10.11.2011. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.20).

1.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,   Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                   Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” izstrādāto un 2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”.
 
2.                   Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji
LVL
Finansējums, kopā
310 607,12
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
 
254 596,00
   Pašvaldības budžets
38 189,40
   ERAF finansējums
216 406,60
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
56 011,12

 
 
3.                   Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Nr.
Projekta aktivitātes nosaukums
Rezultāts
Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits
Mērvienība
1.
Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un optimizācija
2700
m
2.
Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
Jauni kanalizācijas tīkli
195
m

 
 
4.                   Projekta finansēšanā nodrošināt Priekules novada domes ieguldījuma daļu 38 189,40 LVL un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 216 406,60 LVL.
 
5.                   Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 
6.                   Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
 
7.                   PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
 
8.                   Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.