31.05.2018. domes sēde (protokols Nr.7)

240. Par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta remontam

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.240            

          (protokols Nr.7,  1.punkts)

Par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta remontam

 2018. gada budžetā plānots veikt Virgas pamatskolas jumta pārbūvi, jo nolietojušās un deformējušās esošās jumta konstrukcijas kā arī jumta seguma materiāls, kuram ievērojami pārsniegts paredzētais kalpošanas laiks. Skolas ēku jumtam ir trīs daļas; austrumu, rietumu un centra daļa, 2018. gadā pārbūvi paredzēts veikt austrumu un rietumu daļām.

Esošajās konstrukcijās nav droši nobalstīti jumta krēslu gali, kas jumta deformācijas gadījumā rada papildus slodzi uz pārseguma sijām un deformāciju jumta spārēs un jumta segumā. Jumta rietumu daļai jāmaina nesošās konstrukcijas, jo esošās ir trupējušas. Nomainot nolietoto jumta segumu, tiks novērsta koka konstrukciju tālāka bojāšanās un izdevumi to atjaunošanai. Nepieciešama arī korodējušo lietus ūdeņu noteku nomaiņa. Projektā paredzētā jumta seguma kalpošanas ilgums – vairāk nekā 30 gadi.

2018. gada budžetā jumta austrumu un rietumu daļu nomaiņai plānotais finansējums EUR70039.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 70039.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 70039 (septiņdesmit tūkstoši trīsdesmit deviņi eiro) Valsts Kasē uz  20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Virgas pamatskolas jumta remontam.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada maiju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

241. Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.241            

          (protokols Nr.7, 2 .punkts)

Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai

Priekules pilsētā pēdējos gados tiek attīstīta centralizētā siltumapgādes sistēma, kas ļauj nodrošināt stabilu un energoefektīvu siltumapgādes sistēmas darbību. Priekules pilsētā jau ir izbūvētas jaunas siltumtrases divās siltumtrašu būvniecības kārtas. Esošais siltumtīkls ir izbūvēts no jauniem rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem. Tomēr lielākajā daļā ēku vēl joprojām ir lokālā siltumapgādes sistēma, kā rezultātā ir neiespējami nodrošināt drošu un energoefektīvu siltumenerģijas nodrošinājumu. Patērētājiem šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski neizdevīgs, jo nepieciešams uzturēt vairākus katlu māju operatorus, kā arī apkalpojošo personālu katrā ēkā un sezonas laikā jānodrošina kurināmais. Liela daļu esošo katlu un katlu iekārtu ir fiziski un tehniski nolietojušās, līdz ar to nepieciešams veikt iekārtu nomaiņu, kam nepieciešams liels investīciju apjoms. Bez tam siltumenerģijas regulēšanas iespējas ir ierobežotas, to var veikt tikai manuālā režīmā, regulējot katla darbību atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Pašlaik pilsētā ir izbūvētas divas kārtas siltumtrašu būvniecībā un šī projekta ietvaros paredzēts izbūvēt trešo kārtu, lai pieslēgtu vēl sešus jaunus siltumenerģijas patērētājus un centralizētās siltumapgādes sistēmā piegādāto siltumenerģijas apjomu palielinātu vismaz par 1421,82 MWh gadā. Jaunais siltumtrases posms ļaus nākotnē pieslēgt arī citus siltumenerģijas patērētājus. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu trases posmu (2,814 km) no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kas ieguldīti ar bezkanāla tehnoloģiju, izveidojot divcauruļu rūpnieciski izolētu siltumtrasi, kurai tiks pieslēgti seši pilsētas objekti - Priekules pilsētas domes ēka (Saules iela 1, Priekule), Priekules kultūras nams (Peldu iela 1, Priekule), Sociālā atbalsta centra ēka (Ķieģeļu iela 7, Priekule), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka (Raiņa iela 7, Priekule), SIA Priekules nami ēka (Ķieģeļu iela 2A, Priekule) un dzīvojamā māja (Liepājas iela 11B, Priekule).

Kopējā jauno lietotāju ēku kopējā platība - 3842 m2, siltumslodzes jauda - 606 kW.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 245 912,69 EUR apmērā. KF atbalsts plānots 40% jeb 98 365,07 EUR apmērā. Privātās attiecināmās izmaksas paredzamas 147 547,62)* EUR apmērā.

Priekules novada pašvaldība, 2018.gada 25.janvārī izteikusi atbalstu centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai Priekules pilsētā, pieņemot lēmumu Nr. 59 (prot.Nr.1) “Par līdzfinansējumu KF projektam „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”. Pēc projekta īstenošanas, jaunajam trases posmam pieslēdzamajās pašvaldības ēkās tiks nodrošināts augstāks komforta līmenis ar ievērojami mazākām izmaksām, izbrīvētos finanšu līdzekļus novirzot kredīta saistību dzēšanai.

Lai nodrošinātu finansējumu šī KF projekta realizācijai, nepieciešams aizņēmums ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā EUR 147 500.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 (Ruta Balode, Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 147 500 (Viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro) Valsts Kasē uz  15 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019. gada maiju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai

242. Par saistošo noteikumu Nr.6/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.242            

          (protokols Nr.7,  3.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.6/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  4 (Ruta Balode, Ineses Meļķe, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”;

1.pielikums;

2.pielikums;

3.pielikums;

4.pielikums.

243. Par saistošo noteikumu Nr.7/18 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.243            

          (protokols Nr.7, 4 .punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.7/18  “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” šādus grozījumus:

 

1.1.izteikt saistošo noteikumu 1.3.punktu šādā redakcijā:

 

“1.3. Priekules novada teritorijā kopumā atrodas 20 atvērtās kapsētas un 2 daļēji slēgtās kapsētas:

1.3.1. Priekules novada domes īpašumā esošas:

1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:

Lībju kapi – Priekules pilsētā ;

Judu kapi – Priekules pagastā;

Mazgramzdas kapi – Priekules pagastā;

Stervēnu kapi – Priekules pagastā;

Nodegu kapi – Priekules pagastā;

Elku kapi – Priekules pagastā;

Usaiķu kapi – Bunkas pagastā;

Bunkas vecie kapi – Bunkas pagastā;

Bunkas jaunie kapi – Bunkas pagastā;

Pētera kapi – Bunkas pagastā;

Krotes kapi – Bunkas pagastā;

Vārtājas jaunie kapi – Bunkas pagastā;

Kalētu kapi – Kalētu pagastā;

Virgas kapi – Virgas pagastā;

Paplakas kapi – Virgas pagastā;

Purmsātu kapi – Virgas pagastā;

Gramzdas kapi – Gramzdas pagastā;

Aizvīķu kapi – Gramzdas pagastā;

Smaižu kapi – Gramzdas pagastā;

Dāmas kapi – Gramzdas pagastā.

1.3.1.2. Daļēji slēgtās kapsētas:

Mālkalna kapi- Priekules pilsētā;

Svipstu kapi – Kalētu pagastā.”

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3. Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Konsolidēt saistošos noteikumus pēc to apstiprināšanas un publicēšanas.

 

Par šā lēmuma publicēšanu un konsolidēšanu atbildīga Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

Pielikumā: Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts un saistošie noteikumi.

244. Par grozījumiem Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādē”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.244            

          (protokols Nr.7,  5.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādē”

 Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā  “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādē” nepieciešams veikt grozījumus atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta “Nolikumā par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādē” (protokols Nr.14, 3.§.) šādus grozījumus:

1.Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

“14.Ja dāvinājumi (ziedojumi) tiek saņemti ārvalstu valūtā, tie tiek ieskaitīti pašvaldības attiecīgajā kontā. Pašvaldība veic konvertāciju, pārskaitot uz pašvaldības ziedojumu kontu naudu euro atbilstoši attiecīgās dienas valūtas kursam.”

 

2. Papildināt  noteikumus ar V sadaļu šādā redakcijā:

 

‘’V Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi

 

25. Pašvaldības amatpersonai vai budžeta institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.

 

26. Pašvaldības amatpersona, kā arī tās budžeta institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā nolikuma 25.punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina pašvaldības amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.

 

27. Pašvaldības amatpersonai vai budžeta institūcijai ir aizliegts vēl divus gadus pēc šā nolikuma 26.punktā minētā ziedojuma vai mantiskās palīdzības pieņemšanas attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus.

 

28. Pašvaldības amatpersonai ir aizliegts tieši vai ar citu personu starpniecību prasīt, pieņemt ziedojumus vai jebkādā citādā veidā piedalīties to vākšanā:

1) pašas pašvaldības amatpersonas vai tās radinieku vajadzībām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams smagas slimības ārstēšanai;

2) tādu fizisko vai juridisko personu vajadzībām, no kurām šī amatpersona vai tās radinieki gūst vai ir guvuši sava amatpersonas amata pienākumu pildīšanas laikā jebkāda veida ienākumus, izņemot ienākumus no kapitāla daļām kapitālsabiedrībās, ja kapitāla daļa nepārsniedz vienu procentu no attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla;

3) to komersantu vajadzībām, kuru pārvaldes vai revīzijas institūciju loceklis ir šī amatpersona vai tās radinieki vai, kuros šai amatpersonai vai tās radiniekiem pieder vairāk nekā viens procents kapitāla.”

 

3.Grozījumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: Nolikums (konsolidētā versija).

245. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.245            

          (protokols Nr.7,  6.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā”  apstiprināšanu

 

Lai nodrošinātu Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētājām personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem materiāla pabalsta piešķiršanu, ir izstrādāti saistošie noteikumi “Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/18 “Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā”.

 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

 3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.   

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts.                            

246. Par Priekules novada sociālā dienesta vadītāju

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.246            

          (protokols Nr.7, 7 .punkts)

 Par Priekules novada sociālā dienesta vadītāju

 

            Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere ar 2018.gada 3.maiju uz iesnieguma pamata ir beigusi pildīt sociālā dienesta vadītājas pienākumus.

            Priekules novada sociālā dienesta vadītājas pienākumus ir piekritusi pildīt Andra Valuže.

 Saskaņā ar 30.07.2009. Priekules novada Sociālā dienesta nolikuma 9.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atbrīvot Mārīti Gertneri no Priekules novada sociālā dienesta vadītājas  pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 3.maiju.

 

2.Iecelt Andru Valuži par Priekules novada sociālā dienesta vadītāju ar 2018.gada 1.jūniju.

 

Izsūtāms: Mārīte Gertnere, Andra Valuže, Personāla vadības speciālistei.

247. Par XX atbrīvošanu no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.247            

          (protokols Nr.7,  8.punkts)

 Par XX atbrīvošanu no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas locekļa XX 14.05.2018. iesniegums ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

            Pamatojoties uz 29.08.2013. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot XX nopašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 1.jūniju.

 

Izsūtāms: 1)XX; 2)Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija.

 

248. Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Priekules Mūzikas un mākslas skola

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.248            

          (protokols Nr.7,  9.punkts)

 Par  telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Priekules Mūzikas un mākslas skola

           

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības izglītības iestādē Priekules mūzikas un mākslas skola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī EUR 2,00.- (ieskaitot PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas).

 

2.      Noteikt, ka par telpu nomu ir noslēdzams telpu nomas līgums.

 

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūniju.

 

 Izsūtāms: Priekules mūzikas un mākslas skolai, Fin.nod.

 

249. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunka, Bunkas pagasts., Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.249            

          (protokols Nr.7,  10.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunka, Bunkas pagasts., Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           2018.gada 10.maijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 005 0223, tirgus vērtība uz 2018.gada 16.aprīli ir 2237 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2419 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit eiro), ), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 2237 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181.50 EUR (viens simts astoņdesmit viens eiro un piecdesmit centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 644 005 0223,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2419EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit  eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6446 005 0223, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- XX;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

 

250. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.250            

          (protokols Nr.7, 11 .punkts)

 Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           2018.gada 31.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0193 – 2415 m2 platībā, tirgus vērtība uz 2018.gada 18.janvāri ir 1542 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1699 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi eiro), ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1542 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 157 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē., Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0193,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1699 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0193, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- XX;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

250. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.250            

          (protokols Nr.7, 11 .punkts)

 Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           2018.gada 31.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0193 – 2415 m2 platībā, tirgus vērtība uz 2018.gada 18.janvāri ir 1542 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1699 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi eiro), ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1542 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 157 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē., Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0193,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1699 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0193, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- XX;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

251. Par mežaudzes zemes vienībās “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr. 251           

          (protokols Nr.7, 12 .punkts)

Par mežaudzes zemes vienībās “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 

Izskatot jautājumu par mežaudzes Virgas pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē tika konstatēts, ka:

Pašvaldība veica zemes vienību “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi” Virgas pagastā instrumentālo uzmērīšanu un tika pasūtīta meža inventarizācija.

Zemes vienības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Dienvidkurzemes virsmežniecības izsniegto 07.05.2018.izziņu par meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai 2018.gadā  mežaudzes vērtība zemes vienībās:

1.      “Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 6498 002 0247, meža platība 5,95 ha, sastāda 4148 EUR;

2.      “Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0552, meža platība 0,18 ha, sastāda 33 EUR;

3.      “Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0570, meža platība 0,48 ha, sastāda 261 EUR;

4.      “Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0295, meža platība 1,78 ha, sastāda 1535 EUR;

5.      “Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0289, meža platība 0,16 ha, sastāda 13 EUR;

6.      “Ukstiņi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0074, meža platība 3,4 ha, sastāda 185 EUR;

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Uzņemt pašvaldības bilancē sekojošas mežaudzes Virgas pagastā:

1.“Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 6498 002 0247, meža platība 5,95 ha, ar vērtību 4148 EUR;

2.“Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0552, meža platība 0,18 ha, ar vērtību 33 EUR;

3.“Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0570, meža platība 0,48 ha, ar vērtību 261 EUR;

4.“Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0295, meža platība 1,78 ha, ar vērtību 1535 EUR;

5.“Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0289, meža platība 0,16 ha, ar vērtību 13 EUR;

6.“Ukstiņi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0074, meža platība 3,4 ha, ar vērtību 185 EUR.

 

   Lēmums 1 eks. izsūtāms: grāmatvedei G.Vaičekauskai, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

252. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” , Bunkas pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.252            

          (protokols Nr.7,  13.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” , Bunkas pag., Priekules novadā

 

2018.gada 11.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/751-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/16-2012. Nomas zeme atrodas „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., 1,02 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar XX 01.07.2012. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-36B/16-2012 uz daļu no zemes nekustamajā īpašumā „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0118  1,02 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Augstāk minētais nomas līgums beidzies 01.07.2017.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem

„ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt zemi personiskai palīgsaimniecībai no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, zemes vienības adrese: „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” , Bunkas pagasts, Priekule:

           

1.1. XX,  dzīvojošai XX, 1,02 ha platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :  XX, Nekustamo īpašumu spec.I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

 

253. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/20-2013 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.253            

          (protokols Nr.7, 14 .punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/20-2013 pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX, dzīv.XX, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/20-2013 uz nekustamo īpašumu „Krotes Slaucēji” 0,8421 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0187, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums „Krotes Slaucēji”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kad. Nr. 6446 001 0187 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/20-2013 slēgts uz termiņu 01.01.2013.-01.01.2018., uz zemes vienību  “Krotes Slaucēji”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0187  0,8421 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr. 7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/20-2013, ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam.

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/20-2013 pagarināšanu.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei.

 

254. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/35-2013 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.254            

          (protokols Nr.7, 15 .punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/35-2013 pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX dzīv.XX, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/35-2013 uz daļu no nekustamā īpašuma „Demmes” 1.8 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 007 0031, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu, protokols Nr.15, § 3.6.10., uz  nekustamo īpašumu „Demmes” 2.00 ha platībā ar kad. Nr. 6446 007 0031 izbeigtas zemes lietošanas tiesības XX, pers. kods XX, dzīvojoša XX, zeme ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Ēkas nav reģistrētas zemes grāmatā, uz īpašumu mantinieki nav pieteikušies.

XX miris 06.06.1994.

Lauksaimniecības zeme no kopplatības 2.00  ha ir 1.80 ha.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/35-2013 slēgts uz termiņu 01.09.2013.-31.08.2018. , uz daļu no zemes vienības  “Demmes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 007 0031  1,80 ha platībā.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr. 7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/35-2013, ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/35-2013 pagarināšanu.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei.

255. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.255            

          (protokols Nr.7,  16.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/747-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši ”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem

„ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi personiskai palīgsaimniecībai no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, zemes vienības adrese: „Lāčplēši” ,Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads ar:

1.1. XX, dzīvojošu XX, 150 m² platībā, nosakot:

 

                 -  nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

                 -   nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada  31.maijam.

                -  papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.    Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.     Nomniekam viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

            

 Lēmums 1 eks.  izsūtāms:

  XX,  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

256. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/18/457

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.256            

          (protokols Nr.7, 17 .punkts)

Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/18/457

 

Deputāts Arnis Kvietkausks, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 01.04.2018. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/18/457, noslēgts ar XX uz telpu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 506 0004 38,0 m2 platībā.

08.05.2018. saņemts iesniegums no Nomnieces (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/18/903-S), ar lūgumu atļaut pārbūvēt starpsienu, paplašinot telpu līdz 50 m2, kurai tiks izstrādāta apliecinājuma karte,

01.04.2018. reģistrētajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā iznomāta telpa Nr. 3, bez koplietošanas telpām.

Lai XX varētu atļaut veikt ieplānotās pārbūves, nepieciešams veikt grozījumus nedzīvojamo telpu nomas līgumā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Atļaut veikt grozījumus 01.04.2018. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2.3.2/18/457.

1.1.       aizstājot līguma 1.1. punktā iznomājamās telpās platību no 38,0 m2  uz 50 m2

2.        Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

3.        Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūniju.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

SIA „Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;XX.

 

PIELIKUMS