29.12.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 20)

29.12.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par noteikumu “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” papildināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

1.

Par noteikumu “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” papildināšanu

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta trešās daļas,15.12.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 5.punktu un  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, Finanšu nodaļa izstrādājusi grozījumus Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu  grāmatvedības uzskaites kārtībā, papildinot 2.3.nodaļu Pamatlīdzekļu kapitālo ieguldījumu un remonta izmaksu uzskaite ar 90.1. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Papildināt Priekules novada domes 29.10.2015.noteikumus ‘’Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību’’ ar 90.1 punktu:

‘’90.1 Par pamatu pamatlīdzekļa uzlabojumu, atjaunošanas vai rekonstrukcijas un remontdarbu izmaksu kapitalizācijai vai iekļaušanai izdevumos uzskata remontdarbu rezultātā iegūto pamatlīdzekļa uzlabojumu. Kapitalizējamās izmaksas novērtē pēc darījuma ekonomiskās būtības, nevis pēc naudas plūsmā piemērotās budžeta izdevumu klasifikācijas ekonomiskās kategorijas.

 Tekošo remontu raksturojošās pazīmes ir saglabāt un uzturēt pamatlīdzekli esošajā stāvoklī. Tekošā remonta izmaksas atzīst pamatdarbības izdevumos periodā, kad tās ir radušās.

 Kapitālo remontu raksturojošās pazīmes ir:

- uzlabo pamatlīdzekļa stāvokli tā lietderīgas lietošanas laikā vai

-būtiski maina pamatlīdzekļa īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem.

Kapitālā remonta izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā, palielinot tā sākotnējo vērtību.

Vērtējot kapitāla rakstura darbus, ir arī jāvērtē, vai kapitālā remonta laikā:

- pamatlīdzeklis tiek papildināts (mainīts apjoms – nomainīti nesošie elementi vai konstrukcijas);

- nomainītas būtiskas pamatlīdzekļa sastāvdaļas vai detaļas (piemēram, automašīnas dzinējs, ātrumkārba u.c.).

 

 Rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas laikā izmaksas tiek uzkrātas. Saņemot dokumentu (rēķinu vai pavadzīmi), dokumenta saņemšanas dienā, grāmato:

 

 

Db.

 

 

1240

 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

Kr.

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Pēc nodošanas–pieņemšanas akta (vai akta par nodošanu ekspluatācijā) parakstīšanas izveidotā pamatlīdzekļa vērtībā (uzkrāto izdevumu kopsummā) samazina pamatlīdzekļu izveidošanas kontu un palielina attiecīgo pamatlīdzekļu uzskaites kontu: 

 Db.

1210
1220
1230

 

Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

 

Kr.

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

 

            Ja kapitālā remonta laikā nomainītas būtiskas pamatlīdzekļa sastāvdaļas, kuru nevar izmantot atsevišķi, veic amortizētās aizstāšanas izmaksu aprēķinu, nosakot izslēdzamās pamatlīdzekļu daļas vērtību atbilstoši amortizētās aizstāšanas izmaksām. Amortizētās aizstāšanas izmaksas ir pamatlīdzekļa vērtība, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga pamatlīdzekļa iegādes vērtības nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma likmes ,uzskaitot nolietojumu tik ilgu laiku, cik ilgi pašvaldība lietojusi aizstāto pamatlīdzekli.

            Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija sastāda aktu par pamatlīdzekļu rekonstrukciju, uzlabošanu, atjaunošanu un izslēdzamās daļas vērtības noteikšanu. Izslēdzamo daļu grāmato :

            Db.1290          Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums

            Db. 8611         Izdevumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas, likvidēšanas

            Kr. 1210          Zeme, ēkas un būves

                   1220         Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas  

                    1230        Pārējie pamatlīdzekļi

            Koriģē atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, ja nepieciešams.”

 

Izsniedzams:  galv. grāmatvedei A.Ķipstei

2. Par noteikumu “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” papildināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

2.

