrvienības 04.7401 EKK 3200.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

6.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. R[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meita T[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

7.§ Par Priekules novada dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistra apstiprināšanu

Pamatojoties uz 08.10.2012. Priekules novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes (prot. Nr.10) lēmuma 4.punkta 3.1. apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistru pēc stāvokļa uz 01.10.2012.

 

2. Reģistrs pielikumā uz 2 lapām.

 

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (prot. Nr.22, 1.§) „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” .

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.22, 1.§)  „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai”,  šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2012.gada 1.novembri  sociālai darbiniecei šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

1) L[:] O[:].

  Telefona Nr.;                                                                                          Ls 10,-

 

 

 

9.§ Par 11.10.2011. Nedzīvojamo telpu Miera iela 3, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas līguma Nr. 3-39/24-2011 pagarināšanu SIA „Alberta saimniecība”

2012.gada 12.oktobrī (iereģistrēts ar Nr.3-13/851) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Alberta saimniecība” 01.09.2012. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/24-2011.

2011.gada 11.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Alberta saimniecība”, reģistrācijas numurs 40103201824, tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/24-2011 par telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., apzīmējums kadastrā 6458 001 0209 001, 334,2 m² kopplatībā (turpmāk tekstā –līgums) un noteikta nomas maksa 0,10 Ls//m² mēnesī , kas kopā sastāda 33,42 Ls (neieskaitot PVN). Nomas maksa ir noteikta par nedzīvojamo telpu nomu (nav iekļauti maksājumi par komunāliem pakalpojumiem, elektrību u.tml.), līguma termiņš 2012.gada 1.septembris, telpas nodotas augļu un dārzeņu ražotnes un pārstrādes ceha izveidei.

No 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 12.oktobrim (kad saņemts iesniegums, nomas līguma pagarināšanai) turpinājās faktiskās nomas attiecības.

2012.gada 11.oktobrī Priekules novada pašvaldības izpilddirektors uzaicināja ŠIA „Alberta saimniecība valdes locekli K[:] S[:] nomaksāt nomas maksas parādu un samaksāt par patērēto elektrību, jo ir iestājas līguma 8.punkta 8.1.apakšpunkta un nosacījums par līguma termiņa beigām un nomas maksas un patērētās elektroenerģijas  parāda piedziņu.

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. punkts nosaka, ka „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ja (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot uz vienu gadu, kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Priekules novada pašvaldībai iznomātās  augstāk minētās telpas  šobrīd nav nepieciešamas pašvaldības likumā noteikto funkciju veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums  racionāli un lietderīgi  apsaimniekot  kustamu un nekustamu īpašumu, SIA „Alberta saimniecība” iesniegumu, 2012.gada 15.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2011.gada 1.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Alberta saimniecība”, reģistrācijas numurs 40103201824,  noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/24-2011 par telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., apzīmējums kadastrā 6458 001 0209 001,  334,2 m² kopplatībā (turpmāk tekstā –līgums), noteikta nomas maksa 0,10 Ls//m² mēnesī, kas kopā sastāda 33,42 Ls (neieskaitot PVN),  līguma termiņš 2012.gada 1.septembris, telpas nodotas augļu un dārzeņu ražotnes un pārstrādes ceha izveidei:

1.1.  Noteikt nomas maksu 0,10 Ls/m²

1.2. Nomas līguma termiņu 2013.gada 1.novembrim.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Alberta saimniecība”, Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.B[:] par nekustamo īpašumu [adrese].

1. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.106, kadastra Nr.[:] esošo informāciju, nekustamais īpašums [adrese] no 2007.gada 29. oktobra līdz 2012.gada 8.maijam piederēja J[:] B[:], personas kods: [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0,8 ha un divstāvu 2-dzīvokļu dzīvojamās ēkas un četrām saimniecības ēkām.

2. Par laika periodu kopš 2008.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ne par zemes īpašumu, ne par būvju īpašumu.

3. Pēc stāvokļa uz 2012.gada 25.oktobri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 93,73.-

nokavējuma nauda –   LVL   39,01.-

KOPĀ                         LVL 133,53.-

4. Pēc stāvokļa uz 2012.gada 25.oktobri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 10,72.-

nokavējuma nauda –   LVL   2,66.-

KOPĀ                         LVL 13,38.-

5. Pēc stāvokļa uz 2012.gada 25.oktobri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes un ēku īpašumu kopumā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma – LVL 104,45.-

nokavējuma naudas kopējā summa –                         LVL  42,46.-

KOPĀ                                                                        LVL 146,91.-

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un  26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noJ[:] B[:], personas kods: [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese], par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam, kas pēc stāvokļa uz 2012.gada 25.oktobri ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma – LVL 104,45.-

nokavējuma naudas kopējā summa                         LVL   42,46.-

KOPĀ                                                                         LVL 146,91.-

(viens simts četrdesmit seši lati 91 santīms).

