Sociālais dienests

Sociālās palīdzības saņemšana Priekules novadā ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Priekules novada pašvaldības noteikto rīcību šajā laikā, Priekules novada sociālais dienests līdz ierobežo klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē  pie sociālajiem darbiniekiem. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot kastītē, kas atrodas domes foajē (Saules ielā 1, Priekulē), vai attiecīgajās pārvaldēs, vai iesniegt attālināti - parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt sociālajiem darbiniekiem:

Sociālais darbinieks Virgas pagastā 29470883; 63497943Bunkas pagastā 28397710

Gramzdas pagastā 26627451; 63454797

Kalētu pagastā 29470883; 63461576

Priekules pilsētā un pagastā 26627451; 63497943

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Priekules pilsētā un pagastā 28629984; 63497943.  

 

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Sociālās palīdzības pabalsti (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts) šiem iedzīvotājiem tiks izmaksāti uz iepriekšējā iesnieguma pamata.

 

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē. Sociālais darbinieks izvērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju,  nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas saskaņā ar ierasto kārtību un grafiku.

 

Asistenta pakalpojums

Cilvēki ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā var saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā. Ārkārtējās situācijas laikā cilvēkiem, kuri sniedz asistenta pakalpojumu, ir tiesības iepriekš piešķirto un neizmantoto stundu apjomu dažādiem pasākumiem izmantot brīvajam laikam, kur šobrīd parastais noteiktais pakalpojuma stundu limits ir tikai divas stundas nedēļā. Taču asistenta pakalpojuma sniedzēji to drīkstēs sniegt, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendārajos mēnešos vidēji vienā  mēnesī izmantoto stundu skaitu.

 

Līdz ar to personas ar invaliditāti ar asistenta atbalstu arī ārkārtējās situācijas laikā var doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēl vairs nav iespējams apmeklēt.

Personām, kuras  iepriekšējos trijos mēnešos nav izmantojušas pakalpojumu,  sociālais dienests var piešķirt personai brīvā laika pavadīšanai ārpus mājas līdz 10 stundām nedēļā.

 

Asistenta pakalpojuma atskaites

Atskaišu nodošana par asistenta pakalpojumu tiek organizēta, iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē.

Aicinām asistenta pakalpojuma sniedzējus atskaites  par sniegtajiem pakalpojumiem ievietot aizlīmētā aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu,  un aploksni ievietot pastkastītē, kas izvietota pie Sociālā atblasta centra ēkas (adrese Ķieģeļu iela 7, Priekule), vai ēkas priekštelpā, kur varēsiet paņemt arī tukšās veidlapas nākamajam mēnesim.

 

Asistenta pakalpojuma sniedzēji par atskaišu iesniegšanas kārtību tiks papildus informēti arī individuāli pa telefonu. 

 

Aprūpe mājās pakalpojums

Pakalpojums tiek nodrošināts noslēgtajos līgumos paredzētajos apjomos, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības.

 

Pabalsti tiek izmaksāti ierastajā kārtībā.

 

Citu piešķirto pakalpojumu un palīdzības saņemšanas termiņš tiks pagarināts, tos varēs izmantot pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

 

Ievērosim visus drošības pasākumus, būsim atbildīgi un saglabāsim mieru!

 

Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija:

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

 

 

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, tel.26609076

 

 

27.03.2020.:

 Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Ministriju ir sagatavojusi sižetu par izmaiņām asistenta pakalpojumā ārkārtējās situācijas laikā:

https://www.facebook.com/ApvienibaApeirons/videos/2718822928245303/

 

Sižets par sociālo dienestu darbu un galvenajām izmaiņām saistībā ar ārkārtējo situāciju: https://www.facebook.com/ApvienibaApeirons/videos/233006751157304/

 

 

Priekules novada Sociālais dienests

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Tālr. 63461009

soc.dienests@priekulesnovads.lv

 

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas, pamatojoties uz Priekules novada Sociālā dienesta nolikuma.

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

Priekules novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā.