27.08.2020. domes sēde (protokols Nr.11)

27.08.2020. domes sēdes audioieraksts
27.08.2020. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.11

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 27.augustā                                                          

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Inta Taučus

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Inita Rubeze (aizņemta darbā), deputāts Gatis Volkevičs (aizņemts darbā), deputāts Ainars Cīrulis (aizņemts darbā), deputāts Martiņš  Mikāls (aizņemts darbā) un  deputāts Toms Šteins (slims)

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, attīstības nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska noņem no darba kārtības 23.jautājumu “Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu    no XX”.

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes        priekšsēdētājai.
 2. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 3. Par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads un X, Priekule, Priekules novads.
 4. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5.  Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

 

 

atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejā izskatītie jautājumi 20.08.2020.

 1. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 2. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 3. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 4. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 5. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 6. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 9. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 12. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX
 14. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 22. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 23. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 24. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 25. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 26. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 27. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.
 28. Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai.
 29. Par nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 30. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 31. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Parka iela 32 B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 004 0127, kadastra apzīmējums 6415 004 0127, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 32. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.15 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 33. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar z/s “Caunītes-1”.
 34. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Lāčplēši”-21, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 35. Par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 36. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 37. Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 38. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 39. Par grozījumiem 02.06.2014.telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/22.
 40. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 41. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.
 42. Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.
 43. Par nedzīvojamās telpas – kūtiņas nekustamajā īpašumā “Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 44. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.
 45. Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muižā”.
 46. Par saistošo noteikumu Nr.10/20 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
 47. Par daļu no zemes “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063 iznomāšanu XX.
 48. Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts Atcēlēja līguma slēgšanu.
 49. Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts, nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību nodošanu.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu.
 3. Par Anitas Zviedres atbrīvošanu no Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par 22.08.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 2. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/17/884.
 4. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 5. Par daļu no zemes Liepājas iela13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 6. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 7. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 8. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 9. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 10. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 11. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu, XX.
 12. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 13. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 14. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 15. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 16. Par nomas līguma Nr.2.3.4/19/112 izbeigšanu ar XX.
 17. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 006 0308, kadastra apzīmējums 6446 006 0308, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 18. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 19. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 20. Par nekustamā īpašuma “X”, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvokļa maiņu XX.

 

Finanšu komitejā izskatītie jautājumi 25.08.2020

76. Par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.

77. Par nekustamā īpašuma ”X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

78. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “X”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

79. Par zemes ierīcības projekta „X” un “X”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

80. Par mācību procesa organizāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā.

81. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

                   Komitejās neizskatītie jautājumi

82. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes                priekšsēdētājai.

83.  Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums    6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles  sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

84.Par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads

     un X, Priekule, Priekules novads.

85. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

86.Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

                                                                           

 

1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 512)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 513)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 514)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 515)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 516)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 517)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 518)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 519)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 520)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 521)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 522)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

.

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 523)

Ziņo: V.Jablonska

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 524)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 525)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 526)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 527)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 528)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 529)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 530)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 531)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 532)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 533)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 534)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 535)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 536)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 537)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 538)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

28.

Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai

 (lēmums Nr. 539)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai.

 

 

29.

Par nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 (lēmums Nr. 540)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

30.

Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 (lēmums Nr. 541)

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

31.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Parka iela 32B,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 004 0127, kadastra apzīmējums 6415 004 0127, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 (lēmums Nr. 542)

Ziņo: V.Jablonska

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Parka iela 32B,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 004 0127, kadastra apzīmējums 6415 004 0127, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

32.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.15 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 (lēmums Nr. 543)

Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1377-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5A-15,  Priekule, Priekules novads.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.15 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

33.

Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar z/s “X”

 (lēmums Nr. 544)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 12.augustā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1461-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “X”, pilnvarotās personas XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/153 uz zemes vienību  „Jaunie Lauki ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0136, kadastra apzīmējums 6446 005 0136   0,3388 ha platībā.

 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome

 

 

    pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar z/s X -”

 

34.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Lāčplēši”-21, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 (lēmums Nr. 545)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Lāčplēši”-21, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

35.

Par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 (lēmums Nr. 546)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

36.

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu

bilancē

 (lēmums Nr. 547)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

37.

Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr. 548)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

38.

 (lēmums Nr. 549)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1351-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 143 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

39.

Par grozījumiem 02.06.2014. telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/22

 (lēmums Nr. 550)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2020. gada 06. augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “X” valdes locekles XX iesniegums, kurā lūgts pārskatīt iekārtu nomas maksu Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1A, Priekulē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 02.06.2014. telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/22.

 

40.

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 (lēmums Nr. 551)

 

Ziņo: V.Jablonska

2020.gada 17.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1494-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

No sēdes telpas iziet deputāts Vaclovs Kadaģis.

 

41.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 (lēmums Nr. 552)

 

2020. gada 17. augustā pašvaldībā saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores Inese Kudumas iesniegums (2.1.3/20/397) un 2020.gada 20.augustā Inas Dalbiņas iesniegums (Nr.2.1.3/20/403) par papildus amata vietas izveidošanu ar šā gada 01. septembri.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

42.

Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā

 (lēmums Nr. 553)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores Initas Rubezes iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.

 

43.

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 (lēmums Nr. 554)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.16/20/1498-S, ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.53 ēkā “Pūpoli”, Gramzdā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX.

 

Sēdes telpas ienāk deputāts Vaclovs Kadaģis.

 

44.

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

 (lēmums Nr. 555)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.

 

45.

Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”

 (lēmums Nr. 556)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 17. augustā Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegumu (Nr.2.1.3/20/399) ar lūgumu noteikt grāmatas “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža” cenu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”.

 

46.

Par saistošo noteikumu Nr.10/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

 (lēmums Nr. 557)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.10/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu.

 

47.

Par daļu no zemes “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063 iznomāšanu XX

 (lēmums Nr. 558)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  13.08.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1475-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0063, 25,90 m2   platībā  ēku uzturēšanai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063 iznomāšanu XX.

 

48.

Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts Atcēlēja līguma slēgšanu

 (lēmums Nr. 559)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2041.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts Atcēlēja līguma slēgšanu.

 

49.

Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību nodošanu

 (lēmums Nr. 560)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz, Civillikuma 1403.pantu, 1404.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību nodošanu.

 

50.

Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

 (lēmums Nr. 561)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.

 

51.

Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

 (lēmums Nr. 562)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu.

 

52.

Par Anitas Zviedres atbrīvošanu no Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 (lēmums Nr. 563)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Anitas Zviedres atbrīvošanu no Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

53.

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 (lēmums Nr. 564)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 30.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1393-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

54.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 565)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1352-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086,  83  m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads XX.

 

55.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/884

 (lēmums Nr. 566)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1353-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086,  300 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/884.

 

56.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 567)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1353-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 162 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

 

57.

  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr. 568)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1356-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 99  m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, ,   atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

 

58.

  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr. 569)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1358-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 92 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

59.

  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 570)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1374-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 156 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

60.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 571)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1373-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 72 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

61.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 572)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1372-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 127,2 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

62.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 573)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1370-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 70 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

63.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 574)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1371-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 200 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

64.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 575)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1354-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 177 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

65.

Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu XX

 (lēmums Nr. 576)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 31.07.2020. iesniegumu ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžas uzturēšanai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu XX.

 

66.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 577)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 30.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1390-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 60 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

67.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 578)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 04.08.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1414-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 240 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

68.

Par nomas līguma Nr. 2.3.4/19/112 izbeigšanu ar XX

 (lēmums Nr. 579)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar XX, 11.01.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/112 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 31.10.2028. XX garāžu pārdevusi XX.

Tā kā XX vairs nav garāžas valdītāja zemes nomas līgums izbeidzams pamatojoties uz līguma  7.1.1. punktu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr. 2.3.4/19/112 izbeigšanu ar XX.

 

69.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – „Jaunriekstiņi”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6446 006 0308 , kadastra apzīmējums 6446 006 0308, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 (lēmums Nr. 580)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – „Jaunriekstiņi”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6446 006 0308 , kadastra apzīmējums 6446 006 0308, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

70.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr. 581)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1357-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 110 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

71.

Par nekustamā īpašuma  Paplakas iela 11, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 (lēmums Nr. 582)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas X, Priekule, Priekules novads, 03.08.2020. iesniegums Reģ. nr.2.1.4/20/1404-S, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov.,  1554 m2  platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0047, Priekulē, Priekules novadā.                 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

72.

Par  nekustamā īpašuma „X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 (lēmums Nr. 583)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (Nr.2.1.4/20/1400- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma „X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

73.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr. 584)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

74.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr. 585)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

75.

Par dzīvokļa maiņu  XX

 (lēmums Nr. 586)

Ziņo: V.Jablonska

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

76.

Par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai

 (lēmums Nr. 587)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nolūkā samazināt  Priekules  pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas tarifu un ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, koģenerācijas stacijas adrese “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0187, turpmāk – z/s “Nodegi”,  ir panākta vienošanās, ka no z/s “Nodegi” koģenerācijas stacijas Priekules pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām tiks piegādāta siltumenerģija par 1 MWh maksājot  40,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Ar šo siltumenerģiju tiks apkurināts Priekules pilsētas Liepājas ielas mikrorajons, ieskaitot daudzdzīvokļu māju Liepājas ielā 11B, daudzdzīvokļu ēka Aizputes ielā 3, Priekules SIA “Priekules slimnīca” ēkas Aizputes ielā 5, Priekules evaņģēliski luteriskās baznīca Aizputes ielā 10, Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēkas Aizputes ielā 8, Pakalpojumu ēkas Aizputes ielā 6, pašvaldības administrācija Saules ielā 1, SIA “Priekules nami” (ēkas īpašnieks pašvaldība) Ķieģeļu ielā 2A , Sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā 7 un Priekules kultūras nams Peldu ielā 1. Siltumenerģijas piegādes veids – uzkarsēts ūdens. Piegāde uz nosauktajām vietām notiek pa trīs siltumtrašu atzariem un siltumenerģijas pārvadi un sadali gala patērētājiem nodrošinās pašvaldības kapitālsabiedrība “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļuPašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa

 

pieņemt lēmumu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.

 

77.

Par  nekustamā īpašuma „ X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 (lēmums Nr. 588)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1520- S), XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1521- S) un XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1525- S)  ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, Priekules pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma „X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

78.

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “X”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 (lēmums Nr. 589)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 24.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas X Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1542-S, ar lūgumu mainīt nosaukumu un adresi nekustamajam īpašumam “X”, Priekules novadā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu, 13.panta ceturto daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7., 29.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “X”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

79.

   Par zemes ierīcības projekta  „X” un “X”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 (lēmums Nr. 590)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  „X” un “X”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

80.

Par mācību procesa organizāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā

 (lēmums Nr. 591)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā.

 

81.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr. 592)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

82.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 (lēmums Nr. 593)

Ziņo: G.Ķervija

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 9

(Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

 

83.

 (lēmums Nr. 594)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

84.

Par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads

un X, Priekule, Priekules novads

 (lēmums Nr. 595)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 25.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemti personu XX pilnvarotās personas XX, (iesn. ind. 2.1.5/20/1559-S) un XX, (iesn. ind. 2.1.5/20/1560-S) iesniegumi par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu X Priekule, Priekules novads un X Priekule, Priekules novads.

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads un X, Priekule, Priekules novads.

 

85.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr. 596)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

86.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 (lēmums Nr. 597)

Ziņo: V.Jablonska

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Sēdi slēdz plkst.:10:50

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          I.Taučus

512. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 512          

          (protokols Nr.11, 1.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

513. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 513           

          (protokols Nr.11, 2.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

514. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 514           

          (protokols Nr.11, 3.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

515. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 515          

          (protokols Nr.11, 4.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

516. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 516          

          (protokols Nr.11, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

517. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 517           

          (protokols Nr.11, 6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

518. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 518          

          (protokols Nr.11, 7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

519. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 519          

          (protokols Nr.11, 8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

520. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 520          

          (protokols Nr.11, 9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

521. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 521          

          (protokols Nr.11, 10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

522. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 522           

          (protokols Nr.11, 11 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

523. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 523          

          (protokols Nr.11, 12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

524. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 524          

          (protokols Nr.11, 13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 1. XX par nekustamajiem īpašumiem XX sagatavoti, reģistrēti un nosūtīti sekojoši maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli:

- 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4665 no 12.05.2017. Stājies spēkā 20.05.2017. Neapstrīdams kļuvis 20.06.2017. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4875 no 11.10.2017. Stājies spēkā 19.10.2017. Neapstrīdams kļuvis 19.11.2017. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2018.gadam Nr.2.6.48/18/4390 no 07.08.2018. Stājies spēkā 15.08.2018. Neapstrīdams kļuvis 15.09.2018. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2018.gadam Nr.2.6.48/18/4405 no 23.08.2018. Stājies spēkā 31.08.2018. Neapstrīdams kļuvis 30.09.2018. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.

 

 1. 27.08.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem XX ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 23,89;

nokavējuma nauda līdz 27.08.2020. –                       EUR 8,50;

KOPĀ                                                                         EUR 32,39.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem XX par laiku 01.01.2017. – 31.12.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 23,89;

nokavējuma nauda līdz 27.08.2020. –                       EUR 8,50;

KOPĀ                                                                        EUR 32,39

(Trīsdesmit divi euro, 39 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2020.gada 30.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2020.gada 1.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristam;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

525. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 525           

          (protokols Nr.11, 14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

526. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 526          

          (protokols Nr.11, 15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

527. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 527           

          (protokols Nr.11, 16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

528. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 528           

          (protokols Nr.11, 17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

529. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 529           

          (protokols Nr.11, 18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska