28.01.2021. domes sēde (protokols Nr.2)

53. Par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar ZS “Zelmeņi-1”  

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.53           

          (protokols Nr.2,  39.punkts)

 

 

Par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar ZS “Zelmeņi-1”  

 

2021.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Zelmeņi-1”, reģ.Nr.42101012158, juridiskā adrese “Zelmeņi”, Priekules pag., Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), vadītāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/166-S, ar lūgumu precizēt iznomāto zemju platības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2019.gada 10.septembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/1031 par zemes vienību “Žubītes” 4,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010225, “Pazares” 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0187 un “Pagasta Stūri” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010268, Virgas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 30.09.2024.

Iesniedzējs lūdz precizēt iznomāto zemes vienību platības no 9,6 ha uz 7,28 ha pēc pieteiktām platībām lauku atbalsta dienestā (reālā platība, kuru var izmantot lauksaimniecībā).

 Jāprecizē nomas zemes platības zemes vienībām “Žubītes”, kadastra apzīmējums 64980010225, no 4,0 ha uz 3,65 ha, “Pazares”, kadastra apzīmējums 64980010187, no 3,6 ha uz 2,0 ha, “Pagasta Stūri”, kadastra apzīmējums 64980010268, no 2,0 ha uz 1,63 ha, grafiskais pielikums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt ZS “Zelmeņi-1”, reģ.Nr.42101012158, Virgas pagastā iznomāto zemes vienību platības:

1.1. “Žubītes”, kadastra apzīmējums 64980010225, no 4,0 ha uz 3,65 ha;

1.2. “Pazares”, kadastra apzīmējums 64980010187, no 3,6 ha uz 2,0 ha;

1.3. “Pagasta Stūri”, kadastra apzīmējums 64980010268, no 2,0 ha uz 1,63 ha.

2. Precizēt 10.09.2019. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/1031 grafisko pielikumu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Zelmeņi-1”, ingusegle@gmail.com, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

54. Par 03.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.54           

          (protokols Nr.2,  40.punkts)

 

 

Par 03.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 26.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/185-S, ar lūgumu pagarināt 03.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 03.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/8 (turpmāk tekstā-līgums) par daļu no zemes vienības “Bezdelīgas” 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0277, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 03.03.2021.

Iesniedzējs zemes nomas tiesības ieguva izsolē. Nosolītā zemes nomas maksa 131 EUR/ha gadā. Pagarinot līguma termiņu zemes nomas maksa netiek pārskatīta.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 03.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 03.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņu uz pieciem gadiem, līdz 31.03.2026.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā atbilstoši šim lēmumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

55. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015. lēmuma (prot.Nr.16,8.§) atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.55           

          (protokols Nr.2,  41.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015. lēmuma (prot.Nr.16,8.§) atcelšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) vēstule ar aicinājumu pieņemt lēmumu par tālāko rīcību ar  nekustamo īpašumu Zāļu iela 36,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0112.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            10.03.2015. Zvērināta notāre Larisa Medvedeva ar reģ.nr. 2069 izdevusi Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, norādot, ka XX mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta , saskaņā ar Civillikuma 416.pantu, piekrīt valstij.

            Ar 05.11.2015. Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr. 014294, mantu pieņēmusi VID Nodokļu parāda piedziņas pārvalde.

11.11.2015.Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietnieces XX iesniegums, kurā lūgts pārņemt nekustamo īpašumu Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, pašvaldības īpašumā.

Ar 26.11.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu , protokols Nr.16, 8.§ “Par valstij piekritīgās mantas – nekustamā īpašuma Zāļu iela 36, Priekule, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā”, tika nolemts pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Zāļu iela 36, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0112, kas ierakstīts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 269.

04.07.2017. pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 341 “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” (prot. Nr. 33, 31.§), kura 1.punkts nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests nodod bez atlīdzības Priekules novada pašvaldībai valstij piekrītošo nekustamo īpašumu - pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanai.

Šī rīkojuma 2.punkts nosaka - Priekules novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Lai pašvaldība to izmantotu iedzīvotāju dzīvokļa jautājumu risināšanai, tajā nepieciešams veikt ieguldījumus.

Priekules novada pašvaldība 14.09.2017. sagatavojusi vēstuli (reģ.nr. 2.1.7/17/1200-N), kurā lūgusi Ministru kabineta rīkojumu atcelt daļā, svītrojot Ministru kabineta 04.07.2017. rīkojuma Nr. 341  2., 3 un 4.punktu.

18.01.2018.Priekules novada pašvaldībā saņemta VARAM vēstule Nr. 1-14/578 , ar atkārtotu aicinājumu Priekules novada pašvaldībai ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Tā kā pašvaldībai nav pieņemams, ka nekustamais īpašums tiek nodots, lūdzot ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt īpašumu un apgrūtinot to ar hipotēku, tad jāatceļ  26.11.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmums , protokols Nr.16, 8.§ “Par valstij piekritīgās mantas – nekustamā īpašuma Zāļu iela 36, Priekule, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā”,.

            Pamatojoties uz 21.01.2021. vēstuli Nr. 1-132/606 , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atcelt  26.11.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu , protokols Nr.16, 8.§ “Par valstij piekritīgās mantas – nekustamā īpašuma Zāļu iela 36, Priekule, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā” .

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrijai: pasts@varam.gov.lv;
 • Juristei I.Avotiņai;
 • Finanšu nodaļai;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

56. Par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA “Priekules slimnīca” personālam

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.56           

          (protokols Nr.2,  42.punkts)

 

Par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA “Priekules slimnīca” personālam

            2020. gada 30. decembrī tika saņemta vēstule no Labklājības ministrijas (reģ. Nr. 2.1.9/20/2413-S) ar informāciju par grozījumiem “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (turpmāk – CIIP), kuru 47. panta otrā daļa nosaka, ka “ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai tāds, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija, pakalpojumu sniedzējs nosaka piemaksu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi līdz 50% no mēnešalgas par laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam”.

CIIP likuma 47. panta trešā daļa nosaka, ka “pašvaldību papildu izdevumus par piemaksām pašvaldības dibinātās institūcijās un institūcijās, ar kurām noslēgts līgums par šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanu, 50 procentu apmērā no pašvaldību faktiskajiem papildu izdevumiem sedz no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Ņemot vērā visu augstāk minēto un to, ka SIA “Priekules slimnīca” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tad pašvaldībai ir jāsedz starpība starp valsts piešķirto finansējumu un faktiskajām izmaksām. 2021. gada Priekules novada pašvaldības budžetā līdzekļi šādiem izdevumiem netika plānoti, tādēļ nepieciešams tos novirzīt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Sazinoties ar SIA “Priekules slimnīca” valdes locekli Tatjanu Ešenvaldi, saņemta informācija par aptuvenām izmaksām -vienam mēnesim nepieciešami 5000 EUR ar darba devēja valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tā kā Priekules novada pašvaldībai pieder SIA “Priekules slimnīca” 55,54 kapitāla daļas uz 31.12.2019., tad pašvaldības budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piemaksai par darbu paaugstinātos riska apstākļos ir nepieciešams novirzīt 15 690 EUR.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Segt izdevumus par piemaksu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA “Priekules slimnīca” personālam 15 690 EUR apmērā periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam vai ciktāl to nosaka normatīvie akti vai valstī esošā ārkārtas situācija.

 

Lēmums nosūtāms: eks. Finanšu nodaļa, eks. SIA “Priekules slimnīca”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

57. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.57           

          (protokols Nr.2,  43.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 26.01.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/189-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.1.14/01 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 16.09.2015. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 1.14/01, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 010 , 14,50 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  7,25  EUR neieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Ar 16.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantam - Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 26.02021. līdz 30.06.2021. XX, personas kods XX, netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu Nr.10,  Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules novadā.
 2. Noteikt, ka XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

58. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.58           

          (protokols Nr.2, 44 .punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.548 nekustamais īpašums “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0263 (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.656 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.802 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 3675,20 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 26.11.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.802) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 04.janvārim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

 1. rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
 4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 1837,60 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit septiņi euro  un 60 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).
 4. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

59. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Spalvas”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.59           

          (protokols Nr.2,  45.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Spalvas”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.857 apstiprināta pirmās mutiskās nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli izsoles rīkošana starp pretendentiem, Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienības daļai “Spalvas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 6,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2021. gada 20. janvāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs izsoles dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 –XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, Priekules novads,  kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par pēdējo augstāko nosolīto izsoles cenu 179,00 EUR/ha (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 20. janvāra Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Spalvas” 6,70 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 179,00 EUR/ha (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN, nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

60. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.60           

          (protokols Nr.2,  46.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā,  Priekules novadā,  meža cirsmu

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.817 apstiprināta kustamās mantas, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā,  Priekules novadā,  meža cirsmu (turpmāk – kustamā manta), atsavināšana, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 20. janvāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 3 (trīs) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Akciju sabiedrība “LATVIJAS FINIERIS”, reģ.Nr.40003094173, juridiskā  adrese, Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt kustamās mantas pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 55 200,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 1 (viena) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Cirsmu atsavināšanas mērķis ir finanšu līdzekļu iegūšana daudzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu aleja 3, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, jumta nomaiņai.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par kustamās mantas, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  meža cirsmu,  izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 55 200,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par kustamo mantu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.februārim.
 4. Apstiprināt 2021. gada 20. janvāra Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā,  Priekules novadā,  meža cirsmu, mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 5. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 3.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Akciju sabiedrībai “LATVIJAS FINIERIS”, el. parakstītu uldis.urstins@finieris.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3.  Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

61. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.61           

          (protokols Nr.2,  47.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads

 

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.787 apstiprināta nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 004 0111, atsavināšana.

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.788 apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2765,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2765,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2021. gada 06. janvāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 004 0111, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2765,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2021.gada 10.februārim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

62. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.62           

          (protokols Nr.2,  48.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads

 

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.407 apstiprināta nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 004 0088, atsavināšana.

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.792 apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1964,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1964,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2021. gada 06. janvāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 004 0088, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1964,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2021.gada 15.februārim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

63. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.63           

          (protokols Nr.2,  49.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.5. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā speciālās izglītības iestādēs strādā klātienē.

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.punktam, izglītības iestādēs izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādes noteiktajai kārtībai.

Jau 2020.gada 29.oktobrī pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.736 par izglītības procesa organizēšanu attālināti, kurā tika noteikts, ka Mežupes pamatskolas 7.-9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie mācās daļēji klātienē un daļēji attālināti. Mežupes pamatskola atkārtoti ir izvērtējusi situāciju un laikā, kad visā valstī visu klašu izglītojamie mācās attālināti, vēlas pastiprināti nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības. Ir saņemts ierosinājums noteikt, ka ārkārtējās situācijas laikā Mežupes pamatskolas vecāko klašu un profesionālo programmu izglītojamie daļēji mācās attālināti, atbilstoši skolas izstrādātai kārtībai.

2021.gada 28.janvārī ir saņemta informācija par saslimušām personām Mežupes pamatskolā, tāpēc uz laiku no 29.01.2021 līdz 12.02.2021. Mežupes skolas 16 pedagogiem, 5 tehniskajiem darbiniekiem un 23 izglītojamajiem ir jāievēro pašizolācija, tāpēc nepieciešams noteikt, ka Mežupes skolas izglītojamiem mācības organizējamas attālināti.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Mežupes pamatskolas izglītojamajiem no 202gada 29.janvāra līdz 12.februārim mācības organizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.
 2. No 2021.gada 15.februāra Mežupes pamatskolas 5. - 9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā mācības organizēt klātienē un attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Mežupes pamatskolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

64. Par līguma laušanu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.64           

          (protokols Nr.2, 50.punkts)

 

Par līguma laušanu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai

2020.gada augustā Priekules novada pašvaldības dome nolēma slēgt līgumu ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi” par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.  2020./2021.gada apkures sezonas laikā pakāpeniski samazinājās piegādātās siltumenerģijas apjoms, jo piegādātājs nespēja nodrošināt 2020.gada 1.septembrī noslēgtajā līgumā, turpmāk – Līgums,  par siltumenerģijas piegādi 2.1.1.apakšpunktā noteikto siltumnesēja turpgaitas vidējo diennakts temperatūru 700 C, kā arī siltā ūdens plūsmu ne mazāk kā 20 m3/h. Pazeminātas siltumnesēja turpgaitas temperatūras dēļ nebija iespējams nodrošināt siltumenerģijas piegādes Līgumā noteiktajiem objektiem. Siltumenerģijas piegādes ar pazeminātu turpgaitas temperatūru konstatētas šādos laika periodos  no 12.10.2020 līdz 05.01.2021.(pielikumā akts par konstatēto – t0 C. Priekules novada Priekules pilsētas pašvaldības iestādēm bija jānopērk kurināmais un jāsāk apkurināt objekti no esošajām katlu mājām.

Līguma 5.4.apakšpunkts nosaka, Lietotājs un Pasūtītājs var lauzt līgumu pirms termiņa,  nebrīdinot par to Piegādātāju, ja Piegādātājs nepiegādā Lietotājam siltumenerģiju līgumā noteiktā apjomā ilgāk par 20 dienām pēc kārtas. Tātad pašvaldībai ir tiesības pārtraukt Līgumu nekavējoši.

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  1 deputāts (Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Ar 2021.gada 31.janvāri lauzt siltumenerģijas piegādes līgumu ar  Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām.   
 2. SIA “Priekules nami”  veikt gala norēķinu par saņemto siltumenerģiju Līgumā noteiktā kārtībā.
 3. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru A.Razmu parakstīt atcēlēju līgumu.
 4. Atbildīgā persona lēmuma izpildei – Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A.Razma.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: z/s “Nodegi”, SIA “Priekules nami”, Reģ.Nr.42103020465, Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, LV-3434; izpilddirektoram A.Razmam

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

LĪGUMS par siltumenerģijas piegādi

AKTS par konstatēto

65. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Priekules nami” siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.65           

          (protokols Nr.2,  51.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Priekules nami” siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās  daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds izpildi, sakārtotu grāmatvedības uzskaiti, pamatpakalpojuma –siltumapgādes nodrošināšanai izmantojamo Priekules novada domei piederoša nekustamā īpašuma Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 002 0076, sastāvā esošās ēkas nedzīvojamās telpas Nr. 42-49 (80,8m2) ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0076 001, saimniecības ēku (201,3m2) ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0076 002 un daļu no zemes gabala 500m2 platībā, nepieciešams nodot pašvaldības kapitālsabiedrības “Priekules nami” valdījumā.  Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otro daļu  domes īpašumu ir atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.

            Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās  daļas 1.punktu,  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Priekules nami”, reģ.nr.42103001430, Priekules novada domei piederoša nekustamā īpašuma Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 002 0076, sastāvā esošās ēkas,  ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0076 001, nedzīvojamās telpas Nr. 42-49, bilances vērtība 1271,64 EUR, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0076 002, bilances vērtība 2115,70 EUR un daļu no zemes gabala 500 m2 platībā, bilances vērtība 267,07 EUR, siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai pašvaldības administratīvai ēkai Saules ielā 1, sociālam atbalsta centram Ķieģeļu ielā 7, pašvaldības ēkai Ķieģeļu ielā 2a, kultūras namam Peldu ielā 1.
 2. Šajā lēmumā minētais nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā kopā ar tā piederumiem (kustamu mantu) uz laiku, kamēr SIA “Priekules nami” nodrošina  siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
 3. Izpilddirektoram A.Razmam nodrošināt līguma un nodošanas akta sagatavošanu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

66. Par saistošo noteikumu Nr.5/21 “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.66           

          (protokols Nr.2,  52.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.5/21 “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldība 2021.gada 18.janvārī saņēma vēstuli Nr.15-2/491 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- ministrija) “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem”, kurā norādītas virkne neprecizitātes sagatavotajā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijā.

2021.gada 26.janvārī notika attālinātā teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas tikšanās, kurā piedalījās domes speciālisti un dokumenta izstrādātāja SIA “Baltkonsults” pārstāvji. Tikšanās laikā tika izvērtēti ministrijas iebildumi un darba grupa ieteica atcelt esošos 2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.12/20 un veikt teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanu, izstrādājot 4.0 redakciju.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmo daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/21 “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu”.
 2. Saistošos noteikumus Nr.5/21 publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļvietnē.
 3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājs.
 4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: Ministrijas vēstule; 2021.gada 28.janvāra Saistošie noteikumi Nr.5/21

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

 

 

67. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.67           

          (protokols Nr.2,  53.punkts)

 

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu

 

 

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi 2021.gada 18.janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- ministrija) vēstuli Nr.15-2/491 “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem” un Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju.

Priekules novada pašvaldības dome, izvērtējot ministrijas vēstulē norādīto secina, ka nepieciešams veikt Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas pilnveidošanu, izstrādājot 4.0 redakciju.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pilnveidot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakciju.
 2. Lēmumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas pilnveidošanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
 3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājs.
 4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska