12.03.2015. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.4)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma (protokols Nr.8, 27.§) „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” 1., 2., 3., 4. punktu atcelšanu

 Priekules novada pašvaldības dome 2013.gada 31.oktobrī pieņēma sekojošu lēmumu (protokols Nr.8, 27.§) „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu”, ar kuru tika apstiprinātas pašvaldības autotransporta izmantošanas nomas maksas:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas

( nomas) maksu no 2014.gada 1.janvāra (EUR/km bez PVN):

Autobuss MB 0303                                                     0.81

Autobuss MB Sprinter 519                                        0.39

Autobuss IVEKO 4510                                               0.39

Mikroautobuss MB Sprinter                                      0.29

Mikroautobuss VW Caravella, VW Transporter       0.24

Mikroautobuss Ford Transit                                      0.24

Hyndai H 1                                                                 0.24

Automašīna UAZ 3303                                              0.46

 

2.     Apstiprināt gaidīšanas stundas likmi 3.16 EUR/h bez PVN.

3.     Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

4.     Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.     Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmums „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” (protokols Nr.19, 30.§).

 

Autotransporta nomas maksas tika noteiktas, lai varētu nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas un, nodrošinot minētās pašvaldības funkcijas, radītu iespēju novada iedzīvotājiem iznomāt 8 (astoņus) pašvaldības transporta līdzekļus par taisnīgu nomas maksu, kā arī, lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu.

Pieņemot šādu lēmumu, tika ņemts vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2011.gada pārskatā „Riski rīcībā ar pašvaldības mantu” Rekomendācijā Nr.1 noteiktais – ja pašvaldība uzskata par lietderīgu iznomāt savus transportlīdzekļus darbiniekiem vai citām personām, ir jāizstrādā attiecīgi nosacījumi, kas nodrošinātu vienādas tiesības un iespējas jebkurai personai iznomāt pašvaldības transportlīdzekli, samaksājot pašvaldībai taisnīgu kompensāciju par dienesta autotransporta izmantošanu.[1]

Nosakot nomas maksu ar pašvaldības lēmumu, pašvaldība nodrošināja jebkurai personai vienādas tiesības un iespējas iznomāt pašvaldības transportlīdzekli, samaksājot taisnīgu kompensāciju par transportlīdzekļa izmantošanu.

 

            Likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantā noteiktas šādas pašvaldību funkcijas:

               14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:

3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;

 

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

 

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

 

Pašvaldība darbojas novada iedzīvotāju interesēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības un realizētu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir norādījis, ka šāda lēmuma pieņemšana Priekules novada pašvaldībā, ir pārkāpums.

 

Lai varētu realizēt likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 6., 7., punktus, nepieciešams lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas Tiesībsargu sniegt skaidrojumu sekojošiem jautājumiem:

 

Vai atsevišķa pašvaldības autotransporta nodošana nomā par maksu iedzīvotājiem, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 6., 7., punktos noteiktās  funkcijas ir pieļaujama, vai arī tas ir likuma pārkāpums?

 Ja nav pieļaujama pašvaldības autotransporta nodošana nomā pašvaldības funkciju realizēšanai, kā  pašvaldībai jārīkojas gadījumos, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kultūras iestāžu apmeklēšanu, veselības aprūpes pieejamību un sociālo palīdzību - vai minētajos punktos realizējamās pašvaldības funkcijas jānodrošina pašvaldības iedzīvotājiem bez maksas?

 

Pašvaldība labprāt nodrošinātu šo funkciju realizēšanu bez maksas, taču esošā budžeta ietvaros tas nav iespējams un šāda pašvaldības rīcība būtu pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu.

Ja ir saņemta iedzīvotāju iniciatīva, ka iedzīvotāji ir gatavi saņemt šo pašvaldības funkciju, maksājot taisnīgu nomas maksu par pašvaldības transporta līdzekli, vai šāda iniciatīva ir noraidāma?

Novadā nav uzņēmuma, kas sniegtu transporta pakalpojumus. Kā arī šāda uzņēmuma izveide pašvaldībai būtu finansiāli neizdevīga un pašvaldības rīcībā nav šādu finanšu resursu.

Uzskatām, ka pastāv pretrunas starp likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām un to nodrošināšanas iespējām, ja Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 5.2.pantā pastāv ierobežojums attiecībā tieši uz pašvaldības autotransporta izmantošanas noteikumiem.

Uzskatām, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ir nepieciešams norādīt, ka publiskas personas īpašumā esošais autotransports ir izmantojams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, nosakot, ka pašvaldības noteiktajai autotransporta nomas maksai ir jābūt taisnīgai kompensācijai par transportlīdzekļa izmantošanu.

Uzskatām, ka pašvaldībai pieņemtais lēmums par autotransporta iznomāšanu nav pretrunā ar Publiskas personas mantas izšķērdēšanas likuma mērķi:

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.

 

Līdz ar to autotransporta nodošana nomā iedzīvotājiem par taisnīgu atlīdzību būtu vērtējama kā lietderīga pašvaldības rīcība ar mantu gan pašvaldības, gan iedzīvotāju interesēs.

 Vēršam uzmanību, ka pašvaldības īpašumā esošie transporta līdzekļi ir iegādāti par visu novada iedzīvotāju veiktajiem nodokļu maksājumiem un novada iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt visus tos labumus, kādus šī kustamā manta var sniegt saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, kur 3.pantā ir noteikts:

 

3. pants. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

 

Iedzīvotāju interesēs ir saņemt tos pakalpojumus, kurus garantē likuma „Par pašvaldībām” 15.pants.

Līdz jautājuma noskaidrošanai par autotransporta izmantošanas likumību novada iedzīvotāju interesēs un pašvaldības funkciju veikšanai, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobrī lēmuma (protokols Nr.8,27.§) „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” 1., 2., 3., 4. punkts ir atceļams.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.ATCELT Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma (protokols Nr.8, 27.§) „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” 1., 2., 3.,4.punktus.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.