28.01.2021. domes sēde (protokols Nr.2)

33. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.33           

          (protokols Nr.2,  19.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/124-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Ganību iela 3-12,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0039, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 160 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.12  nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām -  šķūnim ar kadastra apzīmējumus 6415 003 0039 002, pagrabam ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 003 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 004 , un zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 :  

1.1. dzīvoklis Nr.12  51,4  m² - 514 /7296;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.34           

          (protokols Nr.2,  20.punkts)

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 19.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/130-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 un piešķirt jaunu nosaukumu “Smiltiņi”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Smiltnieki” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 004 0199, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.165 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241, piešķirot jaunu nosaukumu “Smiltiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, kadastra Nr.6498 004 0199, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 piešķirt jaunu nosaukumu “Smiltiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

35. Par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksas apturēšanu ZS “Daiga” par telpu nomu ēkā “Mazā skola”, Kalētu pag., Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.35           

          (protokols Nr.2, 21.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksas apturēšanu ZS “Daiga” par telpu nomu ēkā “Mazā skola”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

2021.gada 20.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Daiga”, reģ.nr. 42101022936 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese Laukmales iela 10, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., īpašnieces XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/135-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku nepiemērot telpu un iekārtu nomas maksu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2018.gada 02.janvārī tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2.3.2/1/22 un 14.11.2018. Vienošanās Nr.2.3.2/18/1399 par nedzīvojamo telpu 106,7 m² platībā nomu nekustamajā īpašumā “Mazā skola”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, skolēnu ēdināšanai.

Nomas maksa noteikta: par telpām- 0,07 EUR par m² mēnesī bez PVN, par iekārtām- 31,30 EUR mēnesī bez PVN.

            Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju un skolēnu mācīšanos attālināti, iesniedzējs lūdz atbrīvot no telpu un iekārtu nomas maksas.

            Ēdināšana notiek bērnudārza bērniem.

Ministru kabinets 2020.gada 06.novembrī izdeva rīkojumu Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk- rīkojums). Ārkārtējā situācija izsludināta no 09.11.2020. līdz 2021.gada 07.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

2020.gada 05.jūnijā tika pieņemts likums “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā 23.12.2020.) (turpmāk tekstā-likums).

Saskaņā ar likuma 14. panta pirmo daļu kas nosaka, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30.jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem un otro daļu- Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ir piemērojami šā panta pirmajā daļā noteiktie pasākumi.

Lai saņemtu atbrīvojumu no nomas maksas nomniekam jāatbilst 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” visiem 3. punktā uzskaitītajiem kritērijiem un 5.punktā noteiktajam un 4. punkts nosaka, ka pašvaldība domes lēmumā var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji.

            Pamatojoties uz 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.,4. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot zemnieku saimniecībai “Daiga”, reģ.Nr.42101022936, nedzīvojamās telpas un iekārtu nomas maksas samazinājumu 50 % apmērā par telpu nomu ēkā “Mazā skola”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, ar 2021.gada 01.janvāri līdz 2021.gada 30.jūnijam.

2. Zemnieku saimniecība “Daiga”,reģ.Nr.42101022936, turpina norēķināties par elektroenerģiju, ūdensapgādi, siltumapgādes, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Daiga”, Laukmales iela 10, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Ilzei Sokolovskai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

36. Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.36           

          (protokols Nr.2,  22.punkts)

 

Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra”

           

            Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams papildināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 4.punktu Kultūras ministrija finansējuma apjomu piešķir nevis mācību gada sākumā, bet budžeta gada sākumā. Salīdzinot ar 2019.gada 10.oktobri ar 2020 gada 10.oktobri, izglītojamo skaits Priekules Mūzikas un mākslas skolā ir samazinājies. Līdz ar to, lai nodrošinātu mācību plāna izpildi, nepieciešams papildus pedagoga likmes Priekules Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes pedagogiem. Atbilstoši Kultūras ministrijas 2021.gada 26.janvārī apstiprinātajam “Valsts budžeta dotācijas sadalījumam 2021.gadam pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Priekules Mūzikas un mākslas skolai ir samazinājies valsts apmaksāto pedagogu likmju skaits par 1.15 likmēm. No pašvaldības  piešķirtajām 0,643 likmēm papildus nepieciešamas 0,25 likmes, kas, ņemot vērā valstī plānoto algas pieaugumu pedagogiem no 2021.gada 1.septembra atbilstoši ir 2980 euro gadā ar VSAOI.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt grozījumus “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 202gada 1. septembra” saskaņā ar lēmumam pievienoto 1. pielikumu.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.

