22.03.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

1.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekules novadā 2012.gadā” apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekules novadā 2012.gadā””.(Pielikumā).

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju darba dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Priekules  novada ziņas”.

 

2.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā”, apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā””.(Pielikumā).

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju darba dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Priekules  novada ziņas”.

 

3.§ Par Priekules novada domes noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes noteikumus „Dokumentu aprites kārtība Priekules novada pašvaldībā.

 

2. Kancelejas vadītājai noteikumus piecu darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt visām pašvaldības iestādēm.

 

Pielikumā: Priekules novada domes noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Priekules novada pašvaldībā” projekts uz 15 lp.

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā.

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 2.§)

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 2.§) šādus grozījumus:

 

1. Anulēt ar 2012.gada 1.aprīli noteikto limitu elektriķim A[:] L[:] pašvaldības jautājumu risināšanai degvielas kartei Ls 40 mēnesī.

 

2. Noteikt no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada domes darbiniekam :

 

1)„Priekules novadu ziņas” redaktorei E[:] Z[:]                                                           Ls 20,-

 

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 3.§).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 3.§) šādus grozījumus:

1. Anulēt ar 2012.gada 1.aprīli noteikto limitu Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimniecisko darbu degvielas kartei Ls 300 mēnesī.

2. Noteikt no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Purmsātu speciālās internātpamatskolas funkciju realizēšanai novada transportam :

1)        Purmsātu speciālās internātpamatskola -

 1. Saimnieciskie darbi                                                                                    Ls 200;

 2. Traktors MTZ – 80  Nr.T7154                                                                   Ls 200.

 

3. Noteikt no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam :

      1) Priekules novada dome -

1. Audi 100 DL 7014  Sociālā dienesta, bāriņtiesas vajadzībām                    Ls 200;                                              

     2. Opel Combo EZ 1505  Elektriķim-pašvaldības funkciju realizēšanai        Ls 100.

 

6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2012.gada 1.aprīli  Priekules novada kultūras vadītājam šādu mēneša limitu mobilā telefona lietošanai:

 

50) G[:] V[:],  novada kultūras vadītājam

             Telefona Nr.27872433                                                                                       Ls 15. 

7.§ Par Kalētu jaunsardzes vadītājas D.G[:] apbalvošanu ar Atzinības rakstu.

2012.gada 28.februārī Priekules novada domē saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas  iesniegums ar lūgumu piešķirt atzinību Kalētu jaunsargu organizācijas vadītājai D[:] G[:], par jaunsargu kustības izveidošanu un pilnveidošanu 10 gadu garumā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apbalvot D[:] G[:] ar Priekules novada domes Atzinības rakstu par Kalētu jaunsardzes kustības organizēšanu, vadīšanu un jauniešu patriotisko audzināšanu, piešķirt naudas balvu Ls 30 apmērā.

 

2.      Akceptēt Priekules novada domes priekšsēdētājas V.Jablonskas iniciatīvu Atzinības rakstu un naudas balvu D.G[:] pasniegt 2012.gada 1.martā Kalētos, starptautisko sacensību dienā.

 

8.§ Par valdes locekļa apstiprināšanu sabiedrībām ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” un „Virgas tehnika”.

Priekules novada domes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, valdes loceklim J[:] K[:] 2012.gada 24.aprīlī beidzas pilnvaru termiņš valdes locekļa darba pildīšanai.

            Priekules novada domes pašvaldības SIA „VIRGAS TEHNIKA”, reģ. Nr.40003281541, adrese: „DAGŅI”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads valdes loceklim I[:] F[:] ir beidzies pilnvaru termiņš valdes locekļa darba pildīšanai.

Lai J.K[:] un I.F[:] varētu turpināt darbu kā valdes locekļi, ir nepieciešams apstiprināt atkārtoti viņus šajā amatā un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Par Pašvaldības SIA „PRIEKULES NAMI”, reģ. Nr.42103020465, valdes locekli uz 3 gadiem apstiprināt  J[:] K[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:].

 

2. Par Pašvaldības SIA „VIRGAS TEHNIKA”, reģ. Nr. 40003281541, valdes locekli uz 3 gadiem apstiprināt I[:] F[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:].

