26.04.2018. domes sēde (protokols Nr.6)

157. Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.157                

          (protokols Nr.6,  1.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Iesniegts izskatīšanai Priekules novada pašvaldības  gada pārskats par 2017.gadu.

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības gada pārskatu par 2017.gadu.

PIELIKUMĀ: 

Priekules novada pašvaldības 2017.gada pārskata skaidrojumi.

Priekules novada pašvaldības vadības ziņojums.

158. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/18 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.158                

          (protokols Nr.6,  2.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/18 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā”  apstiprināšanu

 

Lai nodrošinātu Priekules novada iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās, ir izstrādāti saistošie noteikumi “Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā”.

 Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/18 “Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā”.

 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.                                                                      

 

Izsūtāms:  pašvaldības Sociālais dienests.

PIELIKUMĀ:

Saistošie noteikumi Nr.5/18 ''Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā''.

Paskaidrojuma raksts.

159. Par grozījumiem Noteikumos par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.159                

          (protokols Nr.6,  3.punkts)

Par grozījumiem Noteikumos par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu

Priekules novada pašvaldība saņēmusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas Gramzdas skolā darbībai, kas nav paredzēta 2013.gada 31.oktobra Noteikumos par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu. Izvērtējot darbības veida atbilstību noteikumos iekļautajiem klasifikācijas rādītājiem pēc darbības veida, iesniegumā norādītais veids pēc būtības vistuvāk ir 1.pielikuma 10.punktā uzskaitītajiem veidiem, tāpēc nepieciešams šajā punktā esošo uzskaitījumu papildināt ar vārdiem “īslaicīgas un ilglaicīgas sociālās aprūpes iestādes”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas  14.punktu b)apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  3 (Ruta Balode, Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 31.oktobra Noteikumos par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu, izsakot 1. pielikuma 10. punktu sekojošā redakcijā:

Nr.p.k.

Klasifikācijas rādītājs pēc darbības veida

Zona Nr. 1

EUR/m2

Zona Nr. 2

 EUR/m2

Zona Nr. 3

EUR/m2

10.

Bērnu maksas apmācību un ēdināšanas telpas, internāti,

Īslaicīgas un ilglaicīgas sociālās aprūpes iestādes,

Biedrības un nodibinājumi

0.14

0.10

0.07

 

2. Noteikt, ka par nolikuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai,  Attīstības nodaļai

160. Par nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola” Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.160                

          (protokols Nr.6, 4.punkts)

Par  nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola” Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja, valdes locekles Svetlanas Skrīveres, 03.04.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/620-S, ar lūgumu iznomāt daļu no Gramzdas pamatskolas ēkas ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidei.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Gramzdas pamatskola”, kadastra Nr.6458 001 0208, Gramzdas pagastā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0208  1,28 ha platībā un skolas ēkas. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

2018.gada 25.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt Gramzdas pamatskolu ar 2018.gada 01.augustu. Līdz ar to, lai saglabātu un racionāli izmantotu skolas ēku tā būtu iznomājama citām personām. Pašvaldības rīcībā paliek skolas ēkas daļa, kurā atrodas pirmskolas izglītības iestāde.

Atbilstoši  Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ( spēkā līdz 31.05.2018.) 3. punktam šo noteikumu 2.3. un 4. nodaļas normas nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai,[…]. Nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  – 0,07.- EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

 

Iznomājamā ēkas daļas platība tiks precizēta, slēdzot nomas līgumu. Ēku uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības daļa ir 0,3 ha.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk- noteikumi) 4. punktu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 5. punktu- ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

Zemes nomas maksa tiek noteikta atbilstoši noteikumu 7.2.apakšpunktam- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.,5.,7.punktiem un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (spēkā līdz 31.05.2018.) 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbalstīt privātas sociālās aprūpes iestādes izveidošanu “Gramzdas pamatskolā”.

2.      Iznomāt SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola”, kadastra Nr. 6458 001 0208, adresē Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0208 un ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0208 001 uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem, ilglaicīgās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes darbībai.

3.      Noteikt, ka nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

Lēmums izsūtāms: 1)SIA “Studiums”, Alejas iela 13-4, Liepāja, 2)nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; 3)finanšu nodaļai; 4)juristei I.Avotiņai.

161. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018. lēmumā Nr.65, protokols Nr.2 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.161                

          (protokols Nr.6, 5.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018. lēmumā Nr.65, protokols Nr.2 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018. lēmumā Nr.65, protokols Nr.2 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā” tika konstatēts, ka:

Ar augstāk minēto domes lēmumu tika nolemts dzīvoklim Nr.9 Ganību ielā 3, Priekulē izveidot dzīvokļu īpašumu un noteikta domājamā daļa no kopīpašuma.

Noteiktā domājamā daļa ir kļūdaina un jānosaka jauna dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamā daļa.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Grozīt Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018. lēmumā Nr.65, protokols Nr.2 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā” lemjošās daļas 1.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“1.1. dzīvoklis Nr.9- 67,40 m²- 674/7296. ”

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

162. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.51, protokols Nr.1 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.162                

          (protokols Nr.6,  6.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.51, protokols Nr.1 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.51, protokols Nr.1 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā” tika konstatēts, ka:

Ar augstāk minēto domes lēmumu tika nolemts dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 Liepājas ielā 1, Priekulē izveidot dzīvokļu īpašumus un noteiktas domājamās daļas no kopīpašuma.

Noteiktās domājamās daļas ir kļūdainas un jānosaka jaunas domājamās daļas.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Grozīt Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.51, protokols Nr.1 “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā” lemjošās daļas 1.1. punktu un 1.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:

“1.1. dzīvoklis Nr.30- 56,50 m²- 4/100;

  1.2. dzīvoklis Nr.33- 57,50 m² - 4/100.”

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

163. Par aizņēmumu projekta “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.163                

          (protokols Nr.6, 7.punkts)

Par aizņēmumu projekta “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai

 

Priekules novada pašvaldības dome 2015.gada 24.septembrī nolēma (protokols Nr.14, 47.punkts), iesniedzot projektu, piedalīties pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 (prot. Nr.40, 26.§) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu konkursu veidā” 18.3. punktu, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, Priekules novada pašvaldība 2018. gada 19. martā kopā ar projekta pieteikumu iesniedza pašvaldības domes 2018. gada 15. marta lēmumu Nr.94 (protokols Nr.4,  1.punkts), par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotu – aizņēmumu Valsts kasē.

Lai 2018. gadā varētu uzsākt būvdarbus, 2017. gadā tika veikta ceļu un tiltu pārbūves projektēšana un divu tiltu ekspertīzes. Visi šie darbi ir izpildīti un apmaksāti.

   

2017. gads

2018. gads

Projekta izmaksas KOPĀ:

1 863 165,65 

105 933,19 

1 757 232,46 

t. sk. PVN

323 359,33

18 385,10

304 974,23

Attiecināmās izmaksas

1 777 777,78 

27 894,97 

1 749 882,81 

Pašvaldībai pieejamais ELFLA atbalsts

1 599 999,93 

 

1 599 999,93

Pašvaldības līdzfinansējums

177 777,85 

27 894,97

149 882,88

Neattiecināmās izmaksas

85 387,87 

78 038,22

7 349,65

Būvdarbu izpildei pieejamais priekšfinansējums šajā projektā ir EUR 319 999,99.

Būvdarbu uzsākšanai pašvaldība izsludināja iepirkumu būvdarbu veikšanai. Viss iepirkuma priekšmets tika sadalīts piecpadsmit daļās, taču pēc iepirkuma rezultātiem, atbilstoši kritērijiem izvērtējot katra no sākotnēji projektā paredzēto pārbūvējamo objektu nozīmīgumu novada attīstībai un projekta īstenošanai pieejamo finansējumu, projekta pieteikumā ietvertas tikai divpadsmit no tām: 1., 4.-7., 9.-15., bet no 2.,3. un 8. daļas īstenošanas pieņemts lēmums atteikties.

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  iepirkumā “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2017/35) sekojošiem uzņēmējiem:

  1. SIA “Rīgas tilti”, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 1.daļā;
  2. PS “Rieksti-1 Kuršasta”, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 9.,10.,11., 13.,14.,15., daļā;
  3. SIA “A-Land” jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 5.,6.,7.,12.daļā.

Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā tika saņemta projektētāja informācija, ka iepirkuma priekšmeta 4. daļas veicamo darbu sarakstā nepieciešami būtiski labojumi, tāpēc šajā daļā iepirkums tika pārtraukts un pēc izmaiņu veikšanas izsludināts jauns iepirkums. 

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  iepirkumā “Priekules novada lauku grants ceļa Bunka-Ziņģenieki pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/1) SIA “A-Land” jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Būvuzraudzības īstenošanai tika izsludināts iepirkums un tā priekšmets sadalīts divās daļās.

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  iepirkumā “Būvuzraudzība projekta Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/2) sekojošiem uzņēmējiem:

  1. SIA “pro CAD”, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 1. daļā;
  2. SIA “RS Būvnieks”, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 2. daļā.

Pēc veiktajiem būvniecības darbu iepirkumiem kopējās būvniecības izmaksas ir sekojošas:

1. daļa

SIA “Rīgas tilti”

261118,35

4. daļa

SIA “A-Land”

336418,38

5. daļa

SIA “A-Land”

155344,69

6. daļa

SIA “A-Land”

42976,93

7. daļa

SIA “A-Land”

57934,82

9. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

89999,76

10. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

81000,29

11. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

186001,30

12. daļa

SIA “A-Land”

55427,70

13. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

31000,52

14. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

91276,37

15. daļa

PS “Rieksti-1 Kuršasta”

26328,88

 

Būvniecības izmaksas bez PVN, EUR 

1414827,99

 

PVN, EUR

297113,88

 

Summa ar PVN, EUR

1711941,87

Pēc veiktajiem iepirkumiem kopējās būvuzraudzības izmaksas projektā iekļautajiem būvniecības objektiem ir sekojošas:

1. daļa

SIA “pro CAD”

6600,00

2. daļa

SIA “RS Būvnieks”

23558,70

 

Būvuzraudzības izmaksas bez PVN, EUR 

30158,70

 

PVN, EUR

6333,33

 

Summa ar PVN, EUR

36492,03

Saskaņā ar 2017. gadā veiktajiem iepirkumiem par “Būvprojekta „ Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība”” un noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību augstāk minētajiem būvniecības objektiem veiks sekojoši uzņēmēji:

Daļģu tilta pārbūvei

SIA “BT projekts”

2500,00

Grants ceļu pārbūvei

SIA “Projekts EAE”

4771,54

 

Autoruzraudzības izmaksas bez PVN, EUR 

7271,54

 

PVN, EUR

1527,02

 

Summa ar PVN, EUR

8798,56

Būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu kopējā summa ir EUR 1757232,46.

Būvdarbu īstenošanai nepieciešamais aizņēmums ir EUR 1 437 200,00.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 1 437 200,00 (Viens miljons septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti euro) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada aprīli.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai.

164. Par aizņēmumu projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.164                

          (protokols Nr.6, 8.punkts)

Par aizņēmumu projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”

 

2018.gada 5.aprīlī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemts projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” galīgais apstiprinājums un lēmums par finansējuma piešķiršanu.

Projekta ietvaros Kalētu pagastā paredzēts uzbūvēt stadionu un organizēt dažādas sporta aktivitātes, lai veicinātu veselīga dzīvesveida iedzīvināšanu sabiedrībā teritorijās ar nelielu iedzīvotāju blīvumu. Pēc stadiona pabeigšanas Kalētu pagasta bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm būs radīta iespēja aktīvai brīva laika pavadīšanai. Paredzēts, ka ne tikai Kalētu pagasta, bet arī Priekules novada un blakus novadu skolu jauniešiem un iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādos sporta pasākumos jaunizveidotajā stadionā. Kalētu pagastam šajā projektā piešķirtais “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam” kopējais finansējums ir EUR 100 000, no kuriem EUR 80 000, paredzēti stadiona būvniecībai, bet EUR 20 000 sporta aktivitāšu organizēšanai un sabiedrības izglītošanai par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Stadiona būvniecību plānots īstenot līdz 2018. gada 21.augustam.

Lai šo projektu īstenotu, pašvaldība izsludināja iepirkumu būvdarbu veikšanai. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  iepirkumā “Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība Kalētos” (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2018/3) uzņēmumam SIA “A-Land” ar līgumcenu EUR 226 375,68, PVN EUR 47538,89, kopā ar PVN EUR 273 914,57, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Pēc cenu aptaujas rezultātiem projekta būvuzraudzību veiks SIA “4dm” par līgumcenu EUR 6446,00, PVN 1353,66kopā ar PVN  EUR 7799,66.

 

Aktīvās atpūtas laukuma būvniecības

kopējās izmaksas ar PVN, EUR

281714,23

   t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, EUR

48,892,55

Projekta attiecināmās izmaksas būvniecības daļā, EUR

94 117,65

t.sk. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas

2014.-2020.gadam finansējums būvniecības daļā, EUR

(85%)

80 000,00

pašvaldības līdzfinansējums būvniecības daļā, EUR

(10%)

9 411,77

Valsts dotācija būvniecības daļā ES fondu finansētiem

Projektiem, EUR (5%)

4705,88

Projekta neattiecināmās izmaksas

187596,58

 

Būvdarbu īstenošanai nepieciešamais aizņēmums ir EUR 277 400,00.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 277 400,00 (Divi simti deviņdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada aprīli.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

165. Par aizņēmumu projekta “Aizputes un Baznīcas ielas apgaismojuma rekonstrukcija Priekulē” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.165                

          (protokols Nr.6,  9.punkts)

 Par aizņēmumu projekta “Aizputes un Baznīcas ielas apgaismojuma rekonstrukcija Priekulē” īstenošanai

Apstiprinot 2018.gada pašvaldības budžetu, projekts „Aizputes un Baznīcas ielas apgaismojuma rekonstrukcija Priekulē” tika noteikts kā 2018.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 24 200.

Pa Aizputes ielas trotuāru  notiek intensīva gājēju plūsma, jo pa to iedzīvotāji nokļūst gan līdz Priekules maizes ceptuvei, Priekules slimnīcai, gan vidusskolai. Arī Dzirnavu ielas un Vaiņodes ielas iedzīvotāji līdz pilsētas centram un atpakaļ nokļūst pa Aizputes ielu. Esošais ielu apgaismojums izbūvēts ielas kreisajā pusē, bet labajā pusē tā nekad nav bijis, kaut gan galvenā kustība notiek tieši pa labo pusi.

Projekta mērķis ir izbūvēt ielu apgaismojumu gar Aizputes ielas labo pusi, nodrošinot apgaismojumu diennakts tumšajā laikā tieši intensīvāk izmantotajā ielas pusē. Plānots apgaismojuma nodrošināšanai izmantot LED tehnoloģiju, kas ļaus turpmāk arī ieekonomēt pašvaldības līdzekļus, samazinot izdevumus par patērēto elektroenerģiju. Pēc projekta īstenošanas vecās apgaismojuma lampas paredzēts atslēgt, atstājot tikai četras no tām vietās, kur nepieciešams papildus apgaismojums: iebrauktuvē aiz Priekules Kultūras nama, Baznīcas un Aizputes ielas krustojumā, pie ēkām Aizputes ielā 6 un Aizputes ielā 2. Plānotos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 01.08.2018.

  Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagastā un Priekulē” iepirkuma priekšmets tika sadalīts divās daļās, no kurām pirmā daļa ir “Ielu apgaismojuma pārbūve Priekulē, Aizputes ielā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/7) un šajā daļā līguma slēgšanas tiesības  tika piešķirtas SIA “OMS” par līgumcenu  EUR 14 524,71, kopā ar PVN EUR 17 574,90 .

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 17 500.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Noteikt projektu „Aizputes un Baznīcas ielas apgaismojuma rekonstrukcija Priekulē ” kā pašvaldības prioritāro projektu 2018.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 17 500 (Viens simts divdesmit divi tūkstoši astoņi simti eiro) Valsts Kasē uz  10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada aprīli.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

166. Par aizņēmumu projekta “Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.166                

          (protokols Nr.6,  10.punkts) 

 Par aizņēmumu projekta “Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē” īstenošanai

Apstiprinot 2018.gada pašvaldības budžetu, projekts „Piebraucamā ceļa, gājēju pārejas un autostāvvietu pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē” tika noteikts kā 2018.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 126 000,00. Projekta mērķis ir izveidot auto stāvlaukumus ar vietu invalīdu transportam, gājēju pāreju, pieslēguma taciņu no pārejas līdz laukumam slimnīcas priekšā un gājēju velosipēdistu celiņa pagarinājumu līdz Dzirnavu dīķa slūžām.