 

2. Lēmumu nosūtīt izpildei Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātai tiesu izpildītājai A[:] B[:].

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes (prot. Nr.9) 51.§ „Par SIA „GS Termo” iesniegumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu”

Pamatojoties uz Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistes V.Rubezes 08.10.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt sekojošu grozījumu Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes (prot.Nr.9) 51.§ „Par SIA „GS Termo” iesniegumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu” –

 

            Lēmuma 5.punktāvārdu „oktobra” aizstāt ar vārdu „decembra”.

12.§ Par nekustama īpašuma – ēkas/būves [adrese] izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzētā maksājumu nokārtošanas, Priekules novada domes  26.07.2012. lēmumu (prot. Nr.9,12.§),  Priekules novada domes 27.09.2012. lēmumu (prot. Nr.11, 16.§),  27.09.2012.  Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.11,3.§), 2012.gada 2.oktobra Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, 2012.gada 2.oktobra AS Swedbank maksājuma uzdevumu NĪ Aizputes iela 16, Priekule,  Priekules nov., kadastra Nr.6415 502 0002 maksājumu, 2012.gada 11.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (ēkas/būves), kuras adrese ir [adrese], kadastra numurs [:], atsavināšanas rezultātus par summu 4700,-Ls , ko iegādājās A[:] R[:], dzīv. [dzīvesvieta].

 

2. Atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 63.punktam, Priekules novada Finanšu nodaļai izslēgt (noņemt) no pašvaldības bilances šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu.

 

3. Lēmums nosūtāms Priekules novada Finanšu nodaļai.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401 

 

13.§ Par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes „Vecais karjers”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu

 

 

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Il[:]L[:] 07.09.2012. iesniegumu ar lūgumu uzsākt nomas izsoles procesu uz daļu no zemes vienības „Vecais karjers”, 3.5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0116, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakarā ar to, ka saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no izstrādātām grants karjerām.  

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:                                         

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.11,  nekustamais īpašums „Vecais karjers”, 21,94 ha platībā, kadastra numurs  6446 003 0116, sastāvošs no vienas zemes vienības,  ieskaitīts pašvaldībai  piekritīgajās zemēs

Bunkas pagasta teritoriālajā plānojumā minētā zemes vienība iekļauta kā rekultivēšanai paredzēta teritorija.

Bunkas pagasta pārvaldē uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar nosaukumu „Vecais karjers”  3,50  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0116, iznomāšanu ir pieteicies viens  pretendents:

            S[:] B[:],  personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta], 29.06.2012. iesniegums.

Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 10.punktu: - „nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē”. 

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Zemes vienības „Vecais karjers”, kadastra apzīmējums 6446 003 0116, Bunkas pagastā, 2012.gadā kadastrālā vērtība ir Ls 1500,00.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,17.,19.punktu, Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzsākt daļu no zemesgabala – pašvaldībai piekritīgās  zemes „ Vecais karjers ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 003 0116, 3,50  ha platībā, nomas izsoles procesu.

 

2. Apstiprināt iznomājamā objekta Publicējamās informācijas tekstu (1.pielikums).

 

3. Apstiprināt iznomājamā objekta nomas līguma projektu (2.pielikums).

 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus (3.pielikums).

                                                  3.1.pielikums

                                                  3.2.pielikums

                                                  3.3. pielikums

                                                  3.4. pielikums

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

14.§ Par nekustama īpašuma –apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

Ar 2012. gada 26. aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.5;39.§) tika nodots atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošs nekustams īpašums „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, izsoles sākumcena 6350,00 LVL.         2012.gada 20.jūnijā tika izsludināta pirmā izsole, uz kuru noteiktā termiņā nepieteicās  neviens dalībnieks.

            Ar 2012.gada 26.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.9) 49.§ „Par nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules  pag., Priekules nov., atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ” tika nolemts rīkot atkārtotu   nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, izsoli. 

            Uz atkārtotu izsoli, 2012.gada 28.septembrī,  (plkst. 13.00, pieteikšanās termiņš bija 2012.gada 24.septembris plkst. 16.00),    nepieteicās neviens dalībnieks.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro  daļu, kas nosaka, ja pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 % no nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, 8.panta otro daļu, 32.panta otro daļu, 2012.gada 15. oktobra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, Nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., Izsoles noteikumu 8.punkta 8.1.apakšpunktu, 2012.gada 26.jūlija Priekules novada domes lēmuma (prot.Nr.9, 49.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atzīt 2012.gada 28.septembra nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046,  izsoli par nenotikušu.

2. Atcelt 2012.gada 26.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.9) 49.§ „Par nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules  pag., Priekules nov., atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ” un pielikumu.

