31.07.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

21.§ Par nekustamā īpašuma „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 003 0049, brīvās cenas apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 15.§) nekustamais īpašums - zemesgabals „Taluši”, Virgas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0049 nodots atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.

2014.gada 19.jūnijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. 42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja,  noteicis, ka Priekules novada, Virgas pagasta „Taluši” visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 16.jūniju ir 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un nulle euro centi). Nekustamais īpašums sastāv no viena apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1,19 ha, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000532839, uz zemesgabala atrodas M.Š. piederošas ēkas (būves).

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 1980,20 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un divdesmit euro centi) veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un nulle euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un piecpadsmitt euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3)  Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

4)  Izdevumi par kadastra izziņu –7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi);

5) Zemes mērniecības darbi – 498,37 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi euro un trīsdesmit septiņi euro centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 003 0049, 1,19 ha platībā pārdošanas cenu 1980,20 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un divdesmit euro centi).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.      Noteikt, ka gadījumā, ja persona atsakās no savu pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ar pirmpirkuma tiesīgo personu tiek turpināts noslēgtais zemes nomas līgums.

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

6.      Lēmums nosūtāms M. Š., [dzīvesvieta],Virgas pag., Priekules nov., LV –3485, viens eksemplārs- īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens - Attīstības un plānošanas nodaļai.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par grozījumiem (kļūdu labojumu) 26.08.2010. Priekules novada domes 29.04.2010. (prot. Nr. 8) lēmumu – 51.§, 52. § un 27.05.2010. (prot. Nr. 9) lēmuma -27.§ atcelšanu

 Izskatot jautājumu par grozījumiem (papildinājumiem) lēmuma 4.punktā „Par 26.08.2010. Priekules novada domes 29.04.2010 (prot. Nr. 8) lēmumu – 51.§, 52.§ un 27.05.2010. (prot. Nr. 9) lēmuma -27.§ atcelšanu” tika konstatēts, ka:

Zemes vienība Brīvības iela 58, Priekule, Priekules nov., 1117 m² platībā atbilstoši  likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka zemes reformas laikā uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme tikai gadījumā, ja uz šī zemes atrodas fiziskām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.

Pieņemot lēmums par zemesgabalu Brīvības ielā 58, Priekule, Priekulē 1117 m² platībā (pirms uzmērīšanas) nav norādīts zemes vienības statuss- valsts vai pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Papildināt Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta lēmuma (prot. Nr.14) 38.§  „Par 26.08.2010. Priekules novada domes 29.04.2010 (prot.Nr.8) lēmumu – 51.§, 52. § un 27.05.2010. (prot.Nr.9) lēmuma -27.§ atcelšanu” 4.punktā aiz vārda „ieskaitīt” ar vārdu  „valstij”.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese : Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

23.§ Par medību platību nomas līgumu pārjaunošanu mednieku klubam „Mežābele 1”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 05.06.2014. iesniegums par 2007.gada 31.maijā Kalētu pagastā noslēgto medību platību nomas līgumu uz pašvaldības zemēm pārjaunošanu ar mednieku klubu „Mežābele 1”, reģ.nr.40008051965.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 31.maijā Kalētu pagasta padome ar mednieku klubu „Mežābele 1” noslēgusi medību platību nomas līgumus uz sekojošām pašvaldībai piederošajām un valdījumā esošajām zemes vienībām: „Mazkalētu mežs”- 10,3 ha, kadastra apz. 6464 001 0242, „Centrs pie meža”- 12,0 ha, kad.apz.6464 001 0093, „Plosti”- 21,8 ha, kad.apz. 6464 003 0073, „Ābolīši”- 22,0 ha, kad.apz.6464 004 0067, „Mazā zeme”- 25,2 ha, kad.apz.6464 001 0063, „Zēri”- 17,9 ha, kad.apz.6464 004 0145, „Mediņi - Upesgrietēni”- 10,0 ha, kad.apz.6464 006 0030. Līgumu termiņš līdz 2017.gada 31.maijam.

Priekules novada pašvaldības dome 24.04.2014. sēdē apstiprināja Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumus un medību tiesību nomas līgumu paraugformu.

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pamatojoties uz Medību likuma 1. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par pašvaldībām” attiecas uz atsavināšanu 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pārjaunot medību platību nomas līgumus ar mednieku klubu „Mežābele 1”, reģ.Nr. 40008051965, slēdzot pārjaunojuma līgumus uz iepriekšējos līgumos noteikto termiņu, t.i., līdz 31.05.2017., uz zemes vienībām: „Mazkalētu mežs”- 10,3 ha, kadastra apz. 6464 001 0242, „Centrs pie meža”- 12,0 ha, kad.apz.6464 001 0093, „Plosti”- 21,75 ha, kad.apz. 6464 003 0073, „Ābolīši”- 22,0 ha, kad.apz.6464 004 0067, „Mazā zeme”- 25,2 ha, kad.apz.6464 001 0063, „Zēri”- 17,9 ha, kad.apz.6464 004 0145, „Mediņi - Upesgrietēni”- 9,1 ha, kad.apz.6464 006 0030, saskaņā ar grafisko pielikumu (9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. pielikumi).

2.      Noteikt nomas maksu 0,40 EUR gadā par vienu ha. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

4.      Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot medību tiesību nomas līgumus atbilstoši šim lēmumam.

5.      Medību tiesību nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par medību tiesību nomas līgumu pārjaunošanu nav spēkā.

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt: mednieku klubam „Mežābele 1”, Kalētu pagastā un Kalētu pagasta pārvaldei.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

24.§ Par telpas nomu īpašumā Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov

 2014.gada 27.jūnijā (reģistrācijas nr. 2.1.7/1089) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, iesniegums (turpmāk –Iesniegums) , kurā lūgts iznomāt autoskolas vajadzībām telpu Priekules vidusskolā, Aizputes ielā 1, Priekulē, telpas Nr. P13, 28, 53 m² platībā.

 

Izvērtējot iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

1. SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, valdes priekšsēdētāja D.Saulīte vēlas nomāt Priekules vidusskolā, kuras adrese ir Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov.,  telpu P13, 28,53 m² platībā.

2. Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 008 0014, kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējum6415 008 0014, skolas ēkas kadastra apzīmējums 64150080014001, divām palīgēkām kadastra apzīmējums 64150080014003un 64150080014007,  un daudzfunkcionālās sporta halles , kadastra apzīmējums 6415 0080014013.Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000075214.

3. Ministru kabineta  2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 8.punkts,  nosaka, ka: „ nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu” , noteikumu 16.punkts,  nosaka, ka „Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu”.

  Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma6.1 pants otro daļu, kas nosaka, ka „Publiskas personas mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus”, Ministru kabineta  2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 8.punktu, kas nosaka, ka: „ nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu” un 16.punktu, kas nosaka, ka „Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt Priekules novada pašvaldībai piederošu telpu ēkā- Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov. telpu grupas P Nr.13 , pagrabstāvā 28.53 m² platībā, komercdarbībai, mēneša nomas maksa  vai (sākumcena) euro 0,50/m².  Nomas maksā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

1.1.  Apstiprināt publicējamo informāciju (16.pielikums).

2.      Viena nomas tiesību pretendenta gadījumā, izsoli nerīko, ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

 

3.      Ja uz nomas objektu piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti, starp viņiem tiek rīkota nomas tiesību izsole.

 

4.      Vairāku pretendentu gadījumā uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

 

5.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas vispārējās jurisdikcijas tiesā civiltiesiskā kārtībā.

 

Pielikumā: 16.pielikumspublicējamā informācija par nomas objektu uz 1 lp.

25.§ Par dzīvokļa Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē izīrēšanu uz laiku personām, kuras Priekules vidusskolā apgūs profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā

 10.06.2014. Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums ar lūgumu dzīvokli Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē izīrēt uz laiku personām, kuras Priekules vidusskolā apgūs profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā.

            Iesniegumā norādīts, ka 2013./2014. mācību gadā Priekules vidusskolā tiek ieviesta jauna vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – ievirze policista darbā.

            Mācībām minētās programmas apguvei pieteikušies izglītojamie no citiem novadiem, kuriem nepieciešama dzīvesvieta, kas atrastos tuvu izglītības iestādei. Sarunās ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem atrasts iespējamais variants, ka izglītojamiem tiks nodrošināta dzīves vieta Priekulē.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas 4.un 9.punktu, pašvaldības gādā par iedzīvotāju izglītību un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

 

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

 

            Priekules novada pašvaldības dome atbalsta Priekules vidusskolas iniciatīvu jaunas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas – ievirze policista darbā ieviešanu, un uzskata, ka ir atbalstāmi izglītojamie, kuri vēlas šādu programmu apgūt.

 

1.      Dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, Priekules novadā izīrēt personām, kuras Priekules vidusskolā apgūs vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā.

2.      Līgumus par dzīvojamās telpas daļas īri slēgt ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

26.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 2014.gada 18.jūnijā (reģ. Nr. 2.1.4/1014) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. K., dzīvojošs[dzīvesvieta] Priekules pag., Priekules nov., iesniegums (turpmāk-iesniegums) , kurā lūgts ierakstīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Bērzu iela 5, Saulaine Priekules pag., 0,2 ha platībā. Iesniegumā minēts, ka uz augstāk minēto zemes vienību atrodas I.K. piederošas ēkas, kuras vēlas ierakstīt zemesgrāmatā

I.K.iesniegumam pievienojis dokumentu – 1982.gada 24.augusta līgumu par ēku piederību.

Izskatot iesniegto iesniegumu , tiek konstatēts, ka:

[1.] Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu ar Priekules pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokola Nr. 1) 5§”Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” Ilgonim Kadeģim izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0020, 0.52 ha platībā.

[2.] Zemes vienība Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai 0,5 ha platībā pamatojoties uz Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.14) 47.§”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” .

[3.] Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai, 2009.gada 29.jūnijā starp Priekules pagasta pašvaldību (tagad Priekules novada pašvaldība) un Ilgoni Kadeģi tika noslēgts zemes nomas tipveida līgums Nr. 32, par zemes vienības Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,52 ha platībā, nomu. Nomas līguma termiņš ir spēkā līdz 2019.gada 29.jūnijam.

[4.] Ņemot vērā Ilgoņa Kadeģa 2012.gada 3.februāra (reģ. Nr. 3-13/467) iesniegumu par atteikšanos uz daļu no zemes vienības Bērzu iela 5, 0,25 ha platībā,  2012.gada 23.februārī Priekules novada domes pieņēma  lēmumu (prot.Nr.3) 31.§ ”Par I. K. atteikšanos no daļas nomas zemes Bērzu ielā 5, Priekules pag., Priekules nov.” pārtraukt I.K. nomas tiesības uz daļu no zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., 0,25 ha platībā. 

 I.Kadeģis turpina nomāt zemes vienību Bērzu ielā 5, Saulaine, Priekules pag., 0,25 ha platībā . 2014.gada  4.jūlijā noslēgta  vienošanās Nr.2.3.4/ 88 „Par grozījumiem 29.06.2009. Zemes nomas tipveida līgumā Nr.32

 [5.] Uz zemes vienības Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. atrodas Ilgonim Kadeģim piederošas ēkas (dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas), pamatojoties uz 1982.gada 24.augusta Līgumu, reģistrēts ar Nr. 1-1012,  2.Liepājas valsts notariāta kantorī, kuru   apliecinājis 2.Liepājas  valsts notariāta kantora valsts notārs Dreija M.V.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektajā daļā teikts, ka: „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:  1)  apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”, Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47§, 2.punktu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0020, 0,25 ha platībā (pirms uzmērīšanas) uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu –izkopējumu no Priekules pagasta kadastra kartes.

2.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Bērzu iela 5, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0020, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Bērzu iela 5, Saulaine,  Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0020, 0,25 ha platībā.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

5.      Lēmums izsūtāms:1 eks. I.K., adrese:[dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434, 2 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm.

27.§ Par jauna grafiskā pielikuma zemes vienībai „Mazsanderi”, Virgas pag., robežu plāna un platības apstiprināšanu zemes vienībai „Lielsanderi”, Virgas pag., Priekules nov.

  Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv reģistrācijas Nr. 40003783960, Liepājas biroja iesniegto zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0167,  konstatēts:

1. Ar Virgas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 10) 1.24§ „Par pašvaldībai piekrītošām zemēm” zemes vienība, kadastra numurs 64980030060 „Mazsanderi”, Virgas pag., 4,0 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

2. Ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta regulējumu, ka  reformas regulējošos  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,  valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi sadala pirms ierakstīšanas zemesgrāmatā,   Priekules novada pašvaldības dome 27.12.2013. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 11) 35.§ ”Par zemes „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu” zemes vienību „Mazsanderi”, sadalīt divos gabalos: 1.z.v. „Mazsanderi” 2,0 ha , un 2.z.v. „Lielsanderi” 5,87 ha.

Zemes vienībai „Lielsanderi” noteikts statuss - pašvaldībai piekritīgā zeme.

Līdz ar to zemes vienībai „Mazsanderi” mainīts grafiskais pielikums, kurš neatbilst    apstiprinātam   Virgas pagasta padomes lēmuma (prot.Nr.10) 1.24§ „Par pašvaldībai piekrītošām zemēm” pielikumam .

3. Zemes vienība „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov. ir kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā, Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000534678.

4. 2014.gada 11.aprīlī SIA „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas numurs 40003783960, veica zemes vienības „Lielsanderi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0167, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 5,87 ha (konstatējošās daļas 2.punkts).

5. Uz zemes vienības „Lielsanderi” ēkas/būves neatrodas, zemesgabals nav iznomāts.

6. Likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītā daļa   nosaka „ (9) Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”, 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”  2.panta  devīto daļu, 2014.gada 11.aprīlī SIA Latvijasmernieks.lv veikto zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Virgas pagasta padomes lēmuma (prot. Nr.10) 1.24§ „Par pašvaldībai piekrītošām zemēm” jaunu grafisko pielikumu zemes vienībai „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., saskaņā ar 17.pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0167, nosaukums „Lielsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., zemes robežu plānu, Situācijas plānu, Apgrūtinājuma plānu un platību 5,87 ha pēc kadastrālās uzmērīšanas, saskaņā ar 17.1 pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.  

2. Zemes vienībai „Lielsanderi’, kadastra apzīmējums 6498 003 0167 ir noteikti šādi apgrūtinājumi: 

7311020104- līdz 10 kilometriem garas ūdensteces vides un dabas

7311050200- tauvas joslas teritorija gar upi- 0,37 ha;

7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos- 0,34 ha;

7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,40 ha;

7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 1,67 ha;

7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,11 ha;

7314020101- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos – 0,9 ha;

7316080100- sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0,37 ha;

7316090100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu- 2,49.  

Lēmums izsūtāms :

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1  eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

      1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 

28.§ Par zemes gabala Galvenā iela 25, Priekule, pārjaunojuma līguma noslēgšanu

 Izskatot jautājumu par 2013.gada 12.augutsā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 3-38/7-2013, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un D.B. V., tiek konstatēts, ka:

[1.] 2013.gada 12.augustā starp Priekules novada pašvaldību un D. B.V. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/7-2013 par pašvaldībai piekrītošo zemes vienības Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0032 , 2186 m² platībā, nomu.

[2.] Uz pašvaldībai piederošās zemes vienības Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., atrodas ēkas /būves ar kadastra apzīmējumu: 6415 003 0032 001, 6415 003 0032 002, 6415 003 0032 003, kuras saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000529620 pamatojoties uz pirkuma līguma pieder M.S., personas kods 200586-11911. Zemes grāmatas tiesneša lēmuma datums 07.05.2014.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmo daļu , Civillikuma 1867.pantu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pārjaunot 2013.gada 12.augustā starp Priekules novada pašvaldību un D.B.V. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 3-38/7-2013  par zemesgabala Priekulē, Galvenā iela 25, nomu ar M.S. (M.S.) , personas kods [:].

2.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētā zemes noma slīguma pārjaunojuma līgumu.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. D. B.V., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. M.S., adrese:[dzīvesvieta], Liepāja, LV-3404

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei I. Sokolovskai

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

29.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Ceļtekas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu D.B.

 Jautājums netiek izskatīts.

30.§ Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Parka iela 31, Priekule izmantošanu

  2014.gada 14.jūlijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/1121) Priekules novada pašvaldībā saņemts M.C., dzīvojošs [adrese], Priekules pag., un G. E., dzīvojošs[adrese], Priekule, iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts atļauju izmantot  zemi Parka iela 31, moto trases un auto stāvvietas izveidei. Iesniegumā norādīts, ka M. C.un G. E. (turpmāk - nomas tiesību pretendenti) lūdz rast iespēju piedalīties nākamajā domes sēdē, lai izklāstītu situāciju un plānu.

Izvērtējot nomas tiesību pretendentu iesniegto iesniegumu un domes rīcībā esošo informāciju tiek konstatēts, ka:

 

1.       Priekules novada pašvaldībā ir saņemts nomas tiesību pretendentu iesniegums (pieteikums) par pašvaldībai piederošās zemes vienības Parka iela 31, Priekule, (izmantošanu) iznomāšanu.

2.      Iesniegumā nav norādīta platība, cik nomas tiesību pretendenti vēlas izmantot, kā arī nav pievienots vietas situācijas plāns.

3.      Viedokļa uzklausīšanai uz 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi  telefoniski (15.07.2014.) tiek uzaicināti  nomas tiesību pretendenti.

4.       Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0164, kas sastāv no vienas zemes vienības 36.3565 ha platībā. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000529621. 

5.      Ministru kabineta 08.06.2010.Noteikumi Nr. 515”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 8.punktā ir noteikts, ka nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā vai lēmumu nomas objektu nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu.

6.      Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta otrajai daļai: „Informācijai nomas objektiem ir jābūt publiski pieejamiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus”.

7.      Likumā „Par pašvaldībām” 77.panta pirmās daļā noteikts, ka pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Šī pašā likuma ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldība, to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nav nepieciešama iepriekš minētos nolūkiem, var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.

8.      Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45.§) (turpmāk tekstā Noteikumi) Zemes vienībai Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ir noteikti vairāki teritorijas izmantošanas veidi: – Ģimeņu māju dzīvojamās teritorijas, dabas teritorijas, un Tūrisma un rekreācijas teritorijas.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"10., un 14.punktu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot daļā zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., 10 ha platībā, nomas tiesību izsoli atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010.Noteikumi Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajai kārtībai.

2.      Pilnvarot M.C., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., Priekules novada pašvaldības vārdā lūgt veikt Valsts vides dienestu  ietekmes sākotnējo izvērtējumu moto sporta treniņtrases izveidei daļā no zemesgabala Parka iela 31, Priekulē, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu. 

3.      Ietekmes sākotnējo izvērtējumu paredzētās darbības finansē ierosinātājs.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

Izsūtāms:

1eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

1eks. M.C., adrese:[dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434

 

Pielikumā:17.2 pielikums - grafiskais pielikums zemes vienībai Parka iela 31, Priekule, uz 1 lp.

 

 

31.§ Par daļu no zemes “Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu A.S.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. S., dzīvesvieta[dzīvesvieta], Kalētu pagasts, Priekules novads, 10.07.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1110, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Pie Vīksnām” 1,05 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, Priekules novadā, (bijušo N.Z. gabalu) palīgsamniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.11, zemes vienība “Pie Vīksnām” 7,18 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Zemes vienība ir piesaistīta daudzdzīvokļu mājai “Vīksnas” Kalētu pagastā kā palīgsaimniecības zeme.

2014. gada 09.jūlijā pie mājām “Vīksnas”, Kalētu pagastā tika izlikts paziņojums par pieteikšanos uz brīvo zemesgabalu 1,05 ha platībā. Pieteikšanās termiņš līdz 16.07.2014. Tika saņemts viens iesniegums no A. S.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

      Pamatojoties uz A.Strjukas 10.07.2014. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu ar A.S., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Pie Vīksnām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0094 – 1,05 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu

 (18.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S., „Vīksnas”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

32.§ Par daļu no zemes „Jaunpauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu V.P. un A.K.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemti divi iesniegumi: A. K., dzīvojoša Priekules nov., Kalētu pag., Kalētos,[dzīvesvieta], 14.05.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/825 un V. P., personas kods [:], dzīvojošas Priekules nov., Kalētu pag., Kalētos, [dzīvesvieta],  par  daļu no zemes „Jaunpauzeri” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienībai „Jaunpauzeri” 3,2 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Par 0,2 ha zemes „Jaunpauzeri” nomu ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar V. R.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija sēdes protokola izrakstam Nr.10, 55.§ „Par daļu no zemes „Jaunpauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu” informācija par zemes „Jaunpauzeri” 3,0 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā nomu tika izlikta Kalētu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā un ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 16.06.2014.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014.sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 33.§, zemes vienībai „Jaunpauzeri”, kad.apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pag., Priekules nov., precizēta platība no 3,2 ha uz 3,8022 ha. Līdz ar to iznomājamā platība ir 3,6022 ha.

Uz augstāk minēto zemes daļas nomu saņemti divi iesniegumi: A. K. un V. P.

A.K. zeme nepieciešama palīgsaimniecības vajadzībām.

V.P.zeme nepieciešama lauksaimniecības vajadzībām: lopbarības sagatavošanai. Saimniecībā ir  trīs liellopi.

 Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums, protokols Nr.17,7.§) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums, protokols Nr.17,7.§) 9.punktam- ja uz vienu un to pašu iznomājamo zemesgabalu pretendē vairāki pretendenti, zemes nomas tiesības izšķir lozējot. Izloze tiek rīkota pašvaldības domes sēdē, klātesot visiem zemesgabala nomas pretendentiem vai to pilnvarotām personām.

Abi pretendenti tika uzaicināti uz 17.07.2014.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Pēc pārrunām abi pretendenti vienojās, ka iznomājamo zemes gabalu dalīs uz pusēm-  1,8011 ha zemes nomu katram.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu ar V. P., personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Jaunpauzeri1,8011 ha lielā platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0152, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (19.pielikums).

2.      Slēgt zemes nomas līgumu ar A.K., personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Jaunpauzeri1,8011 ha lielā platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0152, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (20.pielikums).

3.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0033

 Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748 Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0033, adrese: Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība, kadastra numurs 6482 006 0033, Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag.,  Priekules nov., 0.55 ha  platībā piekrīt pašvaldībai. 

2. 2014.gada 16.aprīlī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0033 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0.3815 ha.

3.Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0024 platība ir mazāka 0.3815 ha par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr.14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 0,55 ha .

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 2.panta devīto daļu , kas nosaka „ (9) Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”,  SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748,  2014.gada 16.aprīlī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 17.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0033, adrese: Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0.3815 ha, saskaņā ar 21.pielikumu - zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms : 2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 .

34.§ Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta vēstule Nr.2-04/282 „Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/361, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju, vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunkts nosaka, pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantā noteiktajam. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1 un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.    Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. punktu  „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”, sekojošām apbūvētajām zemes vienībām noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošās zemes:

-       „Strazdiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kad.apz.       6446 001 0054,   9.53 ha ;

-       „Slūturi”, Bunkas pag., Priekules nov., kad.apz.          6446 001 0258 ,    8.99 ha;

-       „Treimaņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kad.apz.       6446 004 0024 , 1.90  ha ;

-       „Bunkas Dvīņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kad.apz. 6446 004 0054 , 1.09 ha;

-       „Parka iela 1”, Bunkas pag., Priekules nov., kad.apz.   6446 005  0058 ,  3.60 h

 

2.      Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2. Punktam- zemes reformas laikā

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta 2.1 daļa noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, sekojošām neapbūvētām zemes vienībām noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošās zemes :

-          „Krastmalas”, Bunkas pag., Priekules nov., kad. apz. 6446 005  0132 ,  0.80 ha;

-          „Namdari”, Bunkas pag., Priekules nov.,   kad. apz.   6446 001 0372 ,  22.96 ha;

3.      Precizēt platību sekojošai zemes vienībai :

„Krastmalas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0132 no 0.80 ha uz 0.64 ha.

4.      Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

  1. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
35.§ Par robežu plāna un platības apstiprināšanu zemes vienībai „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748 Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0167, nosaukums: ”Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība, kadastra numurs 6458 003 0092 „Gravenieki”, Gramzdas pag., 10,7 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

2. Ar Priekules novada domes 28.03.2013. lēmumu (prot.Nr.4) 42.§ ”Par N. S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” no zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., atdalīta viena zemes vienība 7,0 ha platībā (pirms uzmērīšanas”, un atdalītajai zemes vienībai piešķirts nosaukums „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.

3. Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 003 0166, platība- 3,7 ha, atrodas N. S. piederošas ēkas. Zemes vienība „Gravenieki” nav kadastrāli uzmērīta.

3. 2014.gada 8.aprīlī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības „Ozolkalni”, kadastra apzīmējums 6458 003 0167, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 7,27 ha.

3.Zemes vienības „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastrālajā uzmērīšanā  robežas atšķiras no pastāvīgā lietošanā piešķirtās grafiskā pielikumā noteiktajām robežām  un noteiktās platības (šī lēmuma 1.punkts)

4. Likums ”Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu , kas nosaka „ (9) Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”, 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 2.panta devīto daļu, SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748,  2014.gada 16.aprīlī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0167, nosaukums „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes robežu plānu, Situācijas plānu, Apgrūtinājuma plānu un platību 7.24 ha pēc kadastrālās uzmērīšanas , saskaņā ar 22. pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.  

2.      Zemes vienībai „Ozolkalni’,   kadastra apzīmējums 6458 003 0167 ir noteikti šādi apgrūtinājumi:

-          7311020103-10-25 km gara dabiskās ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 0,40 ha;

-          7311050200-tauvas teritorija gar upi-0.03ha.

 

Lēmums izsūtāms :

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese :Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401

 

36.§ Par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0092 ”Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Izskatot jautājumu par jaunu grafisko pielikumu apstiprināšanu zemes vienībai „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra numurs 6458 0030092 tiek, konstatēts, ka:

Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr.14) 47.§”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība „Gravenieki” ,Gramzdas pagasts, Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0092  10.7 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

 

Ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo un otro daļu  normu, ka sadala tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu,  šis nosacījums neattiecas uz zemes reformas regulējošos  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kad valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi sadala pirms ierakstīšanas zemesgrāmatā,   Priekules novada   dome 2013.gada 28.martā  pieņēma lēmumu (prot.Nr.4) 42.§ ”Par N.Strēles atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” ”, atdalīt no zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienību 7,0 ha platībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Ņemot vēra augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2014.gada 8.aprīlī SIA „Metrum” veikto zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0167 kadastrālo uzmērīšanu, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt jaunu grafisko pielikumu Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumam (prot.Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra numurs 6458 003 0092, adrese: „Gravenieki”, Gramzdas pag.,  veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta. 23.pielikums ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 Lēmums izsūtāms :

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei;

      1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

37.§ Par adresi Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 6.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi,  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 14.07.2014. Nr. 9-01/373640-5/1 vēstuli „Par adrešu piešķiršanu Priekulē”, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt par spēkā neesošu 2014.gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.13) 27.§ „Par adreses piešķiršanu Priekules novada pašvaldībai piederošai ēkai/ būvei-pagrabam”.

2. Izteikt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9) 26.§Par platības noteikšanu ēku/būvju īpašuma Smilšu ielā, Priekulē, Priekules nov. uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā” 2.punktu jaunā redakcijā:

 2. punkts

„No Smilšu iela 7, Priekule, kadastra numurs 6415 005 0020 , atdalītajai, apbūvei paredzētai zemes vienībai kadastra apzīmējums 6415 005 0039,  16200 m² platībā un ēkai/būvei –pagrabam (bez kadastra apzīmējuma)”:

(Pārējie lēmuma punkti netiek grozīti)

Pielikumā izkopējums (24.pielikums) no Priekules pilsētas kadastra kartes.

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

38.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Līcīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., sadalīšanai

 2014.gada 30.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts N.D., dzīvojošs [dzīvesvieta], Liepāja, iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Līcīši”, kad.apz.[:] zemesgabalu 3 ha platībā. Iesniegumā lūgts atdalītajam zemesgabalam noteikt lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu „Loči”.

N. D.iesniegumam pievienojis Zemesgrāmatu apliecību (kopiju) un skici ar iezīmēto, atdalāmo zemes vienību.

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.]N. D.vēlas sadalīt zemes vienību „Līcīši”, Gramzdas pagasts, Priekules novads  divās daļās atbilstoši šim lēmumam pievienotam pielikumam .

[2.] Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līcīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs [:], reģistrētas uz N.D., personas kods [:],vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000447502.

[3.] Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu (apstiprināts ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.1) 45.§ ”Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grafisko pielikumu- Detālplānojuma teritorijas, zemesgabala „Līcīši” teritorija nav paredzēta detālplānojuma izstrāde. Zemesgabals „Līcīši” atrodas plānotās derīgo izrakteņu teritorijā.

[4.] Ņemot vērā Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai un šī paša likuma 9.panta nosacījumus ,kas nosaka, ka „(1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi”, zemes gabala „Līcīši” sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

[5.] Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta nosacījumiem vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija.

[6.] Attiecībā uz zemesgabaliem, kuri paredzēti derīgo izrakteņu ieguvei Gramzdas pagasta teritorijas plānojumā nav atrunāts par jaunizveidojamā zemesgabala minimālo platību. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 5.pantu, kas nosaka, ka „Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 5.punktu , kas nosaka, ka „Katrai projektētajai zemes vienībai nodrošina piekļuves iespēju vienā no šādiem piekļūšanas veidiem: no pašvaldības ceļa vai ielas vai valsts autoceļa; no komersanta vai māju ceļa, uz kuru nodibināts ceļa servitūts par labu projektētajā teritorijā iekļautajai zemes vienībai; no ceļa servitūtam paredzētās teritorijas, ja par labu projektētajai zemes vienībai ir paredzēts nodibināt ceļa servitūtu. 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka „Vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus”, 2014.gada 17.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 30.06.2014. N.Dūča iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Līcīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 001 0160, sadalīšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu (26.pielikums), kurā shematiski attēlota projektētā teritorija.

2.      Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projektam (25. pielikumā).

3.      Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas domes sēdē, uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (G.Briekmane) sagatavot lēmumprojektu par nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam un lietošanas mērķa noteikšanu.

4.      Paliekošajam zemesgabalam saglabāt nosaukumu „Līcīši”, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

5.      Saglabāt N.D., personas kods [:], piederošai zemes vienībai „Līcīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], 3,2  ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) lietošanas mērķi- derīgo izrakteņu ieguves teritorija – kods 0401.

6.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam. 

7.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. N. D., adrese:[:],Liepāja, LV-3404

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei un V.Rubezei

39.§ Par nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un nosaukuma „Palejas” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts E. B., personas kods [:], pilnvarotās personas M. J. (M. J.)  (12.12.2006. pilnvara, kuru izdevusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināts notārs Aija Burbecka, reģistra Nr.23496), dzīvojoša[dzīvesvieta] Dānija, 14.07.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1125, par zemes gabala 42,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0108 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dravnieki”, kadastra [:], Kalētu pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma „Palejas” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Dravnieki”, kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., pieder E. B., saskaņā ar 28.11.2003.ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0011 8695.

Nekustamais īpašums „Dravnieki” 50,22 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dravnieki”, kadastra Nr.[:], zemes vienību 42,50 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Palejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dravnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar grafisko pielikumu (27.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:] piešķirt jaunu nosaukumu „Palejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

40.§ Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības daļas „Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli

 Priekules novada pašvaldībā saņemti S.K., dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 23.07.2014.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1178, SIA „Alberta saimniecība”, adrese-„Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., 23.07.2014.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1179, SIA „Ruģi”, adrese- Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., 24.07.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1183 un A.S., dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 24.07.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1194, par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Ābolīši” 9,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.11, zemes vienība „Ābolīši” 22,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piekrītošā zeme palīgsaimniecības vajadzībām. Patreiz zeme netiek izmantota palīgsaimniecības vajadzībām.

Uz daļu no zemes 12,8 ha platībā ir noslēgts zemes nomas līgums ar SIA „Alberta saimniecība”.

Priekules novada pašvaldībā ir saņemti vairāk kā viena pretendenta pieteikumi par daļu no zemes „Ābolīši” 9,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, iznomāšanu, līdz ar to par zemes nomas tiesību piešķiršanu rīkojama nomas tiesību izsole.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Zemes vienības „Ābolīši” 22,0 ha, Kalētu pagastā kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 16278 EUR. Zemes vienības daļas 9,2 ha kadastrālā vērtība ir 6807,16 EUR ( seši tūkstoši astoņi simti septiņi euro un sešpadsmit centi).  Zemesgabala nomas sākumcena ir 6807,16 EUR x 1,5% = 102,11 EUR/ gadā. Par 1 ha ir 11,09 EUR. Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemesgabalu.

Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.

Zemes vienības daļa nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,18.3., 19.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt Priekules novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvētu zemes vienības daļu „Ābolīši” 9,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.

 

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas „Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, 9,2 ha platībā, 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 30.00 EUR, taču ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

 

3. Noteiktnomas tiesību izsoles soli 2.00 EUR.

 

4.  Apstiprinātizsoles noteikumus un šādus izsoles noteikumu pielikumus:

4.1. grafiskais attēlojums –  1.pielikums;

4.2. pieteikuma veidlapa dalībai izsolē – 2. pielikums;

4.3. dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa – 3. pielikums;

4.4. zemes nomas līguma projekts – 4. pielikums.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

 1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. S. K.,[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484

 1 eks. SIA „Alberta saimniecība”, „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., LV 3486

1 eks. SIA „Ruģi”, Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., LV 3434

1 eks. A. S.,[dzīvesvieta] Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.