29.08.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

41. § Par adrešu precizēšanu, likvidēšanu adresācijas objektiem Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 17.07.2013. vēstuli Nr.2-04.1-K/3223 Par adrešu datu sakārtošanu  (reģ.Nr. 3-06/571) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu, likvidēšanu un grafisko pielikumu iesniegšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstulē.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Adresēs: „Putniņi”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446 , adreses klasifikatora kods 104909270 un „Ražotāji”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446, adreses klasifikatora kods 104909318  nav adresācijas objektu.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 6.2. apakšpunkts – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jauno adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 6.2., 29., 30., .punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Likvidēt sekojošas adreses:

1.1.    „Putniņi”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446 , adreses klasifikatora kods 10490927

1.2.    „Ražotāji”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446, adreses klasifikatora kods 104909318

2.      Precizēt sekojošu adresi:

2.1.      „Ūdenstornis Mazie zviedri”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446,  kadastra apzīmējums 6446 005 0224, kods Adrešu reģistrā – 105103881 , uz „Urbums Mazie zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

42. § Par adreses „Dārznieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. atstāšanu spēkā

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 17.07.2013. vēstuli Nr.2-04.1K/3223 par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem,          ar lūgumu izvērtēt vēstulē minēto adresiDārznieki”, Gramzdas pag.,Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103793016.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta , 2.9. apakšpunkts nosaka - dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēka vai reāli nodalītu ēkas daļa un 2.10. apakšpunkts nosaka - apbūvei paredzēta zemes vienība.

Priekules novadā, Gramzdas pagastā atrodas adresācijas objekts - daudzdzīvokļu māja ar nosaukumu „Dārznieki” (apzīmējums kadastrā 6458 003 0064 006), kas atrodas uz zemes vienības „Pansionāts Aizvīķi” ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0064.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

 1. Atstāt spēkā adresi „Dārznieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. daudzdzīvokļu mājai, kas atrodas uz zemes vienības „Pansionāts Aizvīķi” ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0064, adreses klasifikatora kods 103793016.
 2. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV- 3401.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Pielikumā: 21.1. pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Dārznieki’’ uz 1 lapas.

 

 

43. § Par adreses „Silāri”, Virgas pag., Priekules nov., likvidēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 17.07.2013. elektronisko vēstuli Nr.2-04.1-K/3223 Par adrešu datu kārtošanu  ar lūgumu izvērtēt vēstulē minēto adresi ”Silāri”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103819471, vai ir adresācijas objekts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Veicot adreses datu pārbaudi valsts adrešu reģistrā ( www.kadastrs.lv) konstatēju, ka adresācijas objektam „Silāri”, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā ir reģistrētas divas adreses:

 1. „Silāri”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods-105694018;
 2. „Silāri”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods- 103819471.

Lai varētu sakārtot adrešu datus, nepieciešams likvidēt nepareizo adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Likvidēt  adresi „Silāri”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103819471.

 

2. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā,  nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44. § Par zemes gabala „Mazie Arāji”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ARĀJS AB”, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs B[:] S[:] J[:], pilnvarotā persona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas nr. 40103490684, 2013.gada 2013. gada 23. augustā iesniedza Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-13/ ) (turpmāk tekstā – iesniegums) ar lūgumu atdalīt no zemesgabala „Mazie Arāji”, kadastra numurs 6482 002 0068 zemesgabalu ar aptuveno platību 5,5 ha saskaņā ar pievienoto grafisko plānu.

SIA „Priekules siltumtīkli” iesniegumam pievienojusi 19.07.2013. Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres L[:] M[:] izdotu speciālpilnvaru Nr. 7002.

Priekules novada dome konstatē:

1.      Saskaņā ar Priekules pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pagasta teritorijas plānojums plānotā un atļautā izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§). (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals „Mazie Arāji”, kadastra numurs 6482 002 0068, atrodas Lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.  

2.       Noteikumi nosaka, ka  no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība, lauksaimniecībā izmantojamā  teritorijā, kā arī atlikusī zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2 ha.  

3.       Pēc zemes vienības „Mazie Arāji” sadalīšanas atdalāmā un paliekošā zemes vienības atbilst Noteikumu nosacījumiem un tās ir  5,5  ha platībā un    21 ha platībā  (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas platības var  mainīties).  

4.      Noteikumu (trešās daļas 3.3.apakšpunkts) nosaka, ka neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemes vienību, ja zemes vienībai (…) nav nodrošināta piebraukšana (t.i. zemes vienība nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nenodrošina nodibināts servitūts.

5.      Piekļūšana projektētajam zemesgabalam Priekules ir nodrošināta no pašvaldības ceļa.

6.       Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, „Ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:  zemesgabalu sadalīšanai”, SIA „Priekules siltumtīkli” 23.08.2013. iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam „Mazie Arāji”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules nov., kadastra numurs 6482 002 0068, atdalot  no zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482006 0097,  zemes vienības daļu  5,5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 22.

2.       Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (23.pielikums)

3.      Paliekošajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Mazie Arāji”, Priekules pag., Priekules nov.

4.      Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu piešķirt pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas.

5.      Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā. 

 

Pielikumā:

 22.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Mazie Arāji’’ uz 1 lapas.

23.pielikums – Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam ‘’Mazie Arāji’’ uz 2 lapām.

 

45. § Par zemes gabala „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 A[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Priekulē, Priekules nov., pilnvarotā persona L[:] Ķ[:], personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Priekules pag., Priekules nov., 2013.gada 27.jūnijā iesniedza Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-13/779) (turpmāk tekstā –iesniegums) ar lūgumu atdalīt no zemesgabala kadastra numurs[:] otru zemesgabalu ar 4 ha un piešķirt jaunu zemes nosaukumu „Vecpelnēni”. Un noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība.

L[:] Ķ[:] iesniegumam pievienojusi zemes robežu plāna kopiju ar iezīmēto, atdalāmo zemes vienību un pilnvaru (reģistrācijas Nr. 65), ko 15.05.2013. apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O[:] N[:].

1.      Saskaņā ar Priekules pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pagasta teritorijas plānojums plānotā un atļautā  izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§). (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals „Jaunenieki”, kadastra numurs [:], atrodas Meža teritorijā.  

2.       Noteikumi nosaka, ka Mežu teritorijās nav pieļaujams dalīt zemes vienības mazākās zemes vienībās kā 2 ha, kā arī atlikušai zemes vienība nedrīkst būt mazāka kā 2 ha.

3.       Pēc zemes vienības „Jaunenieki” sadalīšanas atdalāmā un paliekošā zemes vienības atbilst Noteikumu nosacījumiem un tā ir 4 ha un 7.61 ha (pirms kadastrālās uzmērīšanas).  

4.      Noteikumu (trešās daļas 3.3.apakšpunkts) nosaka, ka neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemes vienību, ja zemes vienībai (…) nav nodrošināta piebraukšana (t.i. zemes vienība nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nenodrošina nodibināts servitūts.

5.      Piekļūšana projektētajam zemesgabalam „Vecpelnēni”, Priekules pag., ir paredzēta no īpašuma „Sēļi”, Priekules pag., kadastra numurs [:].

6.       Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, „Ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:  zemesgabalu sadalīšanai”, 2013.gada  15.augusta   Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu , L[:] Ķ[:] iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam „Jaunenieki”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules nov., kadastra numurs [:], atdalot vienu zemes vienību 4 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 1. 

2.       Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (24.pielikums)

3.      Paliekošajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov., 

4.      Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Vecpelnēni”, Priekules pag., Priekules nov.

5.      Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā. 

Pielikumā:

 24.pielikumsizkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Jaunenieki’’ uz 1 lapas.

25.pielikums – nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam ‘’Jaunenieki’’ uz 2 lapām.

 

 

 

46.§ Par nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

 Izskatot SIA Latvijasmernieks.lv sertificēta zemes ierīkotāja S[:] Č[:] iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 007 0042 konstatēts, ka :

1.Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada domes 2013.gada 13.jūnija lēmumu (prot. Nr. 8) 16§ „Par zemes gabala Vaiņodes iela 6A,Priekule,Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi”.

2.Saskaņā ar spēkā esošo Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, plānotā atdalāmā zemes vienības daļa atrodas Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā, daļa atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.

3. Ar zemes ierīcības projekta izstrādi plānots atdalīt no nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov. vienu zemes vienību 9000 m² platībā pēc zemes īpašnieku    A[:] A[:] A[:] (dzim. 09.02.1938) un I[:] M[:] P[:] (dzim. 31.08.1936) pilnvarotās personas Dz[:] K[:] (dzīv.[adrese], Saulaines, Priekules pag., Priekules nov.) ieteikumiem.

4. Nekustams īpašums Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala 63149 m² platībā un pieder A[:] A[:] A[:] (A[:] A[:] A[:]) un I[:] M[:] P[:] (I[:] M[:] P[:]) saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 1000 0000 5667, tiesneša lēmuma datums 12.06.2001.

5. Atbilstoši Zemes ierīcības likuma  19. panta pirmajai daļai, par zemes ierīcības projektu saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas elektroniski parakstīts (atzinums).

6. Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm  un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.pana otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas mernieks.lv reģistrācijas Nr. 40003783960,izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Vaiņodes iela 6A, Priekule,Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 007 0042 ,(26.pielikums).

2.      Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai 5,4288 ha platībai (vairāk vai mazāk ,cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā-106267352.

3.      Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi- 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija.

4.      Piešķirt 2.projektējamai zemes vienībai 0.8863 ha (vairāk vai mazāk ,cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Vaiņodes iela 6B, Priekule, Priekules nov.

5.      Piešķirt 2.proketējamai zemes vienībai lietošanas mērķi- 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija.

6.      Otrai (2.) projektējamai zemes vienībai (adrese Vaiņodes iela 6B, Priekule) nav noteikti   apgrūtinājumi:

7.      Pirmai (1.) projektējamai zemes vienībai (Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov.) noteikti šādi apgrūtinājumi:

7.1. –Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu  līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0686 ha;

7.2. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0695 ha;

7.3. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0165 ha;

            7.4. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās līdz 20 kilovoltiem- 0.1552 ha;

7.5.Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās līdz 20 kilovoltiem- 0.1512 ha;

7.6.Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 042) – 0.0028 ha;

7.7. Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 044) - 0.0024 ha;

7.8. Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 043) - 0.0080 ha;

7.9. Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 027) - 0.0085 ha;

7.10. Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 028) - 0.0033 ha;

7.11.Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 029) - 0.0015 ha;

7.12. Zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 020) - 0.0036 ha.

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

 2 eks. īpašnieku A[:] A[:] A[:] (dzim. 09.02.1938) un I[:] M[:] P[:] (dzim. 31.08.1936) pilnvarotai personai Dz[:] K[:], dzīv.[adrese], Saulaines, Priekules pag., Priekules nov., LV-3434.

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese:  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. SIA Latvijasmernieks.lv-adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3434.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei (V[:]  R[:]).

 

 

Pielikumā: 26.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Vaiņodes iela 6A, Priekule.

 

47. § Par zemes ierīcības projekta „Krotes Lejiņas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada dome izskatījusi SIA ”Latvijas Valsts Mērnieks”, reģ. Nr.40003783960, Liepājas biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Krotes Lejiņas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „ Krotes Lejiņas” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.172, īpašniece A[:] T[:].

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada domes 27.06.2013.lēmumu Nr.2 , 9.§ pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Krotes Lejiņas” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Krotes Lejiņas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.[:], sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Krotes Lejiņas”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošo noteikumu Nr. 5  „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45. §).).

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Krotes Lejiņas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:], sadalīšanai(27.pielikums).

2.      Atļaut veikt nekustamā īpašuma „Krotes Lejiņas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

3.      Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Jaunlejiņas” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikums: 27.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Krotes Lejiņas’’ uz 1 lapas.

 

 

 

48. § Par zemes ierīcības projekta „Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „ Kārkliņi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.157, īpašnieks I[:] D[:].

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada domes 13.06.2013. lēmumu Nr.8 , 18.§ pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Kārkliņi” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.[:], sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošo noteikumu Nr. 5  „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45. §).

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kārkliņi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , sadalīšanai(27.1.pielikums).
 2. Atļaut veikt nekustamā īpašuma ”Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.
 3. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Zemenes” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumi:27.1 pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Kārkliņi’’ uz 1 lapas.

49. § Par nekustamā īpašuma „ Lejas Stūri ” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:], personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., 01.08.2013. iesniegumu, ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Lejas Stūri”, kadastra Nr.[:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lejas Stūri”, Bunkas pag., Priekules nov., ir I[:] L[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.1000 0025 4328.

Nekustamais īpašums „Lejas Stūri” 16.21 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 11.38 ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 4.83 ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu „Lejas Stūri”, kadastra Nr.[:}, atdalot 2. zemes vienību 4.83 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „ Pļaviņas ” , atdalītajiem zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 2013.gada 22. augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Stūri”  2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Bunkas pag., Priekules nov., (28.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:] piešķirt nosaukumu „Pļaviņas” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3.      Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] L[:]: [adrese] Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401.

 

Pielikumi: 28.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Lejas Stūri’’ uz 1 lapas.

50. § Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Paegļi”, Virgas pag., Priekules nov. un nosaukuma „Virdziņas” piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  A[:] O[:], dzīvojošas[adrese],Virgas pagastā, Priekules novadā, 09.08.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-06/624, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  4,4 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Paegles”, kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Virdziņas” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Paegles”, Virgas pag., Priekules nov., pieder A[:] O[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.62.

Nekustamais īpašums „Paegles” 7,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma „Paegles”, kadastra Nr.[:], zemes vienību 4,4 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Virdziņas” un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Paegles”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 001 0129 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0131  4,4 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (29. pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu „Virdziņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:] O[:], [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-  3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikums: 29.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Virdziņas’’ uz 1 lapas.

 

 

51. § Par 01.03.2012. telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2012 pirmstermiņa izbeigšanu SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģistrācijas Nr.42103022606, adrese: “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, valdes priekšsēdētājas A[:] J[:] 09.05.2013. iesniegumu (iereģistrēts 30.07.2013. ar Nr.3-06/590) ar lūgumu lauzt 2012.gada 1.martā noslēgto telpu nomas līgumu Nr.3-39/6-2012 par telpu nomu veikala vajadzībām Virgas pagasta pārvaldes ēkā, adrese- “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 1.martā starp Priekules novada pašvaldību ( Iznomātājs) un SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģistrācijas Nr.42103022606, adrese: “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads  (turpmāk - Nomnieks), tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.3-39/6-2012 (turpmāk- līgums) par telpu Nr.8-32,8 m² un Nr.9-16,5 m² nomu veikala vajadzībām, kas atrodas Virgas pagasta pārvaldes ēkā, adrese: “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads.  Līguma termiņš - 31.12.2014.

Sakarā ar to, ka veikals tika pārcelts uz citām telpām, SIA “Kurzemes Gaļsamnieks” lūdz lauzt noslēgto telpu nomas līgumu.

Atbilstoši Līguma 3.15.punkta nosacījumiem nomniekam telpas jāatbrīvo 10 dienu laikā pēc šī līguma laušanas brīža.

Līguma 4.1. un 6.6.punkts nosaka, ka pārtraucot šo līgumu telpu nodošana notiek saskaņā ar telpu nodošanas-pieņemšanas aktu.

Civillikuma 2173. pants nosaka, ka „Visos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesības atkāpties no līguma, viņai jāpaziņo par savu nodomu otrai pusei, lai dotu vajadzīgo laiku iznomātājam vai izīrētājam pieņemt, bet nomniekam vai īrniekam atdot vai atbrīvot lietu.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt pirms termiņa 01.03.2012. telpu nomas līgumu Nr.3-39/6-2012 par telpu Virgas pagasta pārvaldes ēkā, „Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģistrācijas Nr.42103022606, veikala vajadzībām ar 2013.gada 31.augustu.

 

2.      Nomniekam telpas jāatbrīvo 10 dienu laikā pēc šī līguma laušanas brīža, sastādot telpu nodošanas- pieņemšanas aktu.

 

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta pārvaldes vadītāja R.Balode.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Virgas pagasta pārvaldei, SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov. un iesniegt grāmatvedībā I[:] S[:].

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

52. § Par 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr. 5 pirms termiņa izbeigšanu ar A[:] M[:]

 2013.gada 20.augustā, reģ. Nr. 3-13/1032, Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] M[:], dzīv.[adrese], Priekule, iesniegums (turpmāk –iesniegums) , kurā lūgts pārtraukt 02.01.2008. telpu noma slīgumu nr. 5 par telpu nomu Aizputes ielā 6,Priekulē no 2013.gada 1.septembra.A[:] M[:] iesniegumā min, ka veselības dēļ individuālo darbu nevar turpināt.

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (Iznomātājs) un A[:] M[:] (Nomnieks) tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 5,(turpmāk tekstā - Līgums) par telpas 13.43 m² platībā nomu –apģērbu šūšanas pakalpojumu sniegšanai. Nomas līguma termiņš ir līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Saskaņā ar Līguma 6.punkta 6.2.apakšpunktu kas  nosaka, ka šo līgumu var lauzt rakstiskā formā, pusēm vienojoties, kā arī citos šajā līgumā minētajos gadījumos un LR likumdošanas paredzētajos gadījumos. Līgums nosaka, ka laužot līgumu Nomniekam ir tiesības paņemt tikai tās mantas un tikai tos telpu uzlabojumus, kuras var atdalīt bez telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas. Savukārt līguma 3.15.apakšpunkts nosaka, ka Nomniekam telpas ir jāatbrīvo 10 dienu laikā no tā laušanas brīža., par to sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 20.08.2013. Nomniekam A[:] M[:] nav nomas maksas parādu.

Civillikuma 2173.pants paredz, ka pusei, kas ir tiesīga atkāpties no nomas līguma, laikus jāpaziņo par savu nodomu otrai pusei, lai dotu vajadzīgo laiku Iznomātājam pieņemt, bet Nomniekam atdot lietu. Nekādi citi norādījumi Līgumā par uzteikumu nav minēti (t.i. nav noteikts uzteikuma termiņš, kādā Nomniekam jābrīdina Iznomātājs par nomas līguma pirmstermiņa uzteikumu).

Pamatojoties uz Civillikuma 2173 pantu, A[;] [:] iesniegumu, 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr. 5 3.punkat 3.15.apakšpunktu, 4.punkta 4.1.apakšpunktu, 6.punkta 6.2.apakšpunktu, 2013.gada 22.augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 2013.gada 1.septembri izbeigtpirms termiņa 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (Iznomātājs) un A[:] M[:] (Nomnieks) noslēgto Telpu nomas līgumu Nr. 5 un iepriekš noslēgtās vienošanās, par telpas 13.43 m² platībā nomu – apģērbu šūšanas pakalpojumu sniegšanai.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos un  telpu pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1eks. A[:] M[:], adrese:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:],

 1 eks. Finanšu nodaļai I[:] S[:].

 

53. § Par telpu nomu nekustamā īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.

 2013.gada 20.augustā reģ. nr. 3-13/1033 Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] Z[:],dzīvojošas[adrese], Priekule, Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts piešķirt telpu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē ar 2013.gada 1.septembri, šūšanas pakalpojumu sniegšanai.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Aizputes iela 6, Priekule, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 1000 0043 5046.

Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ilzes Zeiburliņas iesniegumu, 2013.gada 22.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2013.gada 1.septembri iznomāt  I[:] Z[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., telpu Nr. 011,  ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs [:], 2.stāvā 13,90 m² platībā   saskaņā ar pielikumu –izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju,  šūšanas pakalpojumu sniegšanai,  nosakot:

1.1.  nomas maksu 0,35Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis);

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu maksai.

1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nomas maksā nav iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri u.tml. pakalpojumiem). Par saņemtiem komunālajiem pakalpojumiem Nomnieks norēķinās patstāvīgi.

1.3. Ja nomas līguma darbības laikā nomas telpā nepieciešams izdarīt remontdarbus ,par nomnieka līdzekļiem, izdevumi nomniekam atlīdzināmi Priekules novada domes  noteiktajā kārtībā ,ja pirms remontdarbu veikšanas nomnieks iesniedzis izdevumu izmaksas (tāmi) un tās apstiprinātas ar domes lēmumu.

1.4. Nomas maksa var tikt grozīta pamatojoties uz Priekules novada domes lēmumu.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V[:]  R[:]) sagatavot atbilstošu līgumu šī lēmuma 1.punktam un nosūtīt un uzaicināt I[:] Z[:] parakstīt līgumu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1 eks.   I[:] Z[:], dzīvo [adrese],Priekule, Priekules nov.,

1 eks. nekustamo īpašumus speciālistei V[:] R[:]

1 eks. finanšu nodaļai, I[:] S[:]

 atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Pielikumā: 30.pielikums – izkopējums no inventarizācijas plāna nekustamam īpašumam Aizputes iela 6, Priekule uz 1 lapas.

 

 

54. § Par grozījumu izdarīšanu 02.08.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/21-2010 un 29.11.2010.Telpu nomas līgumā nr. 3-39/25/2010

 2013.gada 12.jūlijā (reģ. nr. 3-13/871) Priekules novada pašvaldībā saņemts Aizputes iela 6, Priekulē IK „I.Balodes birojs” un pašnodarbinātās personas A[:] A[:] iesniegums, kurā teikts, ka sakarā ar IK „I.Balodes” saimnieciskās darbības paplašināšanu, ir nepieciešama lielāka biroja telpa, savukārt A[:] A[:] apmierina telpa ar mazāku platību. Iesniegumā minēts, ka uz IK „I.Balodes birojs” un pašnodarbinātās personas A[:] A[:] savstarpējās vienošanās pamatu, lūdz atļaut telpu maiņu :

 IK „I.Balodes birojs” no telpas Nr. 010 uz 007 ;

Pašnodarbinātā persona, A[:] A[:] no telpas nr. 007 uz 010.

2010.gada 2.augustā starp Priekules novada domi un IK „I.Balodes birojs” tās īpašnieces I[:] B[:] personā noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 3-39/21-2010 (turpmāk –Līgums Nr. 1) par telpu (as) ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., 2.stāvā, 14,5 m², nomu- grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar pielikumu- izkopējumu no inventarizācijas plāna nomas telpas Nr. ir 010. 2012.gada 2.janvārī starp Priekules novada pašvaldību un IK „I.Balodes birojs” tās īpašnieces I[:] B[:] personā tika noslēgta Vienošanās par grozījumiem Līgumā Nr. 1. Līgums Nr. 1 ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

2010.gada 29.novembrī starp Priekules novada domi un A[:] A[:], dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov., noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 3-39/25/2010 (turpmāk - Līgums Nr.2) par telpu (as) ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., 2.stāvā, 21.0 m², nomu- masāžas (skaistumkopšanas) kabineta izveidošanai. Saskaņā ar pielikumu- izkopējumu no inventarizācijas plāna nomas telpas Nr. ir 007. 2012.gada 19.martā starp Priekules novada pašvaldību un A[:] A[:] tika noslēgta Vienošanās Nr. 3-39/7-2012 par grozījumiem Līgumā Nr. 2. Līgums Nr. 2 ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ņemot ērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās  daļas 2.punktu 02.08.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 3-39/21-2010, 29.11.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 3-39/25/2010 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, IK „I.Balodes birojs” un pašnodarbinātās personas A[:] A[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piekrist nomājamo  telpu maiņai:

  1.1. IK „I.Balodes birojs” nomāto telpu Nr. 010  14.5 m² platībā maina uz telpu ar Nr. 007  21,0 platībā ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē 

  1.2. A[:] A[:] nomāto telpu Nr. 007 , 21,0 m² platībā  maina uz telpu ar Nr. 010  14,5 m² platībā ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē.

 

2. Izdarīt 02.08.2010. starp Priekules novada domi un IK „I.Balodes birojs”  reģistrācijas numurs 42102031349  noslēgtajā Telpu nomas līgumā  Nr. 3-39/21-2010 (tekstā - Līgums) un 02.01.2012. noslēgtajā Vienošanās (tekstā –Vienošanās) šādus grozījumus:

2.1. Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktā un Vienošanās 1.punktā aizstāt skaitli „14,5” ar skaitli „21,0”.

3.Pārējie līguma un vienošanās nosacījumi netiek mainīti.

 

4. Izdarīt 29.11.2010.starp Priekules novada domi un A[:] A[:] ,dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov. noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/25/2010 (tekstā Līgums)  un 19.03.2012.Vienošanās nr. 3-39/7-2012 (tekstā - Vienošanās) šādus grozījumus:

4.1. Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktā un Vienošanās  1.punktā aizstāt skaitli „21,0”  ar skaitli „14,5”.

5. Pārējie Līguma un Vienošanās nosacījumi netiek mainīti.

 

6. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot  parakstīšanai  telpu Nr. 007 un Nr. 010 pieņemšanas nodošanas aktu un šim lēmumam atbilstošu vienošanos.

7. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].  

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā, LV- 3401.

 

Izsūtāms:

1 eks.  IK „I Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349, juridiskā adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401;  

1 eks. A[:] A[:], [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV -3433;

1 eks.finanšu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:]R[:].

 

Pielikumā: 31.pielikums – izkopējums no inventarizācijas plāna nekustamam īpašumam Aizputes iela 6, Priekule uz 1 lapas.

 

 

 

55. § Par 17.07.2003. telpu nomas līguma Nr. 48 pagarināšanu ar SIA „PROMETEJS 5” īpašumā Upes ielā 5 , Priekulē

 2013. gada 7.jūnijā  (reģ. nr. 3-13/691) Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA ) PROMRETEJS 5 valdes locekļa A[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts  pagarināt telpu   nomas līgumu Upes ielā 5, Priekulē  uz 10 gadiem.

Izvērtējot ar lietu saistīto informāciju konstatēts:

1) Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kurš sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046, divām būvēm ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046 001 un 6415 005 0046 002. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0017 9028.

2) 2003.gada 17.jūlijā starp Priekules pilsētas domi, reģistrācijas Nr. 90000031601 un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību PROMRETEJS 5 tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. 48, par ēkām Upes ielā 5, Priekulē (bijušo sporta zāli un kafejnīcas ēku) ražotnes-darbs ar metāla apstrādi, metāla konstrukciju izgatavošanai un tirdzniecībai, austersēņu audzēšanai, nomas līguma termiņš ir līdz 2013.gada 1.jūlijam.

            3) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmā daļa nosaka, Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamas mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 5 gadiem, zemes nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustama īpašuma nomas līgumu –uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

4) 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka” Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmajā daļā noteikto nomas līguma termiņus.

5) Pagarinot augstāk minēto nomas līgumu, kopējais nomas līguma termiņš nepārsniedz Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmajā daļā noteikto nomas līguma termiņu.

6) Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līgumu noteikumus.

Ņemot vērā to, ka Nomnieks vēlas turpināt nomāt ēku Upes ielā 5, Priekulē un pašvaldībai šobrīd nav nepieciešamas normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu , 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu SIA „Prometejs 5” valdes locekļa iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2003.gada 17.jūlija starp Priekules pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Prometejs 5” noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 48 , izsakot jaunā redakcijā, par ēkām (bijušā sporta zāle un kafejnīcas ēka) Upes ielā 5, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 005 0046 001 un 6415 005 0046 002, nomu ražotnes- darbam ar metāla apstrādi, metāla konstrukciju izgatavošanai, tirdzniecībai un austersēņu audzēšanai, izveidei un apsaimniekošanai, nosakot :

1.1. saskaņā ar 27.12.2012. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 17) 65 §”Par Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņa pagarināšanu” I pielikumu nomas maksa 3. zonai noteikta 0,10 Ls/m² mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)).

1.2. nomas līguma termiņu līdz  2015.gada 30.jūnijam.

Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]) sagatavot  nomas līgumus  atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

1.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:] kontroli par šī lēmuma izpildi.

2.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Pielikumā: 32.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Upes iela5, Priekule uz 1 lapas..

 

56. § Par nedzīvojamo telpu „Kārsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 002 un kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 003 iznomāšanu M[:] Ķ[:]

 Priekules novada dome izskatījusi M[:] Ķ[:] iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpas „Kārsgaļi” , Bunkas pagastā, Priekules novadā lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Šķūnis „Kārsgaļi” 41.9 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 002 un kūts „Kārsgaļi” 52.9 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0081 003 atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Šķūņa ēka atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes „Jaunkarsgaļi” , Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0083 un Kūts ēka uz  „Vecie Kārsgali”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0082.

Minētās zemes vienības ar Priekules novada domes 28.06.2012.lēmumu Nr.8.,34§ un Nr.8., 33.§ iznomāti M[:] Ķ[:]. Nomas līgumi Nr.3-36B/20-2012 un Nr.3-36B/21-2012 reģistrēti Bunkas pagasta pārvaldē 08.08.2012.

08.06.2010.MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punkts nosaka - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu ,likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 22.08.2013. finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt M[:] Ķ[:], personas kods [:], nedzīvojamās telpas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai - šķūni „Kārsgaļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu [:] 41.9 m2 platībā un kūti „Kārsgaļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā [:] , 52.9 m2 platībā saskaņā ar pielikumu , kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

1.1.Nomas maksu 0.07 Ls/m2 mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.2.Telpu nomas līguma termiņš-2016.gada 1.jūlijam.

 

2.      Uzdot Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms M[:] Ķ[:], [adrese] ,Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

 

Pielikumā:

33.pielikums – izkopējums no kadastra kartes nedzīvojamām telpām ‘’Kārsgaļi’’, kad.nr.6446 001 0081 002, Bunkas pag., Priekules novads.

34.pielikums – izkopējums no kadastra kartes nedzīvojamām telpām ‘’Kārsgaļi’’, kad.nr.6446 001 0081 003, Bunkas pag., Priekules novads.

 

57. § Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M[:] P[:]

 Priekules novada dome izskatījusi M[:] P[:] , dzīvojoša [adrese] , Bunka , Bunkas pagastā, Priekules novadā, 22.07.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10 ” 0.03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt M[:] P[:] , personas kods [:] , zemes gabalu 0.03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, apzīmējums kadastrā [:] , sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici(35.pielikums).

2.   Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.   Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms M[:] P[:] :[adrese]  ,Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: 35.pielikums - izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Kūtiņas Lielā 10’’, Bunkas pag., Priekules novads.

 

 

 

58. § Par daļu no zemes „Lāčplēši ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G[:] J[:]

 Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:] , dzīvojošas [adrese], Bunka , Bunkas pagastā, Priekules novadā, 12.08.2013.iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši ”  0.02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt G[:] J[:] , personas kods [:] , zemes gabalu  0.02  ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Lāčplēši, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici(36.pielikums).
 2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. 4. 4. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].
 5. Lēmuma izraksts nosūtāms G[:] J[:] :[adrese] ,Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: 36.pielikums - izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Lāčplēši’’, Bunkas pag., Priekules nov.

 

 

 

59. § Par 10.05.2012. zemes nomas līguma Nr. 3-36/36-2012 pagarināšanu E[:] J[:]

 2013.gada 29.jūlijā (reģ. Nr. 3-13/938) Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] J[:] dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu 880 m² platībā, kas atrodas Ķieģeļu iela 19A, Priekulē.

2012.gada 10.maijā starp Priekules novada pašvaldību un E[:] J[:] tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-36/36-2012 (turpmāk- Līgums) par daļu no zemesgabala  Ķieģeļu ielā 19A, Priekulē 880 m² platībā nomu. Līguma termiņš bija līdz 2013.gada 30.aprīlim.

No 2013.gada 30.aprīļa E[:] J[:] turpināja izmantot augstāk minēto zemesgabalu. E[:] J[:] ir izpildījusi līguma nosacījumus, parādu par nomājamo zemi nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma kadastra informāciju - zemesgabals Ķieģeļu iela 19A, Priekule, (kadastra apzīmējums 6415 002 0041) ir zeme - zemes reformas pabeigšanai, 2910 m² kopplatībā.

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu (Noteikumu nosaukums MK 06.03.2012. noteikumu Nr.158 redakcijā) 18.punkts nosaka, ka „Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: 18.2. apakšpunkts nosaka, ka „zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, E[:] J[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2012.gada 10.maijā noslēgto zemes nomas līgumu nr. 3-36/36-2012 ar E[:] J[:], dzīv.[adrese], Priekule, Priekules nov., par daļu no zemesgabala nomu Ķieģeļu iela 19A, Priekule (apzīmējums kadastrā 6415 002 0041) 880 m², sakņu dārza ierīkošanai, nosakot;

            1.1.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei,

1.2. nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

2. Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam un uzaicināt  E[:] J[:] noslēgt nomas līgumu.
 2. Nomniekam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks minētajā termiņā nenoslēdz nomas līgumu, lēmums, par zemes iznomāšanu, nav spēkā.
 3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

Pielikumā: 37.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Ķieģeļu 19A, Priekule.

 

 

60.§ Par zemes vienības Ķieģeļu iela 27, Priekule, Priekules nomas līguma noslēgšanu

 2013.gada 30. jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/942)  Priekules novada pašvaldībā saņemts G[:] Z[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov.,(faktiskā dzīves vieta[adrese], Lielbritānijā  iesniegums (turpmāk –iesniegums),  kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu ar  G[:] Z[:],  par nekustamo īpašumu Ķieģeļu iela 27, Priekule sakarā ar to, ka G[:] Z[:] pieņēmis tēva A[:] Z[:] atstāto mantojumu. G[:] Z[:] lūdz ierakstīt zemesgrāmatā minēto zemes gabalu uz pašvaldības vārda un vēlas nopirkt šo zemesgabalu.

Iesniegumam pievienots: 29.07.2013. Mantošanas iesniegums Nr. 7379, zemes robežu plāna kopija, 01.08.2013. Pilnvara (kopija), ko izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece I[:] K[:]. Pilnvaras  reģ. Nr. 103, par   O[:] N[:] pilnvarojumu kārtot visas lietas , kas saistītas ar nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 27,Priekule ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu zemes lietošanas tiesības izbeigtas A[:] Z[:] - zemes vienības adrese Ķieģeļu iela 27, Priekule, Priekules nov., iegūstot zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi. Ar A[:] Z[:] Zemes nomas līgums nav noslēgts ( miris 10.06.2001.) .

 Saskaņā ar 29.07.2013. Zvērināta notāra L[:] M[:] pieņemto Mantošanas iesniegumu G[:] Z[:] pieņēmis tēva (miruša 10.06.2001) atstāto mantojumu, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kas atrodas Ķieģeļu ielā 27,Priekulē. Mantojums, no tā atklāšanās brīža, ir G[:] Z[:] faktiskā valdījumā.

Zemesgabals Ķieģeļu ielā 27, Priekulē, Priekules nov., atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai zemes reformas laikā piekrīt un ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Minētais zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā.

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. punkts nosaka, ka „ Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku(būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”

Ņemot vērā augstāk minētos normatīvos aktus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 15.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, G[:] Z[:]  iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ķieģeļu iela 27, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0029, 2401 m² (pirms uzmērīšanas) platībā uz Priekules novada pašvaldības vārda (38.pielikums).

2.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Ķieģeļu iela 27, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0029, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Ķieģeļu  iela 27, Priekule, Priekules nov.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:]  B[:].

 

5.      Ar 2013.gada 1.septembri noslēgt zemes nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Ķieģeļu iela 27, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums  6415 002 0029 2401 m² platībā ( pirms uzmērīšanas) nomu ar  G[:] Z[:], persona kods  [:], pilnvaroto personu O[:] N[:], personas kods [:],  ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1, nosakot:

5.1.   Nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

5.2.   Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, ne mazāk kā 20 lati gadā.

5.3.   Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

5.4.   Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

6.      Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu līgumu.

       Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai,    79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.                  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms :

Paziņot par pieņemto lēmumuG[:] Z[:]: [adrese] Lielbritānija; 

 1 eks. O[:] N[:], [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

 

Pielikumā: 38.pielikums- izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Ķieģeļu 27, Priekule.