Esošā situācija ir neapmierinoša, jo transporta plūsma pa Aizputes ielu, kā pa galveno tranzīta ielu, ir intensīva, arī iedzīvotāju kustība šajā rajonā ir aktīva. Ārstniecības iestādi SIA “Priekules slimnīca” apmeklē liels skaits iedzīvotāju, šeit atrodas aptieka, arī daudz mazo komersantu slimnīcas ēkā nomā telpas pakalpojumu sniegšanai, taču autostāvvietu izvietojums un nokļūšana līdz apmeklējuma mērķim iedzīvotājiem ir sarežģīta un rada daudzas neērtības un problēmas gan gājējiem, gan transporta līdzekļu vadītājiem, bet īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – invalīdu transporta līdzekļu vadītājiem. No iedzīvotājiem par situāciju šajā pilsētas teritorijā saņemtas daudzas sūdzības. Īstenojot šo projektu, sabiedrība iegūs gan uzlabotu drošības situāciju, optimāli organizētu gājēju kustību, ērtas autotransporta stāvvietas, kas invalīdu transporta vadītājiem būs ierīkotas maksimāli tuvu ārstniecības iestādei un aptiekai. Projektu paredzēts īstenot līdz 10.08.2018.

Iepirkumā „Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē ”  (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/9) līguma slēgšanas tiesības  tika piešķirtas SIA “A-Land” par līgumcenu  EUR 95 811,38, kopā ar PVN EUR 115 931,77 .

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 115 900,00.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt projektu „ Piebraucamā ceļa, gājēju pārejas un autostāvvietu pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē” kā pašvaldības prioritāro projektu 2018.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 115 900 (Viens simts divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada aprīli.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

167. Par līdzekļu piešķiršanu apliecinājuma kartes izstrādei Gramzdas skolai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.167                

          (protokols Nr.6,  11.punkts)

Par līdzekļu piešķiršanu apliecinājuma kartes izstrādei Gramzdas skolai

 16.04.2018. saņemts Priekules novada būvinženiera Jāņa Skadiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus EUR 1200 apmērā ar PVN būvprojekta (apliecinājuma kartes) izstrādei Gramzdas skolai. Apliecinājuma karte nepieciešama, lai būvvalde varētu akceptēt veiktos būvdarbus un izdarīt atzīmi par to pabeigšanu, tādējādi novēršot patvaļīgās būvniecības sekas šajā ēkā, ko konstatējis Būvniecības valsts kontroles birojs un norādījis 12.04.2018. lēmumā Nr.4-2.5-18/162. Patvaļīgās būvniecības seku novēršanai Būvniecības valsts kontroles birojs noteicis termiņu līdz 2018. gada 11. novembrim.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kā arī 15. panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      No 2018. gada pamatbudžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus EUR 1200 ar PVN būvprojekta (apliecinājuma kartes) izstrādei Gramzdas skolai.

2.      Nodrošināt apliecinājuma kartes izstrādi un iesniegšanu būvvaldei veikto būvdarbu akceptēšanai un atzīmes veikšanai par to pabeigšanu.

3.      Līdz 2018. gada 11. novembrim iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojam atbilstošu vienkāršotās atjaunošanas būvniecības dokumentāciju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

4.      Par lēmuma izpildi atbildīgs būvinženieris Jānis Skadiņš.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Būvvaldei, Gramzdas pagasta pārvaldei.

168. Par finansiālu atbalstu dekoratīvajam gleznojumam “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.168                

          (protokols Nr.6,  12.punkts)

 Par finansiālu atbalstu dekoratīvajam gleznojumam  “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā

 

Latvijas Pašvaldību savienība 28.03.2018. ar vēstuli Nr. 030218797/A455 aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt ieceri atjaunot Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4.

Māksliniecisko darbu veikšana - ģerboņu un teksta maketēšana vektoru formātā, krāsu šablonu izgatavošana un montāža uz sienas 150m2, gleznošana ar augstvērtīgām “Lukas” eļļas krāsām, kopā izmaksā  20 468 EUR.

Katras pašvaldības ģerboņa noformēšanas izmaksas ir 172 EUR.

Ēka atrodas nozīmīgā vēsturiskā vietā - Vecrīgas ārējā malā, pie Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra, kur risinājās 1991. gada barikāžu notikumi.

Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovicabulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu laukuma nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāksne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada 13. – 27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts neatkarības atjaunošanu vērsto bruņoto apvērsumu.”

Šo sienu jau kopš 2005. gada rotā gleznojums, bet tas gadu gaitā zaudējis aktualitāti, jo tapis pirms Latvijas administratīvi teritoriālās reformas, un ir stipri noplucis. LPS ir ideja līdz Latvijas  valsts simtajai dzimšanas dienai atjaunot gleznojumu, ietverot visu novadu un pilsētu ģerboņus. Gleznojuma  atjaunošanu plānots pabeigt līdz Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.

Latvijas Pašvaldību savienība lūdz ieskaitīt tās kontā naudas līdzekļus, lai organizētu  māksliniecisko darbu izpildi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt ieceri atjaunot Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4 ‘’Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei’’.

2.      Pašvaldības ģerboņa noformēšanai piešķirt finansiālu atbalstu EUR 172.00 .

3.      Lēmuma izpildi nodrošina finanšu nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms: Latvijas Pašvaldību savienībai, Finanšu nodaļai

169. Par pilnvarojumu projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.169                

          (protokols Nr.6,  13.punkts)

 Par pilnvarojumu projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2018.gada 9.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” kā  projekta iesniedzēja precizēto projekta iesniegumu Nr.5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir lūgusi norādīt pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” īstenošanu, kā arī apstiprināt un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus (t.sk. maksājuma pieprasījumus).

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  2 (Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ.Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, valdes locekli ARTU BRAUNU parakstīt līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” īstenošanu, kā arī apstiprināt un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus (t.sk. maksājuma pieprasījumus).

 

Lēmums izsūtāms: SIA “Priekules nami”

170. Par ziedojuma pieņemšanu Virgas pagasta pārvaldei

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.170                

          (protokols Nr.6,  14.punkts)

Par ziedojuma pieņemšanu Virgas pagasta pārvaldei

 

            13.04.2018. saņemts iesniegums no Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu saskaņā ar 2018.gada 22.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./18/378 starp SIA “GR Grupa” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 500.00 apmērā. Līgumā noteiktais ziedojuma izlietošanas mērķis ir Virgas pagasta kultūras un  atpūtas pasākumu organizēšana.

 

Ziedojums ieskaitīts pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu kontā 28.03.2018 un to izmantos  Virgas pagasta kultūras un  atpūtas pasākumu organizēšana.

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2018.gada 22.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./18/378 starp SIA “GR Grupa” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 500.00.

2.      Minēto ziedojumu izlietot Virgas pagasta kultūras un  atpūtas pasākumu organizēšanai.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Virgas pagasta pārvaldei.

171. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu pagastos Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.171                

          (protokols Nr.6,  15.punkts)

 Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas,  Bunkas, Kalētu pagastos  Priekules novadā

 

            Izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439, valdes locekles XX iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.4/18/773 - S  no 16.04.2018.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ .nr.HN 127.

 

Priekules pilsētas teritorijā trešdienās Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.30.

             Virgas pagasta teritorijā trešdienās  pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

Purmsātos -  ceturtdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

             Priekules pagasta teritorijā  otrdienās  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.30 – 10.50, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.11.00 – 11.30,  pie mājām “ Bamši” no plkst.11.40 – 12.00, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 1 – 1 no plkst. 13.30 – 13.50.Pie mājām “Staņukrogs” no plkst.16.30 – 16.50.

     

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  trešdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā ceturtdienās  Kalētos pie pasta ēkas no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   no plkst.12.40 – 13.30.

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos,kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440”Noteikumi par tizniecības veidiem,kas saskaņojami ar pašvaldību un tirzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.HN 127, līdz 2019.gada 1.maijam.

 

             1.1.Priekules pilsētas teritorijā trešdienās Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.30.

 

             1.2.  Virgas pagasta teritorijā trešdienās  pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

Purmsātos -  ceturtdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

              1.3.  Priekules pagasta teritorijā  otrdienās  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.30 – 10.50, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.11.00 – 11.30,  pie mājām “ Bamši” no plkst.11.40 – 12.00, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 1 – 1 no plkst. 13.30 – 13.50.Pie mājām “ Staņukrogs” no plkst.16.30 – 16.50.

     

              1.4.   Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  trešdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

              1.5.  Kalētu pagasta teritorijā ceturtdienās  Kalētos pie pasta ēkas no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   no plkst.12.40 – 13.30.

172. Par līdzekļu piešķiršanu meža kinozāles “Daba iedvesmo” izveidei Gramzdas pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.172                

          (protokols Nr.6, 16.punkts)

Par līdzekļu piešķiršanu meža kinozāles “Daba iedvesmo” izveidei Gramzdas pagastā

 

16.04.2018. saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus EUR 14 000 apmērā ar PVN vides izglītības projektam – meža kinozāles “Daba iedvesmo” izveidei Gramzdas pagastā, Priekules novadam piederošajā meža teritorijā. Projekta mērķis ir dažādot vides izglītības programmas realizāciju skolēniem un pieaugušajiem, kā arī par vides izglītības tēmu organizētām vasaras nometnēm.

Lai kinozāle būtu pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nepieciešams izveidot 500m2 lielu laukumu ar grants segumu, kurā paredzēts izvietot 43 sēdvietas, tai skaitā septiņus figurālus krēslus, sešus četrvietīgus laivveida solus, divpadsmit stabveida muciņu solus. Bez tam paredzēti trīs tīklveida zviļņi ģimenēm, stiprināmi starp kokiem, kurus varēs izmantot arī kā rāpšanās sienas, starp kokiem stiprināms 3x4 m izmēra ekrāns, divas urnas gružiem un viena lauka tualete. Veidojot meža kinozāli “Daba iedvesmo”, par pamatu tiks ņemtas mākslinieka XX veidotas skices.

2018. gada Priekules novada pašvaldības speciālā budžeta tāmē “Pārējā vides aizsardzība” ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kurus iespējams novirzīt šī projekta īstenošanai. Lielākā dabas resursu nodokļa daļa Priekules novada speciālā budžeta ieņēmumos veidojas  no maksājumiem tieši par Gramzdas pagastā izmantotajiem dabas resursiem.

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      No 2018. gada Priekules novada pašvaldības speciālā budžeta tāmē “Pārējā vides aizsardzība” plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus EUR 14 000 ar PVN meža kinozāles “Daba iedvesmo” izveidei Gramzdas pagastā.

2.      Izveidot meža kinozāli “Daba iedvesmo” Gramzdas pagastā, Priekules novadam piederošajā meža teritorijā.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Gramzdas pagasta pārvaldei.

173. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Kalētu pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.173                

          (protokols Nr.6,  17.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Kalētu pagastā, Priekules nov.

2018.gada 04.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, 03.04.2018.iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.XX kopija.

Iesniedzējai pieder nekustamais īpašums (dzīvokļa īpašums) XX, Kalētos, Kalētu pagastā, kadastra Nr. 6464 900 0068. Īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu XX, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 900 0068, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā ar 2018.gada 01.maiju.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

174. Par atļauju apakšnomas līguma slēgšanai nedzīvojamām telpām Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.174                

          (protokols Nr.6,  18.punkts)

Par atļauju apakšnomas līguma slēgšanai nedzīvojamām telpām Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 06.04.2018. iesniegums (Nr.2.1.4/18/690-S) ar lūgumu atļaut slēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu ar XX uz nedzīvojamo telpu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 001 29.2 kv.m. platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu, Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku – Aizputes iela 6, Priekulē, SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

Ar 27.08.2015.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nr. 13, 37.§ “Par nedzīvojamās telpas Nr.004, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, iznomāšanu”, XX piešķirta nomā nedzīvojamā telpa nr. 4,  Aizpute iela 6, Priekule, Priekules novads.

XX vēlas slēgt apakšnomas līgumu, uz nedzīvojamo telpu nr.4 , Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads, 29,2 m2 platībā , ar XX.

Saskaņā ar Civillikuma vispārējiem nomas noteikumiem, kas ietverti 2115.pantā - nomnieks tikai ar iznomātāja piekrišanu nomāto lietu drīkst nodot citai personai, un 2116.pantā - nomnieks lietu nododot tālāk trešajai personai, nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas laiku.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2115. un 2116.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut nodod apakšnomā nedzīvojamo telpu nr. 4, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apz.6415 006 0056 001 004, 29,2 m2 platībā, līdz līgumu beigu termiņam.

2.      Atstāt negrozītus nomas līguma noteikumus, kas ir saistoši apakšnomniekam.

  1. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz apakšnomas līgums ar XX un viens līguma eksemplārs jāiesniedz saskaņošanai pašvaldībā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

1  eks. XX

1 eks. SIA “Priekules nami” : priekulesnami@inbox.lv