18.07.2019. domes sēde (protokols Nr.11)

18.07.2019. domes sēdes audioieraksts
18.07.2019. domes sēdes protokols Nr. 11
361. Par SIA “Eco Aquafarm” 27.06.2019. un 28.06.2019. sūdzību izskatīšanas atlikšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 361          

          (protokols Nr.11, 1.punkts)

 

Par SIA “Eco Aquafarm” 27.06.2019. un 28.06.2019. sūdzību izskatīšanas atlikšanu

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 1.jūlijā (reģ.Nr. 2.1.7/19/1242-s) saņemta SIA “Eco Aquafarm” 27.06.2019. vēstule “Par uzaicinājumu uz sēdi”, kurā SIA  “Eco Aquafarm” norādījusi, ka nav varējusi piedalīties Priekules novada pašvaldības domes sēdē 27.06.2019. un tikt uzklausīta, jo nav savlaicīgi saņēmusi uzaicinājumu ierasties uz sēdi.

01.07.2019. ar pašvaldības vēstuli  Nr.2.1.7/19/1092-N SIA “Eco Aquafarm” uzaicināta piedalīties domes sēdē 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00, lai atkārtoti skatītu jautājumu par SIA “Eco Aquafarm” 2019.gada 6.jūnija sūdzību par Priekules novada būvvaldes 2019.gada 07.maija Atzinumu Nr.1/2019 par būves pārbaudi un nodrošinātu SIA “Eco Aquafarm” vēlmi tikt uzklausītai.

 2019.gada 2.jūlijā (reģ.Nr.2.1.7./19/1251-s) saņemta SIA “Eco Aguafarm” 28.06.2019. sūdzība par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 28.maija lēmumu Nr. 1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā VĪKSNAS Bunkas pagastā, Priekules novadā izskatīšanu.”

03.07.2019. ar pašvaldības vēstuli  Nr.2.1.7/19/1108-N    SIA “Eco Aquafarm” uzaicināta piedalīties domes sēdē 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00, lai skatītu jautājumu par SIA “Eco Aquafarm” 2019.gada 28.jūnija sūdzību Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 28.maija lēmuma Nr.1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā VĪKSNAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā izskatīšanu”.

Lai gan SIA “Eco Aquafarm” uzaicināta savlaicīgi uz domes sēdi augstāk minēto sūdzību izskatīšanai, tās pārstāvji uz domes sēdi nav ieradušies.

Par neierašanās iemesliem no SIA “Eco Aquafarm” puses Priekules novada pašvaldības domei nav paziņots.

Lai nodrošinātu SIA “Eco Aquafarm” iespēju izteikt domes sēdē viedokli par augstāk minētajiem izskatāmajiem jautājumiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atlikt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma Nr. 341 pārskatīšanu un sūdzības par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 28.maija lēmuma Nr.1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā VĪKSNAS Bunkas pagastā, Priekules novadā” izskatīšanu  uz 2019.gada 29.augusta Priekules novada pašvaldības domes sēdi plkst.9:00.

2. Uzaicināt SIA “Eco Aquafarm” pārstāvjus, reģ. Nr.42103059702, adrese: “Kalnlejas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3444 uz domes sēdi atkārtoti, lai nodrošinātu tiesības piedalīties domes sēdē un tikt uzklausītiem.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

362. Par piekrišanu SIA “Priekules Bioenerģija” iznomātās zemes daļas zemes vienībā “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA “Priekules vējš”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 362          

          (protokols Nr.11, 2.punkts)

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules vējš” (turpmāk tekstā- iesniedzējs), reģistrācijas nr. 52103059511, juridiskā adrese “Nodegu ferma”, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX 13.06.2019. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1136-S,  ar lūgumu sniegt piekrišanu apakšnomai uz zemes vienības daļu „Nodegu skola”, kadastra apzīmējums 64820060187, Priekules pag., Priekules nov., kura iznomāta SIA “Priekules Bioenerģija”, lucernas zāles žāvēšanas iekārtu uzstādīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 02.augustā starp Priekules novada domi un SIA “CHARNEL” (turpmāk tekstā-nomnieks), reģ.Nr.42103044897, noslēgts zemes nomas līgums ar apbūves tiesībām Nr.3-38/37-2010 (turpmāk tekstā-līgums) uz daļu no zemes vienības “Nodegu skola” 1,5 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 006 0187. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2020.

2011.gada 28.septembrī noslēgta Vienošanās Nr.3-38/16-2011 par grozījumiem līgumā- pagarināti noteiktie termiņi.

06.08.2012. mainīts nosaukums no SIA “CHARNEL” uz SIA “Priekules BioEnerģija”.

08.10.2012. noslēgta Vienošanās Nr.3-38/5-2012 par grozījumiem līgumā- grozīti līguma 1.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. punkti.

31.01.2013. noslēgta Vienošanās Nr.3-38/2-2013 par grozījumiem līgumā- precizēta iznomātā platība uz 1,59 ha.

10.03.2015. noslēgta Vienošanās nr.2.3.4/36 par grozījumiem līgumā- precizēta iznomātā platība uz 1,78 ha un pagarināts līguma termiņš līdz 2045.gada 31.decembrim.

Līguma nosacījumi neparedz nomniekam nodod apakšnomā iznomāto zemes vienības daļu.

Iznomātā zemes vienības daļa ir instrumentāli uzmērīta un reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā un līgums reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653.

 Pēc Lursoft datu bāzes informācijas, 2019.gada 11.aprīlī pamatojoties uz  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmuma dokumentu Nr. C30549019, nomniekam reģistrēts tiesiskās aizsardzības process.

Pašvaldības kreditora prasība (parāds pret pašvaldību) – 3828,17 EUR.

            Iesniedzējs lūdz pašvaldības atļauju zemes apakšnomai ar SIA “Priekules vējš”, kur apakšnomnieks plāno uzstādīt lucernas zāles žāvēšanas iekārtu (pielikumā aptuveni iezīmēta plānotā iekārtas uzstādīšanas vieta ).

Priekules novada pašvaldība 26.06.2019. SIA “Priekules Bioenerģija” nosūtīja vēstuli Nr.2.1.7/19/1079-N “Par apakšnomas līguma slēgšanu” ar lūgumu iesniegt pašvaldībā sadarbības līgumu ar SIA “Priekules vējš”.

2019.gada 10.jūlijā pašvaldībā saņemta atbildes vēstule Nr.0307/19-1 “Par piekrišanu apakšnomai”, kurā pievienots līgums un grafiskais pielikums.

             Saskaņā ar Civillikuma 2115.pantu, lietas iznomātājam vai izīrētājam nav jābūt tās īpašniekam; turpretī iznomāt vai izīrēt var katrs, kam pieder lietošanas tiesība. Arī pats nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu.

 Apakšnomā nododamā platība 0,16 ha, tā tikšot precizēta pēc uzmērīšanas.

            Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Latvijas vēstnesī SIA “Priekules vējš”, reģ.Nr.52103059511, reģistrēts 2012.gada 16.martā, juridiskā adrese “Nodegu ferma”, Priekules pagasts, Priekules novads. Valdes loceklis Gatis Ozols, personas kods 201168 – 10805 .

            2017.gada 13.februārī Tieslietu ministrijas interneta vietnē www.tm.gov.lv publicēts skaidrojums “Apbūves tiesība un brīvprātīgā dalīta īpašuma pastāvēšana pēc 01.01.2017.”, kur 9.punktā norādīts, ka Civillikuma 1129. 2 pants (piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemes grāmatās) un zemesgrāmatu likuma 55.2. pants izvirza pienākumu līdzējiem noteikt konkrētu zemesgabalu, uz kuru apbūves tiesība ir nodibināta, tajā skaitā, zemesgabalam ir jābūt reģistrētam kā kadastra objektam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, jābūt skaidrai tā platībai. [….]. Tieslietu ministrijas ieskatā nav iespējams vienu un to pašu zemesgabalu nodot apbūvei vairākām personām tā, ka par labu katrai no tām tiktu nodibināta atsevišķa apbūves tiesība, jo tādā gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt apbūves tiesības izlietošanu atbilstoši Civillikuma regulējumam.            

            Saskaņā ar Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā. 

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Ruta Balode); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzstādīt SIA “Priekules vējš”, reģ.Nr.52103059511, lucernas zāles žāvēšanas iekārtas uz SIA “Priekules Bioenerģija”, reģ.Nr.42103045897, iznomātās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0187 8002.

2. Piekrist, ka starp SIA “Priekules Bio Enerģija”, reģ.nr. 42103045897 un SIA “Priekules vējš”, reģ.Nr.52103059511, tiek slēgts apakšnomas līgums.

3. Noslēgtā apakšnomas līguma kopija jāiesniedz Priekules novada pašvaldībā piecu darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums  vienā eksemplārā izsūtāms:                                         

- Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

- SIA “Priekules vējš ” : “Nodegu ferma”, Priekules pag., Priekules novads, LV-3434

-SIA “Priekules BioEnerģija” : Dārzciema iela 131-51, Rīga, LV-1073

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 Pielikums Priekules novada pašvaldības domes 16.07.2019. lēmumam Nr.362 (prot.11, 2. punkts)    

16.07.2019. lēmumam Nr.362(prot.11, 2. punkts)    

 

363. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Zviedru vārtu iela 3, Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 363          

          (protokols Nr.11, 3. punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Zviedru vārtu iela 3, Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

2019.gada 09.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1314-S, ar lūgumu atsavināt īres dzīvokli.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (būvju īpašums) Zviedru vārtu iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 507 0002, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168. Nekustamais īpašums sastāv no  18 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, diviem šķūņiem un garāžas.

Dzīvoklim Nr.3 nav izveidots dzīvokļa īpašums un ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis ir izīrēts.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otro daļu dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā jāreģistrē dzīvokļu īpašums. Kā arī jānostiprina īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Zviedru vārtu iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010 006, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0010 007, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0010 008 un garāžas ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0010 009:  

1.1. dzīvoklis Nr.3- 61,20 m² - 612/6674.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgu īpašuma objektu.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Par dzīvokļa Zviedru vārtu iela Nr.3-3, Priekulē, nodošanu atsavināšanai lemt pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

 

 

364. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 364         

          (protokols Nr.11, 4.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, nodošanu atsavināšanai

 

2019. gada 27. jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1226-S, ar lūgumu atsavināt dzīvokli Liepājas iela 11B-9, Priekulē, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums (dzīvokļa īpašums) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, 2018. gada 29. augustā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000235619.

2015.gada 10. novembrī ir noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.357 uz nenoteiktu laiku.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5. punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanainekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0352.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

XX

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

365. Par nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 365           

          (protokols Nr.11, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Mazie Meiri”, kadastra Nr. 6464 002 0131, Kalētu pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0031  0,3495 ha platībā. Zemes vienībai ar 29.05.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu noteikts statuss- starpgabals (nav piekļuves). Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2019.gada 24.maijā īpašuma tiesības noreģistrētas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589208 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka [….] atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Mazie Meiri”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu -  attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazie Meiri”, kadastra Nr.6464 002 0131, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0031  0,3495 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp zemes vienības pierobežniekiem.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366. Par nekustamā īpašuma “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 366           

          (protokols Nr.11, 6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2019.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX,  iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Kairi” ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0154, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kairi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pagastā ir pašvaldībai piekrītošs un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0154 0,1260 ha platībā (turpmāk- zemes vienība).

Lai nodotu atsavināšanai zemes vienību, tā ir instrumentāli jāuzmēra un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kairi” 0,1260 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums). 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Par zemes vienības “Kairi’, kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai skatīt pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lēmums stājas spēka ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

 

pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

18.07.2019.lēmumam  Nr.366 (prot. Nr.11,6.punkts)

 

Zemes vienība “Kairi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pag., Priekules nov.

 

367. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 367           

          (protokols Nr.11, 7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr.345 “Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu” nekustamais īpašums nodots atsavināšanai.

2019.gada 19.jūnijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 001 0053, tirgus vērtība uz 2019.gada 21.maiju ir 871 EUR (astoņi simti septiņdesmit viens eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1517 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 871 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 447,70 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.64150010053, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1517 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0053, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

 18.07.2019.sēdes lēmumu Nr. 367

(prot.Nr.11,7. punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, kadastra numurs 6415 001 0053, Priekule, Priekules novads,

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

 

1. Ziņas par atsavināmo objektu:

1.1. Nekustamais īpašums Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0053 (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums),  sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0053- 1273 kvm platībā. Zemes vienība nav apbūvēta.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000588981.

1.3. Nekustamā īpašuma – izsoles sākumcena 1517 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit eiro).

1.4. Nekustamā īpašuma iespējamais lietošanas veids – saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu-  dabas un apstādījumu teritorija:

1.4.1.Lietošanas mērķis, saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem –dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citi rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 50 EUR.

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 151,70 EUR ( viens simts piecdesmit viens euro un 70 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

 

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 11.oktobrī, plkst.13.00

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un 12.45 līdz 17.00. (piektdienās līdz plkst.15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.8.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu ( atsavināmo objektu) saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašuma (atsavināmo objektu) saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 16.oktobrī plkst. 10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                       

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                     A.Cīrulis

 

1.        Pielikums – PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

 

2.        Pielikums – IZSOLES dalībnieka reģistrācijas apliecība

  

3.        Pielikums  - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

  

4.        Pielikums – IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

5.        Pielikums – PUBLICĒJAMĀ INFORMĀCIJA par izsoles objektu

 

 

 

1. grafiskais pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā,

kadastra numurs 6415 001 0053, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

 

Zemes vienība Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 368           

          (protokols Nr.11, 8.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.317 apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu un izsoles sākumcena 5% pazeminājums no nosacītās cenas, kas ir, 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

 

 APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

 18.07.2019. sēdes lēmumu Nr.368

(protokols Nr.11, 8. punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, kadastra numurs 6458 001 0354, Gramzdas pagasts, Priekules novads,

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

 

1. Ziņas par atsavināmo objektu:

1.1. Nekustamais īpašums “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354  8,26 ha platībā.

1.2. Zemes vienībā atrodas derīgo izrakteņu atradne “Gramzda I” (1988.gada izpētes iecirknis) daļa ar kopējo atlikušo A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu 185 521 m³. No tiem:

·         Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);

·         Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ (no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha. Zemes vienībā iepriekš ir veikta derīgo izrakteņu ieguve. Karjeras darbībai nav sakārtota nepieciešamā dokumentācija un atļaujas.

1.3. Zemes gabala lietošanas mērķis:  derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

1.4. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000569892.

1.5. Nekustamā īpašuma – izsoles sākumcena 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi) .

1.6. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).

1.7. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.8. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.9. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 17 624,49 EUR

(septiņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit četri euro un 49 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.10. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

 

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 01.novembrī, plkst.13.00.

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.45 līdz plkst.17.00. (piektdienās līdz plkst.15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.9.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma ( atsavināmā objekta) atsavināšanas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. Jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. Noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma samaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma (atsavināmā objekta)  atsavināšanas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma (atsavināmā objekta) atsavināšanas izsolē  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 06.novembrī plkst.10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

 

 

8. Nenotikusī izsole

 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                                                                                   

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

1. Pielikums -  PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

 

2. Pielikums - IZSOLES dalībnieka reģistrācijas apliecība

 

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PROJEKTA LĪGUMS (PROJEKTS)

 

4. Pielikums  - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

1. grafiskais pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

 nekustama īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 001 0354, atsavināšanas izsoles noteikumiem

Zemes vienība “Gramzdas karjers”, kadastra apzīmējums 6458 001 0354, Gramzdas pagasts, Priekules novads

 

 

 

  

369. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 369          

          (protokols Nr.11, 9.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2018. gada 29. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.554 nekustamais īpašums Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0355 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 30. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.259 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.05.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.259) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 05. jūlijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 16.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

1.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 1758,40 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit astoņi euro  un 40 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no sākumcenas 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit  astoņi euro un 00 centi).

3.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

4.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

 


APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

                18.07.2019. sēdes lēmumu Nr.369

(protokols Nr.11,9.punkts)

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma

Liepājas iela 7A, dz.28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Dzīvokļa īpašums Liepājas iela 7A, dz.28, Priekulē,  Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, sastāv no vienistabas dzīvokļa 42,4 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 2/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065 001, un no 2/100 kopīpašuma domājamām daļā no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.106 28.

1.3. Nekustamā īpašuma lietošanas veids saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 1758,40 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 40 centi).

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 175,84 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro un 84 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā

no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 11. oktobrī plkst. 13.00.

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00. (piektdienās līdz plkst. 15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.8. punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona) );

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 16. oktobrī plkst. 10.30 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

9. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                                                                                   

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                     A.Cīrulis

 

1. Pielikums -  PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

 

2. Pielikums - IZSOLES dalībnieka reģistrācijas apliecība

 

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PROJEKTA LĪGUMS (PROJEKTS)

 

4. Pielikums  - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

371. Par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 371         

          (protokols Nr.11, 11.punkts)

 

Par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20

 

Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20 “Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu” (turpmāk – Lēmums).

Nepieciešams aizstāt Lēmuma konstatējošā daļā astotās rindkopas pirmo teikumu “Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1163,30 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit trīs euro un 30 euro centi), ko veido:” ar tekstu šādā redakcijā: “Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 1165,00 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit pieci euro), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:”

Nepieciešams aizstāt Lēmuma lemjošās daļas 2.punktu “Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības  Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads nosacīto cenu 1165 EUR(viens tūkstotis simtu trīsdesmit euro), noapaļojot uz leju līdz veseliem euro.” ar tekstu šādā redakcijā “Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības  Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads nosacīto cenu 1165 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit pieci euro), noapaļojot līdz veseliem euro.”

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izteikt Lēmuma konstatējošā daļā astotās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā “Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 1165,00 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit pieci euro), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:”

2. Izteikt Lēmuma lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā “Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības  Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads nosacīto cenu 1165 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit pieci euro), noapaļojot līdz veseliem euro.”

  

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

372. Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 372          

          (protokols Nr.11, 12.punkts)

 

 

Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

           

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī EUR 2,00.- (ieskaitot PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas).

2.      Noteikt, ka par telpu nomu ir noslēdzams telpu nomas līgums.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. jūliju.

 

Izsūtāms:

Kalētu Mūzikas un mākslas skolai,

Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

373. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 373           

          (protokols Nr.11, 13.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu  “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “

 

1. Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvarā pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

2. Informācija par projektu: 1999. gadā izveidots "Sociālo dienas atbalsta centru" (sociālais centrs). No 1986. gada, pašreizējās telpās, veselības aprūpi nodrošina  Kalētu pagasta feldšeru - vecmāšu punkts (Kalētu FVP). Abu iestāžu izveidošanas laikā nebija prasības, lai tiktu nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (personām ar redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem). Pēc Kalētu FVP resertifikācijas, Veselības inspekcijai tika paskaidrots, ka pieeja feldšerpunktam un atbilstošu WC izveidošana tiks nodrošināta līdz 2020. gadam, neizpildes gadījumā FVP var tikt slēgts.  Sociālais  centrs atrodas 2.stāvā (stāvas un šauras kāpnes), uz abām iestādēm nav iespējams uzstādīt pacēlājus, jo kāpņu platums un kāpņu laukumu izmēri ir neatbilstoši. 2017.gadā Priekules novada dome pieņēma lēmumu iegādāties izsolē īpašumu NT9 ēkā "Brūzis"(EUR 1250,-). Mērķis -pēc remonta veikšanas izvietot sociālo centru un Kalētu FVP. Veikta topogrāfija (EUR 338,80,-.),  tehniskā apsekošana un Apliecinājuma kartes izstrāde (EUR 6050,-). Vienkāršotā atjaunošanā paredzēts: pandusa izbūve un visu telpu remonts ar piekļuves iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem un ratiņu lietotājiem - uzgaidāmā telpa, WC, duša, veļas mazgāšanas telpa, pieņemšanas kabineti sociālam darbiniekam un feldšerim, procedūru telpa, palīgtelpas. Atbrīvojot pašreizējās Kalētu FVP un sociālā centra telpas, tās tiktu izmantotas kā dzīvokļi, jo Kalētu pagastā nav brīvu dzīvokļu, bet tuvākā laikā jānodrošina ar dzīvojamo platību četri bāreņi. Jāuzsver, ka Kalētu pagastā ir aktīva aizbilstamo un audžuģimeņu kustība (19 bērni, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībā, kuri arī izmantos piedāvātos pakalpojumus). Vairākkārt pēc palīdzības griezušies iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, lai palīdzētu iekļūt FVP uz procedūrām un sociālajā centrā. Pašvaldībai jāpaplašina pakalpojumu klāsts, rūpējoties par iespējām dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi visām sociālām grupām. Pozitīvu ieguldījumu dos sadarbība ar SIA "Cerību balss", kas sniegs atbalstu iedzīvotājiem, lai būtu iespēja nokļūt līdz iestādēm.   Prognozējams, ka finansējums nedaudz samazināsies (samazināsies malkas apjoms -51 m3, apkopējas/kurinātājas – atalgojums). Koplietošanas telpās (WC, duša, veļas mazgāšana) būs pieejamas gan sociālā darbinieka, gan feldšeru darba laikā, iepriekš vienojoties -  brīvdienās. Projekta realizācija ir būtiska, lai nodrošinātu piekļuvi Kalētu un apkārtnes iedzīvotājiem. Sociālā centra un Kalētu FVP ierīkošana ir iekļauta Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plānā un atbilst Liepās rajona partnerības SVVA stratēģijai.                             

Lūgums atbalstīt “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “ iesniegšanu LEADER

 

Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas pēc kontroltāmes ( reālās izmaksas būs pēc iepirkuma) EUR 77 906,15 . Maksimālai atbalsts LEADER 85% no 40 000,-

Projekta kopējās izmaksas :

77906,15

EUR

 

Priekules novada pašvaldības finansējums:

43906,15

EUR

 

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

34 000,-

EUR

 

 

atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Piedalīties, LEADER izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā“, Kalētu pagastā, Priekules novadā”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas.

      3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

374. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 374         

          (protokols Nr.11, 14.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu

2019.gada 4.jūlijā pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums (reģistrēts ar Nr.2.1.3/19/172) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā”. Projektu paredzēts iesniegt biedrības “Liepājas rajona partnerība” 2019.gada 18.maijā izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā sabiedriskā labuma projektiem.

Realizējot projektu paredzēts veikt kapitālo remontu senlietu krātuves sienām, grīdām, palodzēm un durvīm trīs telpās, lai veidotu jaunu senlietu krātuves koncepciju, atjaunotu savākto materiālu un muzeja vērtību pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta realizēšanai nepieciešamais līdzfinansējums ir rezervēts Virgas tradīciju nama 2019.gada budžetā.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

18 040,46

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

2 706,07

EUR

15%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

15 334,39

EUR

85%

 

atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā”

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

18 040,46

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

2 706,07

EUR

15%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

15 334,39

EUR

85%

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Pielikumā: Virgas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums.

Lēmums nosūtams: Virgas pagasta pārvaldei, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

375. Par izpilddirektora ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 375           

          (protokols Nr.11, 16.punkts)

 

Par izpilddirektora ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku

           

            Priekules novada pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar apstiprināto atvaļinājuma grafiku lūdzis piešķirt ikgadējo atvaļinājumu.

Saskaņā ar ikgadējo atvaļinājuma grafiku izpilddirektors ikgadējā atvaļinājumā atradīsies no 02.09.2019. – 29.09.2019.

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt pašvaldības izpilddirektora ikgadējā atvaļinājuma laiku no 02.09.2019. – 29.09.2019.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

376. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 376        

          (protokols Nr.11, 15.punkts)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”

           

            Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Rumula” iesniegumu (reģistrēts 15.07.2019., Nr.2.1.3/19/192) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai.

Biedrība “Rumula” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 5.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) iesniedzot projektu ar mērķi uzstādīt aprīkotu tējas namiņu Purmsātu muižas parkā ar āra terasi un divām videonovērošanas kamerām.

Projekta kopējās izmaksas:

21 078,41

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%):

17 916,65

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

3 161,76

EUR

 

            atklāti balsojot PAR – 8 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  3 (Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt biedrībai “Rumula” līdzfinansējumu EUR 3 161,76 EUR projekta īstenošanai.

2.      Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības Plānošanas nodaļas 2020.gada budžetā.

3.      Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

4.      Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Rumula”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

377. Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 377          

          (protokols Nr.11, 17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

Deputāte Ruta Balode, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās”.

 

2019.gada 15.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BB AGRO”, reģ.Nr.42103050436 (turpmāk tekstā-iesniedzējs), juridiskā adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa Arta Baloža iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazās Palejas” ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0195, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, Virgas pagastā ir pašvaldībai piekrītošs un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0195  0,5886 ha platībā (turpmāk- zemes vienība).

Lai nodotu atsavināšanai zemes vienību, tā ir instrumentāli jāuzmēra un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazās Palejas” 0,5886 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 004 0195, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums). 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Par zemes vienības “Mazās Palejas’, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai skatīt pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lēmums stājas spēka ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: SIA “BB AGRO”, “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

 

   18.07.2019.lēmumam  Nr. 377 (prot. Nr.11, 17. punkts)

 

 

Zemes vienība “Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, Virgas pag., Priekules nov.

378. Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesa nolikumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 378            

          (protokols Nr.11, 18. punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesa nolikumā

            Sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesas locekļu skaitliskajā sastāvā ir nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada domes bāriņtiesas nolikumā, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izteikt Priekules novada Bāriņtiesas nolikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un četri bāriņtiesas locekļi, kurus Dome ievēlē uz pieciem gadiem.”

 

2. Izteikt nolikuma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.”

 

3. Izteikt nolikuma 2.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1. BĀRIŅTIESA pieņem apmeklētājus:

 

Priekulē: pirmdienās no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.30, otrdienās no plkst. 13.00-14.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 – 12.00.

Bunkas pagastā (Bunkas kultūras namā):, trešdienās no plkst.8.00-12.00.

Gramzdas pagastā (Skolas ielā 3/5, Gramzdā):pirmdienās no plkst. 8.00-12.00

Virgas pagastā (Virgas pagasta pārvaldē - Pagastmāja): ceturtdienās no plkst.8.00-11.00.

Kalētu pagastā (Liepu alejā 6, Kalētu pagastā): trešdienās no plkst.13.00-17.00”.

 

4.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

379. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 379            

          (protokols Nr.11, 19. punkts)

 

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

            Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Minētā panta ceturtā daļa paredz, ka valsts un pašvaldības var sniegt atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību. Priekules novada dome 2019.gada budžetā ir paredzējusi finanšu līdzekļus brīvpusdienu piešķiršanai Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu skolēniem no 2019.gada 1.septembra. Ņemot vērā minēto un to, lai nodrošinātu visiem Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, 2019./2020. mācību gadam visiem Priekules novada pašvaldības izglītības 5. klašu skolēniem, kuru ēdināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas 100% apmērā, atbilstoši katrā skolā noteiktajai vienas pusdienu ēdienreizes cenai par faktiski saņemto pusdienu porciju skaitu noteiktajās klašu grupās:

2.1. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un Virgas pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina   Priekules novada pašvaldība – atbilstoši ar pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajai pusdienu cenai;

2.2. Priekules vidusskolā un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina uzņēmēji – atbilstoši pēc cenu aptaujas rezultātiem noteiktajai pusdienu cenai.

3. Līdzekļus brīvpusdienu finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta.

4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis