26.03.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

1.§ Par SIA ‘’Priekules nami’’ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt SIA ‘’Priekules nami’’ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2015.-2017.gadam’’ .

 

Pielikumā:SIA ‘’Priekules nami’’ vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2017.gadam uz 12 lp.

2.§ Par Priekules novada pašvaldības domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldībā 19.02.2015. ar Nr.2.1.7/265 reģistrēta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.01.2015. vēstule Nr. 18-6/1527 ar lūgumu precizēt Priekules novada  pašvaldības domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības ” redakciju.

Priekules novada pašvaldības domes 29.01.2015. saistošie noteikumi Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības ”  ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

 

Vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2.panta pirmās un piektās daļas un likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešās daļas,

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” precizēto redakciju.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības ”  precizētā redakcija uz 2 lp.

3.§ Par atbalsta sniegšanu novada lauksaimniekiem lauku bloka karšu elektroniskās pieteikšanās sistēmas apguvei

 Priekules novada lauksaimniekiem, kuru apsaimniekošanā ir 10 ha un vairāk aramzemes ar 2015.gadu lauku bloka kartes jāaizpilda elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

            Lai sekmētu saimniecisko darbību Priekules novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt finansējumu EUR 500.- (pieci simti euro) apmērā apmācību kursu organizēšanai novada lauksaimniekiem elektroniskās pieteikšanās sistēmas apguvei.

2.     Finansējums piešķirams no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

Izsūtāms:

Finanšu nodaļai

4.§ Par apkures sistēmas vienkāršotās renovācijas veikšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolā 2015.gadā

 Apkures sistēma Priekules Mūzikas un mākslas skolā ir novecojusi. Vecie čuguna radiatori ir ļoti sliktā stāvoklī. Vairākkārt radiatori ir plīsuši, nopludinot telpas. Atsevišķās telpās izmantojam elektriskos sildītājus, jo radiatori vispār nesilst vai silst daļēji un līdz ar to temperatūra bija ap 14 grādiem. Tāpat nav iespējams iegūt vienmērīgu temperatūru visās telpās, jo skolā ir dažāda lieluma telpas. Ja lielajās klasēs ir atbilstoša temperatūra, tad mazajās mūzikas individuālo nodarbību klasēs ir pārāk silts, un tiek turēti vaļā logi. Tas savukārt nelabvēlīgi ietekmē mūzikas instrumentu, tai skaitā klavieru stāvokli. 2008.gadā ir nomainīti 2 apkures katli.

2014.gadā SIA „Elnetwork” izstrādāja tehnisko projektu, pievienojot arī izmaksu aprēķinu ar PVN par kopējo summu EUR 43821,89. Minētā summa ir plānota skolas budžetā.  Pašvaldība ir plānojusi ņemt kredītu. Summas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un skolas direktores iesniegumu no 04.03.2015., kurā lūgts atbalstīt apkures sistēmas vienkāršotu renovāciju, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Veikt apkures sistēmas vienkāršotu renovāciju Priekules Mūzikas un mākslas skolā 2015.gada vasarā.

2.     Uzdot iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

Lēmums nosūtāms:

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktorei

Būvinženierim

Iepirkumu komisijai

5.§ Par apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukciju Virgas pamatskolā 2015. gada vasarā

 Apkures sistēma Virgas pamatskolā ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Vecās krāsnis ir ļoti sliktā un avārijas stāvoklī. Atsevišķās telpās papildus izmantojam elektriskos sildītājus, kuri rada ugunsdrošības riskus. Tāpat nav iespējams iegūt vienmērīgu temperatūru visās telpās, jo skolā ir dažāda lieluma telpas.

2014/2015.gadā SIA „IKB” izstrādāja tehnisko projektu, pievienojot arī izmaksu aprēķinu ar PVN par kopējo summu EUR 197223,33. Pašvaldība ir plānojusi ņemt kredītu. Summas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un pārvaldes vadītāja iesniegumu no 16.03.2015., kurā lūgts atbalstīt apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukciju Virgas pamatskolā

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukciju Virgas pamatskolā  2015. gadā vasarā.

2. Uzdot iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

Lēmums nosūtāms:

Virgas pagasta pārvaldei

Būvinženierim

Iepirkumu komisijai

6.§ Par projektu konkursa nolikuma 2015. gadam ‘’Kultūras iniciatīvas Priekules novadā ‘’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt projekta konkursa 2015.gadam Kultūras iniciatīvas Priekules novadā nolikumu ar finansējumu 2846 eiro, kas iekļauts un apstiprināts kultūras vadības 2015.gada pamatbudžetā.

 

Nododams: kultūras nodaļas vadītājam, finanšu nodaļai

 

Pielikumā: Konkursa Nolikums ‘’Kultūras iniciatīvas Priekules novadā’’ uz  5 lp.

7.§ Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības „Pārcēlājs”

 2015.gada 12.februārī ir noslēgts mantas dāvinājuma līgums nr.2.2.2/74 starp Priekules novada pašvaldību un biedrību „Pārcēlājs” reģ.Nr.50008089931 par divu veļas mašīnu Elektroluxw455h, Lot.60055/0123092, W455H, Lot 60055/0123093 un Elektrolux veļas žāvētāju nodošanu Priekules novada Sociālā atbalsta centra darbības nodrošināšanai.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt dāvinājuma līgumu nr.2.2.2/74 no 12.02.2015. starp Priekules novada pašvaldību un biedrību „Pārcēlājs” reģ.Nr. 50008089931 par divu veļas mašīnu Elektroluxw455h, Lot.60055/0123092, W455H, Lot 60055/0123093 un Elektrolux veļas žāvētāju saņemšanu.

2.     Nodot minētās mantas Priekules novada Sociālā atbalsta centram tā darbības nodrošināšanai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Sociālā atbalsta centra vadītāja Liene Oknere.

Lēmums nododams:

1 eks.-Finanšu nodaļai

1 eks.-Sociālā atbalsta centra vadītājai L.Oknerei

1 eks.-biedrībai ‘’Pārcēlājs’’

8.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai”

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieku :

 

 

1)     I.M., Gramzdas pagasta pārvaldes elektriķis.                 25,- EUR mēn.

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai”

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2015.gada 1.aprīļa sekojošam pašvaldības darbiniekam šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

   1) V. P., Gramzdas pagasta pārvaldes saimniecības vadītājam .

             Telefona Nr. 26166608;                                                             7,- EUR

10.§ Par atbalsta sniegšanu autosportistam G. A.

 Priekules novada pašvaldībā 2015. gada 10. martā saņemts iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/470) no G. A., personas kods [:], par  pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai iegādātos sporta ekipējumu un segtu dalības maksu Latvijas autokrosa federācijas rīkotā čempionāta piecos posmos 2015. gada sezonā. 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’  (6.1. līdz EUR 426,86 -gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs – iegūtas no 1. līdz 3.vietai;.), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Sniegt atbalstu G.A. 420 EUR apmērā  sporta ekipējuma iegādei un dalības maksai Latvijas autokrosa federācijas rīkotā čempionāta piecos posmos 2015. gada sezonā.

 

Lēmumu nodot:

1 eks.- finanšu nodaļai

1 eks.- G.A.

11.§ Par atbalsta sniegšanu autosportistam V. Z.

 Priekules novada pašvaldībā 2015. gada 11. martā saņemts iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/484) no V. Z., personas kods [:] par  pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai iegādātos riepas un rezerves daļas bagijam un  sekmīgi varētu turpināt dalību Latvijas čempionātā autokrosā 2015. gada sezonā. 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’  (6.2. līdz EUR 711,44 - gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Sniegt atbalstu V. Z. 705 EUR apmērā riepu un rezerves daļu iegādei, lai sekmīgi varētu turpināt dalību Latvijas čempionātā autokrosā 2015. gada sezonā.

 

Lēmumu nodot:

1 eks.- finanšu nodaļai

1 eks.- V.Z.

12.§ Par ēku un būvju izslēgšanu no pašvaldības bilances

 Priekules novada pašvaldībai pieder zemes gabals NODEGU SKOLA, 5,86 ha platībā, kadastra Nr. 6482 006 0187. Īpašums reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000336653 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Realizējot Priekules pilsētas ūdenssaimniecības projektu, uz zemes gabala tika uzbūvētas ēkas. Tā kā projekta realizētājs „Priekules pakalpojumi” nebija nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā, Valsts zemes dienests par īpašnieku uzskatīja pašvaldību, kurai pieder zeme. Veicot īpašumu salīdzināšanu ar VZD tika konstatēts, ka šīs ēkas parādītas kā piederošas pašvaldībai un pašvaldība tās uzņēma savā bilancē ar 30.12.2011.

2014.gada 22.novembrī ēkas reģistrētas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000538978, kadastra Nr. 6482 506 0004 uz SIA “Priekules nami” vārda.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izslēgt no pašvaldības bilances uz 31.12.2014. sekojošas ēkas un būves:

1.1.   Skolas administratīvā ēka Nodegu skola, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4836, kadastra Nr. 64820060187001, platība 83m2, uzskaites vērtība 1889.57 euro.

1.2.   Priekš attīrīšanas ēka Nodegu skola, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4837 kadastra Nr. 64820060187002, platība 191.8m2, uzskaites vērtība 4093.60 euro.

1.3.   Nogulšņu pieņemšanas ēka Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4838, kadastra Nr. 64820060187003, platība 2.8m2, uzskaites vērtība 59.76 euro.

1.4.   Ēka dūņu biezinātājs Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4839, kadastra Nr. 64820060187004, platība 10.20 m2, uzskaites vērtība 173.59 euro.

1.5.   Ēka Plūsmas mērītājs Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4840, kadastra Nr. 64820060187005, platība 2.00 m2, uzskaites vērtība 42.69 euro.

1.6.   Ēka Aerotanks Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4841, kadastra Nr. 64820060187006, platība 236.9 m2, uzskaites vērtība 4045.22 euro.

1.7.   Ēka Otriezējais nostādinātājs Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4842, kadastra Nr. 64820060187007, platība 52.8 m2, uzskaites vērtība 902.10 euro.

1.8.   Ēka Sūkņu stacija Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4843, kadastra Nr. 64820060187008, platība 2.50 m2, uzskaites vērtība 54.07 euro.

1.9.   Ēka Dūņu Sūkņu stacija Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4844, kadastra Nr. 64820060187009, platība 3.90 m2, uzskaites vērtība 83.95 euro.

1.10.                  Ēka Otriezējais nostādinātājs Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4845, kadastra Nr. 648200601870010, platība 52.80 m2, uzskaites vērtība 902.10 euro.

1.11.                  Ēka Dūņu lauki Nodegu skola pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4845, kadastra Nr. 64820060187011, platība 490.60 m2, uzskaites vērtība 5584.77 euro.

Lēmums nododams:

1 eks.- finanšu nodaļai

1 eks.- nekustamo īpašumu spec.G.Briekmanei

13.§ Par ēkas „Zvaigznes” izslēgšanu no pašvaldības bilances

 Pašvaldības bilancē atrodas nekustamais īpašums ZVAIGZNES, Saulaine, Priekules pagasts. Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr. 2907, pamatlīdzekļa uzskaites vērtība 441.87 euro. Priekules novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu dzēstas 2014.gada 22.janvārī ar Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu.

Lai sakārtotu Priekules novada pašvaldības īpašuma lietas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izslēgt no pašvaldības bilances uz 31.12.2014. dzīvojamo māju „Zvaigznes”, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.2907, kadastra Nr. 64820060105001, platība 130.20 m2, uzskaites vērtība 441.87 euro.

Lēmums nododams:

Finanšu nodaļai

Nekustamo īpaš.speciālistei G.Briekmanei

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai S. M. īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja S. M., adrese [dzīvesvieta] Rīga iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 24.02.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.4/367 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai daļai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka S. M. ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. S. M. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nodarbojas  ar saimniecisko darbību daļā īpašumā   [adrese]  36,0 ha Priekules pag. Priekules nov.

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu S. M. par 50%, kā represētai personai daļai īpašumam [adrese], Priekules pag. Priekules nov., 7,5 ha platībā, kadastra Nr. 6482 007 0017, par platību 36,0 ha atvieglojumus nepiešķirt.

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.S. M.

1 eks. G Briekmanei

15.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai M. G. īpašumiem [adrese] Priekules pag., Priekules nov., [:] un [:], Priekulē, Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja M. G., dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 06.03.2015. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/460 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov., [adrese] un [:], Priekulē, Priekules nov.                        

             Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka M. G. ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. M. G. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese] Priekules pag. Priekules nov., [adrese] un [adrese], Priekulē, Priekules nov.                        

            Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M. G. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Priekules pag. Priekules nov., 30,24 ha platībā, kadastra [:], [adrese], Priekule, Priekules nov. platība 1391 m², kadastra Nr.[:] un[adrese], Priekule, Priekules nov., platība 3766 m², kadastra Nr.[:].  
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. M.G.

16.§ Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības S. M.

 1.2015.gada 04. februārī Priekules novada domē saņemts S.M., iesniegums, reģ.Nr. 2.1.4/249, ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Nekustamo īpašumu – dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā J.B. ieguvis savā īpašumā 1994.gada 18. oktobrī saskaņā ar Privatizācijas aktu, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „PRIEKULE” un J. B.

S.M. ieguvusi savā īpašumā – dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā 1998.gada 11. jūnijā saskaņā ar Pirkuma – pārdevuma līgumu, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp J.B. un S. M.

      3. Priekules pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nav nodevusi zemi īpašumā S. M. bez atlīdzības.

4.Nekustamais īpašums „Altajs” Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6482 004 0088, ar kopējo platību 1,44 ha, uz kura atrodas namīpašums 3-stāva 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 188.

Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldībai)

5.Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

75.panta 4.daļu:

75.pants. Šā likuma piemērošana attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām

 (4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

S. M. ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/12 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 004 0088, zemes gabala kopējā platība 1,44 ha

6.Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās ‘’pārejas noteikumu 3.punktu, atsavināšanas līgums var būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, ja dzīvokļu īpašums iegūts pirms 2001.gada janvāra.

7.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piekrist nodot S. M., dzim.1941.gadā Liepājas rajonā , adrese:[:], Rīga, īpašumā zemi bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/12 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 004 0088.

2.Noslēgt ar S. M. vienošanos par 1. punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3.Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste G.Briekmane.

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. Sk. M. 

17.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I. S.

 1.Priekules novada pašvaldība izskatīja SIA “AMBER REAL”, reģ. Nr. 40003903721, iesniegumu, kas saņemts 26.01.2015. Nr. 2.9.1/125 par to, ka SIA “AMBER REAL” ir ieguvis īpašumā māju Tirgus ielā 5a, Priekulē, minētajā īpašumā nav tiesiska pamata uzturēties I. S., lūdz izdeklarēt minēto personu.

 

 

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “AMBER REAL”, reģ. Nr. 40003903721, īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto dzīvokli Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 231, kadastra Nr. 6415 003 0035, lēmuma datums 07.12.2012.

 

2.2. SIA “AMBER REAL”, reģ. Nr. 40003903721, dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.S. nav slēguši.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas I. S. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. I. S. ir deklarēta dzīvesvieta [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā no 19.06.2008.

 

2.7. I. S. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 12. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. I. S. 2015. gada 26. janvārī, reģ. Nr. 2.9.1/85, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR352703918LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 04.03.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka I.S. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā I. S., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt I. S. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
18.§ Par I. L. iesniegumu par telpu nomas līguma izbeigšanu

 Izskatot I. L., dzīv. [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 12.03.2015. iesniegumu  (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 12.03.2015. Nr. 2.1.4/511), kurā lūgts pārtraukt telpu nomas līgumu Nr.95, Aizputes ielā 6, Priekulē ar 2015.gada 1.aprīli, Priekules novada pašvaldības dome konstatē: 

[1. I. L. Priekules novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu, kurā lūgts pārtraukt  nomas līgumu nr. 95 , par telpas nomu Aizputes ielā 6, Priekule. Iesniegamā iemesls, kāpēc tiek pārtraukts nomas līgums, nav minēts. 

[2.] 2008.gada 30.decembrī starp Priekules pilsētas domi (tagad, pēc administratīvi teritoriālās reformas, Priekules novada pašvaldība) (Iznomātājs)  un I. L., dzīv.[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., (Nomnieks) noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 95, par telpas nomu Aizputes ielā 6, Priekulē, 18,4 m² kopplatībā. Telpas iznomātās Nomnieka psihologa privātprakses atvēršanai. Nomas līguma termiņš- 2013.gada 31.decembris.

[3.] No nomas līguma termiņa beigām līdz šim brīdim starp Iznomātāju un Nomnieku ir saglabājušās faktiskās nomas attiecības. Nomnieks turpināja maksāt nomas maksu par telpu un neviena no pusēm nebija izteikušas vēlmi pārtraukt nomas attiecības.

 

 [4.] Civillikuma 2173.pantā noteikts, ka „Visos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesības atkāpties no līguma viņai ir jāpaziņo par savu nodomu otrai, lai dotu vajadzīgo laiku: iznomātājam vai izīrētājam pieņemt, bet nomniekam vai īrniekam atdot vai atbrīvot lietu, bet nekādā gadījumā iznomātājs vai izīrētājs nedrīkst, kaut arī tāda tiesība līgumā būtu pielīgta, nomnieku vai īrnieku izlikt patvarīgi. Šo noteikumu neievērotājam jāatlīdzina visi zaudējumi.

Ņemot vērā  30.12.2008. noslēgto Telpu nomas līguma Nr. 95  6.punkta  6.2. un 6.4. apakšpunktu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 20.marta  Finanšu komitejas  atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                       

1.      Ar 2015.gada 1.aprīli izbeigt 30.12.2008. noslēgto Telpu nomas līgumu Nr. 95, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un I. L., par telpas Nr. 002   īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.,  18, 4 m² platībā, nomu.

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) 10 dienu laikā, no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot telpu nodošanas –pieņemšanas aktu un nodot to parakstīšanai.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam. 

4.     Šis lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

5.      Saskaņā  ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka šīs lēmums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Izsūtāms:

1 eks.  I. L.,adrese: [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

19.§ Par grozījumiem Telpu nomas līgumā Nr. 6 , kas noslēgts ar SIA „Priekules tekstils”

 Izskatot SIA „Priekules tekstils” reģ. Nr. 42103014365, valdes locekles I. K.  16.03.2015. iesniegumu (reģ. Priekules novada pašvaldībā 16.03.2015. Nr. 2.1.4/563) , par telpu maiņu no 2 – stāva telpas 42,3 m² uz telpu 1-stāva 18,4 m² platībā, sakarā ar to, ka uzņēmumam nav nepieciešama tik liela telpa, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

[1.] SIA „Priekules tekstils” valdes locekle I. K. iesniegusi iesniegumu, kurā lūgts mainīt telpu , kas atrodas ēkas Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., 2.-stāvā (42,3 m²) uz telpu tajā pašā ēkā -1.stāvā (18,4 m²).

[2.]  2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad, pēc administratīvi teritoriālās reformas, Priekules novada pašvaldība) un SIA Priekules tekstils (Iznomātājs) un Sabiedrība ar ierobežotu (SIA) „Priekules tekstils” tās pilnvaroto personu I.K. (Nomnieks) tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 6 par telpas sākotnēji bija „55,9 m² ” tagad „42,3 m²” platībā nomu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.2009. lēmumu), ēkā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.

Ņemot vērā augstāk minēto, 02.01.2008. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr. 6, 6.punkta 6.1. apakšpunktu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , 2015.gada 20.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut mainīt Sabiedrībai ar ierobežotu (SIA) „Priekules tekstils” telpu, kas atrodas ēkas (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) ,adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., 2-stāvā  42,4 m² platībā pret telpu   tās pašas ēkas  1.stāvā Nr. 002, 18,4 m² platībā (skat. pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa), saglabājot:

-          nomas līguma  termiņu līdz 2016. gada 31.decembrim;

-        nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) .

 

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

2.     Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Priekules tekstils” valdes loceklei I. K., adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

20.§ Par ēkas- garāžas „Dagņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā nojaukšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskata jautājumu par ēkas – garāžas, adrese „Dagņi”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 002 0061 014, nojaukšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ēka – garāžas, adrese „Dagņi”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 002 0061 014, ietilpst būvju īpašumā „Dagņi”, kadastra Nr. 6498 502 0002, Virgas pagastā.

Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.  Nodalījuma Nr. 100000524665.

Pašvaldībā ir saņemts 12.03.2015. Liepājas reģiona novadu būvvaldes Atzinums Nr.1-31.1/10 par būves pārbaudi, kurā ir norādīts, ka garāžas ir avārijas stāvoklī, tās degradē vidi un ir bīstamas iedzīvotājiem. Būvinspektora A.Vaivara ieteikums ir domei pieņemt lēmumu par garāžu nojaukšanu.

Būvniecības likuma 21.panta 9.punkts nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Būvju īpašums atrodas uz SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” piederošā zemesgabala „Pūpoli”, kadastra apzīmējums 6498 002 0061.

SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” valdes loceklis Ainars Jansons ir izteicis domes izpilddirektoram A.Razmam priekšlikumu par saviem līdzekļiem nojaukt garāžas un savest kārtībā teritoriju.

Pamatojoties uz 09.07.2013. likuma „Būvniecības likums” 21.panta 9.punktu, 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.1. un 162.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nojaukt pašvaldībai piederošās garāžas, kadastra apzīmējums 6498 002 0061 014, adrese „Dagņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

2. Pilnvarot zemes „Pūpoli”, Virgas pagastā, Priekules novadā, īpašnieku SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” valdes locekli Ainaru Jansonu iesniegt un saņemt būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju būves nojaukšanai.

3. Ar lēmuma izpildi saistītus izdevumus sedz zemes īpašnieks.

4. Pēc būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas Ainaram Jansonam iesniegt domē būvvaldes izsniegtu izziņu par būves neesamību.

5. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai pēc būvvaldes izziņas saņemšanas veikt nepieciešamās darbības ēkas- garāžas dzēšanai no Kadastra reģistra.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.