 

Pielikumā: Grozījumi “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2021.gada 1.septembra” uz 1 lp.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, grāmatvedībai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

1.pielikums

Priekules novada pašvaldības domes  28.01.2021. lēmumam Nr.36

(prot.Nr.2,22.p.) “Grozījumi Priekules novada pašvaldības

pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra’’

 

Grozījumi “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra”

 

Iestāde, struktūr vienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR

Piezīmes

Priekules mūzikas un mākslas skola

       

09.5101

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,643

19,287

507,97

Līdz 31.12.2020

09.5101

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,893

26,79

705,47

No 01.01.2021

 

37. Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.37           

          (protokols Nr.2,  23.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

            Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" vairs nerealizē speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā, izņemot šo programmu no nolikuma.

           

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Veikt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

             „Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikums” svītrot 9.3. punktu.

Lēmums izsūtāms- Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" un lietvedības nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

38. Par noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.38           

          (protokols Nr.2, 24 .punkts)

 

 

Par noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

            Ir nepieciešams apstiprināt vienotu Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

 

Lēmums nosūtāms: Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Virgas Pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola , Krotes Kronvalda Ata pamatskola , Mežupes pamatskola

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

NOTEIKUMI

39. Par sadarbību tūrisma jomā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.39           

          (protokols Nr.2,  25.punkts)

 

Par sadarbību tūrisma jomā

 

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, Priekules novada pašvaldības dome nolemj sadarboties ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” tūrisma informācijas publicitātes, kursu, apmācību un tūrisma attīstības jomā.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmo daļu, persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir tiesīga veikt deleģējamos uzdevumus, tai ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un tās rīcībā ir kvalificēts personāls uzdevumu izpildei.

            Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Sadarboties tūrisma attīstības un veicināšanas jomā ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, noslēdzot deleģēšanas līgumu uz 2021. gadu.
 2. Piešķirt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  1500 EUR  (viens tūkstotis, pieci simti euro) deleģēto uzdevumu veikšanai 2021. gadā.
 3. Deleģēt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt sadarbības līgumu no pašvaldības puses.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

40. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/21 „Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” pieņemšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.40           

          (protokols Nr.2,  26.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/21 „Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” pieņemšanu

 

                       

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro un sesto daļu, kā arī uz   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/21 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”(skat. pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas publicēt izdevumā “Priekules novada Ziņas”.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

APSTIPRINĀTI

                                                                                    ar Priekules novada pašvaldības domes

 20.gada 28.janvāra lēmumu Nr.40

 (protokols Nr.2,26.p.)

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/21

 

Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem

 

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 8.punktu

 un 43.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Priekules novada pašvaldības pabalstu  aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem (turpmāk - pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pabalsta aizgādnim piešķiršanas mērķis ir finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību, vai par pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), iecēlusi:

         2.1. Priekules novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), ja:

2.1.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Priekules novada administratīvā teritorija;

2.1.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas esošā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk –institūcija) vai ārstniecības iestādē ir bijusi Priekules novada administratīvā teritorija.

2.2. citas pašvaldības bāriņtiesa, un, ja aizgādnībā esošā persona un aizgādnis ir deklarējuši dzīvesvietu un dzīvo Priekules novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un aizgādnis nesaņem pabalstu citā pašvaldībā.

3. Bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai personai, informē aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

 

II. Pabalsta apmērs

 

4.Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu skaita ir 30,00 EUR mēnesī.

5. Pabalstu par nepilnu mēnesi aprēķina un izmaksā proporcionāli dienu skaitam.

 

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

 

6. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnim, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz Priekules novada domes sociālajā dienestā (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) iesniegums pabalsta saņemšanai.

7. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšana  pieprasa Bāriņtiesai  izziņu, ka persona ir iecelta par aizgādni.

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

9. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizgādņa ienākumus un materiālos resursus.

10. Ja aizgādnim ir tiesības saņemt pabalstu, to piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

11. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesības saņemt pabalstu, tiek pieņemts lēmums, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

12. Pabalstu aizgādnim izmaksā vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam, pārskaitot to uz aizgādņa iesniegumā noradīto kredītiestādes norēķinu kontu Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs.

13. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā informē Sociālo dienestu, ja:

13.1. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

13.2. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

13.3. aizgādnis ir miris.

14. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt Sociālo dienestu, ja:

14.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas;

14.2. aizgādnībā esošā persona mirusi.

15. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 14.punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto pabalsta summu Sociālā dienesta termiņā neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

16.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas;

16.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

16.3. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

16.4. aizgādnībā esošā persona mirusi.

17. Priekules novada bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstiski informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja aizgādnis norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto pabalsta summu.

 

IV.  Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 

18. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

19. Priekules novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                  Vija Jablonska

 

 

 

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.3/21

“Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

Civillikuma 355.pantā noteikts, ka bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem. Diemžēl ne visām personām, kurām ar tiesas lēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība, vai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, ir laulātais vai tuvs radinieks vai arī iepriekš minētās personas nevar uzņemties aizgādņa pienākumus savas veselības vai citu iemeslu dēļ.

Izdevumi, kas radušies pildot aizgādņa pienākumus, netiek kompensēti, tādēļ Priekules novada bāriņtiesai ir problēmas atrast personas, kuras uzņemtos pildīt aizgādņa pienākumus.

Aizgādnis arī no valsts nesaņem atlīdzību par aizgādņa pienākumu pildīšanu.

2. Īss projekta satura

izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pabalsta aizgādnim un pagaidu aizgādnim, kuru Priekules novada bāriņtiesa iecēlusi personai, kurai ar tiesas lēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība, vai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

3. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz pašvaldības

budžetu

Šobrīd Priekules novada bāriņtiesas lietvedībā atrodas 25 aizgādnības lietas.

Finansējums tiek plānots Priekules novada sociālā dienesta budžetā 2021.gada budžetā.

4. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz

uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem Priekules novada sociālais dienests. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē. Iesniegumu izskatīšana, lēmumu pieņemšana un pabalstu izmaksa nedaudz palielinās administratīvā darba apjomu.

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Konsultācijas ar Priekules novada sociālā dienesta, bāriņtiesas darbiniekiem un citiem pašvaldības speciālistiem.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

41. Par  Dzīvojamo telpu maiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.41           

          (protokols Nr.2,  27.punkts)

 

Par  Dzīvojamo telpu maiņu

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 004 0102,  “Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai, nosaukuma maiņu un ierakstīšanu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.42           

          (protokols Nr.2,  28.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 004 0102,  “Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai, nosaukuma maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0102 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0102 0,50 ha platībā, “Pie Cērpiņiem” ,Bunkas pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0102  mainīt nosaukumu no „Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads uz „Piķieri”, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 3.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0102 0,50 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM -  Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve  (kods 1003 ).

 

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

PIELIKUMS

43.    Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 002 0030,  “Vārtājnieku ferma”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.43           

          (protokols Nr.2,  29.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 002 0030,  “Vārtājnieku ferma”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0030 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0030 1,70 ha platībā, “Vārtājnieku ferma” ,Bunkas pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

 

44. Par daļu no zemes Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.44           

          (protokols Nr.2,  30.punkts)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Par daļu no zemes Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 2.1.4/21/25-S iesniegums Nr. 2.1.4/20/1374-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/24/2010 uz daļu no zemes Aizputes iela 30,  Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0111, 1050 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000435168 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX 01.05.2010. slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu. Nomas līgums beidzies 31.12.2020..

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Aizputes iela 30, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 002 0078 , kadastra apzīmējums 6415 002 0111   1050 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Aizputes iela 30, 1050 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 002 0111, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.februāra līdz 2025.gada  31.decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

- XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

45. Par 09.02.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.45           

          (protokols Nr.2,  31.punkts)

 

 

Par 09.02.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 08.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/42-S, ar lūgumu pagarināt 09.02.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 09.februārī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/12 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienību “Celiņi” 0,5 ha, kadastra apzīmējums 64980040156, “Vizuļi” 0,3 ha, kadastra apzīmējums 64980040513 un “Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha, kadastra apzīmējums 64980040025, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.01.2021.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Augstāk minētās zemes vienības ar 26.11.2020. domes lēmumu Nr.765 tika apvienotas vienā zemes vienībā “Celiņi”. Zemes vienībai “Celiņi” mainīts kadastra apzīmējums no 64980040156 uz 64980040296.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 09.02.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 09.02.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. iznomājamā zemes vienība “Celiņi” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0296;

4.2. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2026.;

4.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Par daļu no zemes vienības “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads, nomu Z/s “Kurzemnieki”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.46           

          (protokols Nr.2,  32.punkts)

 

 

Par daļu no zemes vienības “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads, nomu Z/s “Kurzemnieki”

 

2021.gada 12.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/65-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “Kurzemnieki”, reģ.nr. 42101024513 īpašnieka XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/23 (2016) uz daļu no zemes  vienības „Purvs ”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 008 0114 , kadastra apzīmējums 6482 008 0114  8,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Purvs”, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000598626 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/23 uz daļu no zemes vienības “Purvs”  ar z/s Kurzemnieki, reģ.nr. 42101024513 noslēgts 01.04.2015.

Nomas līgums beidzies 30.11.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma slēgšanai ar zs “Kurzemnieki”, reģ.nr. 42101024513 , uz daļu no zemes vienības “Purvs”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0114 , kadastra apzīmējums 6482 008 0114, 8,0  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma slēgšanu ar zs “Kurzemnieki” uz daļu no zemes vienības “Purvs”, Priekules pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt daļu no zemes vienības “Purvs”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0114, kadastra apzīmējums 6482 008 0114, 8,0  ha platībā, z/s “Kurzemnieki”, reģ.nr. 42101024513, nosakot :
  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.12.2021..
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

 

47. Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.47           

          (protokols Nr.2,  33.punkts)

 

Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 1.-4.klašu skolēni no 25.janvāra uzsāk mācības attālināti, arī pārējās klases turpina mācīties attālināti.

1.-4.klašu skolēni saņem valsts un pašvaldības finansētas brīvpusdienas, 5.klases skolēni saņem pašvaldības finansētas brīvpusdienas.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1. punktam pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei.

Savukārt šo noteikumu 27.1.2. punkts paredz, ka par izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu. Izglītības iestādes var nodrošināt pārtikas paku nodošanu arī tiem izglītojamajiem, kuru deklarētā adrese nav Priekules novadā, tāpēc nav paredzēts slēgt līgumus ar citām pašvaldībām.

Lai tiktu sniegts atbalsts 1.-5.klašu izglītojamajiem, nepieciešams noteikt, ka attālināto mācību laikā viņiem tiks izsniegtas pārtikas pakas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.5. punktam Mežupes pamatskolas izglītojamajiem ir noteikts strādāt klātienē, taču ņemot vērā to, ka skola nevar izpildīt visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, izglītojamajiem mācības daļēji notiek attālināti. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 2. punktam, lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija un izglītojamie daļēji mācās attālināti arī speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai paredzētos līdzekļus nepieciešams izmantot pārtikas paku sagatavošanai, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Sniegt atbalstu ēdināšanai Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 1. - 5. klašu izglītojamajiem no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un plānotā pašvaldības finansējuma brīvpusdienām attālināto mācību laikā sākot ar 2021.gada 25.janvāri vienu reizi divu nedēļu periodā.
 2. Gatavojot pārtikas pakas 1.-5.klašu izglītojamajiem nodrošināt, ka to kopējā vērtība nepārsniedz no valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības budžeta plānoto summu izglītojamo ēdināšanas izdevumiem laika periodam no 2021.gada 25.janvāra līdz attālināto mācību pārtraukšanas brīdim.
 3. No Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sniegt atbalstu šīs izglītības iestādes izglītojamajiem par laiku, kad viņi mācās attālināti, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.
 4. Pārtikas paku sagatavošanu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, nodrošināt:
  1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam SIA “Priekules Zviedru vārti” kafejnīcu “Ikars” – Priekules vidusskolas izglītojamajiem;
  2. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam zemnieku saimniecībai  “Daiga” – Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas izglītojamajiem;
  3. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem – Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izglītojamajiem;
  4. Mežupes pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem – Mežupes pamatskolas izglītojamajiem.
 5. Pārtikas paku nogādāšanu izglītojamajiem, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, organizēt izglītības iestādēm sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, izpilddirektoru un izglītības vadītāju.
 6. Kontroli par finanšu izlietojumu uzdot finanšu nodaļas vadītājai.
 7. Lēmuma  izpildi uzdot kontrolēt  pašvaldības izglītības vadītājai.
 8. Lēmums ir spēkā no 2021.gada 25.janvāra līdz datumam, kad tiek pārtrauktas attālinātās mācības.
 9. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei triju darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot pašvaldības tīmekļvietnē.

 

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Mežupes pamatskola, Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

48. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.48           

          (protokols Nr.2,  34.punkts)

 

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā

Pamatojoties uz 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2020. gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

            Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2021. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.
 2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

 

Lēmums nosūtāms: Izglītības vadītājai Agritai Purviņai, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

29.01.2021.lēmumam Nr.48 (prot.Nr.2)

 

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā pēc 2020.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 

Izglītības iestāde

PII Dzirnaviņas

Priekules vidusskola

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

PII Gaismiņa

EKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1100[1]

154 013

62 715

83 087

132 074

15 879

1200[2]

42 503

19 890

23 261

38 076

3 955

2110[3]

40

469

127

405

44

    2210

45

1 341

167

856

139

    2220

7 225

8 027

10 044

11 068

2 460

2230[4]

3 641

3 527

3 204

2 692

510

    2240

24 158

10 621

7 076

37 147

3 279

    2250

290

457

370

627

71

2260[5]

0

43

301

106

0

    2310

15 531

16 049

7 085

8 743

1 916

2320[6]

4 030

5 443

12 095

15 609

0

    2340

43

29

140

101

0

    2350

4 867

5 764

5 384

7 788

764

2360[7]

0

12 512

3 694

4 523

0

    2370

2 173

5 960

1 935

2 725

404

  2400

0

562

0

142

0

      5233

0

2 397

272

712

0

Kopā

258 559

155 806

158 243

263 393

29 421

Izglītojamo skaits 01.01.2021.

125

262

115

157

29

Viena izglītojamā izmaksas gadā

2068,48

594,68

1376,03

1677,67

1014,51

Viena izglītojamā izmaksas mēnesī

172,37

49,56

114,67

139,81

84,54

 

             
 
49. Par saistošo noteikumu Nr.4/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.49           

          (protokols Nr.2,  35.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.4/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/21 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (noteikumi pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/21 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

 

 

Paskaidrojuma raksts

par budžeta grozījumiem 28.01.2021.

Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos.

Pamatbudžets – ieņēmumi (1. pielikums)

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 169 260 EUR, un tie ir 6 754 226 EUR.

Taču tika veikts arī budžeta ieņēmumu samazinājums par 23EUR, jo Izglītības un zinātnes ministrija precizēja piešķirtā finansējuma apmēru mācību līdzekļiem un literatūrai. Līdz ar to 23 EUR samazinājums ir veikts arī izdevumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi 6 754 203 EUR.

Ieņēmumi palielināti:

 • EKK 18.6.4.0. – Neplānotie ieņēmumi no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, kas pašvaldības kontā ienāca 04. janvārī, taču tie tika izmaksāti 2020.gada 31.decembrī par 2020.gadu – 21 383 EUR.
 • EKK 13.2.2.0. –Ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas Bunkas komunālajā saimniecībā 106 188 EUR apmērā, kas izveidojušies no NĪ “Krotes Ozoli” atsavināšanas.
 • EKK  13.2.1.0. - Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas Bunkas komunālajā saimniecībā 2302 EUR apmērā no NĪ “Izriedes parks” atsavināšanas. 
 • EKK  18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – Nacionālais veselības dienests – finansējums feldšeriem – papildus 8698 EUR. Iepriekš budžetā bija ielikts finansējums iepriekšējā gada apmērā, tādēļ grozījumi tiek veikti par starpību.
 •  EKK  18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – Labklājības ministrija – finansējums izdevumu segšanai piemaksai paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA “Priekules slimnīca” personālam, 50% apmērā no kopējiem piemaksās veiktajiem izdevumiem – 30 690 EUR.

 

Pamatbudžets – izdevumi

 Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 169 260 EUR, un tie ir 7 173 643 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi pēc IZM finansējuma samazinājuma 7 173 620 EUR.

 

Kopumā izmaiņas veiktas 18 budžeta tāmēs.

Finansējuma avots

Kur novirzīts

Summa

PFIF par iepriekšējo gadu (21 383eur)

Priekules MMS pašvaldības finansēto pedagogu darba samaksai un VSAOI, sakarā ar Kultūras ministrijas mērķdotācijas samazinājumu.

1509eur (kopā ir nepieciešami 2980eur, taču 1471eur novirzīts kodu ietvaros).

Priekules MMS lietus ūdens kanalizācijas projekts + topogrāfija

2783eur + 242eur = 3025eur

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba samaksai. Šobrīd plānoti 9888eur. Saņemta informācija, ka šī nauda būs jāpārskaita Grobiņai un Grobiņa segs šos izdevumus un savā budžetā plāno no mums saņemt 12 962eur.

3074eur

Atlikušie finanšu līdzekļi novirzīti domes administrācijas budžeta tāmi, izdevumiem par piemaksu SIA “Priekules slimnīca” darbiniekiem (CIIP 47.p.) + papildus veikts neparedzēto līdzekļu samazinājums par 1915 EUR

13 775eur + 1915EUR = 15 690 EUR

Ieņēmumi no NĪ Krotes Ozoli 106 188eur un NĪ Izriedes parks 2302eur

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve ēkai "Bunkas kultūras nams"

29 901eur (iepirkuma summa 39 333eur, bet izsoles nodrošinājuma nauda 9432eur jau tika ieplānota)

Jumts Suvorova 31

25 000eur

Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes pamatskolā(mazais sporta laukums)

53 589eur

Nacionālais veselības dienests 8698eur

NVD finansēto feldšeru darba samaksai un VSAOI

8 698eur

 

 

Finanšu nodaļas vadītāja

L. Vītola

 

 

 

50. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.50           

          (protokols Nr.2,  36.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt nedzīvojamās telpas ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdā, Priekules novadā:

 1. 2021.gada 15.janvārī SIA “Skrampijs”, reģ.Nr.42103055109, juridiskā adrese “Ziedoņi”, Priekules pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/105-S.
 2. 2021.gada 19.janvārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/129-S.
 3. 2021.gada 21.janvārī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/149-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6458 001 0209, pieder Priekules novada pašvaldībai. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209- 0,7350 ha platībā un saimniecības ēkas ar kopējo platību 1148 m², kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001. Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas 130,2 m² platībā.

Sludinājums par brīvo nedzīvojamo telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājas lapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 22.janvārim.

Izsole rīkojama starp iesniegumu iesniedzējiem- izsoles dalībniekiem.

Saskaņā ar 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punktu nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē un 80. punktu, kas nosaka, ka nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju.

2021.gada 14.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka daļa no nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,  telpu nomas maksa bez PVN  uz 2021.gada 09.janvāri ir 20,52 EUR (divdesmit euro un 52 euro centi) mēnesī.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23. un 34. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nedzīvojamo telpu 130,2 m² platībā nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot nedzīvojamo telpu 130,2 m² platībā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp izsoles dalībniekiem: SIA “Skrampijs”, XX unXX.

4. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2021.gada 24. februārī plkst.10.00.

5. Apstiprināt telpu nomas maksas nosacīto izsoles sākumcenu 20,52 EUR bez PVN mēnesī.

6. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 5,00 EUR.

7. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

8. Papildus izsolē nosolītai telpu nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

9. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai:  finkomisija@dkn.lv;

- SIA “Skrampijs”, raimonds.stals@gmail.com; lēmums ar pielikumu.

-XX, lēmums ar pielikumu.

- XX, lēmums ar pielikumu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

51.   Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.51           

          (protokols Nr.2,  37.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/174-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas iela 5A-4, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0024, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.4 nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas  izīrēts XX.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0024 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.4   44,9  m² - 5/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

52. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.52           

          (protokols Nr.2,  38.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,personas kods XX, 25.01.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21 /174-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 51/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

XX, Priekules novads atrodas divas garāžas.

Ar XX 03.11.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 51/2008, garāžu uzturēšanas vajadzībām, zemes nomas līgums beidzies 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Iznomāt XX  daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007 130,56 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska