14.12.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 20.)

1.§ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu.

          Lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” saimniecisko darbību un pamatojoties uz LR „Komerclikuma” 196.,197.,198. pantu  un likuma  „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.,134.,135.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” pamatkapitālu par Ls 36741 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens lats), līdz 2011. gada 1. martam izdarot sabiedrības pamatkapitāla mantisko ieguldījumu Ls 36741 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens lats) apmērā un pretī saņemot 36741 kapitāldaļu.

 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

 

3. Grozīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” statūtus:

3.1. Trešā punkta pirmos divus teikumus izteikt šādā redakcijā: Sabiedrības pamatkapitāls ir 544469 LVL. (pieci simti četrdesmit četri  tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sa­dalīts 544469 kapitāla daļās.

 

4. Apstiprināt  sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” statūtus jaunā redakcijā;

5. Paziņot par pamatkapitāla palielināšanu Komercreģistra iestādei.

 

6. Iesniegt komercreģistra iestādei precizētu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”  dalībnieku reģistru;

 

7. Pilnvarot valdes locekli Ivaru Okneru  iesniegt komercreģistrā dokumentus:

            -Statūtus jaunā redakcijā;

            -Dalībnieka ( Priekules novada Domes) lēmumu;

            -Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, kā arī saņemt pieņemto lēmumu un reģistrētos dokumentus.

2.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam”.

           Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.18 Par grozījumiem Priekules novada domes  2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam”” (Saistošie noteikumi pielikumā).

 

2. Uzdot kancelejas vadītājai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā  pēc to  parakstīšanas  rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr.6) 25.§ „Par valsts dotācijas Priekules novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu”.

            Lai nodrošinātu Priekules novada Kalētu pagastam nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanu un sakarā ar izmaiņām celtniecības izmaksās, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

             Veikt grozījumus Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr.6) 25.§ „Par valsts dotācijas Priekules novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu” pielikuma ceturtajā N.p.k. (Grozījums pielikumā).

4.§ Par līguma izbeigšanu ar SIA „Lata CMD” objektā „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

           Priekules novada dome, pamatojoties uz līguma Nr.3- 30/183 (26.03.2010.), kas noslēgts starp Priekules novada domi un SIA  „Lata CMD”, 9.2.1. punktu, 9.4. punktu, 9.5.punktu, 9.6. punktu, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Vienpusēji izbeigt 26.03.2010. līgumu Nr.3-30/183) ar SIA  „Lata CMD” objektā „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, SIA  „Lata CMD” kavējuma dēļ ( Līguma 9.2.1. punkts).

 

2. Apstiprināt 2010.gada 10.decembra Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.1 uz 1 lpp).

 

3. Uzdot SIA „Lata CMD” atmaksāt Priekules novada domei Ls 3980,50 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati 50 santīmi) par nepadarītajiem darbiem līdz 2011. gada 10. janvārim.

 

4. Uzdot SIA  „Lata CMD” samaksāt Priekules novada domei Ls 4976,43 (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši lati 43 santīmi) kā līgumsodu (Līguma 9.4.punkts) līdz 2011. gada 10. janvārim.

 

5. Grāmatvedei I.Paulauskai sagatavot un nosūtīt SIA  „Lata CMD” nepieciešamos dokumentus Lēmuma 3. un 4. punktā minēto maksājumu veikšanai.

6. Gadījumā, ja SIA  „Lata CMD” neveic termiņā Lēmuma 3. un 4. punktā noteiktos maksājumus, sagatavot un iesniegt tiesā prasības pieteikumu par minēto summu piedziņu no SIA  „Lata CMD”.

 

7. Atbildīgais par Lēmuma izpildi novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis.

 

8. Par pieņemto lēmumu ierakstītā vēstulē informēt SIA  „Lata CMD”.