29.08.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

21. § Par atbalsta sniegšanu M[:] C[:]

 2013.gada 29.jūlijā Priekules novada dome saņēmusi M[:] C[:] iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalstu jauna mūzikas instrumenta iegādei.

            Pamatojoties uz Priekules novada saistošajiem noteikumiem Nr.2. Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.punktu, atbalsts pretendentam tiek piešķirts līdz LVL 300,- gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Sniegt atbalstu M[:] C[:] jauna mūzikas instrumenta iegādei Ls 300, lai varētu turpināt profesionāli veiksmīgi pilnveidoties.

 

2.      Pēc atbalsta saņemšanas iesniegt Priekules novada domes grāmatvedībai atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietošanu, pievienojot izdevumus attaisnojošu dokumentu.

22. § Par ielu tirdzniecību Kalētu pagastā Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā 11.07.2013. ar reģ.Nr. 3 – 13/861  saņemts pašnodarbinātās personas A[:] C[:] iesniegums ar lūgumu atļaut veikt izbraukuma tirdzniecību ar saimniecības, rūpniecības, kancelejas precēm kā arī ar jauniem un lietotiem apģērbiem.

            Tirdzniecībai tiks izmantota automašīna  Opel Vectra, reģ .nr.GC 8230 kā pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts.

             Tirdzniecību vēlas veikt Kalētu pagastā laukumā pie ēkas “BRŪZIS” katra mēneša trešajā trešdienā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 – 13.00.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu - pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz 12.05.2010. Ministru kabineta Noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.3.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.                  Atļaut A[:] C[:], reģistrācijas kods 18018611906, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība: sērija CR Numurs 0072290, izdota 06.06.2012., veikt ielu tirdzniecību ar saimniecības, rūpniecības, kancelejas precēm kā arī ar jauniem un lietotiem apģērbiem no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta - automašīnas  Opel Vectra, reģ .nr.GC 8230.

2.                  Tirdzniecības norises vieta - Kalētu pagastā laukumā pie ēkas “BRŪZIS” katra mēneša trešajā trešdienā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 – 13.00.

3.                  Atļaujas derīguma termiņš - līdz 2014.gada 1.septembrim.

4.                  Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

23. § Par nokavējuma naudas neaprēķināšanu SIA „OZOLKOKS”

 Priekules novada dome 2013.gada 11.jūlijā saņēmusi SIA „OZOLKOKS” valdes locekļa S[:] S[:] iesniegumu ar lūgumu neaprēķināt nokavējuma naudu par laiku 01.07.2013. – 09.07.2013. par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā pirkuma maksas nokavētajiem maksājumiem.

2011.gada 30.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, juridiskā adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads noslēgts Nekustama īpašuma pirkuma līgums Nr. 3-32/441 (turpmāk – Līgums) par to, ka Priekules novada pašvaldība ( turpmāk – Pārdevējs) pārdod un SIA „OZOLKOKS” (turpmāk – Pircējs) pērk Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu, kas atrodas Priekules novadā, Bunkas pagastā, Bunkā, „Mehāniskās darbnīcas”(turpmāk – Nekustams īpašums).

Nekustama īpašuma pārdošanas cena ir Ls 7080,00 (Septiņi tūkstoši astoņdesmit lati, 00 santīmi).

Līdz Līguma parakstīšanai Pircējs ir veicis avansa maksājumu par Nekustamo īpašumu 10% apmērā (t.i. nodrošinājums) Ls 708,00 (Septiņi simti astoņi lati, 00 santīmi). Iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pārdošanas cenā.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksā ir ieskaitīts SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas numurs 42103043222, ieguldījums Nekustamajā īpašumā Ls 1000,00 (Viens tūkstotis lati, 00 santīmi) (Līguma 2.punkta 2.3. apakšpunkts). Līdz ar to atlikusī Nekustamā īpašuma maksājuma summa ir Ls 4664,00 (Četri tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati, 00 santīmi). Līguma 2.punkta 2.4. apakšpunktā noteikts, ka Pircējam pirkuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā līdz 2012.gada 27.oktobrim. Tas netika izdarīts.

      2013.gada 18.martā tika parakstīta Vienošanās Nr.3-32/114, ka Pircējs atlikušo pirkuma pamatsummu, likumiskos procentus un nokavējuma naudu samaksās sekojošās summās un termiņos.

 

Maksājuma

termiņš

Nokavējuma

nauda līdz 28.02.2013.

(Ls)

Likumiskie

procenti līdz 28.02.2013. (Ls)

Pamatsummas

maksājums (Ls)

Atlikusī

pamatsumma (Ls)

Likumiskie

procenti

mēnesī

(%)

Procentu

maksājums (Ls)

Kopējais

maksājums (Ls)

31.03.2013.

323.49

29.07

681.42

2725.68

0.50

13.63

1047.61

30.04.2013.

323.48

29.07

681.42

2044.26

0.50

10.22

1044.19

31.05.2013.

323.48

29.07

681.42

1362.84

0.50

6.81

1040.78

30.06.2013.

323.48

29.06

681.42

681.42

0.50

3.41

1037.37

KOPĀ:

1293.93

116.27

2725.68

X

X

34.07

4169.95

 

            Pēc Priekules novada domes grāmatvedības datiem (Debitoru dokumenti 30.11.2011. – 22.08.2013.) līdz 2013.gada 22.augustam Pircējs samaksājis Ls 6386,78 (Seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši lati, 78 santīmi), tajā skaitā pamatsumma Ls 4664,00, likumiskie procenti Ls 290,33 un nokavējuma nauda Ls 1432,45. Tātad norēķinājies par visām savām saistībām līdz 30.06.2013.

            Tā kā galējais norēķins tika veikts 10.07.2013., tad par laika periodu 01.07.2013. – 09.07.2013. aprēķināmā nokavējuma nauda ir Ls 25,73 (Divdesmit pieci lati, 73 santīmi).

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17) daļu, 30.11.2011. Nekustama īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/441, 2. punkta 2.5. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Neaprēķināt nokavējuma naudu par laiku 01.07.2013. – 09.07.2013., lai neaizkavētu Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.

 

 1. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24. § Par nosacītās cenas pārskatīšanu dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki , Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanai

 Pamatojoties uz 2013.gada 5.februāra I[:] J[:], dzīvojošs [adrese], Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. iesniegumu (reģ. Priekules novada pašvaldībā 05.02.2013. Nr. 3-13/141), Priekules novada dome  2013.gada 28.martā pieņēma lēmumu  (prot,. Nr. 4, 25§) nodot atsavināšanai augstāk minēto dzīvokļa īpašumu, par brīvu cenu.

            Ar 2013.gada 27.jūnija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 2) 12§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nr. 4  Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu” tika apstiprināta nosacītā cena LVL 760. 

            2013.gada 5.jūlijā Priekules novada pašvaldība nosūtīja I[:] J[:] uzaicinājumu (ierakstītā vēstulē) izmantot pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 4, kas atrodas Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. par summu LVL 760 pirkšanu. Atbildi sniegt rakstiski viena mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.

            2013.gada 22.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/909) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] J[:] iesniegums, kurā lūgts pārskatīt dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., pirkšanas summu Ls 760 . I[:] J[:] iesniegumā norāda, ka vēloties pirkt dzīvokļa īpašumu, bet ne par tādu summu. I[:]J[:] iesniegumā norāda –lūdzot ņemt vērā tos līdzekļus, kuri tika ieguldīti dzīvokļa remontā, logu nomaiņā. I[:] J[:] iesniegumam pievienojis 26.10.2010.Aile Grupa SIA rēķinu par summu LVL 184,02.

            2013.gada 5.augustā (reģ. nr.3-13/736) Priekules novada pašvaldība nosūtīja I[:] J[:] vēstuli ar uzaicinājumu uz 22.08.2013. Finanšu komitejas sēdi viedokļa un argumentu uzklausīšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka:

1. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai,  Priekules novada pašvaldība ir veikusi (pieaicinājusi)   sertificētu vērtētāju nekustamā īpašuma –dzīvokļa nr. 4, kas atrodas Nākotnes ielā 13, Kalneniekos, Priekules pag.,  novērtēšanai.

2. Novērtēšanu veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latio”, reģistrācijas Nr.  41703000843. Saskaņā ar 2013.gada 14.maija SIA „Latio” reģistrācijas Nr. 41703000843, nekustama īpašuma –dzīvokļa Nr. 4, kas atrodas Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., ar kopējo platību 31,8 m² aprēķinātā tirgus vērtība ir LVL 600.

3. Ar 27.06.2013. lēmumu Priekules novada dome apstiprināja nekustama īpašuma atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašuma- Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., pārdošanas cenu LVL 760 (septiņi simti sešdesmit lati).

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta skaidrojumi noteikti šādi termini:

7) pārdošana par brīvu cenu-mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu:

6) nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem(…).

5. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka: „Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums , to vispirms piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem., īrniekam (I[:] J[:]) 05.07.2013. (ierakstītā vēstulē) tika nosūtīts paziņojums īrniekam par piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.

6.Atbildot Priekules novada domes 05.07.02013.piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., I[:] J[:] 22.07.2013. iesniedza iesniegumu (reģ. nr. 3-13/909), ka vēlas pirkt dzīvokļa īpašumu, bet ne par tādu summu. Un lūdz ņemt vērā ieguldījumus dzīvokļa remontā, logu nomaiņu.

8. Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 42.pantas, nosaka, ka „Īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu. Ja vienu dzīvokli īrē vairāki īrnieki, par šā dzīvokļa uzturēšanu pienācīgā kārtībā un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi īrnieki”.

Šā panta nosacījumi piemērojami visos gadījumos, ja īres līgumā nav noteikts citādi.

 9. 2008.gada 1.decembra Dzīvojamās telpas īres līguma 5.punkta 5.1.apakšpuktā, teikts, ka „Īrnieks apņemas uzturēt kārtībā dzīvojamo telpu un veikt par saviem līdzekļiem tās kārtējo remontu: griestu balsināšanu, sienu tapsēšanu vai krāsošanu, logu rāmju un durvju krāsošanu, iestiklošanu, grīdu, radiatoru, cauruļvadu krāsošanu dzīvojamās telpas iekšpusē, kā arī dzīvokļa iekšējās elektroinstalācijas, krānu un ūdensjaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpodu remontu un nomaiņu”.

10. Savukārt likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta trešo daļa nosaka, „Ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas samazinājumu.

            Ņemot vērā iepriekš minētos normatīvos aktus , likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldībai pildot savas funkcijas, likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (…)”, 2013.gada 22.augusta Finanšu komitejas atzinumu, I[:] J[:] 22.07.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET – 1 deputāts (Arta Brauna); ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atstāt spēkā 2013.gada 27.jūnija lēmumu (prot. Nr. 2) 12§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., nosacītās cenas apstiprināšanu.” dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par LVL 760.

2.      Nosūtīt I[:] J[:] rakstveida piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. par atsavināšanas summu LVL 760 (septiņi simti sešdesmit lati).

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  nosūtīt šī lēmuma 2.punktā minēto piedāvājumu.

4.      Neņemt vērā īrnieka, I[:] J[:], dzīv. Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., ieguldījumu Priekules novada pašvaldības īpašumā, nomainot divus logus par summu LVL 184.02.

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

           

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Nosūtāms:

1 eks. I[:] J[:], adrese Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai ;

1 eks. Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai

 

25. § Par zemes vienības „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

 2013.gada 17.maijā  (reģistrācijas Nr. 3-13/602) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] B[:], dzīvojošs [adrese], Priekules pag., Priekules nov. iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0032 , 3.41 ha platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

            Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otrai daļai pašvaldība lēmumu par atsavināšanas ierosinājumā minētās mantas atļauju atsavināt (pārdot) vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.

            2013.gada 4.jūlijā V[:] B[:] tika nosūtīta vēstule ar skaidrojumu, ka lēmums par zemes gabala „Dālijas”, Priekules pag., atsavināšanu vai noraidīšanu tiks pieņemts 6.mēnešu laikā no ierosinājuma iesniegšanas dienas (17.05.2013.).

              Lauku apvidus zemes vienība „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov. kadastra numurs 6482 009 0032 3.4 ha platībā piekrīt Priekules novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu un zemes reformas laikā ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            Ar Priekules pagasta padomes 2008.gada 20.februāra lēmumu (prot. Nr. 2) 7§”Par platību precizēšanu un lietošanas tiesību pārtraukšanu 7.2.apakšpunkts „Par platību precizēšanu un lietošanas tiesību pārtraukšanu īpašuma Celtnieku iela 7” zemes lietošanas tiesības ir pārtrauktas B[:] S[:] uz zemes vienību „Dālijas” 3,4 ha platībā un ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs, zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme –kods 0101.

            Zemes vienība „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0032 nav ierakstīta zemesgrāmatā.

            Darījumi ar nekustamo īpašumu (atsavināšana, ieķīlāšanu un citus apgrūtinājumus ar lietu tiesībām) var tikai ar to zemi, uz kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek nostiprinātas zemesgrāmatā.

            Zemes vienība „Dālijas”, iznomāta V[:] B[:], dzīv. [adrese], Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu , kas nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņa noslēgti zemes nomas līgumi”, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Dālijas”,  Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0032, 3.4 ha  platībā (pirms uzmērīšanas) uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no Priekules pagasta  kadastra kartes (9.pielikums).

2.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Dālijas” Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0032, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov.

4.      Jautājumu par zemes vienības „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanu ,izskatīt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

5.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:].

6.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms:

1.eks. V[:] B[:]: [adrese], Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., LV-3486;

1 eks. Finanšu nodaļai;

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

Pielikumā: 9.pielikums – zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Dālijas’’, Priekules pag., Priekules nov. uz 1 lapas.

 

26. § Par Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 2013.gada 24.maijā Priekules novada pašvaldībā (reģistrācijas Nr. 3-13/623) saņemts A[:] F[:] iesniegums, kurā lūgts atļaut izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību „Jaunvēveri”, Priekules nov., Gramzdas pag., ar kadastra numuru 6458 002 0116, kuras platība ir 1.31 ha, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,uz zemes vienības atrodas A[:] F[:] piederošas ēkas.

Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 7.punktam tika izskatīts A[:] F[:] iesniegums un konstatēts, ka ierosinājumam par zemes vienības „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., nebija pievienoti dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības uz ēkām, personu apliecinoša dokumenta kopiju, izziņa par nomas maksas un nekustamā īpašuma parādu esību vai neesamību.

Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 4.punkta prasībām, 2013.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 3-13/583) A[:]F[:] nosūtīja  vēstuli ar uzaicinājumu  iesniegt nepieciešamos dokumentus.

Atsaucoties uz pašvaldības uzaicinājumu, A[:]F[:] iesniedza personu apliecinoša dokumenta kopiju, zemesgrāmatu apliecības kopiju un izziņas par nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

Aigara Freimaņa ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka ,”Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt 3)zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve).

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0116, Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0052 0053. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6458 002 0116 1.31 ha platībā.

Uz A[:] F[:], personas kods [:] vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs [:], Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs [:], kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu [:] un būves ar kadastra apzīmējumu[:].

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka „Atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atsavinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija” (…).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešā daļa nosaka, ka „Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, savukārt 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdodot pašvaldības mantu par brīvu cenu var iegūt persona, kura minēta šī likuma 4.panta ceturtajā daļā”.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturtā daļā noteikts, ka „Atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.un 4.punktā minētās personas ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par atsavinātas publiskas personas īpašumā esošajiem apbūvētajiem zemesgabaliem, pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu”.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 2013.gada 15.augusta  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] F[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu „Jaunvēveri”, Gramzdas  pag., Priekules nov., kadastra numurs  6458 002 0116, kas sastāv no viena zemesgabala (apzīmējums kadastrā  6458 002 0116)  1.31  ha platībā, par brīvu cenu.

2.      Uzdot Priekules novada domes mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma   „Jaunvēveri”, Gramzdas  apg., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0116, atsavināšanu  atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.  panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms :

 1 eks. A[:] F[:], [adrese], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3486

 

27. § Par Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Liepiņas”, Kalēti, Kalēti pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 Pamatojoties uz O[:] D[:] 2011.gada 26.oktobra ierosinājumu  nodot atsavināšanai  pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Liepu aleja 6”ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0252 0.14 ha platībā, 2013.gada 28.martā  Priekules novada dome pieņēma  lēmumu (prot. Nr. 4) 26§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –zemesgabalu –„Liepiņas”, kas atrodas Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0252 . zemesgabala platība 0,136 ha , pārdodot par brīvu cenu.   

2007.gada 8.maijā ar O[:] D[:] ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 235, līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim, nomas maksa 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdodot pašvaldības mantu par brīvu cenu var iegūt persona, kura minētā šī likuma 4.panta ceturtajā daļā”.

O[:] D[:] 26.11.2011. ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām, kas nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu var iesniegt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas(būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka (būve)”.

Uz O[:] D[:], personas kods [:], vārda Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[:] ir reģistrēts nekustamais īpašums – būve, [:nosaukums],[adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:].

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6464 001 0252, Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0051 3621. Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala 0.1366 ha platībā.

  Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sesto daļu Priekules novada pašvaldība ir veikusi (pieaicinājusi) nekustamā īpašuma – „Liepiņas”, kas atrodas Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., novērtēšanu.

   2013.gada 19.jūlijā  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)  „Latio” reģistrācijas numurs 41703000843,   pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma ir veikusi   nekustamā īpašuma  „Liepiņas”,  Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., novērtēšanu. Visvairāk iespējamā, aprēķinātā tirgus vērtība apsekošanas dienā 19.07.2013. ir LVL 600 (seši simti latu un 00 santīmi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu  izsole netiek rīkota un sludinājums par pašvaldības mantas atsavināšanu nav jāpublisko un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc novada domes lēmuma pieņemšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu, 11.panta trešo daļu, 2013.gada 15.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2013.gada 28.marta Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 4, 26§), ņemot vērā SIA „Latio” vērtējumu, O[:] D[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0252, kas sastāv no viena zemesgabala (apzīmējums kadastrā 6464 001 0252 ) 0,1366 ha platībā, pārdošanas cenu LVL 795 (septiņi simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi).

2.      Uzdot Priekules novada domes mantas atsavināšanas komisijai nosūtīt O[:] D[:] paziņojumu par izsoli, norādot, ka pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka paziņojumā norādītajā termiņā.  

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A[:] D[:].

4.      Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.  panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas   spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms:

1 eks. O[:] D[:], [adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

1 eks. Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai.

 

Pielikumā: 10.pielikums –nekustama īpašuma ‘’Liepiņas’’, Kalētu pagasts, Priekules nov., pirkuma līguma paraugs uz 2 lapām.

 

28. § Par Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu

 1. Pamatojoties uz A[:] L[:], dzīv.[adrese], Priekule, 25.04.2013. iesniegumu (reģ. Priekules novada pašvaldībā 25.04.2013. Nr. 3-13/487) Priekules novada dome pieņēma 2013.gada 30.maijā lēmumu (prot. Nr. 7) 17§ „Par nekustamā īpašuma Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu zemesgabalu Parka iela 32, Priekules, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0117 , 2023 m² platībā, par nosacīto cenu.

2. A[:] L[:] ierosinājums nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo zemesgabalu atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka  „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas,  3) ja zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve).

3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka „Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas(būves) ,var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

4. Īpašuma tiesības uz būvēm ar kadastra apzīmējumu [:], [:], [:] 2013.gada 27.martā ir nostiprinātas uz A[:] L[:], personas kods [:] vārda, Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Priekules pilsētas nodalījuma Nr. [:]. Zemesgrāmatu nodalījumā ir izdarīta atzīme, ka augstāk minētās būves ir saistītas ar zemes vienību, kadastra apzīmējums [:], Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. [:].

5. Īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0117 , 2023 m²mplatībā 2012.gada 8.oktobrī ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0051 1193.

6.Atbilstoši  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai,  Priekules novada pašvaldība ir veikusi (pieaicinājusi) nekustamā īpašuma –zemesgabala  Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., novērtēšanu.

7. Novērtēšanu veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latio”, reģistrācijas Nr.  41703000843. Saskaņā ar SIA Latio 2013.gada 29.jūlija  atzinumu   nekustamā īpašuma, kas atrodas    Priekules novadā, Priekulē, Parka iela 32,  aprēķinātā    tirgus vērtība ir LVL 1800 (viens tūkstotis astoņi simti lati) ar piezīmi, ja zemesgabals ir brīvs no apbūves un no 2010.gada 1.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma nr. 3-38/4-2010.

8. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu  izsole netiek rīkota un sludinājums par pašvaldības mantas atsavināšanu nav jāpublisko un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc novada domes lēmuma pieņemšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 17.punktu (lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu), SIA „Latio” atzinumu, 2013.gada 22.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma-zemesgabala Parka iela 32, Priekule, Priekules nov. (pārdošanas cenu) nosacīto cenu LVL 1935 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci lati) ieskaitot atsavināšanas izdevumus LVL 135 (viens simts trīsdesmit pieci lati).

2.      Nosūtīt A[:] L[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434  paziņojumu,  izmantot pirmpirkuma tiesības,  pirkt zemesgabalu par nosacīto cenu  (Parka iela 32, Priekule, 2023 m² platībā).

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. A[:] L[:], [adrese], Priekule,Priekules nov., LV-3434;

 

 

29. § Par nekustamā īpašuma „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov. nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 2012.gada 13.novembrī ( reģ. Nr. 3-13/89) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] M[:] dzīvojošs [adrese], Liepāja iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0056. M[:] M[:] iesniegumā min, ka 2012.gada 25.oktobrī ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 3-36V/16-2012 par zemes ar nosaukumu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0056 7.73 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš -2022.gada 31.decembris.

            Priekules novada pašvaldībā ir reģistrēts 2012.gada 25.oktobrī noslēgtais Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3-36V/16-2012, kas noslēgts starp Priekules novada domi un M[:] M[:] par zemes vienības „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha platībā, nomu.

Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 21.01.2013. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līdumi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6498 002 0056, 7.73 ha platībā ir nostiprinātas Priekules novada  pašvaldībai, Virgas pagasta  zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0051 5724.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustama īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Savukārt 44.panta septītajā daļa nosaka, ka „Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā”.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmā daļa nosaka, ka „Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu”.

Ar 2013.gada 25.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 6) 14§ ”Par nekustamā īpašuma ‘Līdumi’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nodots atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošs zemesgabals, kadastra numurs 6498 002 0056, „Līdumi’, Virgas pag., Priekules nov. 7,73 ha platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus vērtētājus.

Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sesto daļu  Priekules novada domes 25.04.2013. lēmumu (prot. Nr. 6 ,14§) Priekules novada domes mantas atsavināšanas komisija ir veikusi (pieaicinājusi) nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov. , novērtēšanu.

Saskaņā ar SIA „Interbaltija”, reģistrācijas numurs 4003518352  2013.gada 9.maija  atzinumu nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov.,  visvairāk iespējamā   tirgus vērtība ir LVL 8600 (astoņi  tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi).

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, SIA Interbaltija, reģistrācijas numurs 4003518352  2013.gada 9.maija  atzinumu, 2013.gada 18.jūlija   finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma, kadastra numurs 6498 002 0056, „Līdumi”, kas atrodas  Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha platībā,  nosacīto cenu  (pārdošanas cenu) LVL 8855 (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati).

2.      Apstiprināt atsavināšanas izdevumus 255 Ls (divi simti piecdesmit pieci lati) , kuri ieskaitīti pārdošanas cenā

      Nekustamā īpašuma novērtējuma sagatavošana                     150,-

      Publikācija „Latvijas Vēstnesī”                                                80,-

      Zemesgrāmatu kancelejas nodeva                                           25,-

KOPĀ:                                                                                          225,-

3.      Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002 0056  7.73 ha platībā (Lēmuma 1.punkts) izsoles noteikumus(11.pielikums).

4.      Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai nosūtīt M[:] M[:]   uzaicinājumu viena  mēneša laikā iesniegt  pieteikumu par nekustamā īpašuma  pirkšanu .

5.      Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.       

6. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Pielikumā:

11.pielikums Priekules novada pašvaldības nekustama īpašuma – neapbūvēta zemesgabala ‘’Līdumi’, kas atrodas Virgas pagastā, Priekules novadā, kad.nr.6498 002 0056, izsoles noteikumi uz 2 lapām.

12.pielikums nekustama īpašuma ‘’Līdumi’’, Virgas pag., Priekules nov. pirkuma līguma paraugs uz 2 lapām.

 

 

30. § Par nekustamā īpašuma ēkas (būves) – katlu māja, kadastra numurs 6415 507 0013, Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 2012.gada 26.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai nekustamu īpašumu – ēku (būvi) – katlu māju, kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov.

Ar 2013.gada 25.aprīļa  Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 6,16§) tika nolemts   nodot atkārtotai (otrā izsole) atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu  ēku (būvi) –katlu māju, kadastra numurs 6415 507 0013, kā arī apstiprināti izsoles sākumcena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem (25.04.2013.Priekules novada domes lēmums prot. Nr. 6,16§) līdz 2013.gada 26.jūnija plkst. 16.00. dalībniekiem bija jāpiesakās izsolei. Izsoles izsludināšanas diena- 2013.gada 27.jūnijs plkst. 10:00. Uz izsludināto izsoli (2013.gada 27.jūnijs) Priekules novada dome nesaņēma nevienu izsoles dalībnieka pieteikumu.

Atbilstoši izsoles noteikumu 8.punkta 8.1.apakšpunktam (apstiprināti ar Priekules novada domes 25.04.2013. lēmumu (prot. Nr. 6, 16§) izsole atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajā daļā noteikts; „Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu (LVL 10 205,- desmit tūkstoši divi simti pieci lati) ne vairāk kā par 60 % no nosacītās cenas vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli”.  

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  32.panta otro daļu, kas nosaka, ka „Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var noteikt trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par  60% no nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli.” 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins);deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt par nenotikušu 2013.gada 27.jūnijā Priekules novada domes izsludināto nekustamā īpašuma ēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoli, sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos noteiktam termiņam 2013.gada 26.jūnijam plkst.16.00 nepieteicās neviens izsoles dalībnieks. 

2.      Apstiprināt  ar nekustamā īpašumaēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu saistītos izdevumus: Sludinājuma publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 35.00 Ls .

3.      Rīkotnekustamā īpašuma – ēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., trešo, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

4.      Noteikt nekustamā īpašuma - ēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov.,, nosacīto cenu ,- 6158 Ls (seši tūkstoši viens  simts piecdesmit astoņi lati un 00 santīmi).

5.      Apstiprināt nekustamā īpašuma ēkas/(būves)- katlu mājas, kadastra numurs 6415 507 0013, adrese: Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumus(13.pielikums).

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai rīkot trešo –mutisku izsoli, ar augšupejošu soli atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, iesniegt Priekules novada domei lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā, LV- 3401.

 

 

Pielikumā:

13.pielikums Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma-ēkas (būves), kad.nr.6415 507 0013, adrese, Vaiņodes iela 4A, Priekule, trešās izsoles noteikumi uz 6 lapām.

14.pielikums nekustama īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., pirkuma līguma paraugs uz 3 lapām.

 

 

 

31. § Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11A-7, Priekule, noņemšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2012.gada 19.jūlija Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/294, 22.08.2013. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izslēgtno Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu, kadastra numurs 6415 900 0315, adrese: Liepājas iela 11A-7, Priekule, Priekules nov., 5280/63870 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (dzīvokļa platība 51,6 m²), kadastrālā vērtība 1489 Ls.

2.      Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa.

 

 

 

32. § Par administratīvās ēkas, Vaiņodes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Priekules novada dome konstatē:

 

[1] uz  zemes vienības, kadastra apzīmējums  6415 007 0041 atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 019 –nosaukums- Administratīvā ēka, adrese- Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov. Zemes īpašnieks SIA „Maileks”, reģ. Nr. 5851004241

[2] Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

[3] Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. pants nosaka, ka

Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai;

2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķus valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus;

3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas laikā;

4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas [šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar privatizētajām ēkām];

5) ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu.

Bijušajam īpašniekam un viņa mantiniekiem ir zemes, ēku (būvju) un augļu dārzu (koku) pirmpirkuma tiesības atbilstoši likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu un privatizāciju.

Ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

Dome nekonstatē apstākļus, ka minēta ēka būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma objektu.

 

[4] 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punkts nosaka, ka iekļaujot pašvaldības bilancē līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu (nekustamu īpašumu) zemes un ēkas vērtības noteikšanai var izmantot kadastrālo vērtību.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem - administratīvai ēkai (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 019) kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri  ir LVL 10 301 (desmit tūkstoši trīs simti viens lati).

 

Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija 16.08.2013 ir sastādījusi aktu Nr. 3-2013 (Pielikums Nr.1).

[5] Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē;

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punktu, Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sesto punktu, Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins) deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada domes bilancē ēku ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0011 019, nosaukums- Administratīvā ēka, adrese: Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov, ar kadastrālo vērtību uz LVL 10 301.

2.      Veikt visas nepieciešamās darbības, lai īpašumu Vaiņodes ielā 6, Priekule, Priekules nov., reģistrētu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

3.      Finansējuma avots Priekules novada pašvaldības budžets

4.      Atbildīgais par lēmuma izpildi Attīstības plānošanas nodaļa.

 

 

 

33. § Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Granti”, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 17.07.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Granti”, kadastra apzīmējums 6464 001 0110, Kalētu pag., Priekules nov., no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Granti”, kadastra apzīmējums 6464 001 0110, Kalētu pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes protokola izrakstu Nr.11, 5.§.

Zemes vienība 2008.gadā ir instrumentāli uzmērīta.

Zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu zemes vienība „Granti”, Kalētu pagastā atrodas esošo derīgo izrakteņu ieguves teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Mainīt zemes vienībai „Granti”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 0110– 5,27 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – derīgo izrakteņu ieguves teritoriju , kods 0401.
 2. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Granti”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6464 001 0110, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu(14.1.pielikums).

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemes vienības „Granti”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0110, ierakstīšanu zemesgrāmatā.  

 

 1. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Granti”, Kalētu pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:]. 

 

 1. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

          Pielikumā:14.1.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Granti’’, Kalētu pag., Priekules novads.

34. § Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā iela 6, Priekule, kadastra numurs 6415 004 0085, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai, kas nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu”, Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47§, 8.punktu, 2013.gada  15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0085, 912 m² platībā (pirms uzmērīšanas) uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes(15.pielikums).
 2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0085, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov.
 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:].

 

Lēmums izsūtāms:

3 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

Pielikumā: 15.pielikums - izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai  Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov. uz 1 lapas.

 

35. § Par platības precizēšanu zemes vienībai Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0085

 Priekules novada pašvaldībā saņemts nekustamo īpašumu speciālistes V[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts precizēt platību zemes vienībai, kuras adrese ir Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0085.

            Izskatot SIA „METRUM” reģistrācijas Nr. 40003388748, Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0085, adrese: Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., 879 m² platībā piekrīt pašvaldībai. 

2. 2013.gada 17.jūnijā SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748 Liepājas birojs veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0085 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 912 m²  (0.0912  ha).

3.Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6415 004 0085 platība  ir lielāka 912 m² par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 879 m²

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „METRUM” Liepājas biroja reģistrācijas Nr. 40003388748, 2013.gada 17.jūnijā veikto robežu uzmērīšanu, 2013.gada 15.augusta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0085, adrese: Jaunā iela 6, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību  912 m² saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu.

   Pielikumā: 16.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai Jaunā iela 6, Priekule, Priekules novads uz 1 lapas.

 

 

 

36. § Par ēku „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes un paliekošas zemes daļas lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma „Pie Ozoliem” piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] 12.08.2013. iesniegumu par ēku „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0049 un lietošanas mērķa noteikšanu.. Kā arī paredzēt piekļuvi (iebrauktuvi) uz zemes vienību „Bunkas Zvejas”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Bunkas Zvejas”, apzīmējums kadastrā 6446 004 0049, ir pašvaldībai piekrītoša zeme. 

             Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un 4 (četras) palīgēkas.

            Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4. daļu un 4.¹ daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.   

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4., 4¹.daļu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 004 0049, zemes platību ēku uzturēšanai aptuveni 1,5 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Bunkas Zvejas” un kadastra apzīmējumu 6446 004 0049. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods NĪLM 0601. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 2. Pārējai zemes daļai, piešķirt jaunu nosaukumu „Pie Ozoliem” ar aptuveno platību 4.96 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.
 3. Paredzēt piekļuvi pie ēkām , kas atrodas uz zemes vienības „Bunkas Zvejas” no Valsts ceļa Paplaka-Bunka-Tadaiķi kadastra apzīmējums 6446 004 0084 pa zemes vienību „Pie Ozoliem”, saskaņā ar zemes robežu skici (iezīmēts ar sarkanu krāsas pārtrauktu līniju).
 4. Lēmuma izraksts nosūtāms Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

 

Pielikumā:

17.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Bunkas Zvejas’’ uz 1 lapas.

18.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Pie Ozoliem’’ uz 1 lapas.

 

37. § Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov., platības precizēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 16.07.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, zemes vienības „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītošas.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO Virgas pagasts, zemes vienībai ar nosaukumu „Mazvīksnas”, ar apzīmējumu kadastrā 6498 004 0178, ir uzrādīta platība 1,5 ha, bet dabā ir 2,15 ha. Zemes vienībai „Mazās Palejas”, ar apzīmējumu kadastrā 6498 004 0505, ir uzrādīta platība 0,8 ha, bet dabā ir 1,7 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, Virgas pag., Priekules nov., no 1,5 ha uz 2,15 ha. (19.pielikums).

 

2. Precizēt platību zemes vienībai „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov., no 0,8 ha uz 1,7 ha.(19.1.pielikums).

 

3. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

19.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Mazvīksnas’’ uz 1 lapas.

19.1.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Mazās Palejas’’ uz 1 lapas.

 

 

 

38. § Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Āduži”, kadastra apzīmējums 6498 003 0059, Virgas pag., Priekules nov., platības un zemes lietošanas veidu sastāva precizēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 06.08.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības un zemes lietošanas veidu sastāva precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai apbūvētajai zemes vienībai „Āduži”, kadastra apzīmējums 6498 003 0059, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, apbūvētā zemes vienība „Āduži”, kadastra apzīmējums 6498 003 0059, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītoša. Tā ir iznomāta pirmnomas personai.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO Virgas pagasts, zemes vienībai ar nosaukumu „Āduži”, Virgas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6498 003 0059, ir uzrādīta platība 5,4 ha, bet dabā ir 4,6 ha.

Sakarā ar to, ka zeme nav uzmērīta, dabā tika konstatētas izmaiņas zemes vienību platību sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācijā) laika periodā no zemes piešķiršanas lietošanā, tādējādi jāveic minētās zemes vienības platību sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.08.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Precizēt platību zemes vienībai „Āduži”, kadastra apzīmējums 6498 003 0059, Virgas pag., Priekules nov., no 5,4 ha uz 4,6 ha.
 2. Precizēt zemes vienībai „Āduži”, kadastra apzīmējums 6498 003 0059, Virgas pag., Priekules nov., zemes lietošanas veidu sastāvu atbilstoši faktiskai situācijai dabā, nosakot šādu zemes lietošanas veidu sastāvu un platības: zem ēkām – 0,3 ha, augļu dārzs – 0,2 ha, krūmi – 0,3 ha, aramzeme- 1,0 ha, pļavas-2,7 ha, citas zemes – 0,1 ha ( 20.pielikums).
 3. Zemes vienībai platība un  zemes lietošanas veidu sastāvs pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
 4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 20.pielikums -  izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Āduži’’ uz 1 lapas.

 

 

39. § Par platības precizēšanu zemes vienībai „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules nov.,

 Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] 12.08.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Bunkas Zvejas”, apzīmējums kadastrā 6446 004 0049, no 5.50  ha uz 6.46 ha , Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes  vienība „Bunkas Zvejas”, apzīmējums kadastrā 6446 004 0049, platība ir 5.50 ha. Dabā zemes platība ir 6.46 ha.

 Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu Nr.10, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Precizēt zemes vienību „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 004 0049,  platību no 5.50   ha uz  6.46 ha(21.pielikums).

2.       Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 21.pielikums -  izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Bunkas Zvejas’’ uz 1 lapas.

40. § Par adreses „Dārznieki”, Kalētu pag., Priekules nov., likvidēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas  17.07.2013. elektronisko vēstuli Nr.2-04.1-K/3233 Par adrešu datu kārtošanu ar lūgumu izvērtēt vēstulē minēto adresi „Dārznieki”, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103936300, vai ir adresācijas objekts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

Priekules novada Kalētu pagastā nav adresācijas objekta ar nosaukumu „Dārznieki”.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Likvidēt  adresi „Dārznieki”, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103936300.
 2. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.