Dokumenti

Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem   

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā

 
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (IESNIEGUMA VEIDLAPA)  
Priekules novada pašvaldības Sociālā atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādis  
Priekules novada sociālā dienesta nolikums  
Priekules novada Sociālā atbalsta centra nolikums   
Saistošie noteikumi Nr.5/18 “Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Priekules novadā” (apstiprināti  26.04.2018.)  
Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”   
Priekules novada domes saistošie noteikumi nr.10 " PAŠVALDĪBAS SNIEGTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU
SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA"
 
Saistošie noteikumi Nr. 9Grozījumi Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”  
Saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Priekules novada domes 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 10 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”  
Saistošie noteikumi  Nr. 11 “Par aprūpes pabalstu”  
Saistošie noteikumi Nr. 10 “Par veselības aprūpes pabalstu briļļu iegādei bērniem un izglītojamiem”  
Saistošie noteikumi Nr. 4 “Atbalsts ēdināšanai izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
Saistošie noteikumi Nr. 1. “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības  
Saistošie noteikumi Nr. 6 “Īpašumā esošās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”  
Saistošie noteikumi Nr. 7 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā”