25.02.2021. domes sēde (protokols Nr.4)

25.02.2021. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.4

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 25.februārī                                                         

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Gatis Volkevičs, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē nepiedalās-

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola,  juriste Ināra Avotiņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere, jurista palīgs Rita Vaivare

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par aizņēmumu investīciju projekta ‘’Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.33) īstenošanai.
 2. Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Caravelle ar reģ.Nr. GJ 6440 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatalīdzekļu sastāva un realizēšanu.
 3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma ‘’Staņus Krogs’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 5. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilggadīgu darbu.
 7. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 9. Par aizņēmumu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta ‘’’’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’(ATTP IP 4.46) īstenošanai.
 10. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 13. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 13.janvāra lēmumā ‘’Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta ‘’Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.6) īstenošanai’’ (protokols Nr.1, lēm.Nr.8).
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 16. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 18. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 19. Par 02.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 20. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/87 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 21. Par 05.08.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/99 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 22. Par 12.05.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 23. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 24. Par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu.
 25. Par 20.04.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/14/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
 26. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.
 27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001.

 

Atklāti balsojot par katru jautājumu atsevišķi, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 1. Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 2. Par pabalsta piešķiršanu XX.
 3. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
 4. Par daļu no zemes un NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.
 5. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības- ‘’Bandavas Mednieku klubs’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 007 085, kadastra apzīmējums 6482 007 0085, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 6. Par zemes ‘’Bandavas mednieku klubs’’, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai ‘’Bandavas mednieku klubs’’.
 7. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam ‘’Asīte’’.
 8. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 9. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.2 dzīvojamajā mājā ‘’Viesturi’’, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 10. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 11. Par nekustamā īpašuma ‘’Centrs-1’’, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 12. Par nekustamā īpašuma ‘’Centrs-1’’, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 13. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pagastā.
 14. Par zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem.
 15. Par nekustamā īpašuma ‘’Veckupši’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemēŗošanu XX.
 18. Par zemes nomas līguma Nr.21 pagarināšanu ar XX.
 19. Par daļu no zemes un NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.
 20. Par nekustamā īpašuma ‘’Veckupši’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –kadastra apzīmējums 6451 004 0101, Brīvības iela 60, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.
 22. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumā, protokols Nr.1, 7. ‘’Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’.
 23. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
 24. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’ par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmas sakārtošanu.
 25. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Tirgoņu iela 15, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 26. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Runti’’, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.
 27. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/81 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 28. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 29. Par 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/32 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 30. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/82 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Miglas’’, Gramzdas pagastā.
 31. Par 31.07.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA ‘’Sveaskog Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov.
 32. Par grozījumiem 31.03.2016.’’Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’.
 33. Par atbalsta piešķiršanu 2020.gadā izsludinātā ‘’Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā’’ pretendentiem.
 34. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18 pagarināšanu ar IK ‘’Līga JV’’.
 35. Par plānotās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ‘’Dižozoli’’, Priekules pagasts, Priekules nov.
 36. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Priekules Zviedru vārti’’ atbrīvošanu no telpu un iekārtu nomas maksas.
 37. Par 2020.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 ‘’Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas’’ reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu.
 38. Par saistošo noteikumu Nr. 6/21‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.
 39. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 40. Par 07.09.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/106 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 41. Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’.
 42. Par autorallija ‘’Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja’’ trases saskaņošanu.
 43. Par zemes ierīcības projekta ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., apstiprināšanu.
 44. Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu.
 45. Par zemes ierīcības projekta Dambja iela 4, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu.
 46. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Suvorovs 31’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX.
 47. Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai ‘’Mednieku apvienība ‘’Kalēti’’’’, Kalētu pagastā.
 48. Par 01.04.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 49. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Doņi’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 50. Par nekustamā īpašuma ‘’Mājas’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 51. Par 22.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/54 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 52. Par 18.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 53. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 54. Par daļu no zemes Galvenā iela 7, Priekule, nomu XX.
 55. Par daļu no zemes un garāžas NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.
 56. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017.lēmuma (prot.Nr.1,17) atcelšanu.
 57. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0250, Kalētu pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 58. Par 26.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6a/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 59. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 60. Par Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 93.dzimšanas dienas priekšvakarā.
 61. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 62. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par aizņēmumu investīciju projekta ‘’Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.33) īstenošanai.
 2. Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Caravelle ar reģ.Nr. GJ 6440 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatalīdzekļu sastāva un realizēšanu.
 3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma ‘’Staņus Krogs’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 5. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilggadīgu darbu.
 7. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 9. Par aizņēmumu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta ‘’’’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’(ATTP IP 4.46) īstenošanai.
 10. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 13. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 13.janvāra lēmumā ‘’Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta ‘’Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.6) īstenošanai’’ (protokols Nr.1, lēm.Nr.8).
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 16. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 18. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 19. Par 02.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 20. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/87 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 21. Par 05.08.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/99 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 22. Par 12.05.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 23. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 24. Par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu.
 25. Par 20.04.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/14/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
 26. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.
 27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001.

