11.04.2013. ārpuskārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

1.§ Par atbalstu projektam ‘’Aktīva atpūta –drauds atkarībām’’

Saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 2013.gada 15.marta  iesniegums par projekta iesniegšanu biedrībā Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam un līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Skola gatavo projekta pieteikumu “Aktīva atpūta – drauds atkarībām”:

            Projekta kopējās izmaksas ( ar PVN)               LVL 3699,78;

Projekta attiecināmās izmaksas             LVL 3057,67;

            ELFLA finansējums                                          LVL 2751,90;

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL   305,76;

            Priekules novada domes finansējums PVN        LVL   642,11.

 

            Dome konstatē, ka no 2009.gada līdz šim brīdim Bunkas pagasts nav virzījis projektus finansēšanai no ELFLA.  Krote ir novadam sabiedriski nozīmīgs ciema centrs, kurā  veidojas Bunkas pagasta sporta centrs, ar nepieciešamību attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta gaitā paredzēts izveidot brīvdabas trenažieru laukumu ar 6 trenažieriem dažādu muskuļu grupu nostiprināšanai un veselības uzlabošanai svaigā gaisā.

 

            Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Sagatavot un iesniegt projektu Aktīva atpūta – drauds atkarībām” biedrībā  “Liepājas rajona partnerība”, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                           LVL 305,76.

 

3. Piešķirt pašvaldības finansējumu PVN maksājumam  LVL 642,11.

 

 

2.§ Par atbalstu projektam ‘’Inventāra un novietnes iegāde aktīvai atpūtai meža parkā ‘’Priediens’’’’

Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes 2013.gada 5.aprīļa iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes .

            Pārvalde gatavo projekta pieteikumu ‘’Inventāra un novietnes iegāde aktīvai atpūtai meža parkā ‘’Priediens’’’’ iesniegšanai biedrībā ‘’Liepājas rajona partnerība ;; Eiropas lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam .

           

            Projekta kopējās izmaksas (ar PVN)                LVL 8435,00

            Projekta attiecināmās izmaksas             LVL 6971,07

            ELFLA finansējums                                          LVL 6273,96

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL 697,11

            Priekules novada domes finansējums PVN        LVL 1463,93

           

            Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektā ‘’Inventāra iegāde aktīvai atpūtai meža parkā ‘’Priediens’’’’.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 697,11 .

 

3.§ Par atbalstu projektam ‘’Muzikālais dabas parks Purmsātos’’.

Saņemts biedrības “Rumula” 2013.gada 15.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Muzikālais dabas parks Purmsātos” iesniegšanai biedrībā « Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 13976,35 ;

            ELFLA finansējums                              LVL 12 578,71 ;

            Priekules novada domes finansējums LVL   1397,64.

 

            Dome konstatē, ka projektā ar neparastu līdzekļu palīdzību tiks piesaistīta bērnu interese un sniegta iespēja darboties brīvajā laikā.

 

             Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projektu Muzikālais dabas parks Purmsātos”, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam .

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1397,64 .

 

4.§ Par atbalstu projektam ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Priekulē’’.

Saņemts Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja M.Baumaņa 2013.gada 9.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Tiek gatavots projekta pieteikums Brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Priekulē” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas (ar PVN)                LVL 18349,65

Projekta attiecināmās izmaksas                         LVL 15165,00

            ELFLA finansējums                                          LVL 13648,50

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL   1516,50

            Priekules novada domes finansējums PVN        LVL   3184,65

            Priekules novada domes finansējums kopā        LVL   4701,15

Priekulē Galvenā ielā 3, 2006. gadā izveidots bērnu rotaļu laukums un pēdējos gados tiek veidots Priekules novada ģimeņu dārzs ar stādījumiem. Brīvajā laikā teritoriju apmeklē arvien vairāk iedzīvotāji kopā ar bērniem gan aizkavējoties ceļā no iepirkšanās, gan speciāli izvēloties rotaļu vietu, kā arī lielākie bērni ierodas patstāvīgi, kad beigušās mācību stundas skolā. Bērniem nereti kārtojamas dabiskās vajadzības, taču tas rada nekontrolētu piesārņojumu rotaļu laukuma apkārtnē. Tādēļ nepieciešams ierīkot sabiedriskās tualetes, lai te būtu iespējams nesteidzīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.  Iepriekšējā sezonā rotaļu laukuma tuvumā tika uzstādīta pārvietojamā biotualete, taču siltajā laikā nepatīkamo aromātu un sanitāri higiēnisko apsvērumu dēļ "sausā" tualete šādā vietā bija tikai īstermiņa pagaidu risinājums. Projekta gaitā paredzēts uzstādīt kompaktu,  higiēnas prasībām atbilstošu tualetes ēku. To paredzēts izvietot  pie Galvenās ielas, rotaļu laukuma tuvumā. Te iespējams pieslēgties maģistrāliem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī nodrošināt elektrības pieslēgumu.

 

             Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā Brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Priekulē”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu               LVL 1516,50

3. Priekules novada domes finansējums PVN    LVL 3184,65

4. Priekules novada domes finansējums kopā    LVL 4701,15

 

5.§ Par atbalstu projektam ‘’Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana’’.

Saņemts biedrības “Rob-Lanka” iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana” iesniegšanai biedrībā ‘’Liepājas rajona partnerība” EZF projektu konkursam.

           

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 17479,61

            EZF finansējums                                   LVL 15731,65

            Priekules novada domes finansējums LVL   1747,96

            Dome konstatē, ka Prūšu ūdenskrātuves atpūtas komplekss ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu. Šeit var ērti piebraukt ar automašīnām, tās novietot stāvlaukumā. Ir visas iespējas aktīvi atpūsties pie ūdeņiem: spēlēt volejbolu, braukt ar laivām, ar ūdens velosipēdiem, izmantot ugunskura un zivju sagatavošanas vietas, lai pagatavotu veselīgu maltīti, bērniem ir šūpoles. Atpūtas komplekss ir pielāgots personām ar invaliditāti:  ir izvietota Taktīlā karte ar norādēm par objektu pieejamību, uzstādītas drošības laipas, tiltiņi, barjeras, margas, izmantots spilgts krāsojums, atbilstoši invalīdu vides pieejamības prasībām. Tā kā apmeklētāju skaits ar katru gadu palielinās, tad rodas nepieciešamība uzlabot atpūtas kompleksā sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros plānots ierīkot elektoenerģijas pieslēgumu, kas nepārprotami radīs atpūtniekiem lielākas servisa iespējas. Vairākkārt apmeklētāji ir izteikuši vēlmi pārnakšņot atpūtas kompleksā un pavadīt šeit ilgāku laiku. Tādēļ biedrība vēlas iegādāties 2 dārza mājiņas, tās iekārtot ar mēbelēm, nodrošināt ar mīksto inventāru , apmeklētāju uzturēšanās ērtībām. Papildus vēl nepieciešamas 6 dažāda izmēra laivas, 6 teltis. Kā izvērtējuši paši apmeklētāji, tad par maz ir pieejamas atpūtas iespējas bērniem. Tādēļ tiks uzstādīts bērnu atrakcijas - rotaļu komplekss.

 

 Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projektu Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1747,96.

 

6.§ Par atbalstu projektam ‘’Aktīvās atpūtas laukums ar nosaukumu ‘’Trīs vienā’’’’.

Saņemts biedrības “Rumula” 2013.gada 18.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

           

Biedrība gatavo projekta pieteikumu „Trīs vienā” iesniegšanai TETEREVU fondam  programmā „ Nāc un dari, Tu vari!”

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 5882,75

            Fonda finansējums                                LVL 5294,50

            Priekules novada domes finansējums LVL   588,28

 

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu trīs paaudžu iedzīvotājiem, uzstādot sporta iekārtas Purmsātu ciema sporta un atpūtas zonā.

 

 Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projektu „ Aktīvās atpūtas laukums ar nosaukumu „Trīs vienā””.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 588,28 .

 

7.§ Par atbalstu projektam ’’Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē’’.

Saņemts Priekules novada sporta metodiķa Mārtiņa Mikāla 2013.gada 9.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Tiek gatavots projekta pieteikums Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas (ar PVN)                LVL 11999,97

Projekta attiecināmās izmaksas                         LVL 9917,33

            ELFLA finansējums                                          LVL 8925,62

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL   991,71

            Priekules novada domes finansējums PVN        LVL 2082,64

            Priekules novada domes finansējums kopā        LVL 3074,35

 

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Piedalīties projektā Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu               LVL   991,71

3. Priekules novada domes finansējums PVN    LVL 2082,64

4. Priekules novada domes finansējums kopā    LVL 3074,35

 

8.§ Par atbalstu biedrības ‘’Smaidiņi’’ projektam ’’Zaļais ciematiņš’’.

Saņemts biedrības “Smaidiņi” 2013.gada 9.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.            

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu „Zaļais ciematiņš” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 5621,30

            Fonda finansējums                                LVL 4645,80

            Priekules novada domes finansējums LVL   562,00

 

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts Priekules novada Purmsātos bērniem un jauniešiem izveidot aktīvās atpūtas vietu svaigā gaisā, lai varētu lietderīgi izmantot brīvo laiku. Šī aktīvās atpūtas vieta nodrošinās - brīvā laika pavadīšanu, nodarbes svaigā gaisā, veselības un fiziskās formas uzlabošanu, komandu cīņas un savstarpēju draudzības stiprināšanu. Par šādas aktīvās atpūtas vietas izveides iespējamību biedrības biedri pārliecinājās 2012.gada oktobrī, kad Rendā apmeklēja peintbola spēles vietu. No tā brīža tiek plānota šādas aktīvās atpūtas vietas izveidošana Purmsātos.  Projekta un talku laikā pašu spēkiem, tiks sakārtots zemes gabals, ko biedrība nomā no zemes īpašnieka: Tiks noņemts liekais apaugums, iztīrīta dārza daļa, ierīkoti nepieciešamie elementi un vieglās koka konstrukcijas peintbola spēlēm, iezīmēta nūjošanas taka un slēpošanas trase.

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

           

1. Atbalstīt projektu „ Zaļais ciematiņš”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 562,00 .

 

9.§ Par atbalstu projektam ”Virgas un Priekules tautas tērpu izgatavošana – ieskats Lejaskurzemes novadu etnogrāfijā’’.

Saņemts Priekules novada tūrisma organizatores Daigas Egles iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Tiek gatavots projekta pieteikums Virgas un Priekules tautas tērpu izgatavošana-ieskats Lejaskurzemes novadu etnogrāfijā” iesniegšanai biedrībā ‘’Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

 

            Projekta kopējās izmaksas (ar PVN)                LVL 2775,00

Projekta attiecināmās izmaksas                         LVL 2293,39

            ELFLA finansējums                                          LVL 2064,05

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL   229,34

            Priekules novada domes finansējums PVN        LVL   481,61

            Priekules novada domes finansējums kopā        LVL  710,95

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

           

1. Piedalīties projektā Virgas un Priekules tautas tērpu izgatavošana-ieskats Lejaskurzemes novadu etnogrāfijā”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu               LVL   229,34

3. Priekules novada domes finansējums PVN    LVL   481,61

4. Priekules novada domes finansējums kopā    LVL   710,95

 

10.§ Par atbalstu projektam „Sports – dzīves kvalitātes pamats’’.

Saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 2013.gada 10.aprīļa  iesniegums par projekta iesniegšanu Izglītības ministrijas projektu konkursam un līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Skola gatavo projekta pieteikumu “Sports – dzīves kvalitātes pamats”

            Projekta kopējās izmaksas ( ar PVN)               LVL 1859,40

            IZM finansējums                                               LVL   929,00

            Priekules novada domes līdzfinansējums            LVL   930,40

           

Dome konstatē, ka nepieciešams inventārs skolnieku sporta aktivitāšu nodrošināšanai Krotes sporta hallē.

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Sagatavot un iesniegt projektu IZM Sports – dzīves kvalitātes pamats” projektu konkursam .

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                           LVL 930,40

 

11.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu mazlietota autobusa iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Valuže ziņo, ka , atsucoties uz rīkoto atklāto konkursu , tika saņemts tikai viens piedāvājums un piedāvātā līgumcena ir augstāka nekā 2013.gada budžetā apstiprinātais finansējums autobusa iegādei. A.Valuže lūdz finanšu komiteju izvērtēt papildus finansējuma piešķiršanas iespējamību, lai komisija varētu pieņemt lēmumu par iepirkumu procedūras turpināšanu vai pārtraukšanu .

 Priekules novada domes budžetā ir apstiprināts finansējums Ls 28 000 mazlietota autobusa iegādei Bunkas pagasta pārvaldē.

Iepirkumu komisija rīkoja atklātu konkursu. 20l3.gada 3.aprīlī tika saņemts viens piedāvājums šajā konkursā. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir Ls 39 990. (PVN 0% - piegāde ES ietvaros starp divām juridiskam personām – PVN maksātājiem, pretendents kā PVN maksātājs reģistrēts Austrijā.)

Līdz ar to papildus nepieciešamais finansējums ir Ls 11 990.

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt papildus finansējumu Ls 11 990 mazlietota autobusa iegādei, lai iepirkuma komisija varētu turpināt iepirkuma procedūru.

2.      Papildus finansējumu piešķirt:

2.1.   Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas Bunkas pagastā Ls 1500

2.2.   Ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem Priekules novadā (PVN atmaksa par decembri) Ls 8990

2.3.   No struktūrvienības 01.1102, EKK 5231 Ls 1500.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone.

 

12.§ Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz.7 Tadaiķi, Bunkas pagasts iegādi Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

Priekules novada domes juriste I.Avotiņa ziņo :

1.2013.gada 3.aprīlī Priekules novada domē saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža iesniegums ar lūgumu iegādāties dzīvokļa īpašumu Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov. Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

2013.gada 20.martā Priekules novada domē saņemts Jāņa Vecvagara, dzīvo: „Mazkrūzēni”, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegums, ar kuru J.Vecvagars piedāvā Priekules novada domei iegādāties dzīvokļa īpašumu Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov., kas nepieciešams Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām. Pārdošanas summa norādīta LVL 2000.- (divi tūkstoši latu).

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada domei pieder dzīvokļa īpašums Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov., kurā iekārtota Tadaiķu ciema bibliotēka.

Bibliotēkas paplašināšanai būtu nepieciešams dzīvokļa īpašums Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov., kas atrodas tieši blakus esošajām bibliotēkas telpām.

2.2. Minētais dzīvoklis - Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pārdevēja Jāņa Vecvagara vārda.

Priekules novada domē iesniegts 1994.gada 8.marta Privatizācijas akts Nr.129, kas noformēts pie zvērinātas notāres Larisas Medvedevas, no kura redzams, ka dzīvokļa īpašums Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov. privatizēts par pajām no paju sabiedrības „Vārtāja-T”. Dzīvokli iegādājies Jānis Vecvagaris, pers.kods: 280951 – 11904.

Ņemot vērā to, ka dzīvokļa īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā uz pārdevēja vārda, taču būtu nepieciešams to iegādāties Priekules novada domes īpašumā, lai paplašinātu Tadaiķu bibliotēkas telpas, būtu lietderīgi ar pārdevēju noslēgt Rokas naudas līgumu par dzīvokļa īpašuma iegādi uzreiz pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā.

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

4.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkts nosaka: „14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.”

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Slēgt pirkuma līgumu ar Jāni VECVAGARI, par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā iegādi Tadaiķu ciema bibliotēkas uzturēšanas un paplašināšanas vajadzībām, uzreiz pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā uz pārdevēja vārda.

2.Noteikt dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā pirkuma summu LVL 2000.- (divi tūkstoši latu).

3.Pirms pirkuma līguma noslēgšanas noslēgt ar Jāni Vecvagari Rokas naudas līgumu par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz. 7, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā iegādi un izmaksāt pārdevējam rokasnaudu 10% (desmit procentu) apmērā no pirkuma summas, kas ir LVL 200.- (divi simti latu).

4.Rokas naudas līgumu ar pārdevēju noslēgt līdz 2013.gada 23.aprīlim, nosakot, ka dzīvokļa īpašums uz pārdevēja vārda reģistrējams zemesgrāmatā līdz 2013.gada 23.jūnijam.

5.Pirkuma līgums noslēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma reģistrācijas brīža zemesgrāmatā.

6.Par lēmuma izpildi atbildīgi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis un domes juriste Ināra Avotiņa.

            7.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.§ Par konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ nolikuma apstiprināšanu.

2013.gada 10.aprīlī saņemts deputātes A.Braunas iesniegums ar lūgumu apstiprināt konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ nolikumu. Konkursa rīkotāju darba grupā tika izteikti jauni priekšlikumi jau spēkā esošajam nolikumam .

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” nolikumu.

2.      Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Par sakoptu Priekules novadu”, kas apstiprināti ar Priekules novada domes 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.5, 6.§ (ar 24.05.2012. grozījumiem, protokols Nr.6, 53.§).

Pielikumā:

  1. Konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ Nolikums uz 2 lp.
  2. Pielikums pie konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ Nolikuma uz 1 lp.