3. Apstiprināt ar 2012.gada 28.septembra nekustamā īpašuma„Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046,  atsavināšanu saistītos izdevumus: Sludinājuma publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” - 88,40 Ls.

4. Rīkot nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046,  kas sastāv no viena zemes gabala, kadastra apzīmējums 6482 001 0043, 2,5 ha platībā un  dzīvojamās  ēkas, kadastra apzīmējums 6482 001 0043 001, palīgēkām apzīmējums kadastrā 6482 001 0043 002 un 6482 001 0043 003,  trešo izsoli ar augšupejošu soli.

5. Noteikt nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, nosacīto cenu 2630,-  Ls (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit lati un 00 santīmi).

6. Apstiprināt nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai rīkot trešo izsoli, ar augšupejošu soli, iesniegt Priekules novada domei lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā, LV- 3401.

Pielikums

 

15.§ Par nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu (prot. Nr.9) 10.§ ”Par nekustama īpašuma apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, atsavināšanai tika nodots nekustams īpašums – apbūvēts zemesgabals Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 004 0114, 1516 m² platībā, un būves ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0114 001. Nosacītā cena (izsoles sākumcena) LVL 4750 (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati un 00 santīmi).

Saskaņā ar Nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0114, 1516 m² platībā, būve apzīmējums kadastrā 6415 004 0114 001, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0035 8036, Izsoles noteikumu (turpmāk - Izsoles noteikumi) piektās daļas 5.1.punktu, izsoles laiks ir 2012.gada 2.oktobris, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 1.oktobris  plkst. 16.00. Līdz 2012.gada 1.oktobra plkst. 16.00 uz Priekules novada domes rīkoto izsoli nav pieteicies neviens dalībnieks.

Izsoles noteikumu astotās daļas 8.1.punkts nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā (2012.gada 1.oktobris) nav reģistrējies neviens dalībnieks. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  32.panta pirmā daļa nosaka: - „ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem”, savukārt 9.panta otrā daļa  nosaka: - „institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija”, bet minētā likuma 10.panta pirmā daļa cita starpā noteic:, ka „izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 32.panta pirmo daļu,  Nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0114, 1516 m² platībā, būve apzīmējums kadastrā 6415 004 0114 001, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0035 8036,  Izsoles noteikumi astotās daļas 8.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atzīt  Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala  Galvenā iela 43, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0114,  2012.gada 2.oktobra izsoli  par nenotikušu.

 

2.                  Atzīt par spēku zaudējušuPriekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu (prot.Nr.9) 10.§ ”Par nekustama īpašuma apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un pielikumu.

 

3.                  Apstiprināt nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 00114, nosacīto cenu LVL 3800 un izsoles noteikumus pielikumā.

 

4.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.punktā minētās Priekules  novada pašvaldības mantas otro izsoli  ar augšupejošu soli.

 

5.                  Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas  komisijas priekšsēdētāju V.[:].

 

6.                  Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības izpilddirektoru A.R[:].

 

 

16.§ Par nekustama īpašuma „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu

Ar 2012.gada 28.jūnija Priekules novada domes lēmumu (prot Nr.8,17.§) „Par neapbūvēta zemes gabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas, izsoles noteikumu un privatizācijas noteikumu apstiprināšanu”, nodots privatizācijai neapbūvēts zemesgabals „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201, 2,86 ha platībā., apstiprināti izsoles un privatizācijas noteikumi, nosacītā cena LVL 4777,20. Noteiktajā termiņā (līdz 2012.gada 24.septembrim)  netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Likuma „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 14.panta otrā daļa nosaka, ka  ”Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja:  1) pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekts ir apstiprināts divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu vai nav apstiprināts par pircēju”.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 14.panta otrās daļas 2.punktu, Priekules novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (prot.Nr.8, 17.§) apstiprināto privatizācijas noteikumu 14.punku, 2012.gada 11.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atzīt nekustama īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag.,  Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201,  2,86 ha platībā,  2012.gada 28.septembrī rīkoto privatizācijas izsoli par nenotikušu, jo līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam neviens privatizācijas subjekts nav pieteicies.

 

2. Nodot atkārtotai privatizācijai nekustamu īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201,  2,86 ha platībā.

3. Apstiprināt nekustama īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201,  2,86 ha platībā:

3.1. izsoles noteikumus pielikums Nr. 1;

3.2. privatizācijas noteikumus pielikums Nr. 2;

3.3. nosakot privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmienu – pārdodot izsolē;

3.4. izsoles sākumcenu LVL  4777,-  (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi  lati un 00 santīmi), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

 

4. Noteikt privatizācijas izsoles datumu 2012.gada 18.decembris  plkst. 14.00,  pieteikšanās privatizācijas izsolei līdz 2012.gada 17.decembrim  plkst.16.00.

 

5. Atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija (priekšsēdētāja V.R[:]). 

 

6. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepājā,  LV- 3401.

Pielikums

Pielikums nr.3.

 

 

17.§ Par adreses piešķiršanu telpu grupām „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 07.09.2012. vēstuli Nr.2-04.1-K/3972 Par adrešu piešķiršanu telpu grupām  (10.09.2012. reģ.Nr.3-06/738), kurā lūgts pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu telpu grupām atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11.punktam. Valsts zemes dienests konstatējis, ka ne visiem adresācijas objektiem ir piešķirtas adreses, kuri minēti vēstules pielikumā Nr.1. Bunkas pagastā nedzīvojamām telpām „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads,  telpu grupām ar apzīmējums kadastrā 6446 001 0292 001 002, 6446 001 0292 001 004 un 6446 001 0292 001 005 , nav piešķirtas adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktam, adresācijas objekts ir telpu grupa.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, ir noteikts, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, ir noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.11., 6.2., 29., 39.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Piešķirt adreses ēkā „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010292001:

1.1              telpu grupai ar kadastra apzīmējumu  64460010292001002, „Dzirnavas”-2, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,

1.2              telpu grupai ar kadastra apzīmējumu  64460010292001004, „Dzirnavas”-4,  Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,

1.3              telpu grupai ar kadastra apzīmējumu  64460010292001005, „Dzirnavas”-5,  Krote, Bunkas pag., Priekules nov..

 

2.                  Pieņemto lēmumu iesniegt Valsts zemes dienestā Kurzemes reģionālai nodaļai,  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV 3401.

 

3.                    Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§ Par A.O[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Klēts”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] O[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 03.10.2012. iesniegumu par atteikšanos no zemes „Pie Klēts”, kadastra apzīmējums 6464 001 0102, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi  2009.gada 05.janvārī un A[:] O[:] noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.324 par zemju “Oši”, kadastra apzīmējums 6464 001 0100, “Pie Ošiem”, kadastra apzīmējums 6464 001 0101, “Pie Klēts”, kadastra apzīmējums 6464 001 0102, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Saskaņā Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, zemes vienība “Pie Klēts” Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītoša.

A[:] O[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes vienības “Pie Klēts”, Kalētu pagastā, nomas.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.novembri A[:] O[:]i, personas kods [:], nomas tiesības uz zemes vienību “Pie Klēts”, 0,8 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov..

 

2. Veikt grozījumus 05.01.2009. noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.324.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] O[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par A.F[:] pilnvarošanu zemes „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par pilnvaras izsniegšanu A[:]  F[:] zemes„Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov.  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc    A[:]  F[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 19.09.2012. lūguma, kas  reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/792,   atļaut zemes„Jaunvēveri” Gramzdas pag., Priekules nov.  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Ar Priekules  novada domes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18, S[:] G[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu „Jaunvēveri”, Gramzdas  pag., Priekules nov. 1,8 ha platībā, kadastra Nr.6458 002 0116  un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            Ar S[:] G[:] 2011. gada 18. janvārī noslēgts zemes nomas līgums par zemes „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 002 0116, 1,8 ha platībā,  iznomāšanu.

            S[:] G[:] mirusi [:]. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.5579, reģistrētu Liepājā  29.08.2011. zvērinātas notāres A[:] B[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto A[:] F[:].

            Uz zemes vienības „Jaunvēveri” atrodas A[:] F[:] piederošas ēkas.

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Jaunvēveri”,  kadastra  Nr.6458 002 0116,  piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pilnvarot A[:] F[:] veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 002 0116,  1,8 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

20.§ Par A.Š[:] pilnvarošanu zemes „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par pilnvaras izsniegšanu A[:] Š[:] zemes„Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov.  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc A[:] Š[:], dzīvojoša [dzīvesvieta]  28.09.2012. lūguma, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/819,   atļaut zemes„Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda .

            Ar Gramzdas pagasta padomes  2009. gada 23.marta lēmumu Nr.4 izbeigtas lietošanas tiesības Gramzdas pagastā Priekules novadā S[:]Š[:] uz zemes vienībām „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0143,  0,81 ha platībā, 6458 001 0144,  1,46 ha platībā un 6458 001 0145,  4,39 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            S[:] Š[:] miris [:]. 

            Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.1498, reģistrētu Liepājā 06.07.2012.g. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantinieks, dēls A[:] Š[:].

            Konstatēts, ka uz zemes vienības „Kalves” ar apzīmējumu kadastrā 6458 0010143, atrodas A[:]Š[:] piederošas ēkas. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Kalves”, kadastra Nr. 6458 001 0143 piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pilnvarot A[:] Š[:] veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0143,  0,81 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona tiesā  Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400,  

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.