 

 

1.

Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 (lēmums Nr.69)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 12.panta trešo daļu un 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

 

2.

Par pabalsta piešķiršanu XX

(lēmums Nr.70)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldībā 2021.gada 01.februārī saņemts XX iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/21/232-S), kurā tiek lūgts atjaunot ikmēneša pabalsta izmaksu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu XX.

 

 

3.

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.71)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.

 

 

4.

(lēmums Nr.72)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  iesniegums Nr.2.1.4/20 /1999-S  ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/14-2010, nekustamā īpašumā “Garāžas”, Bunkas pagastā ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0252.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par daļu zemes un garāžas NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.

 

5.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības  – “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 007 085 , kadastra apzīmējums 6482 007 0085 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.73)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības  – “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 007 085, kadastra apzīmējums 6482 007 0085, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

6.

Par zemes “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs”

(lēmums Nr.74)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku biedrības “Bandavas mednieku klubs”, reģ.nr. 40008029112 valdes priekšsēdētāja XX, personas kods XX, 04.02.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/274-S, ar lūgumu iznomāt zemi “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0085.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs”.

 

7.

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

(lēmums Nr.75)

Ziņo: V.Jablonska

2021.gada 18.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, juridiskā adrese Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/125-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Priekules pagastā, Priekules novadā.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam ‘’Bandava’’.

 

 

8.

(lēmums Nr.76)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 09.02.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/303-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Galvenā iela 7-7,  Priekule, nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

9.

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 2 dzīvojamajā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.77)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.nr. 40008017823, valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/248-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Nr.2, dzīvojamā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 2 dzīvojamajā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

10.

Par nekustamā īpašuma  Ozolu iela 11, Saulaine,  Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.78)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 5.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/281-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā,. iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0024.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Ozolu iela 11, Saulaine,  Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

 

11.

Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai

        (lēmums Nr.79)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums „Centrs-1”, kadastra Nr. 6464 001 0241, Kalētu pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0241  2,66 ha platībā.

2020.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Centrs-1”, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pagastā. XX ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai.

 

12.

Par nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.80)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

13.

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.81)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX, Priekules nov, iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0160, Gramzdas pagastā nomu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

14.

Par  zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem

(lēmums Nr.82)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem.

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.83)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums „Veckupši”, kadastra Nr. 6498 003 0003, Virgas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183  17,3 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,48 ha, mežs 5,13 ha un zem ūdens 6,56 ha.

Nekustamais īpašums „Veckupši”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.84)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 1.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/235-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu “Liepugravas” (zemi un ēkām) ar kadastra Nr. 6446 007 0007, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX.

 

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

(lēmums Nr.85)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 15.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/339-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Ķiesti”, Bunkas pagastā un “Ruņenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX.

 

 

18.

(lēmums Nr.86)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 11.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/325-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.21 uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446006 0107  6,0  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 21  pagarināšanu ar XX.

 

 

19.

Par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX

(lēmums Nr.87)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  iesniegums Nr.2.1.4/20 /2285-S ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu nekustamā īpašumā “Garāžas”, Bunkas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0252.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.

 

20.

Par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.88)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

21.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0101,  Brīvības iela 60, Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

(lēmums Nr.89)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0101, Brīvības iela 60, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.

 

 

22.

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā, protokols Nr.1, 7. “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

(lēmums Nr.90)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021. gada 15. februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (reģ. Nr.2.1.3/21/59), kurā norāda, ka saņēmusi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Zīlītes”, “Kurši” un Dārza iela 9, Purmsātos, Virgas pagastā, īrnieku un dzīvokļu īpašnieku piekrišanas par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu sakarā ar nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvojamo māju turpmākajā apsaimniekošanā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā, protokols Nr.1, 7. “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

 

23.

Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

(lēmums Nr.91)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

 

 

24.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmas sakārtošanu

(lēmums Nr.92)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā” 6.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmas sakārtošanu.

 

 

 

25.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Tirgoņu iela 15, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.93)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 09.02.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/302-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Tirgoņu iela 15-1, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Tirgoņu iela 15, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

26.

Par nekustamā īpašuma  “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.94)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 10.02.2021. iesniegums, reģ.nr. 2.1.4/21.321-S, kurā lūgts  atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “Jaunie Runti”, 19,55 ha platībā, kadastra Nr. 6446 003 0153, apzīmējums 6415 003 0032, Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

27.

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/81 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.95)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 15.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/351-S, ar lūgumu pagarināt 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/81 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/81 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

28.

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.96)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/357-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5B-4, Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

29.

Par 29.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/32 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.97)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 16.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/366-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 0,01 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, nomu mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 29.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/32 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

30.

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/82 termiņa pagarināšanu  ZS “Miglas”, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.98)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 06.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Miglas”, reģ.Nr.42101001578, adrese Jasmīnu iela 2, Gramzdas pag., tās īpašnieces XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/363-S, ar lūgumu pagarināt 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/82 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/82 termiņa pagarināšanu  ZS “Miglas”, Gramzdas pagastā.

 

 

31.

Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov. 

(lēmums Nr.99)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 15.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora XX 15.02.2021. iesniegums Nr.7-2/03, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/360-S,  ar lūgumu pagarināt 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2026.gada 30.aprīlim.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov. 

 

 

 

 

32.

Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

(lēmums Nr.100)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantas pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’.

 

33.

Par atbalsta piešķiršanu 2020.gadā izsludinātā “Projektu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā” pretendentiem

(lēmums Nr.101)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nolikuma (Priekules novada pašvaldības domes 24.09.2020. lēmums Nr.639) 6.8.punktu, Konkursa vērtēšanas komisijas 03.02.2021. lēmumu (protokols Nr.2021/2) un saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.02.2021. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu 2020.gadā izsludinātā “Projektu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā’’pretendentiem.

 

 

34.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/18  pagarināšanu ar IK “Līga JV”

(lēmums Nr.102)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 16.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/368-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV” XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/18 uz zemes vienību „Skrundenieki Jaunie”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 007 0037, kadastra apzīmējums 6446 007 0037  1,30  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/18  pagarināšanu ar IK “Līga JV”.

 

35.

Par plānotās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Dižozoli”, Priekules pagasts,

Priekules nov.

(lēmums Nr.103)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Deputāte Rigonda Džeriņa, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.01.2021. iesniegums, reģ.nr. 2.1.4/21.202-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Dižozoli”,  Priekules pagastā, zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu 6482 008 0195.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par plānotās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Dižozoli”, Priekules pagasts, Priekules nov.

 

 

36.

Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Priekules Zviedru vārti” daļēju atbrīvošanu no telpu un iekārtu nomas maksas

(lēmums Nr.104)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2021. gada 16.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules Zviedru vārti” valdes locekles XX iesniegums (Reģ.nr. 2.1.4/21/365-S), kurā lūgts apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamo telpu nomas līgumam un iekārtu nomas maksas aprēķinu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Priekules Zviedru vārti’’ daļēju atbrīvošanu no telpu un iekārtu nomas maksas.

 

37.

Par 2020. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu

(lēmums Nr.105)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 10.11.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. punktu, kas paredz, ka Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem līdz 2021. gada 01. martam jāapstiprina un jāiesniedz Grobiņas novada domei un jāiesniedz Vides un reģionālās attīstības ministrijai reorganizācijas plāna konstatējošo daļu saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu, Priekules novada pašvaldības speciālisti ir sagatavojuši noteikumu pielikumus, apstiprināšanai Priekules novada pašvaldības domes deputātiem un nosūtīšanai augstāk norādītajām iestādēm.

Atbilstoši augstāk minētajam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 2020. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu.

 

38.

Par saistošo noteikumu Nr.6/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.106)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.6/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

 

 

 

39.

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata

(lēmums Nr.107)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 28.februārī Priekules novada bāriņtiesas loceklei Mārītei Ločmelei izbeidzas termiņš  Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanai.

            Mārīte Ločmele nevēlas turpināt bāriņtiesas locekļa amatu un atkārtoti netiek ievēlēta.

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

 

40.

Par 07.09.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/106 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.108)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 17.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/377-S, ar lūgumu pagarināt 07.09.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/106 termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 07.09.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/106 termiņa pagarināšanu XX, Priekules novadā.

 

 

41.

Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

(lēmums Nr.109)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Sakarā ar saslimušām personām Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" bija nepieciešams operatīvi pieņemt lēmumu par karantīnas noteikšanu un attālinātu mācību nodrošināšanu obligātā izglītības vecuma bērniem 4.un 5. grupā, tāpēc tika izdots pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojums Nr. 1.1.6/21/28, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" .

 

42. 

Par autorallija „  Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu

(lēmums Nr.110)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par autorallija ‘’Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja’’ saskaņošanu.

 

43.

   Par zemes ierīcības projekta  “Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.112)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 03.02.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģistrācijas numurs 42103041630 sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra Nr. 6446 005 0103  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0103 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  “Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

44.

   Par zemes ierīcības projekta  Aizputes iela 7, Priekule , Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.113)

Ziņo: V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 20.01.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģistrācijas numurs 42103041630 sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 008 0008  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0008 sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                    pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu.

 

45.

   Par zemes ierīcības projekta  Dambja iela 4, Priekule, Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.114)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 20.01.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģistrācijas numurs 42103041630 sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dambja iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 006 0047  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0047 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  Dambja iela 4, Priekule, Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

46.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Suvorovs 31 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX

(lēmums Nr.115)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/142-S ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/4 uz daļu no zemes ar nosaukumu „Suvorovs 31”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0351,Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Suvorovs 31 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.,  XX.

 

 

47.

Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.116)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 05.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku apvienība “Kalēti””, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/282-S, ar lūgumu pagarināt 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā .

 

 

48.

Par 01.04.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.117)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2021.gada 03.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/261-S, ar lūgumu pagarināt 01.04.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2011 termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 01.04.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

 

49.

Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Doņi”, kadastra apzīmējums 64640010092, Kalētu pag., Priekules nov.,  reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

(lēmums Nr.118)

     

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Doņi”, kadastra apzīmējums 64640010092, Kalētu pag., Priekules nov.,  reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.       

 

50.

Par nekustamā īpašuma “Mājas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr.119)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 03.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/259-S (turpmāk tekstā- iesniedzēja), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mājas”, Kalētu pagastā, atdalot četras zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mājas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

51.

Par 22.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/54 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.120)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 09.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/310-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 22.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/54 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

52.

Par 18.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.121)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 09.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/317-S, ar lūgumu pagarināt 18.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 18.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

53.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.122)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,   09.02.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/304-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 87/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

54.

Par daļu no zemes Galvenā iela 7, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.123)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 03.02.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/260-S  ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes  Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0064.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Galvenā iela 7, Priekule, nomu XX.

 

 

55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX

(lēmums Nr.124)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Andris Rosvalds, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 14.12.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /2306-S  ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/16-2010, nekustamā īpašumā “Garāžas”, Bunkas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0252.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX.

 

56.

Par Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017. lēmuma (prot.Nr.1, 17.) atcelšanu

(lēmums Nr.125)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017. lēmuma (prot.Nr.1, 17.) atcelšanu.

 

57.

Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640020250, Kalētu pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.126)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640020250, Kalētu pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

58.

Par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6a/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.127)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/319-S, ar lūgumu pagarināt 26.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6a/2011termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6a/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

59.

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

(lēmums Nr.128)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 19.februāra rīkojumu Nr.1.1.6/21/31.
 2. Mežupes pamatskolas izglītojamajiem no 2021.gada 15.februāra līdz 1martam noteikt attālinātās mācības, atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.

 

60.

Par  Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 93.dzimšanas dienas priekšvakarā

(lēmums Nr.129)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (11.02.2021. komitejas sēdes protokols Nr.2), atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 93.dzimšanas dienas priekšvakarā.

 

61.                                                                                                   

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.130)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

62.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.131)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX.

 

63.

Par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.33.) īstenošanai

(lēmums Nr.132)

Ziņo: L.Vītola

Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts „Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais projekts (ATTP IP 1.33.) pašvaldībā ar plānoto kopējo summu 100 230 EUR ar PVN.

Projekta mērķis ir pārbūvēt gājēju ietvi Priekulē Galvenā ielā posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam 862m garumā un 1,5m platumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par aizņēmumu investīciju projekta “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.33) īstenošanai.

 

 

64.

Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Caravelle ar reģ. Nr.GJ 6440 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu

(lēmums Nr.133)

Ziņo: A.Razma

 

            Priekules novada domes īpašumā ir transportlīdzeklis VW Caravelle ar reģ. Nr. GJ 6440, šasijas Nr.WV2ZZZ70Z1HO15182, izlaiduma gads 2000 g., inventāra nr.1231 – 908.

            Transportlīdzeklis atrodas Priekules novada domes īpašumā un reģistrēts tās bilancē ar atlikušo bilances vērtību EUR,-  0.

            Automašīna  netiek lietota, plaisas un korozija virsbūvē, bojāts automašīnas dzinējs un ātrumkārba ,tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama, līdz ar to tā ir noņemama no uzskaites un realizējama metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Caravelle ar reģ. Nr.GJ 6440 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu.

 

65.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.134)

Ziņo: I.Lācīte

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

66.

Par  nekustamā īpašuma “Staņus Krogs” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.135)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 22.02.2021. iesniegums (Nr. 2.1.4/21/-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Staņus Krogs”, kadastra Nr. 6482 007 0014, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Staņus Krogs”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

67.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.136)

Ziņo: I.Lācīte

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

68.

Par  Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilggadīgu darbu

(lēmums Nr.137)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas ŠLISERES iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu Mārītei LOČMELEI, bāriņtiesas loceklei par godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, 25 gadus pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

69.

Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.138)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" veic aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

pieņemt lēmumu par atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu.

 

70.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.139)

Ziņo: I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

71.

Par aizņēmumu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta ““Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (ATTP IP 4.46.) īstenošanai

(lēmums Nr.141)

Ziņo: L.Vītola

Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas projekts ““Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais projekts izglītības iestāžu ilgtspējīgai attīstībai (ATTP IP 4.46.) ar plānoto kopējo summu 105 967 EUR ar PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par aizņēmumu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta ““Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (ATTP IP 4.46.)īstenošanai.

 

 

72.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.142)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

73.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu XX

(lēmums Nr.143)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu XX.

 

 

74.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.144)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2021.gada 22.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/21/398-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX .

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

75.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā “Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.6.) īstenošanai” (protokols Nr. 1, lēm.Nr.8)

(lēmums Nr.145)

Ziņo: L.Vītola

Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts „Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais investīciju projekts (ATTP IP 1.6.) pašvaldībā ar plānoto summu 211 403 EUR ar PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā “Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā’’ (ATTP IP1.6.) īstenošanai’’ (protokols Nr.1, lēm.Nr.8).

 

76.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.146)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

77.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.147)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

78.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.148)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

79.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.149)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

80.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.150)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un ATKĀRTOTAS mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

81.

Par 02.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.151)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 23. februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/409-S, ar lūgumu pagarināt 02.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2011 termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 02.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

82.

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/87 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.152)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/411-S, ar lūgumu pagarināt 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/87 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/87 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

83.

Par 05.08.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/99 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.153)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošs XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/408-S, ar lūgumu pagarināt 05.08.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/99 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 05.08.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/99 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

84.

Par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.154)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/412-S, ar lūgumu pagarināt 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

85.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Judu grantsbedres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un izsoles procesa pārtraukšanu

(lēmums Nr.155)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Judu grantsbedres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un izsoles procesa pārtraukšanu.

 

86.

Par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu

(lēmums Nr.156)

Ziņo: I.Lācīte

 

Veicot 2020. gada slēguma inventarizāciju, konstatēts, ka augstāk minētie Priekules novada pašvaldības nekustamie īpašumi nav atsavināti un nav pārliecības par atsavināšanas procesa pabeigšanu. Pamatojoties uz 2018. gada 13. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 157. punktu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu, kas uzskaitīts apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā”, nepieciešams domes lēmums par nekustamo īpašumu atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvā.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu.

 

 

87.

Par 20.04.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/14/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.157)

Ziņo: M.Kokovihina

 

 

2021.gada 24.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/424-S, ar lūgumu pagarināt 20.04.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/14/2011 termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 20.04.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/14/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

 

88.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

(lēmums Nr.158)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā 2021.gada 24.februārī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu sākot ar 15.03.2021. līdz 07.04.2021.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.

89.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001

(lēmums Nr.159)

Ziņo: R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punktu un 34.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001.

 

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.69 līdz Nr.159

 

                       

Sēdi slēdz plkst.11:20

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

 

 

 

69. Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.69           

          (protokols Nr.4,  .punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 12. panta trešo daļu, kurā teikts, ka pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa 2020. gada 30. oktobrī saņēma no Valsts zemes dienesta kadastra datus gada inventarizācijas veikšanai.

Izvērtējot grāmatvedības uzskaitē esošos nekustamā īpašuma datus un datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, kas saņemti no Valsts zemes dienesta, konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā iekļauti īpašumi, kuri faktiski nepieder Priekules novada pašvaldībai un nav iespējams iegūt dokumentus, kas apliecinātu Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz minētiem objektiem.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 12.panta trešo daļu un 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

 1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva nekustamos īpašumus ar atlikušo vērtību 4856,05 EUR ar 2020. gada 3 decembri, saskaņā ar  pielikumu.

 

 1. Uzdot Finanšu nodaļai līdz 05.03.2021. veikt attiecīgās korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

 

 1. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistiem

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

70. Par pabalsta piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.70          

          (protokols Nr.4,  .punkts)

 

Par pabalsta piešķiršanu XX

           

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

71. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.71           

          (protokols Nr.4,  .punkts)

 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.5, 40. punktu zemes vienība  Brīvības iela 1a , Priekule , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.5, 43. punktu zemes vienība  Ķieģeļu iela 33, Priekule , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.5, 9. punktu zemes vienība  Pumpura iela 3a , Priekule , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 28.05.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.7, 61. punktu zemes vienība  Pumpura iela 8, Priekule , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 28.05.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.7, 61. punktu zemes vienība  Pumpura iela 9 , Priekule , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.12, 37. punktu zemes vienība  “Jaunrijas”, Bunkas pagasts , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.12, 37. punktu zemes vienība  “Purvs” , Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 23.01.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.2, 38. punktu zemes vienība  “Rozes” , Priekules pagasts , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 29.03.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.3, 55. punktu zemes vienība  “Piena Savāktuve”, Bunkas pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 30.07.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.9, 48. punktu zemes vienība “Pie Audaru mājas”, Priekules pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, zemes vienībai piešķirts jauns nosaukums “Vagari”.

Ar 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.4, 29. punktu zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekule, ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0061 ar 25.06.2020. Priekules novada domes lēmumu, protokola nr.8,61.punkts atdalīta, tai piešķirts jauns nosaukums “Lejas”, Priekules pag., Priekules nov.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē 01.01.2021. nekustamos  īpašumus:

 

 • Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0081          10,992 m2 platībā , ar kadastrālo vērtību 3284  EUR  ;
 • Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0084

34 900 m2 platībā, ar kadastrālo vērtību  10 177 EUR;

 • Pumpura iela 3a, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0037 – 17 300 m2 platībā, ar kadastrālo vērtību 7627 EUR;
 • Pumpura iela 8, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0049 –  9520 m2 platībā, ar kadastrālo vērtību 666 EUR;
 • Pumpura iela 9 , Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0043 – 8118 m2 platībā, ar kadastrālo vērtību 568 EUR;
 • “Jaunrijas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 006 0088 –   8,89 ha  platībā, ar kadastrālo vērtību 960 EUR;
 • “Purvs”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 008 0114 –          89,42 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 21 743  EUR;
 • “Rozes”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0066 –      2,90 ha  platībā, ar kadastrālo vērtību 2204 EUR;
 • “Piena Savāktuve”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0333 – 0,0345 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 27  EUR
 • “Vagari”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 004 0060 –      6,20 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 4712  EUR;
 • “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem :

6482 006 0181 – 0,90 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 846 EUR;

6482 009 0127 – 0,81 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 883 EUR;

 • “Lejas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 004 0061 0,7568 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 784 EUR, ar

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:   

                                  

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 •  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

72. Par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.72           

          (protokols Nr.4,  .punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Par daļu no zemes un garāžas NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  iesniegums Nr.2.1.4/20 /1999-S  ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/14-2010, nekustamā īpašumā “Garāžas”,  Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0252  .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0025, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 un būvēm - garāža ar kad. apzīmējumu 6446 005 0096 001, mehāniskās darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 002, garāžas ar kad. apzīmējumu 6446 005 0096 007 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000490294 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 001, ietilpst garāžu telpas ar kadastra apzīmējumu  ar vienotu kadastra apzīmējumu  6446 005 0096 001 .

XX izmanto garāžu 90 m2 platībā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašumā “Garāžas”,  Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads,  kadastra Nr. 64466 005 0025 , ietilpstošās garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 001, tirgus nomas maksas vērtība uz 2020. gada 21.decembri  (apsekošanas datums) ir Eur 0,30  (nulle komats trīsdesmit eiro centi) mēnesī bez PVN par 1 kvadrātmetru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252  90 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.02.2021. līdz 31.01.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 3. Noslēgt  ar XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par daļu no telpas ēkā “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 001  90 m2  platībā (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) garāžas vajadzībām, nosakot:
 4. Nomas maksu atbilstoši Sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236 noteiktajai tirgus nomas maksai 0,30 EUR mēnesī par 1 m2 (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 5. Nomas termiņu no 2021.gada 1.februāra  līdz 2026.gada 31.janvārim.
 6. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 7. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

73. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības  – “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 007 085 , kadastra apzīmējums 6482 007 0085 , atzīšanu par piekrītošu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.73           

          (protokols Nr.4,  .punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības  – “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 007 085 , kadastra apzīmējums 6482 007 0085 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0085 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka  nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saskaņā ar 2015.gada 18.decembra noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0085  0,1820 ha platībā ha platībā, “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu  (pielikums).
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0085  0,1820 ha  platībā             (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908 ).

 

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

74. Par zemes “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.74           

          (protokols Nr.4, 6 .punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Par zemes “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku biedrības “Bandavas mednieku klubs”, reģ.nr.40008029112 valdes priekšsēdētāja XX, 04.02.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/274-S, ar lūgumu iznomāt zemi “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0085.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 007 0085, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu, protokols Nr. 14, ieskaitīts rezerves fonda zemēs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta , uz tās atrodas mednieku klubam īpašumā esošs  būvju īpašums ar kadastra nr. 6482 507 0085, ar nosaukumu  “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagasts, Priekules novads, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000471319.

Ar mednieku biedrību nav noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Iznomāt mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, reģ.nr. 40008029112, zemes vienību “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0085 , kadastra apzīmējums 6482 007 0085  0,1820 ha platībā, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • Mednieku biedrībai “Bandavas mednieku klubs” : mk-bandava@inbox.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

75. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.75           

          (protokols Nr.4,  7.punkts)

 

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

 

2021.gada 18.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, juridiskā adrese Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/125-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā.

 Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Priekules pagastā:

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Rūķīši

64820050010

5,07

 

Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 5.februāris.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku klubs “Asīte”.

Otra, medību tiesību nomai, prasītā zemes vienība 0,30 ha, “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 005 0021, ir apbūvēta, uz tās atrodas daudzdzīvokļu (6 dzīvokļu) dzīvojamā māja, kurā izveidoti dzīvokļu īpašumi.

Tā kā pašvaldība nav vienīgais šī īpašuma īpašnieks, nav iespējams lemt par minētās zemes vienības nomu.

Noteikumu 6.1.punktā minētie iesniedzamie dokumenti ir jau iepriekš iesniegti pašvaldībā.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam […] Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā. Tā, kā, gadījumos, kad uz medību platībām pieteicies viens pretendents, medību tiesību nomas izsoli nerīko, konstatējams, ka šī norma piemērojama tādējādi, ka pretendentam ir jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas maksu, kas noteikta Noteikumu 2.punktā (t.i. 0,40 EUR) par 1 (vienu) hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Neiznomāt daļu no zemes 0,3 ha platībā, nekustamā īpašumā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 005 002

 

 1. Iznomāt medību tiesības mednieku klubam “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, uz sekojošām pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Priekules pagastā:

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Rūķīši

64820050010

5,07

 

Kopā:

5,07

 

 1. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 2. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.
 3. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste I.Lācīte.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:

 Mednieku klubam “Asīte”: kestutis64@inbox.lv;

grāmatvedei I.Sokolovskai:

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

76. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.76           

          (protokols Nr.4, 8 .punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 09.02.2021. iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/303-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai .

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0064, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 170  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.7, kas  izīrētsXX, nav izveidots dzīvokļa īpašums .