Par noteikumu “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” papildināšanu

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 19. punktu un likuma  “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu “ 2.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Papildināt Priekules novada domes 26.05.2016. noteikumus “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs“ ar 20.1. punktu:

‘’20.1 Ja nomainītās pamatlīdzekļa daļas uzskaites vērtība nav atsevišķi aprēķināta, tas ir, ja izslēdzamā pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vērtību atbilstoši amortizētajām aizstāšanas izmaksām, sastādot aktu “Par pamatlīdzekļa rekonstrukciju, uzlabošanu, atjaunošanu un izslēdzamās daļas vērtības noteikšanu atbilstoši amortizētās aizstāšanas izmaksas metodei” (5.pielikums).

Pielikums

 

Izsniedzams: komisijas vadītājam Ivaram Poļjaščenko, grāmatvedībai

 

3. Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20 

3.

Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un sakarā ar pašvaldības nosaukuma maiņu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikumu.

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms: Purmsātu speciālajai internātpamatskolai, izglītības vadītājai, pašvaldības interneta vietnes administratoram.

 

Pielikumā: Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikums

4. Par grozījumiem 27.02.2014. “Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                         

    Nr.20

4.

Par grozījumiem 27.02.2014. “Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikumā

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt „Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

1.Izteikt „Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikuma” 9.punktu šādā redakcijā:

 

“9. Iestāde īsteno šādas pirmsskolas izglītības programmas:

9.1  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)

9.2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar valodas traucējumiem (kods 01015511)

9.3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar dzirdes traucējumiem (kods 01015211)

9.4. Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar jauktiem attīstības traucējumiem  (kods 01015611).”

 

            2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: Izglītības vadītājai; PII Dzirnaviņas 

5. Par grozījumiem 27.02.2014. „Priekules vidusskolas nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

5.

Par grozījumiem 27.02.2014. „Priekules vidusskolas nolikumā

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt „Priekules vidusskolas nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

1.Izteikt "Priekules vidusskolas nolikuma”  12.punktu šādā redakcijā:

 

“12. Skola īsteno šādas izglītības programmas:

12.1. pamatizglītības programma (kods 21011111),

12.2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811),

12.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),

12.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem ( kods 21015511),

12.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena programmu (kods 31011011)

12.6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena programma (kods 31011013)

12.7. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011).”

 

            2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms:  izglītības vadītājai; Priekules vidusskolai.

6. Par grozījumiem 27.02.2014. „Virgas pamatskolas nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

 

6.

Par grozījumiem 27.02.2014. „Virgas pamatskolas  nolikumā

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt „Virgas pamatskolas nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

1.Papildināt "Virgas pamatskolas nolikuma” 12.punktu ar apakšpunktu 12.3 šādā redakcijā:

 

“12.3. Speciālā pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).”

 

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

Izsūtāms: Izglītības vadītājai; Virgas pamatskolai.

7. Par grozījumiem 27.02.2014. „Kalētu pamatskolas nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

7.

Par grozījumiem 27.02.2014. „Kalētu pamatskolas nolikumā

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Izdarīt „Kalētu pamatskolas nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

1.Papildināt "Kalētu pamatskolas nolikuma”  10.punktu ar apakšpunktiem 10.6; 10.7; 10.8  šādā redakcijā:

 

“10.6.  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511),

10.7.    Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)

10.8. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411).”

 

            2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: Izglītības vadītājai; Kalētu pamatskolai

8. Par grozījumiem 27.02.2014. „Gramzdas pamatskolas nolikumā”

LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

 

8.

Par grozījumiem 27.02.2014. „Gramzdas pamatskolas nolikumā

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt „Gramzdas pamatskolas nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

 

1.Svītrot "Gramzdas pamatskolas nolikumā” 9.5. punktu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

 

Izsūtāms: Izglītības vadītājai; Gramzdas pamatskolai.

9. Par Kalētu Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna 2016.-2019.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                                

 Nr.20

9.

Par Kalētu Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna 2016.-2019.gadam apstiprināšanu

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Arta Brauna); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Kalētu Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2026.-2019.gadam.

 

Izsūtāms: Izglītības vadītājai; Kalētu pamatskolai.

10. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

10.

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (noteikumi pielikumā).

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

 

1.pielikums

 

2.pielikums

 

3.pielikums

 

4.pielikums

11. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim - augustam

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

11.

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim - augustam

           

            Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, un sakarā ar pedagogu darba samaksas izmaiņām mūzikas un mākslas skolās nepieciešams apstiprināt jaunu pedagogu amatu un amatalgu sarakstu. Tā kā mūzikas un mākslas skolās no 2017.gada 1.janvāra tiks finansēts valsts noteikts audzēkņu skaits, kurš būs zināms tikai pēc 2017.gada 10.janvāra, iespējams janvārī vēl būs jāveic grozījumi šajā sarakstā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim – augustam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2017.gada janvārim – augustam uz 2 lp.

12. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

12.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam

 Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam” 6., 7., 8. un 9.pielikumu, kuros ir noteikts mērķdotācijas apjoms pedagogu darba samaksai, ir gatavots lēmuma projekts par mēŗķdotācijas sadali Priekules novada izglītības iestādēm.

No piešķirtās interešu izglītības mērķdotācijas 2016.gada septembrī un oktobrī katru mēnesi netika izlietoti 394,75 euro, bet novembrī un decembrī – 124,7 euro. Līdz ar to 2017.gadā sākumā būs izveidojies rezerves fonds 1038 euro, no kura plānots katru mēnesi izlietot 25,25 euro jau apstiprināto pulciņu finansēšanai.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Adminis-trācijai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

21960

2537

748,4

25245

5955

31200

Gramzdas pamatskola

3624

419

148,5

4192

989

5181

Kalētu pamatskola

6982

804

280,5

8067

1903

9970

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6871

794

366,7

8032

1895

9927

Virgas pamatskola

5660

654

264

6578

1552

8130

KOPĀ

64408

Valsts budžetā plānots

65271

Rezerves fondā mēnesī  1,2%

863


2.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

3176

115

3291

776

4067

Gramzdas pamatskola

279

0

279

66

345

Kalētu pamatskola

1441

33

1474

348

1822

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

1062

5

1062

251

1319

Virgas pamatskola

1118

41

1159

273

1432

KOPĀ

8985

Valsts budžetā plānots

9160

Rezerves fondā mēnesī  1,91%

175

 

3.     Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogu darba samaksai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

44

997

37

1034

244

1278

Gramzdas pamatskola

9

204

8

164

39

203

Kalētu pamatskola

16

363

6

369

77

446

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

17

385

28

413

97

510

Virgas pamatskola

13

295

13

308

73

381

Purmsātu speciālā internātpamatskola

8

181

9

190

45

235

Priekules Mūzikas un mākslas skola

6

136

4

140

33

173

Kalētu Mūzikas un mākslas skola

4

91

0

91

21

112

KOPĀ

3338

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

 

3312,75

No ekonomijas

 

 

 

 

 

-25,25

 

4.     Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai un kvalitātes piemaksām no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam var izmantot 30350 euro mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 7159 euro mēnesī.

5.     Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

13. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20 

13.

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2017.gadā ir 2.011.

2.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2017.gadā ir 1,758.

3.     Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2017.gadā ir 1,5.

4.     Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2017.gadā ir 0,70.

5.     Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 818 EUR.

14. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                           

  Nr.20

14.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.23, 7.§)).

 

Pielikumā: grozījumi Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā  uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – finanšu nodaļas vadītājai;

1 eks. – personāla vadības speciālistei.

15. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2017.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20 

15.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2017.gadam apstiprināšanu 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2017.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, izņemot lēmuma 3.punktā noteiktos gadījumus.

3. Grozījumi amatos, kur tiek samazināts noslogojums vai kuri tiek svītroti no amatu saraksta, stājas spēkā ar 2017.gada 1.martu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2017.gadam uz 32. lp.

 

Lēmums paziņojams: 1 eks. – finanšu nodaļas vadītājai; 1 eks. – personāla vadības speciālistei.

16. Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                     

Nr.20

16.

Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 

            Priekules novada pašvaldības dome saņēmusi Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegumu (reģistrēts 16.12.2016. ar indeksu 2.1.3/2080), kurā lūgts izskatīt jautājumu par bezcerīgu debitoru parādu dzēšanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.       

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

1.               Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

 

2.              Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumā (protokols Nr.15, 2.§) apstiprināto noteikumu “Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība” 182.punkts nosaka: “Par bezcerīgu (zaudētu) parādu uzskata tādu debitora parādu, kuru nav iespējams atgūt, un to apliecina attiecīgi dokumenti, tiesas izpildītāja atzinums par piedziņas neiespējamību, debitors atzīts par maksātnespējīgu un nav savlaicīgi iesniegts debitora prasījums, debitora – fiziskas personas nāve, izziņa no komercreģistra par to, ka debitors ir izslēgts no komercreģistra, atbilstošas institūcijas vai amatpersonas lēmums par debitora likvidāciju.”

 

3.              Civillikuma 1895.pants nosaka: Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

 

4.              Civillikuma 705.pants nosaka: […] Uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

 

5.              Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē ir sekojoši dati par bezcerīgiem mirušu personu parādiem:

1)     nekustamā īpašuma nodoklis 29.12.2016. EUR 5482,29;

2)     zemes nomas maksa 29.12.2016. EUR 422,07;

3)     pārējās prasības 29.12.2016. EUR 111,26.

 

6.              Saskaņā ar LR Iedzīvotāju reģistra datiem, šī lēmuma Pielikumā Nr.1 minētās personas ir mirušas.

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 29.10.2015. noteikumu “Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība”  182. punktu, LR Iedzīvotāju reģistra informāciju, Civillikuma 705. un 1895.pantu un Finanšu komitejas 22.12.2016. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

    1.               Atzīt Pielikumā minēto personu parādus EUR 6015,62 apmērā un ar tiem saistītās nokavējuma naudas par bezcerīgiem un izslēgt tos no grāmatvedības uzskaites.

 

      2.               Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaitē.

 

      3.               Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

17. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2017.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20 

17.

Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2017.gadam 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt ar 2017.gada 1.janvāri sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

 

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN) 2016

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Deputāts Andris Džeriņš

5

4.

Izpilddirektors

30

 

 

 

 

 

 

FINANŠU NODAĻA

 

6.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

LIETVEDĪBAS NODAĻA

 

7.

Dokumentu pārvaldības speciālists

5

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

8.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

9.

Būvinženieris

10

10.

Projektu koordinators

10

11.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

12.

Zemes lietu speciālists (Bunka)

7

13.

Zemes lietu speciālists (Virga)

7

14.

Lauksaimniecības konsultants

7

15.

Lauku attīstības konsultants

15

SPECIĀLISTI

 

16.

Jurists

5

17.

Galvenais iepirkuma speciālists

10

18.

Izglītības vadītājs

20

19.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

20.

Darba aizsardzības speciālists

7

21.

Priekules novada ziņu redaktori

10


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

22.

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

23.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

24.

Priekules vidusskolas direktors

10

25.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

26.

Krotes pamatskolas direktors

10

27.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

28.

Gramzdas pamatskolas direktors

15

29.

Kalētu pamatskolas direktors

15

30.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

5

31.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks

10

32.

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks

7

33.

Virgas pamatskolas direktors

10

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

34.

Izglītības iestādes direktors

10

35.

Sociālais pedagogs

5

36.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

37.

Kultūras vadītājs

20

38.

Tūrisma organizators

15

39.

Priekules kultūras nama direktors

15

40.

Bunkas kultūras nama direktors

15

41.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

42.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

43

Kultūras pasākumu organizatore (Gramzda)

10

44.

Krotes bibliotēkas vadītājs, senlietu krātuves darbinieks

7

45.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

46.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

47.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

48.

Sporta vadītājs

15

49.

Sporta metodiķis

15

50.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

51.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

52.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

BĀRIŅTIESA

 

53.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

54.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

7

55.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

56.

Sociālā dienesta vadītājs

15

57.

Sociālais darbinieks

10

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

58.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

59.

Autobusa vadītājs

5

60.

Kravas automašīnas vadītājs

5

61.

Mikroautobusa vadītājs

15

62.

Autogreidera vadītājs

5

63.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

64.

Pārvaldes vadītājs

15

65.

Lietvedības sekretārs

5

66.

Elektriķis

10

67.

Autobusu vadītāji

5

68.

Bunkas FVP vadītājs

10

69.

Komunālās saimniecības pārzinis

5

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

70.

Pārvaldes vadītājs

15

71.

Lietvedības sekretārs

5

72.

Saimniecības vadītājs

7

73.

Santehniķis

5

74.

Mikroautobusa vadītājs

7

75.

Autobusa vadītājs

5

76.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

77.

Pārvaldes vadītājs

15

78.

Lietvedības sekretārs

5

79.

Autobusa vadītājs

5

80.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

81.

Elektriķis

5

82.

Kalētu FVP vadītājs

15

83.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

84.

Pārvaldes vadītājs

15

85.

Saimniecības vadītājs

5

86.

Autobusa vadītājs

5

87.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

88.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

 

2.     Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.

3.     Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. pašvaldības izpilddirektoram.

18. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                     

              Nr.20

18.

Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2017

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

6000 (gadā)

06.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

700

09.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

500

06.6002

VW Transporter (HF 1206)

350

09.2102

Renault Trafic (JM 5508)

300

06.6002

Renault Master (KJ 6659)

250

06.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

100

01.1102

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

400 (gadā)

06.6002

Saimnieciskā karte

200

06.6002

     
     

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

VW Transporter (GP 6057)

300

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

150

09.2107-2

Traktors MTZ 80 (T7154LP)

100

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

500

09.6003

VW Transporter (HG 6729)

400

06.6003

Suzuki Liana (ZS 7808)

80

07.2403

Traktors T-16 MT 3926LP

50

06.6003

Traktors T – 25 A3 T5838LC

100

06.6003

Saimniecības darbi

170

06.6003

 

 

 

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Belarus 820 (T3010LS)

250

06.6004

Opel Zafira (EJ 9226)

200

01.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

700

09.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 (FS 6426)

600

09.6004

 VW Transporter (GS 8754)

350

06.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

50

06.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

150

06.6004

Saimnieciskā karte

200

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Hyundai H1 (HG 8862)

350

06.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

700

09.6006

Saimnieciskie darbi

200

06.6006

Traktors K-701 (T2271LF)

3000 (gadā)

06.6006

MTZ 80 (T5306LP)

1500 (gadā)

06.6006

MTZ 80 (T2270LF)

800 (gadā)

06.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1200 (gadā)

06.6006

Renault Trafic ( KN7939)

350

06.6006

PRIEKULE

VW Passat (HJ 2697)

200

01.1101

VW Caravelle (HV 810)

600

06.6005

VW Caravelle (GJ 6440)

300

06.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

700

09.6005

Autobuss IVECO 4510 (FS 9247)

200

09.6005

     

Škoda Octavia (FU 4037)

200

01.1101

Opel Combo (EZ 1505)

100

06.6005

VW Caravelle (GS 7699)

300

06.6005

Ford Transit (CK 2715)

2000 (gadā)

09.2101

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

800

06.6005

Saimniecības darbi

250

06.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

9000 (gadā)

04.5105-1

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2000 (gadā)

06.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

1200 (gadā)

08.1001

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai; 1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

19. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.decembrī                                                                 

                                                  Nr.20

19.

Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 

Aatklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

Zemes lietu speciālists

30

04.7401

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Gramzdas pamatskolas direktors

45

09.2103

Elektriķis

25

06.6003

Kultūras pasākuma organizators

20

08.2303

Bibliotekāre

20

08.2303-1

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Sociālā darbiniece

30

10.7001

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Elektriķis

30

06.6004

Kalētu pamatskolas direktors, Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājs

45

09.2104

 

 

 

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1106

Virgas pamatskolas direktors

45

09.2106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Lauku attīstības speciālists

70

04.7401

Būvvaldes vadītājs

150

04.4301

Būvinspektors

80

04.4301

Būvinspektors

50

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Tūrisma organizators

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālā dienesta vadītājs

15

10.7001

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Priekules pagasts)

25

10.7001

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

70

10.4001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

80

01.1101

Redaktors

30

01.1101

2.     Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.

3.     Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai;