29.08.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

61. § Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule T.Ungurei

 2013.gada 7.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13/976 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts T[:] U[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 120 m² platībā. Zemesgabala kadastra apzīmējums [:].

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas   atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt  T[:] U[:], dzīvojoša [adrese], Priekule, daļu  no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra apzīmējums [:],  120 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr. 50, (pielikums Nr. 1), sakņu dārzu ierīkošanai, nosakot:

1.1.   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.   nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.

1.3.   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:]  R[:]) viena mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumus. 

 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

             1. T[:] U[:]: dzīvojoša [adrese],  Priekule, Priekules nov., LV-3434

  2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

Pielikumā: 39.pielikums - izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Liepājas iela 13A, Priekule.

 

62. § Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20 , Liepājas iela 13A un Brīvības iela 11, Priekule

 2013.gada 12.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/869 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  J[:] Z[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 105 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 7.

 

2013.gada 12.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/ 870) Priekules novada pašvaldībā saņemts N[:] Š[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 20 un Liepājas ielā 13A, Priekule, 450 m² kopplatībā.

 

2013.gada 24.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/922) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ā[:] M[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums , kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai Liepājas ielā 13A,Priekulē 64 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 88 un Brīvības ielā 11, Priekulē 320 m² platībā.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu,  J[:] Z[:] , N[:] Š[:], Ā[:] M[:] iesniegumiem, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule:

           

1.1.J[:] Z[:], dzīvojošai [adrese], Priekule, 105 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr. 7, (pielikums Nr. 1), nosakot:

1.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.1.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.2. N[:] Š[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, 100m² platībā, kas apzīmēts ar Nr.12 (pielikums Nr.41), nosakot:

1.2.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

 

2.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule:

2.1. Ā[:] M[:], dzīvojošai [adrese], Priekule, 64 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš ar Nr. 88 un Nr. 95 (pielikumi Nr. 43, 44), nosakot:

2.1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

 

3.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības  adrese: Liepājas iela 20, Priekule:

            3.1.N[:] Š[:], dzīvojošam [adrese], Priekule, 350 m² platībā     (pielikums Nr.4 ), nosakot:

3.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

3.1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

4. Iznomāt zemi, sakņu dārza ierīkošanai, no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 002 0077, adrese: Brīvības iela 11, Priekule, Priekules nov.:

            4.1. Ā[:] M[:], dzīvojoša [adrese], Priekule , 320 m² platībā, (pielikums Nr.5), nosakot:

4.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

4.1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

5. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu. 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 7.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

             

1eks. J[:] Z[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. N[:] Š[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Ā[:] M[:], dzīvojoša [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

 1 eks. attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

Pielikumā:

40.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Liepājas iela 13A,

41.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Liepājas iela 20,

42.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Liepājas iela 13A,

43.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Liepājas iela 13A,

44.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Brīvības ielā 11.

 

 

 

63. § Par A[:] J[:] S[:] atteikšanos no zemes „Mazvīksnas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] J[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā, 29.07.2013. iesniegumu par atteikšanos no zemes „Mazvīksnas” , kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 30.septembrī A[:] J[:] S[:] tika iznomāta zemes vienība “Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums [:], 1,5 ha platībā, Virgas pagastā. Noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/49-2011.

A[:] J[:] S[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Mazvīksnas” 1,5 ha platībā, Virgas pagastā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 22. augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2013.gada 31.augustu 30.09.2011.zemes nomas līgumu Nr.3-36/49-2011 par zemes „Mazvīksnas” 1,5 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] J[:] S[:], personas kods [:].

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] J[:] S[:], [adrese], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

64. § Par nomas līguma pārtraukšanu P[:] P[:] uz zemes vienībām „Kociņi” Gramzdas pag., Priekules novadā un iznomāšanu E[:] P[:]

 Priekules novada dome izskatīja E[:] P[:], [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. 19.06.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/751 par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Kociņi” iznomāšanu ar apzīmējumu kadastrā[:] 2,0 ha platībā un ar apzīmējumu kadastrā [:] 6,7 ha platībā, kopplatība 8,7 ha.

Zemes vienības ar kadastra Nr.[:] un [:] 8,7 ha kopplatībā ar 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, 4§ piekrīt pašvaldībai. Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 2007. gada 21. maijā (prot Nr.7.3§, 13.p.) P[:] P[:] izbeigtas lietošanas tiesības uz šīm zemes vienībām un noslēgts Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums. P[:] P[:] miris. Uz zemes vienībām ēkas neatrodas.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Pārtraukt lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu ar P[:] P[:] uz zemes vienībām „Kociņi”, Gramzdas pagastā Priekules novadā, ar apzīmējumiem kadastrā [:] 2,0 ha platībā un [:], 6,7 ha platībā.
 2. 2. Iznomāt E[:] P[:] sākot ar 01.01.2014. gadu pašvaldībai piekrītošas    zemes vienības „Kociņi”, Gramzdas pagastā Priekules novadā ar apzīmējumiem kadastrā [:], platība 2,0 ha un [:], platība 6,7 ha saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.(45.pielikums).
 3. Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
 4. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 5. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 01.01.2014.gadam. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

Pielikumā: 45.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Kociņi’’, Gramzdas pag., Priekules novads.

 

 

65. § Par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes „Pie Ievlejām”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu J[:] M[:]

 Priekules novada dome izskatījusi J[:] M[:], dzīvojoša [adrese], Kalētu pag., Priekules novads, 24.07.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 3-13/916) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās palīgsaimniecības zemes „Pie Ievlejām” 0,7 ha, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 004 0096, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11 pielikumu nr. 2.1 zemes vienība ar nosaukumu „Pie Ievlejām”, kadastra nr.6464 004 0096  5,6 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt J[:] M[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu ”Pie Ievlejām” 0,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu(46.pielikums).

 

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

 

4.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

Pielikumā: 46.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Pie Ievlejām’’, Kalētu pag., Priekules novads.

 

 

66. § Par zemes nomu SIA „Priekules siltumtīkli” daļā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113

 2013.gada 11.jūlijā (reģ. Nr. 3-13/865) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40103490684, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 62-2, Rīga (turpmāk tekstā –Sabiedrība) iesniegums „Par pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes vienības Priekules pagasta palīgsaimniecība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 daļas 3 ha platībā nomu”, (turpmāk-iesniegums). Sabiedrība lūdz Priekules novada domi iznomāt daļu – 3ha platībā, kura ir apbūvēta, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu : 6482 008 0113, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules nov., nosakot nomas termiņu no 01.09.2013. līdz 01.08.2018.

            Papildus iesniegumā lūgts precizēt Priekules novada pašvaldībai, saskaņā ar likumu, Latvijas Republikas Liepājas rajona Priekules pagasta padomes 2008.gada 17. septembra sēdes protokolu Nr. 9, 1§ ”Par lauku apvidus zemes piekritību Priekules pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.punkta Nr. p.k. 1.2. iekļautās pašvaldībai piekrītošas lauku apvidus zemes vienības Priekules pagasta palīgsaimniecība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 statusu –zemes vienība ir apbūvēta.

            Iesniegumā teikts, ka minētā 3 ha platība nepieciešama sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un vajadzībām, proti, skābsiena uzglabāšanai plēves iepakojumā. Sabiedrība piedāvā nomas maksu 1,5 % no noteiktās kadastrālās vērtības gadā.

            Sabiedrība iesniegumam pievienojusi nomājamo zemes gabalu 3 ha platībā uz 1 lapas.

            2013.gada 29.jūlijā ,reģistrācijas Nr. 3-06/718 Priekules novada pašvaldība (ierakstītā vēstulē) nosūtīja SIA „Priekules siltumtīkli” uzaicinājumu uz 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi plkst. 13:00 viedokļa noskaidrošanai un izvērtēt adresāta argumentus attiecībā uz iesniegto iesniegumu (Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa).

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka:

1) Ar 2008.gada 17.septembra Priekules pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 9) 1§ „Par lauku apvidus zemes piekritību Priekules pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” neapbūvēta lauku apvidus zemes vienība saskaņā ar likumu ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 5.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 ‘Kārtība ,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”3.punkta 2.un 3. apakšpunktu nosaukums „Priekules pagasta palīgsaimniecība, kadastra numurs 6482 008 0113, 8,2 ha platībā” piekrīt pašvaldībai.

2) Sabiedrība lūdz pašvaldību precizēt Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr. 9) 1§ ”Par lauku apvidus zemes piekritību Priekules pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”. Nr. P.K. 1.2. lauku apvidus zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 0008 0113 statusu –zemes vienība ir apbūvēta ar šī brīža situāciju nav nepieciešams mainīt statusu uz apbūves zeme, kad veiksim mērniecību, tad arī statuss tiks mainīts atbilstoši situācijai.

3) Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem (eksplikāciju) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 8,2 ha kopplatībā nosaukums „Lidlauks” ir daļēji apbūvēta 3,5 ha platībā un pārējā zeme 4,7 ha platībā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

4) Saskaņā ar Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafisko pielikumu Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 8,2 ha kopplatībā nosaukums „Lidlauks” atrodas – Inženiertehnisko objektu apbūves teritorijā. 

4) Saskaņā ar Priekules novada attīstības programmu 2013-2019 (Apstiprināts ar Priekules novada domes 25.07.2013. (prot. Nr. 3, 6§) uz esošo zemes vienību „Lidlauks” ir paredzēts veikt izpētes dabu „Ikara skoliņas” izveides iespējas uz Priekules vidusskolas bāzes. Ņemot vērā Priekules novada ilgtspējas attīstības stratēģiju 2030.gadam (Apstiprināts ar Priekules novada domes 25.07.2013. lēmumu (prot. Nr. 3,5§) nosaka, ka nepieciešams izglītībā radošuma kā vērtības izpratni. Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona telpiskajam plānojumam, reģiona attīstība ir saistāma ar izglītības centriem, kur pieejama kvalitatīva izglītība, iespēja paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, moderna sakaru infrastruktūra.

6) Likums „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas „ 4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 15.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli” vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 62-2, Rīga iznomāt zemes vienības daļu – būvi- 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0113, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules nov.(47.pielikums).

2.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

 

Pielikumā: 47.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai 3,0 ha platībā, kad.apz.6482 008 0113, Priekules pag., Priekules novads.

 

 

67. § Par zemes vienības Aizputes iela 5, Priekule, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”4¹ panta otro daļu ,likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2013.gada 22.augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 1.  Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, kadastra apzīmējums 6415 008 0012, kuras adrese ir Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., 24 997 m² platībā  uz   pašvaldības vārda  saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
 2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības  Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., 24 997 m² platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 3.  Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības   plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei.
 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:].

 

 

68. § Dzīvokļu jautājumi

  

68.1.

Par dzīvojamās telpas maiņu

 

1.2013.gada 23.jūlijā Priekules novada domē saņemts Z[:] T[:], dzīvo [adrese] un 24.jūlijā saņemts A[:] A[:], dzīvo[adrese] iesniegumi ar lūgumu par atļauju apmainīt Dzīvojamās telpas (dzīvokļus) [adrese] un [adrese], Priekulē, Priekules novadā LV-3434.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas īres līgums [adrese], 2010.gada 2.septembrī noslēgts ar Z[:] T[:]  .

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgums [adrese], 2011.gada 7.jūnijā noslēgts ar A[:]  A[:]. 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”15.pantu:

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu Z[:] T[:], dzīvokli[adrese] (divistabas dzīvoklis ar kopējo platību 50,60m²) mainīt pret dzīvokli [adrese] (trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,80m²) un A[:] A[:] [adrese] (trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,80m²) mainīt pret dzīvokli [adrese] (divistabas dzīvoklis ar kopējo platību 50,60m²)

2.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Z[:] T[:], dzīvoklim [adrese] un A[:] A[:] dzīvoklim [adrese] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA „Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā Z[:] T[:] vai A[:] A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu zaudē spēku.

3.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.       Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

68.2.

Par B[:] K[:] iesniegumu

 

2013.gada 16.jūlijā Priekules novada pašvaldībā (reģistrācijas Nr. 14-1/884) saņemts B[:] K[:] iesniegums(turpmāk tekstā –Iesniegums), kurā lūgts piešķirt dzīvokli [adrese], Priekules pagastā. B[:] K[:] iesniegumā min, ka, piešķirot dzīvokli, bērni varētu piedalīties aktivitātēs skolās un pilsētā.

B[:] K[:] iesniegumam pievienojusi Priekules novada domes Sociālā dienesta 16.07.2013. Izziņu Nr. 2-03/61PA „Par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”. Izziņā minēts, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese  ir [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi :

            K[:] B[:], dzimusi [:];

K[ :] A[ :], dzimis [ :];

K[ :] D[ :] ,dzimis [ :];

K[ :] J[ :], dzimis[ :]’;

T[ :] Ē[ :], dzimusi [ :];

T[ :] V[ :], dzimusi[ :];

T[ :] A[ :], dzimis [ :];

T[ :] R[ :], dzimis [ :]

ir  piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss  saskaņā ar 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 ”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Trūcīgas ģimenes statuss piešķirts uz laiku no 01.06.2013.līdz 31.08.2013.

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju ,tika konstatēts, ka:

1) B[:] K[:] ģimenē ir seši (6) nepilngadīgi bērni:

K[:] D[:],

K[:] J[:],

T[:] Ē[:],

T[:] V[:],

T[:] A[:],

T[:] R[:].

2) Pēc iedzīvotāju reģistra ziņām  uz 16.07.2013. bērnu un vecāku deklarētā dzīves vieta ir  [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

Ņemot vērā augstāk minēto likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību autonomās funkcijās ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā,  likumam „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 5.pantam, 2013.gada 7. augusta veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, B[:] K[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1.  Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar  B[:] K[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:]adrese[:] Priekules pag., Priekules nov.,  par Priekules novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļa [adrese],  Priekules pag., Priekules nov., 47,70 m² platībā , īri.
 2. Noteikt pirmo īres līguma termiņu 6 mēnešus, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un maksā īres maksu, īres līgums tiek pagarināts uz 3 (trīs) gadiem. Ja pēc otrā īres līguma termiņa beigām nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības (īres līgums ir beztermiņa).

 

 1. B[:] K[:] īres līgums ar Priekules novada pašvaldību jānoslēdz  viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 2. Ja īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā B[:] K[:] vainas dēļ, tad šis lēmums  par īres līguma noslēgšanu, zaudē spēku.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. B[:] K[:],[adrese], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības administrācijai (darbiniekam, kas slēdz īres līgumus) .

 

 

 

68.3.

 Par V[:] K[:] iesniegumu

 

2013.gada 17.jūlijā Priekules novada pašvaldībā (reģistrācijas Nr. 14-1/888) saņemts V[:] K[:] iesniegums (turpmāk tekstā –Iesniegums) , kurā lūgts piešķirt dzīvokli[adrese], Priekules pagastā.

V[:] K[:] iesniegumam pievienojusi Priekules novada domes Sociālā dienesta 16.07.2013. Izziņu „Par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”  Nr. 2-03/57PA .  Izziņā minēts, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi

            K[:] V[:],  dzimusi[:];

K[:] G[:],  dzimis [:]

ir  piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss  saskaņā ar 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Trūcīgas ģimenes statuss piešķirts uz laiku no 01.05.2013.līdz 31.10.2013.

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju ,tika konstatēts, ka:

1)  Pēc iedzīvotāju reģistra ziņām  uz 16.07.2013.  V[:] K[:], dzimušas [:],  deklarētā dzīves vieta ir [adrese], Priekules pag., Priekules nov.  no 02.05.1994., un  G[:] K[:], dzimuša [:], deklarētā dzīves vieta ir  [adrese], Priekules pag., Priekules nov. no 27.02.2012.

 

2) Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas dzīvokļa īpašums nav izīrēts un ir derīgs dzīvošanai.

 

Ņemot vērā augstāk minēto likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību autonomās funkcijās ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā,  likumam „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 5.pantam, 2013.gada 7.augusta veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, V[:]  K[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.       Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar  V[:]  K[:], dzimušu [:], deklarētā dzīvesvieta [adrese] Priekules pag., Priekules nov.,  par Priekules novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļa [adrese],  Priekules pag., Priekules nov., 41.20  m² platībā , īri.

 

2.      Noteikt pirmo īres līguma termiņu 6 mēnešus, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un maksā īres maksu, īres līgums tiek pagarināts uz 3 (trīs) gadiem. Ja pēc otrā īres līguma termiņa beigām nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības (īres līgums ir beztermiņa).

 

3.      V[:]  K[:] īres līgums ar Priekules novada pašvaldību jānoslēdz  viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas.

4.      Ja īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā V[:] K[:] vainas dēļ, tad šis lēmums  par īres līguma noslēgšanu zaudē spēku .

 

Lēmums izsūtāms  :

1eks. V[:] K[:] ,[adrese], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības administrācijai (darbiniekam, kas slēdz īres līgumus).

 

 

 

 

68.4

Par I[:] B[:] iesniegumu

 

2013.gada 26.jūlijā Priekules novada domē saņemts I[:] B[:] iesniegums, kas reģistrēts ar Nr.3-13a / 933 par dzīvojamajās mājas [adrese]  īres līguma  atjaunošanu.

1. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

1.1.  I[:] B[:] dzīvo [adrese]

1.2. Regulāri veic īres un komunālo pakalpojumu maksājumus un parādu nav. Iesniegta izziņa no 23.07.2013.Nr.3-20/55.

1.3. Iepriekšējais īres līgums tika noslēgts 2010.gada 12.augustā uz laiku līdz 2011.gada 1.februārim, puses bija aizmirsušas līgumu pagarināt, taču faktiskās īres attiecības pārtrauktas netika.

Izvērtējot minēto situāciju, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt īres līgumu ar I[:] B[:] attiecībā uz Bunkas pagasta, Priekules novada [adrese] uz sešiem mēnešiem.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

69.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai

 Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu un Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.punktu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās;  PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējo kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas sākot ar 2013.gada 9.septembri.