 

9.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Romvalds Astrausks pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.      V[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla D[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      S[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:].. Iesniegumam pievienota dēla J[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

10.§ Par grozījumiem Priekules novada Virgas, Gramzdas, Bunkas un Kalētu pagastu pārvalžu nolikumos.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Grozīt Priekules novada –

1.1. Virgas pagasta pārvaldes nolikumu (Pielikums Nr.2 Priekules novada domes 24.09.2009. sēdes prot. Nr.10; 21.§ „Par Priekules novada iestāžu, struktūrvienību un komiteju nolikumu apstiprināšanu”);

1.2. Gramzdas pagasta pārvaldes nolikumu (Pielikums Nr.3 Priekules novada domes 24.09.2009. sēdes prot. Nr.10; 21.§ „Par Priekules novada iestāžu, struktūrvienību un komiteju nolikumu apstiprināšanu”);

1.3. Bunkas pagasta pārvaldes nolikumu (Pielikums Nr.4 Priekules novada domes 24.09.2009. sēdes prot. Nr.10; 21.§ „Par Priekules novada iestāžu, struktūrvienību un komiteju nolikumu apstiprināšanu”);

1.4. Kalētu pagasta pārvaldes nolikumu (Pielikums Nr.5 Priekules novada domes 24.09.2009. sēdes prot. Nr.10; 21.§ „Par Priekules novada iestāžu, struktūrvienību un komiteju nolikumu apstiprināšanu”).

 

2. Izteikt Virgas, Gramzdas, Bunkas, Kalētu pagastu pārvalžu nolikumos 10.3.punktu sekojošā redakcijā:

10.3. nodrošina Pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu, tai skaitā:

10.3.1. slēdz Dzīvojamo telpu īres līgumus;

10.3.2. slēdz zemes nomas līgumus par personīgo palīgsaimniecību zemes nomu;

10.3.3. bez atsevišķa saskaņojuma ar domi slēdz telpu nomas līgumus uz termiņu, kas nav ilgāks par trīsdesmit dienām, kur viena darījumu summa nepārsniedz LVL 1000.- (vienu tūkstoti latus);

10.3.4. bez atsevišķa saskaņojuma ar domi slēdz saimnieciskos un pakalpojuma līgumus, kur viena darījumu summa nepārsniedz LVL 1000.- (vienu tūkstoti latus)”.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

11.§ Par Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes (prot. Nr.3) 20.§ „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā” papildināšanu.

Pamatojoties uz I[:] D[:] 23.01.2012.gada iesniegumu Nr.3-13/124 par kūtiņu iznomāšanu, kas atrodas Lielā ielā 3, Priekules pag., Priekules nov., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Papildināt  Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes (prot. Nr.3) 20.§5.2. „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā” ar:

 

1.1. vārdu  „Priekules” lēmuma nosaukumā, ierakstot to aiz vārda „Gramzdas”;

 

1.2. „7.2. punktu sekojošā redakcijā – Noteikt nedzīvojamo telpu īres maksu Priekules pagastā Priekules novadā Ls 0,05 par 1 m2 .  Tarifs stājas spēkā ar 2012.dgada 1.aprīli”.

 

12.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Daiga Egle, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Priekules novada bāriņtiesā, Priekules novada sociālā dienestā, Aizvīķu feldšeru punktā un Kalētu pagasta feldšeru vecmāšu punktā.

2. Grozījumi Priekules novada bāriņtiesā, Priekules novada sociālā dienestā un Aizvīķu feldšeru punktā stājas spēkā ar 2012.gada 1.aprīli.

3. Grozījumi Kalētu pagasta feldšeru vecmāšu punktā attiecas uz visu 2012.gadu.

4. Grozījumus Priekules novada bāriņtiesā finansēt no bāriņtiesas budžeta (no struktūrvienības 03.3121, koda 2119 (150 Ls) un 2359 (100 Ls) uz struktūrvienību 03.3121, kodiem 1119 (200 Ls) un 1210 (50 Ls)).

5. Grozījumus Priekules novada sociālajā dienestā finansēt no sociālā dienesta budžeta (no struktūrvienības 10.9001, koda 2279 (500 Ls) uz struktūrvienību 10.9001, kodiem 1119 (400 Ls) un 1210 (100 Ls)).

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.3 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 1 lp.

 

13.§ Par līdzfinansējumu Virgas pagasta biedrības „Zviedru draugu kopa” projektam „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā”.

Saņemts biedrības „Zviedru draugu kopa” iesniegums, kur lūgts piešķirt līdzfinansējumu projektam” Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā”.

 

Konstatē, ka biedrība „Zviedru draugu kopa” sagatavojusi projektu iesniegšanai Sabiedrības integrācijas fondā, ko  ar 92,07% atbalsta Eiropas sociālais fonds. Projektu paredzēts realizēt laikā no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Projekta kopējais budžets                   LVL  24347,35;

ES fonda finansējums                         LVL  22416,61;

Priekules novada domes finansējums LVL   1930,74.

Tā kā projektu realizē gan 2012. gan 2013.gadā,  Priekules novada finansējums sadalās pa gadiem sekojoši: 2012.gadā  LVL 1430,24,  bet 2013.gadā  LVL 500,50.

 

Projektā kā mērķgrupa iesaistītas visas novada nevalstiskās organizācijas, kuru biedriem tiks organizētas apmācības 5 semināru laikā, konferences laikā būs tikšanās ar Saeimas deputātiem, Ministriju pārstāvjiem, Pašvaldību savienības darbiniekiem, sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāvjiem, Priekules novada domes deputātiem. Projektā ir paredzēta ārvalstu nevalstisko organizāciju pieredzes apkopošana (Zviedrijas un Lietuvas) lēmumu apspriešanas un pieņemšanas procesā. Iespiest 500 eksemplārus par nevalstisko organizāciju darbību un ārvalstu pieredzi lēmumu pieņemšanā.

 

Publicitātes nodrošināšanai plānots izveidot biedrības interneta mājas lapu, kur atspoguļot biedrības darbību un aktualitātes projekta īstenošanā, sasaistīt ar Priekules novada mājas lapu, sniegt informāciju vietējiem laikrakstiem.

 

13.03.2012. sēdē novada Finanšu komiteja rekomendē  atbalstīt biedrības „Zviedru draugu kopa” sagatavoto projektu ar līdzfinansējumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā” LVL 1930,74  apmērā.

 

14.§ Par līdzfinansējumu projektam „Jauniešu centra attīstība Virgas pagastā – jaunatnes politikas virzītājs Priekules novadā”.

Priekules novada domē saņemts iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu sagatavotajam projektam „Jauniešu centra attīstība Virgas pagastā – jaunatnes politikas virzītājs Priekules novadā”, ko iesniegs Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā projektu konkursā  „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

Projekta kopējās izmaksas       LVL   2431,46.

IZM finansējums                     LVL   2211,96.

Priekules novada dome           LVL     219,50.

           

Dome konstatē, ka projekts virzīts uz jaunatnes politikas uzdevumu realizēšanu Priekules novadā, plānotās darbības aktivizēs jauniešu darbošanos visā novada teritorijā, turpinās 2011.gadā iesākto darbu ar jauniešiem, realizēs 2011.gada konferences nosprausto uzdevumu īstenošanu. Jaunatnes centra izveide Virgas pagastā būs gan kā labs piemērs citām pārvaldēm, gan jaunatnes lietu speciālists varēs koordinēt darbu ar jauniešiem visā novadā. Projekta īstenošanas laikā plānots paplašināt materiālo bāzi jauniešu centram Virgas pagastā, lai nodrošinātu jauniešu pieejamību informācijai, lai lietderīgi un veselīgi pavadītu brīvo laiku. Projekta ietvaros tiks organizēta 2012.gada jauniešu konference Kalētu pagastā, kā tika nolemts iepriekšējā gadā.

           

Projekta apstiprināšanas gadījumā Priekules novada jaunieši iegūs labu materiālo nodrošinājumu savām aktivitātēm un iespējas turpināt  iesākto jaunatnes politikas realizēšanu novadā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Jauniešu centra attīstība Virgas pagastā – jaunatnes politikas virzītājs Priekules novadā”,   LVL   219,50 apmērā, no Priekules novada 2012.gada budžetā ieplānotajiem līdzekļiem projektu atbalstīšanai.

                       

 

15.§ Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā.

Izskata SIA „Ozols X2”, reģ.Nr.42103046356,  valdes locekļa I.O[:] – O[:] 16.02.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3–13/209), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm ar autoveikalu IVECO 35 – 8, CK 7346:

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut SIA „Ozols X2”, reģ.Nr.42103046356, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm ar autoveikalu IVECO 35 – 8, CK 7346 , līdz 2013.gada 1.aprīlim:

             

            1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”,  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

            1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

16.§ Par SIA „Apro Baltic” un SIA „Kapitāls D” ziedojumu sadalīšanu.

Priekules novada dome 2011.gada 22. decembrī parakstīja ziedojumu līgumus ar SIA „Apro Baltic” par 3000,00 LVL ziedojuma un ar SIA „Kapitāls D” par ziedojuma 200,00 LVL apmērā saņemšanu. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Nr.3-32/467 un Nr.3-32/466, ziedojums jānovirza Priekules novada trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

 

Apstiprināt ziedojumu sadalījumu 3200,00 LVL apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

 

17.§ Par Priekules novada aktualizētā dzīvokļu palīdzības reģistra apstiprināšanu pēc stāvokļa uz 01.03.2012.

Pamatojoties uz Priekules novada dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistratores I.T[:] 14.03.2012. iesniegumu un Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 5.7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt Priekules novada dzīvokļu palīdzības aktualizēto reģistru pēc stāvokļa uz 01.03..2012. Reģistrs pielikumā.

18.§ Dzīvokļu jautājumi.

18.1.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu I.Z[:]

 

1. 2012.gada 10.februārī Priekules novada domē saņemts Il[:] Z[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības līgumu uz dzīvokli Liepājas ielā 3 dz. 11, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I.Z[:] uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kārtas Nr.1,  no 2002.gada 20.jūnija.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt I[:] Z[:] īres tiesības uz vienistabas dzīvokli Liepājas ielā 3 Nr.11, Priekulē,  ar kopējo platību 29,10m², tai skaitā apdzīvojamā platība 16,30m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības,    tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I.Z[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I.Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

18.2.

Iesnieguma noraidīšana I.S[:] par dzīvojamās platības apmaiņu

 

1. 2012.gada 10.februārī (ar reģ.Nr. 4–1/193) Priekules novada domē saņemts Indras Stūres iesniegums ar lūgumu apmainīt dzīvokli bez ērtībām Ķieģeļu ielā 6 Nr.14 pret labiekārtotu dzīvokli Liepājas ielā 3 Nr.11. Kā nepieciešamība dzīvojamās platības apmaiņai norādīta esošā dzīvokļa, kas sastāv no vienas telpas, pilnīga labiekārtotības neesamības apstākļi.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:] S[:], personas kods  [:], [dzīvesvieta], vienistabas dzīvoklī, kas sastāv no vienas telpas 21,90m², kas reizē ir gan guļamistaba, gan virtuve un mazgāšanās telpa. Ūdens ņemšanas vieta ir laukā no stāvkrāna, sausā tualete laukā un netīro ūdeņu izliešanas vieta laukā aiz malkas šķūņiem.

2.2. Noraidīt dzīvokļa [dzīvesvieta] maiņu uz dzīvokli Liepājas ielā 3 dz.11, Priekulē,  jo saņemts iesniegums uz dzīvokļa Liepājas ielā 3-11 īres tiesību piešķiršanu no I[:] Z[:] kura uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā kopš 20.06.2002. ar kopējo kārtas Nr.1 un I.Z[:] ir pirmās kārtas tiesības uz šā dzīvokļa īres tiesību iegūšanu.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt I[:] S[:] 2012.gada 10.februāra (reģ.Nr. 4 – 1/193) iesniegumu ar lūgumu apmainīt dzīvojamo platību.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

18.3.

Iesnieguma noraidīšana G.J[:] par dzīvojamās platības piešķiršanu

 

1. 2012.gada 16.februārī (ar reģ.Nr.14–1/212) Priekules novada domē saņemts G[:] J[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. Kā nepieciešamība dzīvojamās platības piešķiršanai norādīti ārkārtas laika apstākļi.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

G.J[:], personas kods [:], ar 2007.gada 15.oktobra Latvijas Republikas Liepājas tiesas spriedumu izbeigts dzīvojamās telpas 1998.gada 8.decembra īres līgums uz dzīvojamo platību Aizputes ielā 2 - 9, Priekulē. Tiesa nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Spriedums stājas spēkā 2007.gada 8.novembrī. Lieta Nr.C20-1685/07/03.

G.J[:] dzīvokli labprātīgi neatbrīvoja un tika izlikts no dzīvokļa ar Zvērināta tiesas izpildītāja palīdzību 22.05.2008.

G.J[:] bija parādā SIA ”Priekules nami” īres maksu Ls.291,73, tiesāšanās izdevumus Ls.33,48 un maksu par Zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumiem Ls.103,26. Kopā: Ls 428,47. Priekules novada dome kā dzīvokļa pabalstu G.J[:] SIA „Priekules nami” ir ieskaitījusi Ls.45,00.

Uz  27.02.2012. G.J[:] SIA ”Priekules nami” ir parādā Ls 383,47.

Šobrīd nav iespējams piešķirt G.J[:] dzīvojamo īres platību jo Latvijas Republikas Liepājas tiesa  nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt G[:] J[:] 2012.gada 16.februāra (reģ.Nr.14–1/212) iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

18.4.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu U.Z[:]

 

1.  2012.gada 20.februārī Priekules novada domē saņemts U[:] Z[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības  uz dzīvokli Nr.7 Rīta ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. U.Z[:] uzņemts Priekules novada pirmās kārtas dzīvokļu uzskaites rindā. 2012.gada 26.janvāra sēdes protokols Nr.1, 22.§, 22.1. punkts.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  4.pantu: Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām -

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt U[:] Z[:], personas kods [:],  īres tiesības uz vienistabas dzīvokliNr.7, Rīta ielā 1, Priekulē,  ar kopējo platību 19,10m², tai skaitā apdzīvojamā platība 13,70m².

 

 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. U.Z[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā U.Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

18.5.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību atjaunošanu I.Š[:]

 

1.  2012.gada 22.februārī, reģ. Nr.3-13/223, Priekules novada domē saņemts I[:] Š[:] iesniegums ar lūgumu sakarā ar viņas bijušā vīra pēkšņo nāvi,  pārskatīt viņas 26.01.2012. iesniegumu par dzīvokļa [:], īres līguma pārtraukšanu, jo tagad viņa ar bērniem vēlas dzīvot minētajā dzīvoklī.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. 26.01.2012. Priekules novada dome (prot. Nr.1;22.§ 3.punkts), pamatojoties uz I.Š[:], personas kods [:], iesnieguma pamata nolēma pārtraukt viņai īres tiesības uz dzīvokli [:].

2.2. Sakarā ar šķirtā vīra pēkšņo nāvi, zuduši apstākļi, kuri neļāva I.Š[:] ar bērniem dzīvot dzīvoklī [dzīvesvieta].

2.3. I.Š[:] no dzīvokļa [dzīvesvieta] nav izdeklarējusies un ir apņēmusies dzēst sakrāto īres un komunālo maksājumu parādu, ko sākusi jau darīt ar šā gada februāra mēnesi.

2.4. Ir Gramzdas pagasta pārvaldes lūgums atjaunot I[:] Š[:] dzīvokļa [:], īres līgumu, jo dzīvoklis nav atbrīvots un pašvaldība to nepārvalda.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.1) 22.§ “Dzīvokļu jautājumi” 3.apakšpunkta lēmuma 1.punktu.

 

2. Atjaunot I[:] Š[:], personas kods [:], īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli [dzīvesvieta].

 

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I.Š[:]īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi atjaunojams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I.Š[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

18.6.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu G.V[:]

 

1. 2012.gada 28.februārī Priekules novada domē saņemts G[:] V[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.10/12, Raiņa ielā 31, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.G.V[:] uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā 22.09.2011. prot.Nr.16; 10.§, 2.p.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt G[:] V[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.10/12 Raiņa ielā 31, Priekulē,  ar kopējo platību 38,00 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,10 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības,  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G.V[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā G.V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

18.7.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu A.M[:]

 

1. 2012.gada 4.janvārī Priekules novada domē saņemts A[:] M[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Tirgoņu ielā 15 dz. 5, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A.M[:] strādā dzīvojamo ēku apsaimniekošanas uzņēmumā SIA ”Priekules nami” kopš 22.10.2007. Darbi pie ēku uzturēšanas ir daudzpusīgi ar plašu specifiku un darbiniekam nepietiek tikai ar dažām celtniecības darbu funkciju zināšanām. A.M[:] pārzina visas apsaimniekošanā esošas ēkas, to problēmas. SIA ”Priekules nami” ir veikuši ieguldījumus darbinieka apmācībai nepieciešamo darbu veikšanai. A.M[:] darba pienākumus pilda godprātīgi, ar lielu pašatdevi un ir nepieciešams darbinieks uzņēmuma funkcionēšanai un veiksmīgai attīstībai.

2.2. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 17.panta 1.punktu neviena persona kura reģistrēta dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā līdz 01.03.2012. nav pieteikusies uz dzīvokļa Tirgoņu ielā 15 Nr.5 īres tiesībām.

3. Saskaņā ar Priekules novada domes SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.16

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” :

„4. Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību

4.3. vispārējā kārtībāir:

4.3.1. pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt A[:] M[:], personas kods [:], īres tiesības uz vienistabas dzīvokli Nr.5, Tirgoņu ielā 15, Priekulē, ar kopējo platību 33,80m², tai skaitā apdzīvojamā platība 19,40 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības,  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A.M[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā A.M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

18.8.

Par  dzīvojamās telpas apmaiņu J.B[:]

 

1. 2012.gada 29.februārī Priekules novada domē saņemts SIA ”Priekules nami” iesniegums un J[:] B[:] iesniegums, adresēts SIA ”Priekules nami”, ar lūgumu samainīt dzīvokli Nr.13  Dārza ielā 16, Priekulē,  ar kopējo platību  54,80 m² pret dzīvokli Nr.7, Dārza ielā 16, Priekulē,  ar kopējo platību 54,30m².

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. J.Berķei 26.01.2012. ar Priekules novada domes sēdes protokolu Nr.1, 22.§, 22.2  apakšpunktu tika piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 16 Nr.13.

 

3. Saskaņā ar Priekules novada domes SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.16 -

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”

12. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

12.1. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ar mazāku dzīvojamo platību, vai zemāku labiekārtojuma līmeni.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samainīt dzīvokļa Nr.13, Dārza ielā 16, Priekulē īres tiesības  pret dzīvokļa  Nr.7 Dārza ielā 16, Priekulē, īres tiesībām. SIA „Priekules nami” noslēgt  Dzīvojamās telpas īres līgumu ar J[:] B[:] par dzīvokļa Nr.7, Dārza ielā 16, Priekulē, izīrēšanu.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības,  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu un īres līgums noslēdzams ar SIA „Priekules nami”  mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā J.B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S[:]M[:].

1. Priekules novada dome izskatīja J[:] V[:], deklarētā [dzīvesvieta], iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai izīrētā dzīvokļa [DZĪVESVIETA] dzīvojošo S[:] M[:] (brālis J[:] V[:]). J[:] V[:] nevēlas, ka S[:] M[:] būtu deklarēts viņas deklarētāja dzīvoklī, jo viņš ir krimināli sodīts.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašvaldības dzīvoklis [:] tika izīrēts J[:] V[:]  2011. gada 31. janvārī,  par ko tika noslēgts  dzīvojamās telpas īres līgums Nr.203.

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgumā, kas tika noslēgts ar J[:]V[:], S[:] M[:] netika reģistrēts kā  dzīvokļa īrnieks vai  apakšīrnieks.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas S[:] M[:] deklarēts [dzīvesvieta] no 2011. gada  23. marta, vienojoties ar īrnieci (māsu) J[:] V[:]..

2.6. S[:] M[:]  līdz 2012. gada 20. februārim neieradās Priekules novada domē, uzrādot tiesisko pamatu būt deklarētam uzrādītajā adresē.

2.7. S[:] M[:] 2012. gada 20. janvārī, reģ. Nr.3-11/85, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 21.01.2012. kvīts Nr.RR 303673106LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. S.M[:] sūtītā vēstule ir atgriezusies atpakaļ Domē, tādejādi uzskatāms, ka viņš minētajā adresē [dzīvesvieta] nav sasniedzams.

3. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka S[:] M[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc S.  M[:] uzrādītās adreses ir patiesa un tā ir  anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. „Administratīvā procesa likums” 79. pants nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto [dzīvesvietu], S[:]  M[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu nosūtīt S[:] M[:], J[:] V[:]. uz adresi [dzīvesvieta] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” slēgšanu no 2012.gada 1.jūnija līdz 31.jūlijam.

1. 2012.gada 3.martā Priekules novada domē  saņemts iesniegums, reģ. Nr.3-24/63, no Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” vadītājas I[:] D[:] par nepieciešamību slēgt iestādi skolēnu brīvlaikā vasarā no 2012.gada 01.jūnija līdz 31.augustam.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada dome noslēgusi KPFI līgumu Nr.3-30/124 ar SIA „Liepājas celtniecības sabiedrību „Būvnieks” 2012.gada 24.februārī par būvdarbu veikšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt Priekules pirmsskolas izglītības iestādi „Dzirnaviņas” no 2012.gada 1.jūnija līdz 31.jūlijam, sakarā ar projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas  samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘Dzirnaviņas”, īstenošanu.

 

2. Lēmuma izpildi uzdot Priekules pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai I[:]D[:].