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0064 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.7 42,4 m² - 424/5176;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

77. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 2 dzīvojamajā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.77           

          (protokols Nr.4,  9.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 2 dzīvojamajā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.nr. 40008017823, valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/248-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli  Nr.2, dzīvojamā mājā “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 005 0021, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 107 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.2 nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas  izīrēts mednieku klubam “Asīte”.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 005 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 6482 005 0021 003, 6482 005 0021 004 un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.2  72,10 m² - 178/1000;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

78. Par nekustamā īpašuma  Ozolu iela 11, Saulaine,  Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.78           

          (protokols Nr.4,  10.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  Ozolu iela 11, Saulaine,  Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

2021.gada 5.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/281-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā,. iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0024.

Nekustamais īpašums Ozolu iela 11, kadastra Nr.6482 006 0024 – 0,7370 ha platībā, Priekules pagastā , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000531627 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, ar adresi Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag.,  Priekules nov., kadastra nr. 6482 506 0007, kas reģistrēta Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000608368 uz XX, vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 006 0024, kas sastāv no zemesgabala 0,7370  ha platībā, par nosacītu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 •  XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

79. Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.79           

          (protokols Nr.4,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pagastā, Priekules novadā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Centrs-1”, kadastra Nr. 6464 001 0241, Kalētu pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0241  2,66 ha platībā.

2020.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas Priekules novada, Kalētu pagastā, iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Centrs-1”, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pagastā. XX ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.07.2020. sēdes lēmumu Nr.456, tika nolemts veikt zemes vienības “Centrs-1”, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc reģistrācijas zemesgrāmatā.

2020.gada 19.novembrī īpašuma tiesības noreģistrētas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000607123 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Centrs-1”, kadastra Nr.6464 001 0241, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0241 – 2,66 ha platībā, Kalētu pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

80. Par nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.80           

          (protokols Nr.4,  12.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Centrs-1”, kadastra Nr.6464 001 0241, Kalētu pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona (pirmnomas persona).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2021.gada 12.februārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 001 0241, tirgus vērtība uz 2021.gada 06.februāri ir  5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātnekustamā īpašuma “Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 001 0241, nosacīto cenu 5 800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti eiro).

2.Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. paziņojams:

-XX,

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

81. Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.81           

          (protokols Nr.4,  13.punkts)

 

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

 

2021.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX, Priekules nov.(turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0160, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 06.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/80 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Mazdārziņi” 2,6656 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0160, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.05.2021.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa un jāprecizē iznomātā platība.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2026.;

4.2. iznomāto platību 2,6 ha;

4.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Par  zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.82           

          (protokols Nr.4,  14.punkts)

 

Par  zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem

 

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.6415 002 0065, Priekulē, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065  8322 m² platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 003.

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, 16.11.2020. iereģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000606999.

Dzīvojamajā ēkā ir 12 dzīvokļi, kuri privatizēti saskaņā likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

21.06.1995. likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes vai valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu privatizācijai nododams valsts vai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals (turpmāk šajā pantā — zemes gabals), zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības un 2.punkts nosaka, ka privatizācijas komisija vai valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošā institūcija pieņem lēmumu slēgt ar privatizētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa ir sagatavojusi un izsniegusi 04.02.2021. Atzinumu Nr.9-01-K/106 Par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšanu Aizputes ielā 24, Priekulē, Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 8322 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 002 0065, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem.

2. Noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums  1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.         

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

83. Par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.83           

          (protokols Nr.4,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Nekustamais īpašums „Veckupši”, kadastra Nr. 6498 003 0003, Virgas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183  17,3 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,48 ha, mežs 5,13 ha un zem ūdens 6,56 ha.

2020.gada 23.novembrī īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000607213 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..] atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums „Veckupši”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Nodotatsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Veckupši”, kadastra Nr.6498 003 0003, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183 17,3 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Marinai Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtību noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: finanšu nodaļai; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                

84. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.84           

          (protokols Nr.4,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

85. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.85           

          (protokols Nr.4, 17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

86. Par zemes nomas līguma Nr. 21  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.86           

          (protokols Nr.4, 18.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 21  pagarināšanu ar XX

 

2021.gada 11.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/325-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 21 uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446006 0107  6,0  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 21 uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” , 6,0 ha platībā ar XX,  noslēgts 17.05.2007..

Nomas līgums beigsies 31.03.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējs nomaksājis nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 006 0107, 6,0 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar XX uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 21, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 006 0107, 6,0 ha platībā, ar Jāni Pomeranci, personas kods 110166-13156, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 31.03.2026.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

- XX;

 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska