25.04.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

1.§ Par Priekules novada domes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības SIA ‘’Priekules nami’’, SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’, SIA ‘’Virgas tehnika’’, SIA ‘’Priekules slimnīca’’ 2012.gada pārskatus.

2.§ Par Priekules novada domes un Priekules novada konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes 2012.gada pārskatu .

2.      Apstiprināt Priekules novada konsolidēto 2012.gada pārskatu .

3.§ Dzīvokļu jautājumi

3.1. V[:] S[:]

 1. 2013.gada 27.martā Priekules novada domē saņemts V[:[ S[:], personas kods [:], iesniegums ar reģ. Nr.14-1/364, deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] ar lūgumu piešķirt dzīvokli Krasta ielā 3 , Bunkas pagastā.
 2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

      2.1. V[:] S[:]  ģimenē ir 5 bērni (5mēnešu vecs,  2,5 gadu, 4, 5 un 6 gadu veci) un pašreizējā dzīvesvieta [dzīvesvieta] ir par mazu – tikai 1,5 istabas.

            2.2. V[:] S[:] dzīvoklis Krasta ielā 3 jau bija piešķirts 2011.gadā 27.oktobrī. Bija noslēgts īres līgums ar 01.11.2011. par 4 istabu īrēšanu. Krasta ielā dzīvokļa īres maksas ir augstas un ģimene tās nevarēja samaksāt, tādēļ no dzīvokļa Krasta ielā 3 atteicās un promejot (10.10.2012.) atstāja to sliktākā stāvoklī nekā iegāja.

            2.3.Uz šo brīdi Krasta ielā 3 nav brīvu dzīvokļu un piešķirt labiekārtotu dzīvokli šai ģimenei nav iespējams.

            2.4. Lai risinātu jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu šai ģimenei, piedāvāt lielāku dzīvokli [dzīvesvieta], Bunkas pagastā. Ieteikt V[:] S[:] griezties pie Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja  , lai apskatītu šo dzīvokli un risinātu jautājumu par iespēju īrēt šo dzīvokli .

      3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Noraidīt V[:] S[:] 2013.gada 27.marta iesniegumu par dzīvokļa Krasta ielā 3, Bunkas pagastā, Priekules novadā piešķiršanu .

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi .

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

.

 

 

 

3.2. Z[:] K[:]

1.2013.gada 13.martā Priekules novada domē ar reģ.Nr. 14-1/288 saņemts Z[:] K[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli Miera  ielā 4 - 18, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvokli Nr. 18 Miera ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iepriekšējais īrnieks atbrīvojis 2013.gada 4.aprīlī.

2.2.Gramzdas pagasta pārvalde, apsekojot dzīvokli, konstatēja, ka dzīvoklis nav izīrējams, jo tas nav lietošanas kārtībā.

Bijušais īrnieks dzīvokli apsildījis ar Jotul krāsniņu, kas nodrošināja siltuma padevi virtuvei un vienai istabai caur mūrīti. Tā kā Jotul krāsniņa bija bijušā īrnieka privātīpašums, tad, atbrīvojot dzīvokli, īrnieks krāsniņu izņēma.

2.3.Lai minēto dzīvokli izīrētu, tas jāsakārto un pašvaldībai jāierīko apkure un karstā ūdens apgāde. Šobrīd esošajā stāvoklī dzīvoklis nav ekspluatējams.

Pašdarbību apkures vai karstā ūdens apgādes ierīkošanā minētajā dzīvoklī Gramzdas pagasta pārvalde nevēlas pieļaut, jo jānodrošina ugunsdrošību visā ēkā.

 

3.Gramzdas pagasta pārvalde ieteic:

Nepiešķirt Z[:] K[:] īres tiesības uz 2-istabas dzīvokli Nr.18, Miera ielā 4, Gramzdā, kura kopējā platība ir 52,4 kvm (apdz. pl. 28,4 kvm), jo dzīvoklis nav lietošanas kārtībā.

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Noraidīt Z[:] K[:] 2013.gada 13.marta iesniegumu par dzīvokļa Nr. 18 Miera ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā piešķiršanu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

3.3. I[:] C[:]

            1. 2013.gada 6.martā Priekules novada domē saņemts I[:] C[:]iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka ir nepietiekama dzīvojamā platība Liepājas ielā 3 dz.11, Priekulē, Priekules novadā . I[:].C[:] dzīvoklī Liepājas ielā 3 dz.11 ir apakšīrniece.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Apakšīres līgums Liepājas ielā 3 dz.11 noslēgts 2012.gada 9.maijā līdz 2013.gada 31.decembrim. Apakšīres līgums un tā termiņi nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.2. I[:]C[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

           

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 

1.Noraidīt I[:] C[:] 2013.gada 6.marta iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

      2.Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt I[:]C[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un I[:] C[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

3.4. M[:] L[:]

1.2013.gada 6.martā Priekules novada domē saņemts M[:] L[:] p/k.[:] iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu rindā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. M[:] L[:] p/k.[:] deklarējis dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434.

2.2. Ar 2012.gada 17.oktobra Priekules novada bāriņtiesas lēmumu Nr.1-6/36 M[:] L[:], ar M[:] L[:] pilngadības sasniegšanu, atlaista no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

3.Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 

1.Uzņemt M[:] L[:] p/k.[:] Priekules pilsētas dzīvokļu rindā.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3.5. I[:] P[:]

1.2013.gada 12.martā Priekules novada domē saņemts I[:] P[:] personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Raiņa ielā 31 dz. 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Pēc Priekules novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas (sēdes protokols Nr.:2, no 07.02.2013.) ieteikuma I[:] P[:] izvēlējies dzīvokli Raiņa ielā 31 dz. 1, Priekulē, Priekules novadā.

3.Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Piešķirt I[:] P[:] p/k[:] īres tiesības vienistabas dzīvoklim Raiņa ielā 31 dz. 1, Priekulē, Priekules novadā,  ar kopējo platību 22,50m², tai skaitā apdzīvojamā platība 17,30m² .

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa notecēšanas, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I[:] P[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un līgums ar komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja minētie līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā I[:] P[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3.6. E[:] Ž[:]

1.      2013. gada 20. martā Priekules novada domē saņemts E[:] Ž[:], personas kods [:] , iesniegums ar lūgumu piešķirt 2013dzīvokli Nr.2, „Viģeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis Nr.2, „Viģeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads nav labiekārtots un ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

2.2. E[:] Ž[:] minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu no 2007.gada 2.februāra.

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt E[:] Ž[:] īres tiesības uz 1 istabu dzīvokli Nr.2, „Viģeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads ar kopējo platību 27,1 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 16,1 m².

 

 1. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem, pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

 1. E[:] Ž[:] īres līgums ar Priekules novada domi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā E[:] Ž[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3.7. E[:] B[:]

1.2013.gada 27.martā Priekules novada domē (reģ.Nr.14–1/366) saņemts E[:] B[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.11, „MUCENIEKI”, Priekules pagasts, Priekules novads.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. E[:] B[:], personas kods [:], dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta]  Priekules pagasts, Priekules novads, kur ir E[:] vīram piederoša dzīvojamā māja.

2.2. E[:] B[:] strādā KS „AUDARMUIŽA” un dzīvesvieta atrodas 4 km attālumā. Darba pienākumi jāveic gan dienā, gan naktī. Vasaras periodā uz mājām ir iespējams nokļūt ar velosipēdu, bet pavasarī, rudenī un ziemas periodā Grobiņas – Ezeres ceļš kļūst neizbraucams. Problēmas rada arī klaiņojošie suņi.

2.3. Priekules novada domē 04.04.2013. ir saņemts KS „AUDARMUIŽA” iesniegums (reģ. Nr. 14-1/396), kurā ir lūgts atbalstīt dzīvokļa piešķiršanu E[:] B[:], jo viņa ir uzņēmumam nepieciešams darbinieks.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 

1.                           Izīrēt E[:] B[:] vienistabas dzīvokli Nr.11, „MUCENIEKI”, Priekules pagasts, Priekules novads ar kopējo platību 33,5 m2  un apdzīvojamo platību 18,3 m2 .

2.                           Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem, pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.                           E[:] B[:]  īres un komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācijas un atkritumi) līgumi ar  Priekules novada domi noslēdzami viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja  līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā E[:] B[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

4.                           Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

5.                           Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


3.8. I[:] B[:]

1. 2013.gada 27.martā Priekules novada domē saņemts I[:] B[:]personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Zviedru vārtu ielā 3 - 5, Priekulē, Priekules nov., LV-3434.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:] B[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., no 2010.gada 19.marta, dzīvo [dzīvesvieta] Priekules pag., Priekules nov., LV-3434.

2.2. I[:] B[:]dzīvokļa Zviedru vārtu ielā 3 - 5 nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku neprasot par to papildus atlīdzību.

2.3. Dzīvoklis Zviedru vārtu ielā 3 - 5, ir neapdzīvots kopš 28.12.2012. un ik mēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” zaudējumus Ls.12,08.

 3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piešķirt I[:] B[:]īres tiesības divistabu dzīvoklim Zviedru vārtu ielā 3 Nr.5, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 49,50m², tai skaitā apdzīvojamā platība 29,50m²

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu I[:] B[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] B[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

                                                                                                                                                           

 

 

3.9. N[:] D[:]

 1. 2013.gada 2.aprīlī Priekules novada domē saņemts N[:] D[:] , personas kods [:], dzīvo [dzīvesvieta] , Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums , iereģistrēts ar Nr.14-1/373, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Miera ielā 7-9, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā .
 2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts :

2.1. N[:] D[:] ir atgriezusies dzimtajā pusē, ģimenē ir trīs mazgadīgi bērni, no kuriem divi apmeklē Gramzdas pamatskolu. Patreiz ģimene dzīvo [dzīvesvieta] pie N[:] D[:] tēva. Tā kā ģimene ir liela, nepieciešama lielāka apdzīvojamā platība. N[:] D[:] ir iestājusies darbā.

2.2. Dzīvoklis Miera ielā 7 – 9, Gramzdas pagastā ir 4- istabu dzīvoklis ar kopējo platību 94.0 m² (apdz.platība 53.9 m²) .

2.3. Dzīvoklis Miera ielā 7-9 ir brīvs, par tā nodošanu pārvaldes rīcībā no iepriekšējiem īrniekiem ir noformēts pieņemšanas –nodošanas akts .

 

   3. Gramzdas pagasta pārvalde ieteic:

Piešķirt N[:] D[:] īres tiesības  uz 4-istabas dzīvokli Nr.9, Miera iela 7, Gramzdas pag., Priekules nov.

            Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt N[:] D[:] īres tiesības uz 4 istabu dzīvokli, Miera ielā 7  dzīv.Nr.9, Gramzdas pagasts, Priekules novads, ar kopējo platību 94.0 m², tai skaitā dzīvojamā platība 53.9 m² .

 

2.      N[:] D[:] īres līgums ar Gramzdas pagasta padomi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā N[:] D[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku .

 

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu .

 

4.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§ Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.galīgās redakcijas apstiprināšanu

Sagatavota Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.galīgā redakcija un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru .

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.  galīgo redakciju.
 2. Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.  galīgo redakciju nosūtīt izskatīšanai Kurzemes plānošanas reģionam.

 

 1. Atbildīgais par lēmuma projekta izpildi Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs M[:] B[:].

 

Lēmums nosūtāms

 1. Priekules novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai.
 2. Kurzemes plānošanas reģionam.

5.§ Par Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam sabiedrisko apspriešanu

 

 

              Atbilstoši Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, līdz 2030. gadam, darba uzdevumam, ir veikti visi darbi, lai to varētu nodot sabiedriskajai apspriešanai.

                       

Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska,

Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

Nodot „Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai. Apspriešanas laiks 2013. gada 29. aprīlis līdz 2013. gada 31. maijs. 

 

Ar Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam elektronisko versiju iespējams iepazīties http://www.priekulesnovads.lv/priekules-novada-attistibas-programma#menu-anchor .

 

              Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam papīra versiju iespējams izlasīt Priekules novada domē pie sekretāres. Priekšlikumus sūtīt elektroniski ap@priekulesnovads.lv vai rakstiski uz

             Priekules novada domi vai Priekules novada pagastu pārvaldēm.

 

6.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.5’’Par grozījumiem Priekules novada domes 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1’’Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam’’

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem: ‘’Par pašvaldību budžetiem’’, ‘’Par budžetu 2013.gadam’’, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,

Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.5 ‘’Par grozījumiem Priekules novada domes 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam’’.

 

 1. Uzdot Priekules novada domes sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

7.§ Par grozījumiem 28.02.2013.sēdes protokolā Nr.3, 22§ ‘’Par Priekules novada domei piederošā traktora T-40 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu metāllūžņos’’.

2013.gada 28.februārī pieņemtajā lēmumā (sēdes protokolsNr.3, lēmums §22) konstatēta neprecizitāte, norādot nepareizo pamatlīdzekļa uzskaites kartiņu. Traktoram T-40, kura materiāli atbildīgā persona ir A[:] C[:], pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa ir 1231-801, uzskaites vērtība ir Ls 391.00, nolietojums Ls 391.00, atlikusī vērtība Ls 0.00.

                        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu, 6.panta 2.un 3.daļu, 37.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

Izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā: „Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva traktoru T-40, inventāra Nr.1231-801, kura uzskaites vērtība ir Ls 391.00, nolietojums Ls 391.00, atlikusī vērtība Ls 0.00”

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.12.2012.lēmumā ‘’Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai (prot.Nr.17,44§)

Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības  transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.17, 44.§) šādus grozījumus:

 

1.. Noteikt no 2013.gada 1.maija līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam :

 

1)Priekules novada dome

 

            MTZ - 82   T 2273 LF

R[ :] P[ :]                                                                            Ls 2000,-(gadā)

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu iestādē – Kalētu pagasta pārvalde.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.maiju.

4. Grozījumus finansēt no Kalētu pagasta pārvaldes budžeta (struktūrvienība 01.1104, kods 1110 - Ls 812 un kods 1210 - Ls 196).

 

Pielikumā: Grozījumi Nr.3 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam uz 1 lp.

 

10.§ Par grozījumiem Kalētu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 15.panta 4.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga 

Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules

novada dome  NOLEMJ:

 

Veikt grozījumus Kalētu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā, izsakot 8. un 8.1.punktus šādā redakcijā:

 

8. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas.

8.1. Kalētu Mūzikas un mākslas skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

-          „Taustiņinstrumentu spēle”- klavierspēle , akordeona spēle;

-          „Pūšaminstrumentu spēle” – flautas spēle, saksofona spēle, obojas spēle;

-          „Stīgu instrumentu spēle” -          ģitāras spēle;

-          „Sitaminstrumentu spēle”;

-          „Vokālā mūzika” – kora klase;

-          „Vizuāli plastiskā māksla”.

11.§ Par būvju [adrese], Priekulē sakārtošanu

SIA ‘’Arājs ABIM’’ īpašumā [adrese], Priekulē (bijusī Priekules pienotavas teritorija ) izveidojusies iedzīvotāju veselībai un dzīvībai bīstama situācija. Daļa ēku ir sabrukšanas stadijā un rada draudus garāmgājējiem. Teritorija ir nesakārtota un nenožogota. SIA ‘’Arājs ABIM’’ pārstāvji ir ieradušies uz sēdi un tiek iepazīstināti ar novadu būvvaldes veiktās pārbaudes rezultātiem un ar tiesiskajām sekām , kuras iestāsies, ja teritorija netiks norobežota atbilstoši prasībām. 

 [1] 2013.gada 12.martā Liepājas reģiona novadu būvvaldes (turpmāk – LRNB) vadītājs A[:] V[:] un būvinspektors N[:] R[:], veicot plānotu bīstamo objektu pārbaudi, pārbaudīja nekustamo īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē.

Īpašuma tiesība uz nekustamo ēku un būvju īpašumu Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads (kadastra Nr.[:]), sastāvošu no 12 ēkām (turpmāk – objekts), saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.238, nostiprināta SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213. Īpašuma tiesība uz zemesgabalu Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads (kadastra Nr.[:]) saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 nostiprināta VAS „Privatizācijas aģentūra”. Nodalījumā ierakstīta atzīme, ka 2006.gada 5.aprīlī noslēgts valsts zemesgabala nomaksas pirkuma līgums, kur pircējs SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213.

Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ēku būvju īpašuma Aizputes iela 7, Priekulē, sastāvā ir 12 ēkas: katlu māja ar kantora ēku (kadastra apzīmējums [:]), pienotava (kadastra apzīmējums [:]), dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums [:]), transformators (kadastra apzīmējums [:]), transformators (kadastra apzīmējums [:]), noliktava (kadastra apzīmējums [:]), sūkņu stacija (kadastra apzīmējums [:]), centra savāktuve (kadastra apzīmējums [:]), angārs-garāža (kadastra apzīmējums[:]), angārs- noliktava (kadastra apzīmējums [:]), darbnīca (kadastra apzīmējums [:]), caurlaide (kadastra apzīmējums[:]).

  Par objekta pārbaudi 2013.gada 12.martā sastādīts Atzinums Nr.1.31.3/17. Pārbaudē konstatēts, ka ēku (būvju) īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši Civillikuma 1084.panta prasībām. Īpašums ir pieejams nepiederošām personām, nav norobežots. Ēku ar kadastra apzīmējumiem : [:] (katlu māja ar kantora ēku) un  [:] (pienotava) ielas fasādes brūkošie elementi apdraud gājējus un transporta līdzekļus, ietve daļēji norobežota ar brīdinājuma lentām.

           [2] Jau 2012.gada 2.maijā Priekules novada dome nosūtījusi SIA „ARĀJS ABIM” vēstuli Nr.3-06/633 „Par nekustamā īpašuma Priekulē, [adrese] sakārtošanu”, kurā SIA „ARĀJS ABIM” aicināta sakārtot tai piederošo īpašumu Priekulē, [adrese]  (bijušo A/S „KURZEMES PIENS pienotavas teritoriju) līdz 2012.gada 1.jūnijam. Vēstulē konstatēts, ka būves ir nonākušas tādā stāvoklī, ka tās ir bīstamas un bojā pilsētas ainavu. Teritorija ir piegružota ar sadzīves atkritumiem. Vēstulē lūgts sniegt viedokli par SIA „ARĀJS ABIM” turpmāko rīcību ar īpašumu un lēmumu saistībā ar ēku un teritorijas sakārtošanu.

            2012.gada 4.jūnijā Priekules novada domē saņemta SIA „ARĀJS ABIM” atbilde, kurā norādīts, ka SIA apzinās savu atbildību par īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē, norādot, ka daļa no ēkām ir bīstamā stāvoklī un tiek apsvērta to nojaukšana. SIA „ARĀJS ABIM” lūdzis pagarināt teritorijas sakopšanas termiņu.

           

            [3] Iepazinusies ar lietas materiāliem,  PRIEKULES NOVADA DOME KONSTATĒ:

            [3.1] Īpašuma tiesība uz nekustamo ēku (būvju) īpašumu [adrese], Priekulē, Priekules novads (kadastra Nr.[:]), saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.238, nostiprināta SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr.42103027213.

            [3.2] No Atzinuma Nr.1.31.3/17 izriet, ka objekts apdraud iedzīvotāju drošību un veselību, kā arī bojā pilsētas ainavu. Minēto faktu pierāda Atzinumam pievienotās foto fiksācijas.

            [3.3] Faktu, ka objekts ir bīstams, nenoliedz arī objekta īpašnieks, ko apliecina Priekules novada domei 2012.gada jūnijā sniegtais paskaidrojums.

[3.4.] Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē, ka līdz 2013.gada aprīlim situācija objektā nav uzlabojusies, tā ir tikai pasliktinājusies.

 

           [4] Administratīvā procesa likuma 62.pants iestādei, kas izdod administratīvo aktu, uzliek par pienākumu noskaidrot administratīvā akta adresāta viedokli vai argumentus šajā lietā. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 1.punktam personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja administratīvā akta izdošana ir steidzama, un jebkura kavēšanās tieši apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu.

 

            [6] Bīstamu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu regulē Būvniecības likuma 31.pants, kura pirmā daļa noteic, ka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

                       

[7] Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantu, uz kuru dota atsauce Būvniecības likuma 31.pantā, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Lietā nav strīda, ka objekts nav ticis uzturēts tādā stāvoklī, ka no tā nevar rasties kaitējums cilvēku drošībai. Tāpat objekts, saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, ir atzīstams par būvi, kura nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, kā arī tā bojā ainavu, jo īpašums ir pieejams nepiederošām personām, tas nav norobežots. Pie Aizputes ielas, pa kuru notiek transporta satiksme un gājēju kustība, novietoto ēku fasāžu brūkošie elementi apdraud gājējus un transporta līdzekļus (Atzinuma Nr.1.31.3/17 konstatējošā daļa), kādēļ objekts uzskatāms par paaugstinātu risku cilvēku drošībai.

 

[8] Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa paredz iestādes rīcības brīvību, ņemot vērā sabiedriskās drošības aizsardzības nepieciešamību un izdarot nepieciešamos lietderības apsvērumus, pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod ēkas īpašniekam ēku savest kārtībā vai ēku nojaukt.

 [8.1] Lai novērstu bīstamību un nepiederošu personu iekļūšanu tajā, nekavējoties  jānorobežo objekta teritorija. Pie Aizputes ielas izvietoto ēku fasādes nekavējoties   nosedzamas ar aizsargtīklu. Gājēju drošībai un aizsardzībai izveidojams pagaidu tunelis. Objekta teritoriju nepieciešams pilnībā nožogot. Uz teritorijas norobežojuma izvietojamas brīdinājuma zīmes ar informāciju par aizliegumu iekļūt un atrasties  objekta teritorijā.

Pēc neatliekamo pasākumu veikšanas, izstrādājams sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdziens ar rekomendācijām turpmākai rīcībai ar būvēm.

[9] Administratīvā procesa likuma 368.pants piešķir iestādei tiesības
izvēlēties piespiedu izpildes līdzekli, ja ar administratīvo aktu adresātam
uzlikts pienākums izpildīt vai aizliegts izpildīt noteiktu darbību, netiek pildīts. APL 370.pants nosaka, ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt piespiedu naudu.
Piespiedu naudu (maksimāli – 1000 latus) iestāde ir tiesīga piemērot atkārtoti, līdz uzlikto pienākumu adresāts izpilda. Tāpat
APL 42.nodaļā ietvertās tiesību normas neaizliedz iestādei lemt par
piespiedu izpildes līdzekļa piemērošanu jebkurā administratīvā procesa
stadijā līdz adresāts ir izpildījis administratīvo aktu.  

 Konkrētajā gadījumā, nosakot piespiedu naudas apmēru, tiek ņemts vērā tas, ka administratīvais akts uzliek nekustamā īpašuma īpašniekam par pienākumu novērst apdraudējumu personu veselībai, dzīvībai un mantai.

 

Ievērojot konstatēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.pantu, Civillikuma 1084.pantu, Administratīvā procesa likuma 76.-79., 368.-370.pantu, atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Lai novērstu personu dzīvības, veselības un drošības apdraudējumu, uzdot ēku (būvju) nekustamā īpašuma [adrese] , Priekulē, Priekules novads (kadastra Nr.[:] īpašniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARĀJS ABIN”(reģ.nr.42103027213, juridiskā adrese: Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads):

1.1. divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodrošināt pie Aizputes ielas izvietoto ēku ar kadastra apzīmējumiem [:] (katlu māja ar kantora ēku) un [:] (pienotava) fasāžu nosegšanu ar aizsargtīklu, gar ēkām izveidot pagaidu tuneli gājēju aizsardzībai, teritoriju pilnībā nožogot, uz nožogojuma izvietot brīdinājuma zīmes ar informāciju par aizliegumu iekļūt un atrasties objekta teritorijā;

1.2. sešu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Liepājas reģiona novadu būvvaldē sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu un iesniegumu par būvju nojaukšanas uzdevuma izsniegšanu vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu būvju renovācijai vai rekonstrukcijai, kā arī paziņot par to Priekules novada domei.

2. Noteikt, ka būvju [adrese], Priekulē, Priekules novads, īpašniekam:

2.1. būvju nojaukšanas gadījumā nepieciešamā dokumentācija jāizstrādā un demontāžas darbi jāveic sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas;

2.2. būvju renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāpabeidz būvju konservācija, bet 12 mēnešu laikā ir jāpabeidz nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, jāizņem būvatļauja un jāuzsāk renovācijas vai rekonstrukcijas darbi. Būvju konservācija veicama atbilstoši sertificēta būvinženiera izstrādātiem risinājumiem, kas saskaņoti  Liepājas reģiona novadu būvvaldē.

3. Ja lēmuma 1.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā netiek veikti šajā lēmuma punktā norādītie neatliekamie drošības pasākumi, Priekules novada domei Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā uzsākt  lēmuma piespiedu izpildi, par piespiedu līdzekli nosakot piespiedu naudu 1000,00 (viens tūkstotis) latu apmērā.

4. Ja lēmuma 1.2.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā netiek veikti šajā lēmuma  punktā norādītie turpmākie  drošības pasākumi, Priekules novada domei Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā uzsākt lēmuma piespiedu izpildi, par piespiedu līdzekli nosakot piespiedu naudu 1000,00 (viens tūkstotis) latu apmērā.

           Šo lēmumu saskaņā ar administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un

 

Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

12.§ Par atbalstu projektam ‘’Siltumtrašu rekonstrukcija Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē’’

1.2013.gada 5.aprīlī Priekules novada domē saņemts SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I[:] O[:] iesniegums ar lūgumu atbalstīt siltumapgādes trašu rekonstrukciju Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē.

Rekonstrukcijas laikā plānots ierīkot jaunu siltumapgādes trases posmu vidusskolas un sporta halles apkurei.

Siltumapgādes trašu rekonstrukcija būtu iespējama, ja izdotos saņemt finansējumu no programmas „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Līdz ar to būtu iespējams samazināt siltuma zudumus trasē un sakārtot pašas trases, kuras ir kritiskā stāvoklī.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada domei ir īpašumā siltumapgādes trase Uzvaras ielas mikrorajonā ar kopējo garumu 512 m. Trasē ir nepieciešams veikt rekonstrukciju.

2.2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu pašvaldība organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā , kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

2.3.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta 3.daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.

2.4.SIA „Priekules pakalpojumi” ir Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas izveidota tieši lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanu Priekules iedzīvotājiem.

Līdz ar to ir atbalstāms projekts „Siltumtrašu rekonstrukcija Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē” un tā virzīšana nododama SIA „Priekules pakalpojumi.” 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Atbalstīt projektu „Siltumtrašu rekonstrukcija Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē”. 

2.Deleģēt projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē” virzīšanu SIA „Priekules pakalpojumi”, noslēdzot attiecīgu deleģēšanas līgumu.

3.Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2299.- (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņus latus) projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Uzvaras ielas mikrorajonā, Priekulē” Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un projekta pieteikuma sagatavošanai.

13.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag. Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

Dzīvokļa īpašums sastāv (saskaņā ar 30.09.1997. Namīpašuma tehnisko pasi) no ½ domājamām daļām no divdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas ar kopējo platību 44,30 kv./m kadastra apzīmējums 6482 007 0065 001 un zemes gabala kadastra apzīmējums 6482 007 0065, 0,16 ha kopplatībā.

Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 22.04.1999. tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., t.sk. dzīvokli Nr. 2 ar ½  kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas  un zemes , nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda (Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījum Nr. 178).

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem dzīvokļa īpašumā personas nav deklarētas (Priekules novada domes 25.03.2013. izziņa Nr. 3-20/64). Dzīvokļa īpašums nav izīrēts.

Pamatojoties uz  Priekules novada būvinženiera M[:] M[:] 29.02.2012. gadā veikto pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 1-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 0065 001 002,  apsekošanas aktu Nr. 1-2012, kurā konstatēts, ka ēkas kopējais nolietojums ir 75%, ņemot vērā to, ka minētais dzīvokļa īpašums – dzīvoklis  (½ domājamās daļas no divdzīvokļu dzīvojamās mājas)  ir fiziski un morāli nolietojies, nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, lai to varētu izremontēt dzīvošanai derīgā stāvoklī un izmantot pašvaldības funkcijas veikšanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,  5.panta pirmo daļu un  piekto daļu, 8.panta  otro daļu, 15.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atļaut nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nākotnes iela 1  dz. 2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6482 007 0065 001 002), ½ domājamām daļām no divdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas, kas ir dzīvoklis, kadastra apzīmējums 6482 007 0065 001 un zemes gabala, kadastra apzīmējums 6482 007 0065, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

 

 1. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

14.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Līdumi’’, Virgas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

2012.gada 13.novembrī ( reģ. Nr. 3-13/89) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] M[:] dzīvojoša [dzīvesvieta]  Liepāja, iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu [adrese] Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:]. M[:] M[:] iesniegumā min, ka 2012.gada 25.oktobrī ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 3-36V/16-2012 par zemes ar nosaukumu [adrese] Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:] 7.73 ha  lauksaimniecībā izmantojamā zeme iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš -2022.gada 31.decembris.

Priekules novada pašvaldībā ir reģistrēts 2012.gada 25.oktobrī noslēgtais Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3-36V/16-2012, kas noslēgts starp Priekules novada domi un M[:] M[:] par zemes vienības [adrese]  Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha platībā, nomu.

Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 21.01.2013. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs [:],  7.73 ha platībā ir nostiprinātas Priekules novada  pašvaldībai, Virgas pagasta  zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0051 5724.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 8.punkts nosaka, ka persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Savukārt 44.panta septītajā daļa nosaka, ka „Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu , atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu- neapbūvētu zemesgabalu, kadastra numurs 6498 002 0056, 7,73 ha platībā, nosaukums „Līdumi”, kas atrodas Virgas pag., Priekules nov., pārdodot par nosacīto cenu.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

 

3.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

15.§ Par kustamas mantas (traktors T-150K) atkārtotas izsoles rīkošanu

2013.gada 31.janvārī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 1,48§) nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu – traktoru T-150K , reģ.Nr. T8435LA (ar 28.02.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 3,29§) grozījumiem, noteikts izsoles datums -2013.gada 26.marts, pieteikšanās datums 2013.gada 25.marts . Uz izsludināto izsoli līdz 2013.gada 25.marta plkst.16.00 Priekules novada pašvaldība nesaņēma nevienu izsoles dalībnieka pieteikumu .

Atbilstoši izsoles noteikumu29.punktam (apstiprināti ar 31.01.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1,48§)izsole atzīstama par nenotikušu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 33.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atzīt 2013.gada 26.martā rīkoto kustamas mantas traktora T-150K, reģistrācijas Nr. T8435LA  izsoli par nenotikušu.

2.      Atcelt 2013.gada 31.janvāra lēmumu (prot. Nr.1,48§ ) „Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas –traktora T-150K izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu” un 2013.gada 28.februāra lēmumu (prot. Nr. 3,29§)  „Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 1) 48§” Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas –traktora T-150 izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu” .

3.      Uzdot Priekules novada domes pašvaldības  īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu kustamas mantas traktora T-150K, reģistrācijas Nr. T8435LA,  mutisku izsoli, ar lejupejošu soli, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

4.      Noteikt, ka kustamu mantu – traktoru T-150K,reģistrācijas Nr. T8435LA, pārdot par slepeno cenu un noteikt izsoles sākumcenu 1096 Ls .

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6.      Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv  sadaļā / IZSOLES. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

7.      Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8.      Iegūtos līdzekļus, pēc pārdošanas izdevumu segšanas, ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: Priekules novada pašvaldība , reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1,  Priekule, Priekules nov., norēķinu kontā: AS Swedbank, konts: LV30HABA0551018598451.

9.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

 

16.§ Par nekustama īpašuma – ēkas (būves), kad.nr.6415 507 0013, Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atkārtotu nodošanu izsolei

  2012.gada 26.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai nekustamu īpašumu –ēku (būvi) –katlu māju, kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov.

Ar 2013.gada 31.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1,45§) tika apstiprināta izsoles sākumcena un izsoles noteikumi.

Ar 2013.gada 28.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 3, 30§) tika veikti grozījumi 31.01.2013. apstiprinātajos izsoles noteikumos, mainīts izsoles datums- 2013.gada 10.aprīlis, pieteikšanās datums izsolei tika noteikts 2013.gada 9.aprīlis plkst. 16.00. Uz izsludināto izsoli (2013.gada 10.aprīli)  Priekules novada dome nesaņēma nevienu izsoles dalībnieka pieteikumu.

Atbilstoši izsoles noteikumu 8.punkta 8.1.apakšpunktam (apstiprināti ar Priekules novada domes 31.01.2013. lēmumu (prot. Nr. 1, 45§)) izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļānoteikts; ”Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem”. 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atzīt par nenotikušu 2013.gada 10.aprīlī Priekules novada domes izsludināto nekustamā īpašuma ēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoli, sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos noteiktam termiņam 2013.gada 9.aprīlim plkst.16.00 nepieteicās neviens izsoles dalībnieks. 

2.       Atcelt 2013.gada 31.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1,45§) un 2013.gada 28.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 3, 30).

3.      Atkārtoti nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu ēku/būvi-katlu māju, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli.

4.      Apstiprināt (Lēmuma 3.punkts) otrās izsoles sākumcenu 8164 lati (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit četri lati).

5.      Apstiprināt nekustamā īpašuma lēmuma 3.punkts izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6.      Uzdot Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot otro izsoli atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un apstiprinātajiem izsoles noteikumiem. Iesniegt novada domei lēmumu projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā Liepājs tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

17.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša autobusa Mercedes Benz 0614 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ar 2013.gada 28.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 3) 25§ ”Par Priekules novada domei piederošā autobusa Mersedes Benz 0614 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” tika nolemts pārdot autobusu Mercedes  Benz 0614 par brīvu cenu, publicējot informāciju par pārdošanu Priekules novada domes māja lapā www.priekulesnovads.lv .

Sludinājums par publiskas personas mantas pārdošanu tika publicēta Priekules novada domes māja lapā www.priekulesnovads.lv .

Publiskas personas mantas atsavināšana likums 37.panta trešajā daļā teikts, ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole starp šīm personām.

Atsaucoties uz publicēto informāciju Priekules novada domes māja lapā www.priekulesnovads.lv  pieteicās vairāki pircēji, līdz ar to ir rīkojama izsole.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 6.panta otro daļu, 15.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atcelt 2013.gada 28.februāra  lēmuma (prot. Nr.3) 25§  „Par Priekules novada domei piederošā autobusa Mersedes Benz 0614 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 2.punktu.

2.      Uzdot Priekules novada domes pašvaldības  īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu kustamas mantas  autobusa - Mercedes Benz 0614  mutisku izsoli, ar augšupejošu soli, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

3.      Noteikt kustamas mantas  autobusa  Mercedes Benz 0614  nosacīto cenu LVL 1000  (viens tūkstotis lati)   (izsoles (nosacītā) cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli  PVN ) .

4.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5.      Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv , sadaļā / IZSOLES. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

6.      Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7.      Iegūtos līdzekļus, pēc pārdošanas izdevumu segšanas, ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: Priekules novada pašvaldība , reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1,  Priekule, Priekules nov., norēķinu kontā: AS Swedbank, konts: LV30HABA0551018598451.

8.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

 

18.§ Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija apsekojot dabā Virgas pagastā,  īpašumā „Pūpoli”, konstatēja, ka uz zemes vienības(kadastra apzīmējums 6498 002 0061) atrodas līdz šim neuzskaitītas divas cisternas (kadastra apzīmējums 6498 002 0061 010 un 6498 002 0061 013),  malkas šķūnis, kadastra apzīmējums 6498 002 0061 015, nosaukums ‘” Dagņi”, Virgas pag., Priekules nov. un  ir funkcionāli saistītas ar pašvaldībai piederošu –ēku-katla māju.

            15.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkts  nosaka, ka   pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas iekļauj pašvaldības bilancē līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu.  Šo noteikumu 23.punkts nosaka, ka  zemes un ēkas vērtības noteikšanai var izmantot kadastrālo vērtību. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO( nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēma) datiem iepriekš minētajām ēkām/būvēm kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri nav noteikta.

            Atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktam, kas nosaka, ka  ilgtermiņa ieguldījumu, izņemot mežaudzes, novērtē budžeta iestādes izveidota komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka ilgtermiņa ieguldījuma  vērtību, (ja tā ir zināma) šādā gadījumā: ja, iekļauj bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu,  Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

            1.Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē ēkas būves -  divas cisternas ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0061 010 un 6498 002 0061 013 ar noteikto(ieguldījuma) vērtību 400 Ls un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0061 015 ar noteikto (ieguldījuma) vērtību 5 Ls  .

 

            2. Pieņemto lēmumu 1.eks. iesniegt Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

19.§ Par 2010.gada 5.jūlija Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/301 ar SIA ‘’Niedres & KO’’ izpildi un grozījumiem

1.2013.gada 17.janvārī Priekules novada domē saņemts J[:] P[:], SIA „NIEDRES & KO”, reģ.Nr. 42103045327, valdes locekļa iesniegums, reģ. Nr. 3-13/62, ar lūgumu veikt grozījumus 2010.gada 5.jūlija Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā attiecībā uz nekustamo īpašumu Zviedru vārti 1, Priekulē, Priekules novadā, pagarinot viesnīcas ierīkošanas termiņu līdz 2016.gada 1.janvārim.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Minētais iesniegums izskatīts Priekules novada domes sēdē 2013.gada 31.janvārī un nolemts (protokols Nr.1 80.§.) pircējam SIA „NIEDRES & KO” vispirms pirkuma līgumu jāreģistrē zemesgrāmatā un pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā jautājumu  par grozījumiem pirkuma līgumā skatīt atkārtoti.

2.2. Nekustamo īpašumu SIA „NIEDRES & KO” reģistrējusi Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļā kā savu īpašumu 2013.gada 10.aprīlī.

            Saskaņā ar Civillikuma 1658.pantu piedāvājumam izpildīt saistību ir jābūt ticamam un pamatotam.

1658. Parādnieka piedāvājumam jābūt ne vien vārdos, bet arī darbos tādam, lai būtu patiesa iespēja to izpildīt.

Saistības izpildījums parādniekam jāpiedāvā pilnīgi, un tādēļ kreditora atteikšanās pieņemt tikai daļu no saistības izpildījuma, nav uzskatāma par nokavējumu.

Iesniegumam nav pievienots neviens dokuments, kas apliecinātu, ka SIA „NIEDRES & CO” būtu spējīgas līguma 3.4.punktā noteikto saistību izpildīt līdz 2016.gada 1.janvārim.

            2.3.Saskaņā ar Civillikuma 1587.pantu pircējam ir pienākums izpildīt uzņemtās saistības.

1587. Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

            2.4.Dome nekonstatē nevienu attaisnojošu iemeslu, kādēļ pircējs nav izpildījis uzņemtās saistības, lai gan līgumā puses vienojās par viesnīcas, viesu nama ierīkošanu līdz 2013.gada 1.februārim, kas laika periodā no 2010.gada 5.jūlija līdz 2013.gada 1.februārim bija izdarāms.

            2.5.Saskaņā ar Civillikuma 1720.pantu un līguma 3.5.punkta nosacījumiem dome uzskata, ka ir prasāma gan līguma izpildīšana, gan piemērojams līgumsods par neizpildīšanu īstā laikā.

1720. Kreditors var prasīt kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu:

1) ja tieši tā bijis norunāts;

2) ja līgumsods bijis norunāts ne tik daudz par neizpildīšanu vispār, kā par neizpildīšanu īstā laikā.

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks,Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, (Alda Binfelde pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Lūgt SIA „NIEDRES & KO” valdes locekli J[:] P[:] līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt Priekules novada domē dokumentus un citus viņa rīcībā esošos pierādījumus (naudas līdzekļu esamību, vai to piesaistes iespējas), kas apliecinātu pircēja spēju izpildīt 2010.gada 5.jūlija Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/301 nosacījumus vispār un līdz 2016.gada 1.janvārim.

2.Iesniegtos dokumentus un pierādījumus skatīt 2013.gada maija Finanšu komitejas sēdē, piesaistot kompetentus speciālistus būvniecības jomā un SIA „NIEDRES & KO” pārstāvi.

 

3.Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste V[:] R[:] un domes juriste I[:] A[:].

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Z[:] B[:]

1.2013.gada 13.februārī Priekules novada domē saņemts Z[:] B[:], Lietuvas Republikas pilsones iesniegums, reģ. Nr. 3-13/188, ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa [adrese] Priekulē, Priekules novadā un pie dzīvokļa [adrese] Priekulē, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Z[:] B[:] 2013.gada 11.februārī pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes saņēmusi Mantojuma apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma.

Z[:]B[:] ir mantojuma atstājējas A[:] B[:] meita.

Mantojums sastāv no sekojošas nekustamas mantas:

- nekustamais īpašums – dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā;

- nekustamais īpašums – dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā.

2.2. Nekustamo īpašumu – dzīvokli [adrese],  Priekules pagastā, Priekules novadā mantojuma atstājēja A[:] B[:] ieguvusi savā īpašumā 1994.gada 20.oktobrī saskaņā ar Privatizācijas aktu Nr.168, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „PRIEKULE” un A[:] B[:].

2.3. Nekustamo īpašumu – dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā mantojuma atstājēja A[:] B[:] ieguvusi savā īpašumā 1997.gada 28.aprīlī noslēdzot Līgumu par tā pirkumu ar V[:] M[:].

Savukārt V[:] M[:]  minēto dzīvokli ieguvis īpašumā saskaņā ar 1994.gada 19.oktobra Privatizācijas aktu Nr.161, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „PRIEKULE” un V[:]M[:].

      3.1999.gada 14.decembrī Priekules pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir nodevusi zemi īpašumā A[:] B[:] bez atlīdzības sekojoši:

- pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 269/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,29 ha.

Pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – piešķirtas īpašumā bez atlīdzības 59/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,18 ha.

4.Nekustamais īpašums[adrese] Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,29 ha, uz kura atrodas namīpašums 1-stāva 4 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 179.

Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai.

Nekustamais īpašums[adrese] Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,18 ha, uz kura atrodas namīpašums 2-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 180.

Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai.

5.Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

75.panta 4.daļu:

75.pants. Šā likuma piemērošana attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām

 (4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

A[:] B[:] mantiniecei Z[:] B[:] ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 269/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:],zemes gabala kopējā platība 0,29 ha un pie nekustamā īpašuma – dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā –59/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,18 ha.

6.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

            Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks,Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav,  Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piekrist nodot Z[:] B[:], dzim.1961.gada 15.maijā, Latvijā, adrese: [:] Lietuva, īpašumā zemi bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 269/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,29 ha.

 

 2. Piekrist nodot Z[:] B[:], dzim.1961.gada 15.maijā, Latvijā, adrese [adrese], Lietuva, īpašumā zemi bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma – dzīvoklis[adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā –59/1000 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,18 ha.

 

3.Noslēgt ar Z[:] B[:] vienošanos par 1.un 2.punktā minēto zemju nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

 

4.Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I[:] A[:] un nekustamo īpašumu speciāliste G[:] B[:].

 

5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.